Vandposten nr. 190 - Foreningen af Vandværker i Danmark

fvd.dk
  • No tags were found...

Vandposten nr. 190 - Foreningen af Vandværker i Danmark

vandpostenmedlemsblad for foreningen af vandværker i danmarkseptember nr. 190 2013Læs også:Vejledninger om takstblad,regulativ og regnskabForsigtig med frivilligeindsatsplanerProcesbenchmarkingåben for allevandværkerGylling Vandværk: Retten tilselv at bestemmeMånedens vandværk:Fladbjerg behøver hverkendykpumpe, filter eller tankNyhjemmeside- guide inde ibladet


kurser, hjemmeside og vandsektorlov | lederNy hjemmeside, nyt om kurser,og konference på ChristiansborgAf Ole Wiil, Landsformand, FVDMåske har du alleredebemærket det:FVD er godt på vejtil at få en splinternyhjemmeside. Ligesomet vandværkengang i mellem skalhave skiftet et parkomponenter, så er der også en sidsteudløbsdato på hjemmesider.Allerede nu er det blevet nemmereat bestille kurser og købe håndbøgerpå den nye hjemmeside, og den storemængde information, hjemmesidenindeholder om vandværksdrift ogbestyrelsesarbejde, er nu nemmere atfinde.Sekretariatets jurister får tit telefonopkaldmed spørgsmål, som hjemmesidenegentlig kan give svar på, men hidtilhar informationen desværre væretgemt godt af vejen. I den kommendetid vil tekster, videoer og vejledningerom alt fra boringer til forbruger blivegennemgået, så det bliver endnu nemmereat finde, forstå og bruge dennenyttige viden – uden at skulle vente på,at FVD’s jurist ringer tilbage.Længere inde i denne Vandpost findesen guide til den nye hjemmeside.KurserPå kursusfronten er der også flere nyeting: Alle kursusdeltagere – uanset omdet er håndbogskurserne eller driftsoghygiejnekurserne – vil nu få etdeltagerbevis, så de kan dokumenterederes deltagelse.På drifts- og hygiejnekurserne er detderudover muligt at tage en prøve– og består man, får man dernæsttilsendt et certifikat.Det seneste halve år er der rundtDen 30. september arrangerer FVD en stor konference på Christiansborg, hvor fremtidens vandforsyning skal diskuteres -herunder også vandsektorlovens påvirkning af navnlig de forbrugerejede vandværker. Foto: Henrik Sørensen, Folketinget.omkring i landet blevet afholdt ikkemindre end 31 kurser. Sommerpausenhar derfor givet mulighed for at evaluereisær drifts- og hygiejnekurserne.Det kan du også læse mere om inde ibladet.Konference om vandsektorlovenNår disse linjer læses, er der kun fådage til FVD’s stort anlagte konferenceom vandsektorloven, som afholdes imagtens centrum på Christiansborg.FVD har i mange år sagt, at de forbrugerejedevandværker er langt mereeffektive end de kommunale, og derforintet har at gøre i vandsektorloven.Siden juni har et eksternt konsulenthusså undersøgt, om FVD’s påstand nuholder vand. Og på Christiansborg vilCopenhagen Economics, som firmaethedder, præsentere undersøgelsensresultater overfor politikere, vandværksfolk,kommunale embedsmænd og enstor mængde indflydelsesrige personerfra hele vandsektoren.Det er den første økonomiske analyseaf den forbrugerejede vandsektor iDanmark. De hidtidige undersøgelserfra blandt andre Konkurrencestyrelsenog Det Økonomiske Råd har udelukkendekigget på de kommunalevandselskaber.Derfor afventer vi med spænding analysensendelige resultater, men alleredenu ser det ud til, at den både bekræfterFVD’s forudsigelser om loven, indenden trådte i kraft, og også de erfaringervi har gjort os under dens tre år langeregime.Næste nummer af Vandposten vilderfor have særligt fokus på vandsektorloven.september 2013 | vandposten5


kort nytNyt i butikken:Id-kort i dankortkortstørrelseNu har vandværket mulighed for at købe nye og smarte legitimationskortfra FVD. De nye kort har størrelse som et dankort,er lavet i hårdfør plastik og har plads til billede.Et legitimationskort er nyttigt, når vandværkets betyrelse ellerpersonale er ude hos forbrugerne - det kan være i forbindelsemed tilsyn af installationer, lukning af vand o.lign.Id-kortet har en gyldighed på to år, så det passer til denperiode, et bestyrelsesmedlem typisk er valgt for.Passive medlemmerDannozzle ApSLE34DK Vandservice A/SUnified Messaging Systems ApSLindhøj EntreprenørVelkommentil nyemedlemmerPris: 29,- pr. kort (eksl. moms, forsendelse og porto)Vi har bragt verdens bedste vand op tiloverfladen siden 1927Teknisk indsigt kombineret med solid viden om geologiske forhold sikrer optimale resultater hver gang.Vi stiller vores mangeårige knowhow til rådighed - til glæde for vore kunder og det gode danske vandTotal løsninger til vandværker • Vandbehandling• Drift / serviceaftaler • Rørføringer i rustfri stål• Eftersyn af pumper • Måler- og loggerudstyr• Vandværksboringer • Boringsrenoveringer• Råvandsstationer • Hydropuls• TV-inspektion • SRO styretavler• Rensning / desinficering med carela produkterA. Højfeldt A/SMads Eg Damgaards Vej 527400 HerningTlf. 97 12 02 22 · www. a-hoejfeldt.dkinfo@a-hoejfeldt.dkK. Sørensen & Søn A/SSjællandsvej 109900 FrederikshavnTlf. 98 42 33 51 · www.k-sorensen.dkinfo@k-sorensen.dkVand-Schmidt A/SPlatinvej 596000 KoldingTlf. 74 56 11 11 · www.vand-schmidt.dkinfo@vand-schmidt.dkVi hører til branchens erfarne og solide samarbejdspartnere når det drejer sig om vandforsyning inden for såvel den private som offentlige sektor. Vort højteknologiskeboreudstyr og veluddannede personale sikrer desuden en skånsom og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af Danmarks vigtigste råstof: Koldt og krystalklart drikkevand.6 vandposten | september 2013


nyttige aftaler med ski | skibruge FVD’s SKI-aftaleRammeaftaler, der kan være relevante for dig02.06 Standard softwareHar du f.eks. brug for ny software på vandværkets computere, så kan du benytterammeaftale 02.06 Standard Software, der omfatter levering af standardsoftwareprodukter. Her kan du også købe ydelser som f.eks. service, support ogit-kurser.Hvis du ønsker at købe ind på aftalen, skal det ske på baggrund af et miniudbud.Det betyder, at leverandørerne inden for den ønskede standard softwarekategoriskal konkurrere om at give dig det økonomisk mest fordelagtige tilbud.02.04 ComputereHar du derimod behov for at få udskiftet hele computeren, kan du brugerammeaftale 02.04 Computere. Den dækker et bredt sortiment af bærbare,håndholdte og stationære computere, samt tilbehør som headsets, højtalere,USB-nøgler, skærme og tastaturer. Og der er ingen begrænsning på, hvor megetdu kan eller skal købe.Hvis du ønsker at købe computere på aftalen, kan du gøre det via ’Det frivilligeElektroniske Hjælpeværktøj’, som SKI har udarbejdet til rammeaftalen. Værktøjethjælper dig gennem processen, og du får automatisk vist, hvilken leverandørdu skal tildele ordren til ud fra dit konkrete behov.02.08 Tele og datakommunikationDu kan også dække behovet for både fastnettelefoni, mobiltelefoni og mobiltbredbånd, internetforbindelser til hjemmearbejdspladser samt teknisk bistandmed rammeaftale 02.08 Tele og datakommunikation. Du har også mulighedfor at købe mobiltelefoner, smartphones og tablets samt diverse tilbehør tiltelefoni og mobilt bredbånd.SKI har udarbejdet en række hjælpeværktøjer, herunder vejledninger og etelektronisk tildelingsværktøj, der gør det let for dig at bruge aftalen og hjælperdig til at finde den rette leverandør.Alle foto: Colourbox12.01 Bygge- og el-materialer, værktøj og beklædningDu har også mulighed for at købe f.eks. arbejdsbeklædning på rammeaftale12.01 Bygge- og el-materialer, værktøj og beklædning. Aftalen har et megetbredt sortiment med hele 11 delaftaler.På delaftale 11 Arbejdsbeklædning og personlige værnemidler kan du f.eks.købe alle former, typer, størrelser og kvaliteter af arbejdsbeklædning inkl. sko,støvler, handsker, hovedbeklædning, engangsbeklædning og lignende til alletyper af arbejdsopgaver. Hvis du ønsker at købe ind på aftalen, kan du bådebenytte direkte tildeling og miniudbud afhængigt af dit behov. Du får dag-tildaglevering på en stor del af sortimentet.september 2013 | vandposten11


