Konjunkturer og budgetgaranti - primo

primodanmark.dk
  • No tags were found...

Konjunkturer og budgetgaranti - primo

Konjunkturer ogbudgetgaranti- oplæg risikoledelseBjarne Winge14. april 2010KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningenwww.kk.dkSide1


Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010Konjunkturernes betydning for kommunerne> Alle kommuner> kompenseres for stigende udgifter til forsørgelse under ét> kompenseres for vigende skatteindtægter ved uændret aktivitetsniveau> Enkeltkommuner> økonomiske konsekvenser afhænger af udviklingen i forhold til andre kommuner> MekanismerA. Generel budgetgaranti (kontanthjælp, førtidspension mv.)B. Beskæftigelsestilskud for forsikrede ledige (ny fra 2010)C. Valg af selvbudgettering/statsgarantiD. BalancetilskudKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningenAfdelingens navn


Side 3 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010Indtægter og udgifter i Københavns Kommunes budget 2010Mio. kr.Andel af samlede indtægterSkatter 23.714 75,7 pct.Bloktilskud 6.887 22,0 pct.- Heraf balancetilskud 1.335 4,2 pct.Øvrige indtægter (renter ogfinansforskydninger)Mio. kr.742 2,4 pct.Andel af samledenettodriftsudgifterGenerel budgetgaranti 3.581 12,3 pct.Forsikrede ledige 846 2,9 pct.KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Gns.2008=100Side 4 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010A. Generel budgetgaranti I> Sammenligning med restenaf landetKontanthjælpsmodtagereStigning i antalkontanthjælpsmodtagere2008-2009København 14%Hele landet 17%> Midtvejsreguleringen afbloktilskuddet dækkededen københavnske stigningi ledigheden13012512011511010510095908580jan-08mar-08maj-08jul-08sep-08nov-08jan-09Københavnmar-09maj-09Hele landetjul-09sep-09nov-09jan-10KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 5 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010A. Generel budgetgaranti II> Budgettering> Løbende dialog mellem fagforvaltning og økonomiforvaltning om detforventede udgiftsniveau> Fagforvaltningen giver første bud – Økonomiforvaltningen kvalitetssikrer ift.landsskøn> Målsætning: Budgettet skal tilpasses det budgetgaranterede niveauKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Gns.2008=100Side 6 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010B. Beskæftigelsestilskud for forsikrede ledige I> Sammenligning medlandsdelen220Dagpengemodtagere200> Bedre udvikling iledigheden 2009-2010giver økonomiskgevinst i 20101801601401201008060jan-08feb-08mar-08apr-08maj-08jun-08jul-08aug-08sep-08okt-08nov-08dec-08Københavnjan-09feb-09mar-09Landsdelenapr-09maj-09jun-09jul-09aug-09sep-09okt-09nov-09dec-09jan-10KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 7 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010B. Beskæftigelsestilskud for forsikrede ledige II> Løbende dialog med fagforvaltningen om budgetforudsætninger> Evt. reservering i kassen til regulering af bloktilskud og lokalekonjunkturudsving> Eks.: Pulje på ca. 500 mio. kr. afsat i budget 2010 pga. forventet negativ regulering i2011 af det oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud for 2010> Følsomhedsanalyser> Forventede reguleringer af beskæftigelsestilskuddet> Økonomiske konsekvenser af forskellige ledighedsscenarierKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 8 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010C. Kommunernes valg af statsgaranti kontra selvbudgettering IUdviklingen i skattegrundlaget for kommunerne året efterMia. kr. 2006 2007 2008 2009Maj- vurdering 691,9 710,1 734,2 751,1August- vurdering 706,3 721,7 758,9 735,0Ændring i pct. 2,08 1,63 3,36 -2,14Kilde: Finansministeriet, ”Økonomisk Redegørelse” udvalgte årKommuners valg af budgetteringsmetodeB2007 B2008 B2009 B2010Selvbudgettering 90 81 19 6Statsgaranti 8 17 79 92Kilde: KLKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 9 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010C. Kommunernes valg af statsgaranti kontra selvbudgettering II> Stigende forventning til vækst i skattegrundlag fra maj til aug. =>valg af selvbudgettering> Faldende forventning til vækst i skattegrundlag fra maj til aug. =>valg af statsgaranti> Men andre parametre inddrages også – fx stor usikkerhed, somved finanskrisens start i august 2008KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 10 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010C. Overvejelser i KK ifm. valg af statsgaranti/ selvbudgettering> Vurderes i august/september pba. statsgaranti, ØkonomiskRedegørelse samt andre parametre> Seneste kvartalsvise nationalregnskabstal> Vækstskøn fra AE-rådet, Danske Bank etc.> Der budgetteres som hovedregel med de statsgaranteredeindtægter det enkelte budgetår> Gevinst/tab ved eventuel selvbudgettering indgår først i denpolitiske prioritering når det har provenuvirkning (tre år efterbudgetåret)KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningenAfdelingens navn


Side 11 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010C. Væsentlige faktorer ved valg mellem statsgaranti ogselvbudgettering> Befolkningstallet primo budgetåret> Væksten i udskrivningsgrundlaget i hhv.:> København> Hovedstadsområdet> Hele landet> Udviklingen i grundværdierKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 12 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010C. Følsomhedsberegning - Provenu ved forskellige 3-årigevækstscenarier (budget 2010)Effekt mio. kr.,Garantiprocent 5,8 6,56 6,8 7,8 8,8* 9,8 10,8USG København -21,3 -15,9 -14,2 -7,1 0,0 7,1 14,2USG Hovedstadsområdet -174,3 -130,6 -116,7 -57,9 0,0 57,9 116,7USG Hele landet -305,1 -228,6 -204,3 -101,3 0,0 101,3 204,3Ændret befolkningstal 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5Ændrede grundværdier 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6Samlet -125,5 0,0 40,0 208,9 375,1 541,3 710,2* Statsgarantiprocent i 2010KØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen


Side 13 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010Københavns Kommunes valg af statsgaranti/selvbudgetteringÅrProvenu ved selvbudgettering(mio. kr.)Valg2000 461 Selvbudgettering2001 444 Selvbudgettering2002 223 Statsgaranti2003 -537 Selvbudgettering2004 -523 Statsgaranti2005 185 Statsgaranti2006 -Valg ikke muligt pga. kommunalreform -2007 101 Selvbudgettering2008* -43 Selvbudgettering2009* -26 StatsgarantiKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen*Skøn for provenu


Side 14 / Konjunkturer og budgetgaranti14. april 2010D. Balancetilskud> Økonomiaftalen fastsætter et aftalt udgiftsniveau i kommunerne> Balancetilskuddet sikrer balance mellem udgiftsniveauet ogindtægter fra skat, bloktilskud og øvrige indtægter> Balancetilskuddet skærmer derfor kommunerne under ét modkonjunktursvingninger og deraf vigende skatteindtægterKØBENHAVNS KOMMUNEØkonomiforvaltningen

More magazines by this user
Similar magazines