Brochure - SkoleIntra.dk

om.skoleintra.dk
  • No tags were found...

Brochure - SkoleIntra.dk

Undervisertræffet14. - 15. marts 2011Undervisertræffet har fokus på pædagogikog dialog mellem lærere, elever ogforældre.Undervisertræffet er relevant både forlærere, der kan få inspiration til deresegen undervisning og for it-vejledereeller konsulenter, der skal vejlede ellerinspirere andre.Udgangspunktet i lærernes hverdagOplæggene giver konkrete idéer til,hvordan du kan bruge SkoleIntra i de enkeltefag og i samarbejdet med forældreog kolleger. Mange af oplæggene holdesaf lærere, der viser, hvordan de anvenderSkoleIntra i deres undervisning.Du kan også høre følgende oplægsholdere,som sætter skolehverdagen i perspektiv:• Professor Birgitte Holm Sørensenfortæller om it i undervisningen ogFaghæfte 48• Journalist Morten Bay:‘HOMO CONEXUS – Fremtidens menneske,forbruger og medarbejder’• Musiker Peter Bastian:‘Bastian og Børnene’.Andreas Bo Pedersen – kendt fra TV2-succesen ‘Live fra Bremen’ og Cirkus -revyen – underholder til aftenarrangementet.Organisationstræffet16. - 17. marts 2011Omdrejningspunktet for Organisationstræffeter koordination, kommunikationog vidensdeling mellem lærere, ledelse,andre ansatte og omverdenen.Arrangementet henvender sig til skoleledere,it-vejledere, lærere, SFO-medarbejdere,skolebibliotekarer og admini strativtpersonale. Der vil endvidere være ettema for specialskoler.Skolens hverdag er i centrumDe mange oplæg viser, hvordan Skole-Intra kan understøtte de forskellige arbejdsopgaverog situationer i skolens liv.Der vil være fokus på LærerIntra/PersonaleIntra,Skoleporten, Fællesnettet ogForældreIntra.Mange af oplæggene holdes af it-vejledere,skoleledere og andre ansatte, derviser, hvordan SkoleIntra bruges på deresskoler.Endvidere vil der være perspektiverendeoplæg:• Professor Niels Egelund: ‘Hvad gårgalt, når vi har svært ved at opnå, at95 % af en årgang skal gennemføreen ungdomsuddannelse?’• Direktør for Instituttet for FremtidsforskningJohan Peter Paludan:‘Fremtidens folkeskole’• It-ekspert Tim Frank Andersengiver indblik i ‘Den digitale eksplosion– fremtidens teknologi’.Til aftenarrangementet underholderKlassens Tykke Dreng med en blandingaf musik og stand-up.


Fælles oplæg påde to træfBirgitte Holm SørensenPeter BastianNiels EgelundMorten BayAndreas Bo PedersenJohan Peter PaludanDer er flere parallelle spor, så dukan vælge at deltage i fællesoplæggenefor de to træf på entendet ene eller det andet træf:SkoleIntra og fremtidenCarsten Borre Larsen og Bent B.Thomsen fortæller om SkoleIntranu og i fremtiden.Erfaringsudveksling medudviklerneKom med dine forslag til udviklerneog UNI•C, og lyt til andreskommentarer.Nye produkter, planer ogvisionerSkoleIntra udvikler sig hele tiden– hør om de mange nye muligheder.Hør også om SkoDa, EMU,SkoleKom og UNI•Server.MiniudstillingPå begge træf er der en mindreudstilling, hvor du kan se mangeforskellige produkter, som er relevantefor din skole og undervisningen.Tim Frank AndersenKlassens Tykke Dreng


Tid og stedSkoleIntra-træf 2011 består af to træf:Undervisertræffet og Organisationstræffet.Undervisertræffet sætter fokus på,hvordan du kan bruge SkoleIntra i undervisningenog i de forskellige fag.På Organisationstræffet er omdrejningspunktetkoordination, kommunikationog vidensdeling mellem lærere,ledelse, andre ansatte og forældre.Begge træf varer 2 dage, og der er omkring30 oplæg på hvert træf.Undervisertræffet foregår d. 14. - 15.marts 2011, og Organisationstræffetforegår d. 16. - 17. marts 2011.Begge træf afholdes på Hotel Comwell iKolding. Indkvarteringen foregår på hotelleri Kolding.Pris og tilmeldingPrisen er 2396 kr. ekskl. moms (2995 kr.inkl. moms) pr. træf ved tilmelding indenden 8. november 2010. Priserne stigerefter denne dato.Prisen omfatter et træf på to dage inkl.overnatning, forplejning og aftenarrangement.Du har naturligvis også mulighed for attilmelde dig begge arrangementer.Inden sommerferien var der allerede 600tilmeldte.Tilmelding og yderligere oplysninger påwww.skoleintra.dk.UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenestertil uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt iberøring med UNI•Cs it-tjenester og produkter.Læs mere på www.uni-c.dk.

More magazines by this user
Similar magazines