kort nyt | nyt fra sagsbehandlerneEl-uddannelse ikke nødvendigFlere vandværker modtager breve fra uddannelses- og kursuscentre,som reklamerer for kurser i såkaldt L-AUS, somstår for Lavspændings-Arbejde Under Spænding. Og FVDhar derfor fået spørgsmålet, om sådan et kursus nu også ernødvendigt. Og det korte svar er nej.Et L-AUS-kursus er kun nødvendigt, hvis en person fravandværket selv udfører arbejde på eksempelvis en eltavle,mens der stadig er spænding på. Og i det tilfældeskal personen i forvejen være enten el-installatører ellerhave tilsvarende uddannelse.FVD vurderer i det hele taget, at de fleste vandværkerudliciterer sådanne opgaver til eksterne el-installatør, sommå formodes at have gennemført et L-AUS-kursus. nt/ssFoto: Niels ToftegaardMere målrettetVVS-autorisationEt nyt lovforslag lægger op til en ny fælles autorisationsordningpå el,- VVS- og kloakområdetmed mindre detailregulering af virksomhederneog med forenklede krav til egenkontrollen.Forslaget lægger også op til en langt større gradaf delautorisationer, når en VVS’er skal autoriseresaf myndighederne.FVD hilser denne del af forslaget velkomment,idet det forudsættes, at der også hermed kanskabes bedre muligheder for delautorisationinden for specifikt vandområdet.Dette vil på sigt give bedre og mere målrettedeuddannelses- og efteruddannelsesmulighederfor vandværkspersonale – både ansat personaleog personer ansat via serviceaftaler. pwit værktøjer tilvandforsyningerRambøll har udviklet en række fleksible og brugervenlige it værktøjertil vandforsyninger. Det betyder, at data om forbrugsafregning,finansbogholderi, målerstyring, ledningsregistrering og hjemmesidealtid er lige ved hånden. Kontakt projektchef, Jan Nielsen,for yderligere info: jnn@ramboll.dk, 5161 5912.www.Ramboll.DKseptember 2013 | vandposten13


Har det hele og lidt tilMØD OS PÅFVD messen i Fredericiaden 4. okt. 2013○ Ikke kun turbiditet○ Ikke kun ledningsevne○ Ikke kun pH○ Ikke kun iltMen også UV-254, englimrende indikator påom noget er helt galt.Aquasense · Tlf. 42425080info@aquasense.dk · www.aquasense.dk


TIL MÅLING OGOVERVÅGNING AFDRIKKEVANDSFORSYNINGShuttle til ultralydsniveaumåling• Måleområde op til 25 m• Sensor der tåler drukning• Spredning på kun 3°• 4-20 mA udgang samt 2 relæer tilstyring og alarm.mjk.com45 56 06 56


kvalitetssikring, miljø- og energiledelse | nyt fra sagsbehandlerneVejledning om kvalitet, miljø ogenergi på vandværkerneNaturstyrelsen arbejder på en vejledning, der skal give lidtmere forklaring af bekendtgørelsen om kvalitetssikring.Samtidig hittes der rede i begreberne miljø- og energiledelse.Af Pernille Weile, fvdVi har længe været bekendt medreglerne om kvalitetssikring på vandværkerne,og mange vandværker er alleredegodt i gang med at gennemførereglerne enten via Tethys ledelsessystemeteller andre systemer. Mange harogså fået tilmeldt sig eller allerede gennemførtkurserne i drift eller hygiejne.Et ledelsessystem skal sætte fokus pådrikkevandskvaliteten og skal derforbeskrive, hvordan en vandforsyningskal drives så risikoen for forureningmindskes mest muligt.Det fremgår af den nye vejledning,som Naturstyrelsen for tiden arbejderpå om kvalitetssikring. Og FVD kanmed tilfredshed se, at de forslag ogden tankegang, som foreningen harlagt til grund ved fortolkning af bekendtgørelsen,svarer til den forståelse,som Naturstyrelsen giver udtryk for ivejledningen.Det kan vi i FVD være glade for, ogmange af de elementer, der indgår ivejledningen, gennemgås nu i sekretariatet,så de kan indpasses i kursusmaterialemv.Miljø og energiledelseI Naturstyrelsens udkast til ny vejledninger der desuden indarbejdet afsnitom miljø- og energiledelse. Det erudmøntning af en regel i vandsektorloven,som fastsætter krav om, at myndighederneskal rådgive vandsektorforsyningerom miljø- og energiledelse.For vandværket er det dog ikke et krav,at man følger kommunens rådgivning.Det skal blot ses som et tilbud.I modsætning til afsnittet om kvalitetsledelseer der endnu ikke helt specifikkeerfaringer med miljø- og energiledelsepå vandværker.Til gengæld findes der allerede i dagtværgående ledelsessystemer, somskal tage udgangspunkt i at forbedreen virksomheds miljøindsats. Det er iforhold til effektivisering af processerog arbejdsgange, reduktion af anvendelsenaf ressourcer og minimeringaf virksomhedens miljøbelastning,herunder besparelse i energiforbruget,vandforbruget, spildevandsafledningenog affaldsbortskaffelsen.Hvordan disse overordnede retningslinjerskal udmøntes i forhold tilvandværker, er endnu ikke beskrevetindgående i vejledningen. Naturstyrelsenefterlyser da også gode ideer,der kan indgå i vejledningen. Så er dergode idéer, vil vi meget gerne høreherom i FVD’s sekretariat, så vi kanvidereformidle dem til Naturstyrelsen.På den baggrund har FVD anbefaletNaturstyrelsen om at afsnittene ommiljø- og energiledelse udgår af detnuværende udkast. Så kan vi få offentliggjortvejledningen om kvalitetssikringså hurtigt som muligt.Gode idéer til miljøogenergiledelse?Har du gode ideer, erfaringer mv.med miljø- og energiledelse, erdu velkommen til at skrive til FVD’skontaktperson på området, juristPernille Weile pw@fvd.dkFoto: Colourboxseptember 2013 | vandposten17


nyt fra sagsbehandlerne | regnskab, takstblad og regulativRegnskab, takster og regulativ:Tre vejledninger på vej fraNaturstyrelsenHvad skal et takstblad, et regulativ og et regnskab bestå af? Nu kommer Naturstyrelsenmed vejledninger til disse tre ting, og FVD har været med hele vejen.Af Steen Sørensen og Pernille Weile, FVDDer findes mange måder at lave ettaksblad, et regnskab og et regulativpå, og FVD får hvert år mange henvendelserfra både vandværker og fra kommuneromkring netop disse tre dele– dels hvordan man opstiller dem, ogdels hvordan de læses. Derfor har FVDsamarbejdet med Naturstyrelsen omtre vejledninger til hver enkelt del.Alle tre vejledninger kommer i løbetaf efteråret, og det er meningen,at de skal gøre livetlettere for bådevandværker ogkommunernesgrundvandsmedarbejdere.Her kan du læsemere om hver enkelt vejledning.Regnskabsaflæggelse: Vejledningfor mindre vandværkerVejledningen om regnskabsaflæggelsevil indeholde flere oplysninger om indregningaf de enkelte poster i regnskabet,og hvordan noter kan anvendespå en mere tydelig måde, og dervedbruges ved beregning af takster.Vejledningen er rettet mod mindrevandværker under 200.000 m 3 , ogdermed ikke mod vandværkerneomfattet af vandsektorloven. Vejledningenkan dog sagtens med fordelgive disse vandværker information om,hvordan et regnskab bør udarbejdesog opstilles for at overholde kravene iden gældende lovgivning på området,herunder bl.a. årsregnskabsloven.Derudover vil vejledningenindeholde et modelregnskab,som kan danne grundlag forvandværkets eget regnskab.FVD har aktivt bidragetmed indhold til den nyevejledning, og den erudarbejdet i et tætsamarbejde18 vandposten | september 2013Illustration: Colourbox


mellem Naturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samt udvalgtekommunale sagsbehandlere fra tre kommuner.Vejledningen om regnskabsaflæggelse kommer i forbindelsemed en ændring af årsregnskabsloven, som én gang for allepålægger alle vandforsyninger at aflægge regnskab efterminimum regnskabsklasse A i årsregnskabsloven. Det er dogikke så omfattende, som det lyder til, og der er flere gode tingved at aflægge regnskab efter principperne i klasse A.Det kan give en bedre beregning af vandværkets takster ogmedvirke til en hurtigere sagsbehandling, når kommunenskal godkende taksterne. Vejledningen belyser de tekniske,juridiske og administrative forhold ved netop regnskabsklasseA, samt hvordan vandværket skal forholde sig ved afskrivningaf dets aktiver.Slutteligt kan vejledningen være en hjælp til at give forbrugerenet mere nuanceret og retvisende billede af, hvordanøkonomien er i det enkelte vandværk.Takstblad: Kan vi få et ensartet et af slagsen?Ja, det er der noget der tyder på. Naturstyrelsen arbejdersammen med FVD og DANVA på en vejledning om takstblade,der dels skal hjælpe vandværkerne til at lave et korrektog fyldestgørende takstblad og dels skabe en ensartethed,så det bliver nemmere for kommunerne at både læse oggodkende takstbladene.Idéen er at lave en skabelon for takstbladet, og så i øvrigt fålavet en god beskrivelse af, hvordan taksterne i det hele tagetskal udregnes. Kontrolmyndigheden i forhold til takstgodkendelseer fortsat kommunen. Vejledningen skal læses sammenmed vejledningen til regnskabsaflæggelse, og sammen skalde gøre arbejdet med regnskab og takster nemmere for bådevandværket og kommunen.Naturstyrelsen regner med at sende vejledningen i høringhen under efteråret.Normalregulativ – ét fælles for hele vandsektorenNaturstyrelsen arbejder også på et nyt normalregulativ tilafløsning for de to gamle, som dækker henholdsvis de kommunalevandværker og de private vandværker. Det nye fællesnormalregulativ, der skal komme til at gælde for alle vandværker,er i store træk enslydende med det, der i dag gælderfor de private vandforsyninger.FVD har dog foreslået, at der kommer regler med om brandvand,og at erhvervsdrivende i regulativet opfordres til attegne en driftstabsforsikring, akkurat som det i dag fremståraf den skabelon til et normalregulativ, FVD har på hjemmesiden.Mange kommuner arbejder i disse år med et fællesregulativfor alle vandværker i kommunen. Nogle af dem har kontaktetFVD, og der har vi opfordret til at afvente det nye normalregulativ.september 2013 | vandposten19


nyt fra sagsbehandlerne | vandplanerDrikkevandsbeskyttelse fortsætterMed de forsinkede vandplaner er de juridiske forhold omkring drikkevandsbeskyttelsen bleveten smule rodet og kompliceret. Men Naturstyrelsen lover FVD, at der nu bliver ryddet op omkringindsatsplaner og udpegning af drikkevandsressourcer.Tilbage i december 2012 blevvandplanerne skudt til hjørne afNatur- og Miljøklagenævnet.Men det juridiske tomrum harogså påvirket indsatsplanerog udpegning af drikkevandsressourcer.Foto:Niels Toftegaard.Af Pernille Weile, FVDVi har tidligere skrevet i Vandposten omde forsinkede vandplaner, og hvad detbetyder for kortlægningen og arbejdetmed grund- og drikkevandsbeskyttelsen.FVD har gentagne gange spurgtNaturstyrelsen om den retlige status iforhold til drikkevandsbeskyttelsen, ogsvaret har ladet vente på sig.Det er ikke fordi vi er besværlige, menfordi det er vigtigt, at hjemmelsgrundlageter i orden. Det gælder ikke blot iforhold til de lodsejere, der skal læggejord til. Det gælder også i forhold til deudgifter, som vandværket i de allerflestetilfælde skal betale.Er vandværket underlagt vandsektorloven,skal regelgrundlaget være iorden for at være sikker på, at udgifterneskal kunne medregnes underprisloftet. Hvis ikke, kan det i værstefald betyde økonomisk ruin for vandværket.Nye regler på vejBlandt andet derfor har der været ekstraarbejde for Naturstyrelsens jurister,godt bistået af Kammeradvokaten. Ogresultatet – ja, det er en formel oprydningog opstramning, så alle formalia ifremtiden bliver overholdt.Naturstyrelsen satte i juli måned gangi det arbejde, og i begyndelsen afaugust blev der sendt en bekendtgørelsei høring. Bekendtgørelsen skaldanne grundlaget for udpegning ogadministration af drikkevandsressourcer.Det vil sige udpegning af områdermed særlige drikkevandsressourcer20 vandposten | september 2013


vandplaner | nyt fra sagsbehandlernetrods forsinkede vandplaner(OSD), områder med drikkevandsinteresser(OD), nitratfølsomme indvindingsområder(NFI) og indsatsområder.Det er glædeligt, og så behøver vi ikkevære så utålmodige, mens vi venter påvandplanerne.Men hvad så…Ja, hvad så med de indsatsplaner, derer vedtaget i perioden fra december2011 og frem til en ny bekendtgørelsekommer?Der er ikke noget klart svar fra Naturstyrelsen,men vurderingen er, at enindsatsplan nok næppe vil blive kendtugyldig, da beskyttelsen af drikkevandetsandsynligvis vil overskygge ethjemmelsgrundlag, der ikke er heltklart.Men rådet fra Naturstyrelsen er, atindsatsplaner, der skal godkendes iperoden fremover, bør godkendespå baggrund af kommunens egenudpegning og vurdering af arealet. Ogdet vil på jurasprog sige, at indsatsplanenskal have hjemmel i vandforsyningsloven§ 13a og ikke som i dag ivandforsyningslovens § 13.Det er kommunernes ansvarDet er kommunerne, der i første rækkeskal påse, at indsatsplanerne godkendespå et korrekt grundlag, men ervandværket i tvivl, er det altid en godidé at rette henvendelse til foreningen,så vi kan få drøftet sagen igennem.Ud over grundvandskortlægningenindeholder mange indsatsplaner i dagflere initiativer, der skal gennemføres,og grundvandskortlægningen børderfor ikke forsinke disse initiativer, hvisdet kan undgås.Vær forsigtig med defrivillige indsatsplanerIsær når kommunen ’pålægger’ vandværket ’frivillige’ordninger, bør vandværket søge rådgivning hos FVDAf Pernille Weile, FVDI samarbejde med kommunerne laves der rigtig mange samlede indsatsplanermed en lang række af gode initiativer til den fremtidige beskyttelseaf drikkevandet. Det skal vi være glade for.Men et lille hjertesuk alligevel, for i flere tilfælde har FVD konstateret, atkommunerne ’pålægger’ vandværkerne at indgå ’frivillige’ ordninger medlandmanden i f.eks. udpegede indsatsområder for nitrat eller indvindingsområder,og på det grundlag betale landmanden kompensation.For de vandværker, der er omfattet af vandsektorloven, kan det i sidsteende komme til at betyde, at udgifterne til grundvandsbeskyttelse ikkekan medregnes i prisloftet.Bolden ligger hos kommunenDet er heller ikke i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 13 m.fl.og bekendtgørelsen om indsatsplaner.Efter bekendtgørelsens § 4 skal ”kommunalbestyrelsen under inddragelseaf alle de direkte berørte parter udarbejde et udkast til en beskrivelse afde foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemførtfor at afhjælpe og forebygge forureningen af vandressourcen”.Der er derfor tale om en myndighedsopgave, hvilket også giver mening,da den – hvis lodsejeren ikke vil følge den – skal ændres til et påbud.I forbindelse med behandlingen af loven tilbage i 1999 blev der i øvrigtogså afsat midler til myndighedsbehandlingen – dengang amterne og nukommunerne – til at kunne udarbejde indsatplaner.Så det er efter FVD’s opfattelse kommunerne, der med deltagelse af bådevandværker og landmænd skal forhandle de initiativer, der skal gennemføreshos landmanden, og som skal indgå i den del af indsatsplanen.september 2013 | vandposten21


nyt fra sagsbehandlerne | garantiprovision på lånKommuner kræver provisionmed tilbagevirkende kraftMange kommuner er begyndt at opkræve provision for at yde vandværkerne lånegarantiog endog med tilbagevirkende kraft, efter at Statsforvaltningen har afgjort en sag omgarantiprovision.Af Steen Sørensen, FVDFlere kommuner har i det sidste års tidfulgt en ny praksis, og forlanger i fleretilfælde garantiprovision af alleredeindgåede aftaler om lånegarantier iKommunekredit.Samlet set vil dette give en meget storregning for vandværkerne, hvis allekommuner vælger at følge den nyepraksis. Det er vel at mærke kommunegarantier,som vandværkerne fik stilletbåde før og i 2010 og 2011.Ifølge vores erfaring i FVD er kravenemeget forskellige fra kommune tilkommune, til trods for, at der endnuikke er nogen kommuner, som harværet nødt til at indfri garantien. Etvandværk vil jo altid have en mulighedfor at justere taksterne så det følger deafdrag, vandværket måtte have på etkommunegaranteret lån.Ingen grund til provisionGarantien skal i princippet afspejle denrisiko, som kommunen løber ved atstille garantien, men da kommunenselv er tilsynsmyndighed på takstbladenefor de enkelte vandværker, har dealle muligheder for at påvirke vandværketsopkrævning, således at lånet kanindfries.Når en sådan garantiprovision opkrævesmed tilbagevirkende kraft, er deten ændring af aftalen mellem kommunenog vandværket, og derfor ikke endirekte følge af risikoændring for kommunen.Ligeledes må det anføres, atnår man indfører sådan en ekstra omkostningfor vandværket, er grundlagetfor kommunens vurdering af projektetikke rimeligt. Vandværket har jo ikkemulighed for at ændre på noget vedprojektet som gør, at det kan indregneden merudgift, endsige afsøge markedetfor andre lånemuligheder, udenat dette kan være et yderligere fordyrendeled ved en ny låneoptagelse.Penge til garantiprovision giver hverkenbedre eller billigere vand.Det stiller i stedet de små vandforsyningerdårligere økonomisk set, ogdet er en løsning, der ikke samfundsøkonomisker bedre.Statsforvaltning afviser tilsynssagFVD har forespurgt StatsforvaltningenNordjylland i en konkret sag vedrørendeen garantiprovision til et vandværk.FVD har spurgt ind til, om det kanvære rigtigt at kommunen har ret til atopkræve garantiprovision på alleredeoptagne lån, når dette ikke var en del afden oprindelige aftale.22 vandposten | september 2013


GEO– fra boring til vandværk>>>>BrøndboringPrøvepumpningRåvandsstationerRegenerering og relining af boringer>>>>TilstandsvurderingerBorehulslogging og TV-inspektionGrundvandskemi og modelleringRådgivning om kildepladser og driftKøbenhavnMaglebjergvej 12800 Kgs. LyngbyWeb: www.geo.dkMail: geo@geo.dkTlf.: +45 4588 4444AarhusSødalsparken 128220 BrabrandWeb: www.geo.dkMail: geo@geo.dkTlf.: +45 8627 3111Statsforvaltningen har ikke ønsket atindlede en tilsynssag, da de ikke finderat den pågældende kommune, harovertrådt nogen regler i forhold til forvaltningen.Endvidere har Statsforvaltningenudtalt i en tidligere afgørelsefra november 2012, at den ikke findergrundlag for at starte en tilsynssag,da der allerede var indgået aftale omen garantiprovision. Der er dog flerekommuner som tolker dette som enblåstempling til at opkræve med tilbagevirkendekraft.Det mener FVD ikke, da aftalen erfunderet på almindelige aftaleretligevilkår, og fordi kommunen efter vandforsyningslovens§ 53a kan yde tilskudi form af lånegarantier til vandforsyningsformål,samt at den direkte erhjemlet i vandsektorlovens § 16.”FVD mener på denbaggrund, at kommunernefortolker udtalelsenomkring garantiprovisionforkert.FVD er kritiskDer er derfor ikke tale om, at kommunenskal opkræve en garantiprovision,sådan som nogle kommuner vælgerat læse Statsforvaltningens udtalelse iden konkrete sag. Statsforvaltningensiger nemlig kun, at det er tilladt atopkræve den.Det er FVD enig i, men dog ikke medtilbagevirkende kraft, da det kanhave stor indflydelse på vandværketsfremtidige økonomi – uden at det harhaft en mulighed for at påvirke denneudvikling, og hvor den eneste muligheder at sætte vandtaksten op.FVD mener på den baggrund, at kommunernefortolker udtalelsen omkringgarantiprovision forkert, og brugerdenne som en ukorrekt hjemmel til atopkræve garantiprovision af alleredeudstedte garantier, til trods for at derikke er nogen reel risiko forbundetmed en lånegaranti.september 2013 | vandposten23


Mød os på Vandværksudstillingen iMessecenter Fredericia fredag d. 4. okt. 2013Magnetiskinduktiv flowmålerClamp-on flowmåler• Med eller uden GPRS• Batteripakke indbygget,ingen eksterne moduler• Input fra tryktransmitter• Ideel til lækage kontrolGode messetilbud –kom og sepå vores standPanel til on-lineanalyse• Mulighed for:Ilt, pH, redox,ledningsevneog turbiditet.• Konstrueret afVand og Teknik A/SNiveau- og analyse datalogger:• Med og uden GPRS• Batteridrift – lang levetid• Udover vandstand, er dermulighed for: Temperatur,ledningsevne, pH, ilt ogturbiditet.• Overvåg via mobil AppBærbart mulitianalyse instrumentUV - anlæg• Effektivdesinfektion• Lampelevetidpå 16.000timer• Lave driftsomkostningerGodt messetilbud –kom og hørnærmereAlt i en sensor:pH, redox, ilt, ledningsevne,salt indhold, opløst tørstof,vægtfylde, temperatur,turbiditet og vandstand/tryk.Niveaumålere:• Neddykbare niveautransmitter fra Ø17 mm• Ultralyd• RadarØ17 mmBygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk


Vandværk vinder ret til vejtinglysning | nyt fra sagsbehandlerneEn konkret sag fra Jylland minder om vigtigheden af en ordentlig tinglysning. Der skulle enpløjet vej og en domstolsafgørelse til, før alt kom i orden.Af Steen Sørensen, FVDEt mindre vandværk i Jylland har vundetretten til at benytte vejen til selvevandværket. En ret, som vandværketfaktisk havde fået korrekt tinglyst frastarten, men som alligevel måtte en turi retten.Sagen endte heldigvis på en god ogrigtig måde, men før vandværket komdertil, skulle bestyrelsen meget igennem,både økonomisk men også meden del fysisk besvær, fordi lodsejerenpløjede vejen op, således at vandværketikke kunne benytte den som adgangsvej.Det tog ligeledes to dommeførend alt var på plads.Hele striden begyndte med en uenighedom forpagtning af den jord, derligger omkring boringen, hvorefterlodsejeres reaktion var at pløje vejenop.Aftale var uklarNu har vandværket vundet sagen ogkan begynde at anlægge en vej, somde selv skal betale, og lodsejer modtageren engangserstatning på kr. 3.500.FVD kan derfor kun opfordre til, at manfår udført klare aftaler om tinglysningaf alt omkring etablering af boringeri det åbne land med tilhørende aftaleom adgangsvej. Aftalen om både vejog boring bør tinglyses og indeholdealt fra engangserstatning til hvem, dervedligeholder vejen samt bærer omkostningernehertil. Ligesom selvfølgeligden geografiske placering skal væretydeligt angivet.I den konkrete sag havde vandværketgodt nok en tinglyst ret til vejadgang,men den var ikke klar omkring rettighederog pligter i forbindelse medvejen, og hvem der skulle afholde omkostningertil vejens vedligeholdelse.Og det skulle der altså en dom til at fåslået fast.Vigtigt: Tinglysning ogFemern-forbindelsenSådan kommer tunneltilkørslen til at se ud på den danske sideaf Femern-forbindelse ved Rødby. Illustration: Femern A/SPlanlægningen af Femerntunnellengår nu ind i næste fase,og i den forbindelse opfordrer FVDendnu engang vandværker i regionentil at få undersøgt tinglysningaf ledninger, boringer, bygninger,adgangsveje osv.Allerede i 2011 vurderede FVD,at 13 private vandværker kanblive berørt af projektet. Femerntunnellener nok til havs, menbyggeriet vil ske fra land ved Rødbypå Lolland, og projektet omfatterogså en udvidelse af jernbanenhelt fra Ringsted.I løbet af det næste års tid skalTransportministeriet forberede ensåkaldt anlægslov til hele byggeriet.Loven skal naturligvis ihøring, og i den forbindelse vil FVDfokusere på, hvor regningen forflytning af ledninger lander.Hold øje med borgermøderDen 29. august var der borgermødeom forbindelsen, og der vilsandsynligvis komme flere møder,som vandværker med fordel kandeltage i.Holde øje med Femern-forbindelsenshjemmeside www.femern.dkog tilmeld dig eventuelt nyhedsbrevet.ntseptember 2013 | vandposten25


Fremtidens vand– Fra kilde til ForbrugerFokus på sammenhængi produktionen aF vandkildeplads› ressourceundersøgelse› kildepladsoptimering› kildepladsrenovering› boringskontrol› boringsrenovering› kildepladssikringvandværk› vandværkstilsyn› procesforbedring› produktionsbesparelser› produktionstilpasning› bygningsrenovering› overvågningledningsnet› Forsyningssikkerhed› ledningsnetberegning› trykforhold› lækageovervågning› ledningsrenovering› Forbrugerkontaktse mere på www.cowi.dkadresse parallelvej 22800 kongens lyngbytlF. 56 40 00 00mail cowi@cowi.dk


Formanden for Gylling Vandværk Karl Lambert står ved stridens kerne: En ny boring skulle løse vandværkets problem med BAM - den mørke plet på græsset i baggrunden viser,hvor den tidligere boring lå. Men kommunen ville hellere have, at Gylling Vandværk lagde sig sammen med det kommunale Odder Vandværk. Foto: Niels Toftegaard.Retten til selv at vælgeSom omtalt i sidste nummer af Vandposten vandt Gylling Vandværk i foråret en sag forlandsretten over Odder Kommune om et ulovligt påbud. Men hvad var det egentlig, der skete?Af Pernille Weile ogNiels Toftegaard, FVD”Det var faktisk prisen for vand, derefter vores mening var helt urimelig,så den ville vi have prøvet ved domstolene”,siger Karl Lambert Sørensen– formand for Gylling Vandværk syd forOdder.Det var sådan retssagen begyndte,for egentlig havde Gylling Vandværkprincipielt accepteret kommunenspåbud om at skulle tilsluttes et andetvandværk.Flere års problemer med BAM i drikkevandetog mange forsøg på at fåproblemet løst slog fejl. Det var ikkemuligt at finde et område, hvor derkunne etableres en ny boring medlodsejerens gode vilje, kommunen villeikke ekspropriere, og kommunen varheller ikke til sinds at meddele en nyindvindingstilladelse. Kommune villekun meddele påbud om tilslutning tilet andet vandværk. Og sådan blev det.Næsten, for Gylling Vandværk syntesvandprisen hos det andet vandværkvar alt for høj, og mente fortsat atBAM-problemet kunne løses på andenmåde. Den boring, der gav anledningtil de forhøjede tal var nemlig gammelog nedslidt – og derfor utæt.”Vi valgte derfor den ret, vi har eftervandforsyningsloven, til at lave en nyboring inden for fem meter fra dengamle boring”, fortæller Karl, ”men detmåtte vi heller ikke, sagde kommunen,for vi skulle tilsluttes Odder Vandværk”.En lille smule ulydigErstatningsboringen blev alligevelen realitet, og hurtigt viste der siget markant fald i BAM-værdien, ogvandværket kunne uden problemerlevere rent vand til værkets forbrugere -stadig til en langt billigere pris, end hvissammenlægningen med det andetvandværk var blevet til noget.Fortsættes på næste side ->september 2013 | vandposten27


nyt fra sagsbehandlerne | gylling vandværk - efter retssagenNetop vandprisen var afgørende for,at Gylling Vandværk besluttede ikke atefterkomme kommunens påbud. Deter strafbart efter vandforsyningsloven,og vandværket blev da også meldt tilpolitiet, og sagen blev behandlet vedretten i Århus i foråret 2012 – og tabt.En tur tilSå skulle man jo tro, at den ikke varlængere. Men Gylling Vandværkbesluttede at fortsætte ved at ankedommen til Landsretten. Her blevsagen behandlet i foråret 2013 – ogden tog pludselig en helt ny drejning.For nu blev fokus sat på, hvad kommunenegentlig kan fastsætte af krav iet påbud, og hvor langt man som ”densvage part” har krav på selv at måtte gåfor at løse problemerne.”Vi valgte derforden ret, vi har eftervandforsyningsloven,til at lave en nyboring inden for femmeter fra den gamleboring, men detmåtte vi heller ikke,sagde kommunen,for vi skulle tilsluttesOdder Vandværk.Karl LambertOg når man læser dommen, er dergjort et grundigt stykke arbejde for atbelyse, hvor langt kommunen lovligtkan gå, når den påbyder at løse etforureningsproblem. Ved søgning i detidligere regler er det et gennemgåendetema i teksterne: Et påbud skalbruges til at løse et forureningsproblem,men ikke ved at foreskrive enbestemt løsningsmodel. Det er altsåop til modtageren af påbuddet – idenne sammenhæng vandværket – atfinde den bedste løsning.Der er ikke længere BAM i Gylling Vandværks boringer, men formand Karl Lambert vil gerne have gravet det øverste jordlagvæk omkring bygningen for at helt at fjerne resterne af ukrudtsmiddel. Her lå der tidligere et lag grus, som blev sprøjtet forat fjerne ukrudt. Foto: Niels Toftegaard.Det var sådan set også sket for GyllingVandværk, da den erstatningsboring,som kommunen i første omganghavde sagt nej til, leverer vand af godkvalitet. Det vil sige: Det er problemet,der bliver påbudt om, og ikke mådenhvorpå det skal løses. Det stemmer iøvrigt meget godt med den øvrigemiljølovgivning, hvor det er modtagerenaf påbuddet, der bestemmerhvorledes forureningsproblemet kanafhjælpes.Efter retssagenKarl Lambert går rundt på vandværketsgræsplæne og udpeger det område,hvor BAM-forureningen egentligopstod. Tidligere lå der et bælte af grusomkring vandværkets bygning ogboringen tæt ved. Og der blev brugtukrudtsmiddel.”Sådan en bastion som den der fik joen ordentlig tur – for der måtte ikkevære noget ukrudt,” siger han og pegerpå den ældste af vandværkets to boringer,som dog ikke længere bruges.På grund af skorstenseffekten, hvormiljøfremmede stoffer løber ned langsborestammen, blev det altså til enBAM-forurening i den anden boring.Men da først vandværket fik etablereterstatningsboringen lige ved siden af,gik det hurtigt den rigtige vej.”Vi tog prøver fra den nye boring hvermåned, og vi kunne se, at BAM-talletblev ved med at falde.”Dagligdagen på Gylling Vandværker efterhånden ved at indfinde sig,idet Odder Kommune i slutningenaf august endeligt arkiverede sagen.Kommunen har oplyst Natur- ogMiljøklagenævnet om, at kommunensafslag om erstatningsboring og afgørelseom oppumpning af afværgevander frafaldet, og en politianmeldelse erogså trukket tilbage.Gylling VandværkGylling Vandværk leverer vand tilGylling by og omegn, som liggersyd for Odder, tæt ved den østjyskekyst.Vandværket udpumper ca. 100.000m 3 vand til ca. 400 forbrugere.Har nedsat vandprisen fra 5,15kroner per m 3 til nu 2 kroner.28 vandposten | september 2013


Overjordisk råvandsstationog installations kabinetEt kabinet med afrundede kanter og hjørner, der står diskretog harmonisk i specielt grønne omgivelser.De glatte og rengøringsvenlige overflader sikrer og signalisererhøj hygiejne.Fremstillet i kompositmaterialet, glasfiber- armeret polyester isandwichkonstrktion, højisoleret med polyurethanskum.Indvendig udstyret med stor skruefast montagetavle forel-installationer og måleudstyr.Alle beslag og hængsler er udført i rustfri stål.Kabinettet åbnes med et specielt gasfjedre hængsel, der giveren let og sikker oplukning og fastholder tillige kabinettet iåben stilling.-nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side 46Adelgade 29 • DK-8400 Ebeltoft • Tlf.: 86 34 36 00 • www.vandmand.dk


Gunnar OlsenMobil: 25 31 09 90Torben SørensenMobil: 25 31 09 91Midt-JyskVandrens A/SVi tilbyder:• løsning på arsen-problemer• udarbejdelse af gratis tilstandsvurdering• projektering af vandværker• levering af trykfilter-/udpumpningsanlæg• levering af styringer og SRO-anlæg• drifts- og serviceaftale• nyt / renovering også i totalentrepriseGalvaniseret / Pe manifold, materialevalg efterkundeønskerRustfri / galvaniseret filterfront, materialevalgefter kundeønskerStouby vandværkKontakt os m.h.t• rådgivning• projektering• renovering• installation• serviceHos os tager vi hygiejnen seriøsMidt-Jysk Vandrens A/SMads Eg Damgaardsvej 52DK-7400 HerningTlf.: +45 97 12 03 83Fax: +45 97 12 65 22mail@midtjyskvandrens.dkwww.midtjyskvandrens.dkVi kommer over hele landetDet er ikke sikkert vi er billigst, men vi vil være bedre til det, andre er gode til.


ny version af tethys | tethysNye funktioner i Tethys lanceretNu kan brugere af Tethys vedhæfte dokumenter, billeder og adresser på leverandører til hverenkelt opgave. Samtidig er der hjælp at hente i den nye manual.Af Niels Toftegaard, FVDSom beskrevet i seneste nummer afVandposten er Tethys – FVD’s digitaleledelsessystem – i konstant udvikling,og nu er de første nyskabelser lanceret:• Vedhæft filer til hver enkelt opgave– f.eks. billeder, word- og pdfdokumenter.• Tilføj en leverandør fra dit registertil en opgave.• En omfattende manual, somguider dig igennem alle funktioneri Tethys.Udover de synlige ændringer i selveprogrammet, er der også sket enrække forbedringer i Tethys’ digitalemaskinrum. Det betyder blandt andet,at Tethys er bedre til at tilpasse sigiPhones og iPads, samt at der blivermulighed for pop-up-hjælpetekster if.eks. formularer.Samtidig er introduktionen for vandværker,der første gang åbner programmet,blevet bedre. På den måde er detnemmere at oprette de nødvendigeopgaver fra begyndelsen.Tethys tager udgangspunkt i HACCPPå det lidt mere overordnede plan harTethys-arbejdsgruppen besluttet, atden kommende risikovurdering i systemetskal tage udgangspunkt i HACCPprincipperne.Det står for Hazard Analysisand Critical Control Points, og er enanalyse i syv trin af risici i vandværketsproduktionssystem.Især større vandværker har efterspurgt,at Tethys læner sig op af HACCP, som eren EU-vedtaget norm for risikoanalyseri fødevarevirksomheder. Vandpostenvil bringe flere detaljer om risikovurderingen,når funktionen implementeresi Tethys.Vandstand, Temperatur og evt. Ledningsevne/SaltindholdSe dine måledata direkte på nettet !Alt i udstyr til:• Grund- og overfladevand• Nedbør- og vejrstationer• Vandkvalitet• Glatføremålestationer• LandmålingDELTAFIX ApS. Birkevænget 5, DK-7130 Juelsminde. Tlf. +45 76830140 Fax +45 76830141Mail: deltafix@deltafix.dk www.deltafix.dkDELTAFIXApSseptember 2013 | vandposten31


Xergi a /s forsynerde danske vandværkermed sikkerhed...Komplette vandværksstyringer• aQa2000P - automatik til udpumpning• aQa2500 - automatik til råvandsstyring• aQa3000 - Integreret løsninger til mindre vandværker• aQa-web - Overvågning• aQa5000 - sRO anlæg• automatik til råvands stationer• automatik til sektionsbrønde• automatik til trykforøgereEngageret rådgivningog effektive løsninger• Teknisk rådgivning• Tilstandsvurderinger• Individuelle løsninger• Optimering af vandforsyningenHovedtavle med AQA2000 og AQA2500Xergi a/s er en aktiv og fleksibelsamarbejdspartner for både store ogsmå vandforsyninger.Vi har egen software udviklingog tilbyder vandværkerne optimal sikkerhedfor service, kvalitet og udvikling af effektiveløsninger på vandforsyningsområdetAQA3000 Komplet hovedtavleStandardtavlefor 4 pumper 2,2 kWXergi A/SHermesvej 1 • 9530 støvring • Tlf. 99 35 16 00Fax: 99 35 16 99 • mail@xergi.com • www.xergivand.dkDøgnvagt+45 40 70 16 0032 vandposten | september 2013


FVD får nyhjemmesideMen først beklager vi: Vi roder – bygger om, maler vægge ogrydder op. I løbet af de næste måneder flytter vi gradvist ind i dennye hjemmeside.Riv udog gemGuide til den nyehjemmesideAllerede nu har du måske lagt mærke til, at kursustilmeldingen ser lidtanderledes ud, ligesom butikken med håndbøger og gaveartikler gør det. Det er nemlig førstefase i projekt ”Ny Hjemmeside”. Hele planen ser sådan ud:Fase 1: Ny kursus- og arrangementstilmelding og ny butik.Fase 2: Selve hjemmesiden med nyheder, information og vejledninger.Fase 3: Din Side går i luften - her kan du blandt andet indberette forbrugstal til FVD, rette iVandpost-abonnementer, læse presseklip fra trykte medier og se en oversigt over de kurser, duer tilmeldt.Fase 1:Kursusbestilling - sådan gør duPå kursusoversigten får du et godt overblik over de kurser, FVD og de fem regioner har planlagt.Sorter efter...Du kan sortere kurserne på treforskellige måder: Dato, kursusnavneller region.Den orange knapTrykker du her, kan du læseflere detaljer om hvert enkeltkursus.Det er også ved at trykke pådenne knap, du går videre iprocessen med at tilmelde diget kursus.Din bestilling:Når du har valgt et kursus, dugerne vil deltage i, kan du tilvenstre se, hvad du har bestilt.Når du vil gøre din bestillingfærdig, trykker du på den blåknap.Teksten kan variere fra ’Læsmere’ til ’Få pladser’ og ’Udsolgt’for at vise, hvor mangepladser der er tilbage.Se flere kurserNederst på siden i kursusoversigten kan du klikke dig videre og se flere kurser- uanset om du har sorteret efter dato, navn eller region.


Når du har trykketpå ’Læs mere’...Når du har trykket på den orangeknap i kursusoversigten, kommerdu videre til denne side, somviser flere detaljer om kurset,såsom tid og sted, tilmeldingsfrist,undervisere og kursusleder,forplejning og meget mere.Ruller du videre ned på siden,kan du læse, hvad kurset indeholdersamt programmet forkurset eller arrangementet.DeltagerlisteAlle kursustilmeldinger kommer direkte ind i foreningens medlems- og økonomisystem.Herfra dannes der en deltageliste.Tryk på linket, og et pdf-dokument med deltagerlisten kommer frem.Listen opdateres en gang i døgnet, så hav tålmodighed, hvis du lige hartilmeldt dig et kursus.Tilmeld digOg du kan naturligvis tilmelde digkurset ved at trykke på knappen”Læg i kurven”.Til venstre kan du vælge, om derer flere personer fra dit vandværk,der skal deltage i kurset.Når du har trykket her, kommer duvidere til næste trin i kursusbestillingen.Når du har trykketpå ’Læg i kurv’...Når du har trykket på læg i kurvog dernæst bekræftet antallet afdeltagere, skal du udfylde dinekontaktoplysninger.Indtast de første bogstaver ivandværkets navn, og vælgdernæst det rette vandværk fralisten. Dernæst udfylder du restenaf felterne.Hvis du tidligere har bestilt etkursus, vil dit navn også kommefrem, når du begynder at skrive inavnefeltet.Bekræftelse og godkendNår alle felter er udfyldt, klikker du på den orange ’bekræft’-knap.Dernæst får du en oversigt med detaljerne i din bestilling. Herer det sidste chance for at rette. Når du derefter trykker ’godkend’,bliver der sendt en kvittering til din mailadresse.Bemærk: Du kan IKKE tilmelde dig flere forskellige kurser isamme ombæring. Du skal først afslutte en kursusbestilling, førdu kan tilmelde dig et andet kursus.VIGTIGT!Den endelige bekræftelse på, at du er optaget påkurset, bliver først sendt, når tilmeldingsfristen erudløbet. Den kvittering du får, når du tilmelder digpå hjemmesiden, er altså ikke den endelige kursusbekræftelse.Hvis kurset er meget eftertragtet, kan du risikere atkomme på venteliste - men det får du også beskedom.


Fase 2:Resten afhjemmesidenTestversion- ikke endeligButikHåndbøger og gaveartiklerneer flyttet herop.Butikken fungerer påsamme måde som før,men er blevet mereoverskuelig.Din sideNår du trykker på den blå knap mednøglen får du mulighed for at logge indpå Din Side på fvd.dk, hvorfra du kanrette kontaktoplysninger, Vandpostabonnementerog meget mere.Bestyrelse og driftTopmenuen ser ud som før - og allevejledninger findes under de to punkter’Drift og administration’ og ’Bestyrelse’.Banner og ’Nyt fra FVD’Her vil kunne se nyheder og vigtigemeddelelser om, hvad der sker i FVD ogvandværksbranchen.Særligt vigtige nyheder får en plads idet store banner for oven.Kurser og arrangementerHer vises de førstkommende arrangementeri FVD. Nedenunder kan duklikke på linket og se hele oversigten.GenvejeGenveje til de ting, du typisk har brugfor. De bliver løbende opdateret.ForsikringHer klikker du dig videre til mereinformation om forsikringerne.Hvis du skal anmelde en skade, trykkerdu på den blå knap.RegionerneDanmarkskortet har fået en overhaling.Klik dig videre herfra til regioner,vandråd og intranet.PresseklipPresseklippene er en gammel favorit,som nu findes hernede. Tryk på ’Sealle presseklip’ for at se de senestemåneders vandhistorier i medierne.VideoerHer finder du en samlet oversigt medde videoer, FVD har produceret. Andrerelevante videoer kan også vises herfra.


Fase 3:Din SideDin Side eksisterer sådan set allerede - det er herfra, vandværkets årlige forbrugstal indberettestil FVD, så vi kan beregne medlemskontingent og sørge for, at vandværkets forsikring dækkerkorrekt. Fra Din Side har det også være muligt at læse presseklip fra trykte medier i pdf-format.Nu udvides Din SideI slutningen af oktober vil der blive åbnet for flere funktioner på Din Side - blandt andet:• Oversigt med de kurser, du har tilmeldt dig eller deltaget i.• Medlemsoversigt - her kan du ændre dine kontaktoplysninger, hvis du f.eks. flytter eller får ny e-mail-adresse.• Værdiansættelsen udvides med en oversigt over allerede indtastede data og udregninger, som du kan hente som pdf.Derudover tildeles en person fra vandværket rollen som administrator. Vedkommende har yderligere mulighed for at:• Udfylde den årlige indberetning med vandværkets forbrugstal.• Administrere abonnementer på Vandposten.• Ændre personer tilknyttet vandværket - f.eks. hvis der vælges nye bestyrelsesmedlemmer.På vandværket bestemmer I selv, hvem der skal være administrator - om det er kasseren, formanden eller en ansat fra vandværketsadministration. Alle med adgang til Din Side kan se, hvem der f.eks. får Vandposten, men det er altså kun administratoren,som kan ændre i abonnementerne.Læs mere i næste nummer af Vandposten - til den tid vil Din Side være fuldt implementeret.Testversion- ikke endelig


Regnskabskontor Nord er specialisteri at håndtere den regnskabsmæssigedel af arbejdet for vandværker!Vandværksteknik er vores Tilstandsrapporter speciale Ideoplæg og proceslayout Ny bygning og renovering Maskinudrustning Montage og service El og SRO EnergioptimeringFra kilde til haneSkitseprojekterVand og Teknik udarbejdergerne ideoplæg ogskitseprojekter af ombygningeller nye vandværker.Kontakt Vand og Teknik A/S: Michael Drewsens vej 23 · 8270 Højbjerg · tlf.: 8744 1055 · mail: info@vandogteknik.dk


tethys | procesbenchmarkingFVD’s procesbenchmarking åbenfor alle vandværkerHvordan er mit strømforbrug sammenlignet med andre vandværkers? Og hvad med mitvandspild? Den og mange andre sammenligninger bliver snart mulig via Tethys’ hjemmeside, ogallerede nu kan vandværker indberette nøgletal fra siden.Af Niels Toftegaard, FVDNu er der åbnet for, at alle vandværkerkan indberette en række nøgletal fraderes forsyning til FVD’s kommendeprocesbenchmarkingoversigt, somefter planen lanceres til februar. Indberetningenaf disse tal sker fra Tethyssystemetshjemmeside. Bemærk - altsåikke fra selve systemet, men fra www.tethys.dk.Nemmere at lære af de bedsteProcesbencharmarkingen skal gøre detmuligt for alle vandværker på tværs aflandet at sammenligne forskellige talsom strømforbrug, vandspild, udgiftertil analyser og måleradministrationmed mere. På den måde kan detenkelte vandværk finde de steder iproduktionen, som kan optimeres. Dernæstkan man kontakte de vandværker,som gør det godt, og måske få idéer til,hvordan eksempelvis strømforbrugethelt konkret kan nedsættes.Baggrunden for, at vandværkerneallerede nu kan indberette tallene er,at FVD skal bruge nogle reelle data fravandværkerne, for at kunne konstruereen fornuftig sammenligningsmodel,som rent faktisk kan bruges til noget.For eksempel giver det ikke mening atsammenligne to vandværkers strømforbrug,hvis det ene vandværk oppumpervand fra 10 meters dybde, mensdet andet vandværk oppumper fra 200meters dybde. Den slags situationer -og mange andre - skal helst luges ud,inden systemet går i luften.Kun proces - ikke resultatHvordan selve benchmarkingen såkommer til at fungere og se ud, erendnu ikke fastlagt. Men det bliverikke blot et enkelt tal, og vandværkeromfattet af vandsektorloven ogForsyningssekretariatets benchmarkingprogrammerbehøver ikke frygteet stort og uigennemsigtigt system. Iden nedsatte arbejdsgruppe sidder derflere vandværker over 200.000 m 3 , såerfaringen herfra også kommer med.Samtidig vil der udelukkende blive taleom en procesbenchmarking, og ikkeresultatprocesbenchmarking, som efterFVD’s opfattelse giver et unuanceret ogdårligt billede af, hvordan vandværketsdrift reelt hænger sammen.Hvad er procesbenchmarking?Benchmarking er et engelskudtryk, der kan oversættes medsammenligning.Procesbenchmarking er en metode,så vandværket kan kortlæggesine arbejdsgange og de anvendteressourcer i den forbindelse, ogdernæst kigge efter mulighedenfor forbedring af disse arbejdsprocesser- f.eks. ved at sammenlignemed andre vandværker.Benyt Thvilum GIS!Markedets mest brugervenlige ledningsregistreringssystemMangler du at få registreret dine ledninger digitalt, løser vi gerne opgaven.Har du dine ledninger registreret i et andet system, konverterer vi gerne tilThvilum GIS.Vores løsninger tager altid udgangspunkt i vandværkets behov.Vi har ekspertisen - vi jo laver ikke andet!RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDERTELEFON 86 54 62 33WWW.THVILUM.DK38 vandposten | september 2013


procesbenchmarking | tethysSådan indberetter du tilFVD’s benchmarking:1Klik ind på www.tethys.dkKlik dernæst på menupunktet ’benchmarking’ i toppen af siden.2Indtast de første bogstaver i vandværkets navn og vælg dernæst vandværket fralisten.3Udfyld indberetningsfelterne med tal for 2012. Husk at benytte den korrekte enhed,som er angivet i det grå felt til venstre for indtastningsfeltet f.eks. m 3 eller kwh.Er du i tvivl om noget? Frygt ej: ved alle felter er der et blåt spørgsmålstegn til højre -holder du musen henover, kommer der en blå boks frem med en forklarende tekst.Husk FVD-medlemsnr. (fem cifre)Enhed4Afslut ved at trykke ’Registrer dine data’ forneden.Har du udfyldt noget forkert, for du en besked om hvor.Vigtigt: Du kan ikke ændre dine data, når du har trykket på den blå knap. Vær derforsikker på, at tallene korrekte.september 2013 | vandposten39


nyt fra sagsbehandlerne | digital postkassePost fra det offentligebliver digitalFra 1. november skal virksomheder med et CVR-nummer kunne modtage digital post fra detoffentlige. Og der skal mere til end blot en e-mail-adresse. Men hvordan opretter vandværketen digital postkasse på virk.dk og ikke mindst: Hvordan får man det rigtige NemID? Få svar påspørgsmålene her.Af Niels Toftegaard, FVDSådan gør du:1Få en NemIDMedarbejdersignatur2Opret en postkasse3Tilpas postkassen tildine behovFor at kunne tilmelde vandværketdigital post skal du bruge enNemID Medarbejdersignatur. Detbestilles her: www.nets-danid.dk/medarbejdersignaturVIGTIGT: Der findes forskellige slagsNemID – nogle vandværker brugermåske den type, der hedder NemIDErhverv. Den kan KUN bruges tilnetbank, og altså ikke til digitalpost.Den rigtige type NemID har tilnavnetMedarbejdersignatur – og dener gratis.Følg guiden på www.virk.dk/postkasseVIGTIGT: Vandværket skal beslutte,hvem der skal håndtere post fradet offentlige – er det kasseren,formanden eller kontorlederen?Vedkommende bliver automatiskadministrator, når han ellerhun opretter postkassen. I denforbindelse skal der også angivesen e-mailadresse – det er derfornødvendigt at vandværket i dethele taget har sådan én.Når postkassen er oprettet, kanden tilpasses de behov, netop ditvandværk har. Skal flere personerhave adgang til postkassen? Skalpost videresendes til en e-mailadresse?Eller er det nok med ennotifikation om, at der er post?Mulighederne er mange og kræver,at der justeres på forskelligeindstillinger. Kontakt Erhvervsstyrelsenshjælpeservice, hvis alt gårgalt - læs hvordan på næste side.•40 vandposten | september 2013


digital postkasse | nyt fra sagsbehandlerneTidsplan for Digital Post:August – september– oktober:• Erhvervsstyrelsen senderfysiske breve ud til alle virksomhederog foreninger medet CVR-nummer for at fortælleom Digital Post.• Annoncer, avisartikler ogtv-spots i medierne fortællerogså om Digital Post.1. november:• Frist for at oprette en postkassetil offentlig digital post.November – december:• Har du undladt at tilmeldedig en digital postkasse tilvandværket, vil du modtageet sidste fysisk brev, når derførste gang ligger et digitaltbrev fra det offentlige.• Herefter er der ikke flerepåmindelser, og vandværkethar selv ansvaret.Få hjælp ogvejledningDet er Erhvervsstyrelsen,som står forprojekt Digital Post,og styrelsen har sammensaten guide, sombeskriver hvordan duopretter en digitalpostkasse:1. På hjemmesiden www.virk.dk/postkasse er dervejledninger, videoer og svarpå ofte stillede spørgsmål. Så kigder til at begynde med.2. Du kan også ringe til Digital Post Hotline: 70 80 86 863. Tag på biblioteket: Hvis alt andet er håbløst, kanman også få hjælp på biblioteket til at oprette endigital postkasse, samt vejledning i hvordan man læsereventuel post. Bibliotekernes computerhjælperefinder du typisk på det største bibliotek i kommunen– og altså ikke på de mindre af slagsen.Hvem vil sende DigitalPost?• SKAT• FerieKonto• Danmarks Statistik• Erhvervsstyrelsen• Barselsrefusion• Breve om tabt arbejdsfortjeneste• Lignende breve fra kommunenHvorfor Digital Post?Målet med Digital Post er at spare samfundet for 400mio. kroner hvert år på f.eks. porto.Det papirløse samfund ligger nok fortsat mange år udei fremtiden, men fra den 1. november vil brevkontaktenmellem det offentlige og alle landets virksomheder ogforeninger i stigende grad blive elektronisk.Sådan får du en gode-mailadresseFor at kunne modtage Digital Post,skal vandværket have en e-mailadresse.Og det kan gøres ganskegratis hos blandt andre Google,Yahoo og Hotmail.Har vandværket en hjemmeside, erdet også muligt at få en e-mailadresseder. Kontakt vandværketshjemmesideleverandør.Er der internetforbindelse påvandværket, er det også muligtat få en e-mail-adresse genneminternetudbyderen, hvadenten deter TDC, Telenor eller et helt tredjeselskab.Men hvad skal man kalde sinmail-adresse? En god måde er atundgå navne, men i stedet brugetitler – f.eks. formand@vandbyvand.dk,drift@vandbyvand ellerkontor@vandbyvand.dkPå den måde kan vandværket få nyformand, uden at mail-adressenskal ændres.september 2013 | vandposten41


vtu-fonden | informationsmødeSnigpremiere på teknologiudviklingsprojekteri VTU-FondenHvad er det egentlig, VTU-fonden går og deler penge ud til?Det spørgsmål var baggrund for den første temadag om projekterne,hvor flere private vandværker spiller en aktiv rolle.Af Tanja Nielsen, VTU-fondenFlere private vandværker spiller envigtig rolle i de drikkevandsprojekter,Vandsektorens Teknologiudviklingsfond(VTU-fonden) støtter. Det vartydeligt, da fonden den 11. juni afholdtsin første temadag. Her blev udvalgtedrikkevandsprojekter præsenteret ogresultaterne diskuteret.Opdag forurening hurtigtEt af de store emner blandt projekterneer måling og identifikation af bakterier.Gandrup Vandværk samarbejder medAalborg Kommune, Aalborg Universitet,HOFOR samt firmaet Amphi-Bacom at udvikle et såkaldt DNA-kit tildrikkevand.På temadagen fortalte Amphi-Bacs tekniskedirektør Søren Bastholm-Olesenom projektet, og målet er at kunneidentificere kilden (dyregruppe ellerDer var stor spørgelyst ved VTU-fondens temadag,som du kan læse mere om her: http://vtufonden.dk/aktuelt/arrangementerFoto: VTU-Fondenplanteart) til en drikkevandsforurening,hvor der er fund af coliforme bakterier– herunder E.coli.Dette projekt ligger tæt op ad et andetprojekt, som blev præsenteret af direktørJeppe Resen Amossen fra HEEDDiagnostics, og som i samarbejde medwww.kortcenter.dkFå gode kort på hånden og på skærmen• Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm• Vi leverer til hele ledningsejerbranchen – herunder 400 vandværker• Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer• Vi leverer digitale luftfotos og højdedata• Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år.KortCenter.dk A/S • Vognmagervej 14, 8800 Viborg • 62 25 99 9942 vandposten | september 2013


informationsmøde| vtu-fondenÆrø Vand, Køge Forsyning og NK-Forsyningsigter mod at udvikle en hurtigmetode til detektion af sygdomsfremkaldendebakterier. På temadagenblev de to projekter sammenlignet, ogder var enighed om, at de suppleredehinanden godt, idet den første metodefortæller hvor forureningen kommerfra og den anden metode fortæller,hvilken organisme, der forurener drikkevandet.Greve Vandværk deltager i projektet”Realtids procesmåling og modelleringaf vandkvalitet i forsyningssystemer”.Det blev gennemgået af innovationschefAnders Lynggaard-Jensen frafirmaet DHI. Udover Greve Vandværkudføres projektet i samarbejde medHOFOR, Nordvand, Grontmij og AalborgUniversitet.Dette projekt bruger kendte teknologierog sensorer til at sammensætte etværktøj i et mobilt anlæg for at kunnestyre og optimere vandkvaliteten.Dette involverer indsamling af et stortdatagrundlag, fortolkning af disse dataog udvikling af en vandkvalitetsmodel.Projektet afsluttes i 2014.Nikkel i Køge Bugt-områdetKarlstrup Vandværk ligger ud til KøgeBugt, og området har ofte en høj koncentrationaf nikkel i grundvandet.Derfor samarbejder vandværket medSilhorko, Solrød Kommune og COWIom et pilotforsøg med afprøvning afselektiv ionbytning til fjernelse af nikkeli grundvand.Seniorkemiker Flemming Dahl fraCOWI fortalte om projektet: Derudpumpes årligt en stor mængdenikkelforurenet vandmængde fraKarlstrup Kalkgrav til Køge Bugt. Dennevandmængde vil Karlstrup Vandværki stedet udnytte til drikkevand efternikkelrensning. Der er dog forhindringeri form af et politisk ønske om ikke atefterbehandle drikkevand, og dette harudmøntet sig i forsinkelser for udførelsenaf dette projekt. Det påregnes dogat ønsket efterkommes, og at pilotforsøgetudføres og afsluttes i eftersommeren.Læs mere om VTU-fondens nyedrikkevandsprojekter på næste side.Vandværker vigtigdel af projekterFælles for alle de her nævnteprojekter er, at de kun kan gennemføresi tæt samarbejde medflere partnere, typisk en eller flerevirksomheder, en myndighed ogen forskningsenhed – samt naturligviset eller flere vandværker.Derfor vil et vandværk aldrig ståalene i et projekt.Er du og dit vandværk interessereti at være med til at udvikleny vandteknologi sammen medfirmaerne i branchen, kan dukontakte VTU-fonden og høremere om mulighederne:Rikke Hansen og Tanja NielsenVTU-fonden7262 7133info@vtu-fonden.dkInstaller Aquadis Ringstempelmålere for koldt vand og få minimum 15 års drifts tid på målerparken.Med AnyQuest Cyble Basic radiokommunikationsmodul monteret på målerne, aflæses med AnyQuestHåndterminal i op til 600 meters afstand:- Tællerstand.- Lækageovervågning.- Tilbageløbs indeks.- Alarmfunktion.Kontakt os for yderligereinformation.Islandsvej 29, 8700 Horsens, telefon nr.: 7561 8888, www.flonidan.dkseptember 2013 | vandposten43


vtu-fonden | fire nye projekterFire nye vandprojekteri VTU-fondenFoto: Lars Kjærgaard/FVDBestyrelsen i VandsektorensTeknologiudviklingsfond harudvalgt nye projekter for 2013,som får støtte fra puljen på 5mio. kroner. Læs her om defire drikkevandsprojekter, derblev valgt blandt et felt på 26ansøgninger.Af Rikke Hansen, VTU-FondenAutomatiseret alarmbaseretprøvetagningProjektpartnerne udvikler en automatiseretog fjernstyret vandprøvetager,der ved aktivering udtager størrevolumener (10-100 liter), som filtreresgennem en række filtre. Filtrene anvendesefterfølgende til kvantificering afcoliforme, E. coli og enterokokker mv.med en meget lav detektionsgrænse.Ved aktivering udtages vandprøver fraforudbestemte lokaliteter simultant ogautomatisk. Hermed sikres en effektivopfølgning på en alarm med et minimaltressourceforbrug.Partnere: Amphi-Bac ApS, AarhusVand A/S samt et i skrivende stundikke udpeget mindre vandværk.Værktøj til eliminering afskorstenseffektenI dette projekt udvikles et værktøj, derskal forhindre nedsivning af miljøfremmedestoffer langs borestammen.Endvidere stoppes udveksling af vandmellem forskellige magasiner ogdermed sammenblanding af forskelligartedevandtyper og således undgåokkerudfældning i boringsfilteret ogden omgivende geologi.Partnere: Vandcenter Syd A/S, Kjul &Co. ApS, DANTONIT A/S.DIGITAL Lækagesøger EUREKA3Præcis og hurtig - 16 bit digital korrelationsprocessorLys i displayet med touch-skærm (iPad)Vandtæt IP68Dansk software med indbygget manual oglækagerapporteringAlt i én kuffert incl. indbygget opladningOverfør Eureka resultat til en PC for:1. Gennemgang og kontrol af dagens lækagesøgning2. Sammenligner denne måling med andre resultater3. Ubegrænset lager af alle lækagesøgninger4. De fundne lækager kan printes ud på alle typer printereNYHED:Med den 16 bit digital korrelationsprocessor har vi haft stor succes med lækagesøgningpå plastledninger og kan, hvis det ønskes, refererer til de vandforsyninger, der alleredeer i gang med EUREKA3.Nærmere info:www.kobberoee.dk Jens Kobberøe Mobil 4032 199044 vandposten | september 2013


fire nye projekter | vtu-fondenFoto: Thomas Bresson/WikimediaFoto: Arkivfoto/FVDFriktionsreducerende teknologi irør - inspireret af rygsvømmerenI projektet udvikles en belægning ivandbærende rør, der er inspireret afdet lille insekt rygsvømmerens evnetil at opbygge en friktionsnedsættendelufthinde med sine fine ryghår. Iprojektet opbygges en belægning i 3Dpå nano-niveau, der medfører mindreenergiforbrug til pumper, større kapaciteti rørene, længere levetid, bedreanti-mikrobiel kontrol og lavere vedligeholdelses-og rengøringsudgifter.Partnere: WAGONBLAST ApS, TRE-FOR Vand A/S, FORCE Technology,Kiwit ApS samt et endnu ikke udpegetvandværk.Driftsoptimering af råvandsnettet -fra boring til vandværkMålet er et planlægningsværktøj,der skal baseres på online målingerfra driftsdata, og vil således være enoverbygning på SRO’en, hvor dersamtidig trækkes på data fra en simpelledningsnetmodel over råvandsnettet.Systemet giver et overblik over kildepladserog boringer i en GIS-flade og itabeloverblik.Partnere: EnviDan Water A/S, I-GIS,TREFOR Vand A/S, Aarhus Universitet –Institut for GeoScience samt HornsletVandværk.Den ’lille’ puljeVTU-fondens ’lille’ pulje på 5 mio.kroner er modsat hovedpuljen ikkebegrænset i form af tematisering.Det har betydet at ansøgerfeltet iår var meget bredt rent idémæssigt.Puljen er hermed lukket for iår, men åbner igen i 2014.HYDRUSforener præcision og kvalitetHYDRUS er en ultralydsmåler, der giver præcis måling af vandforbruget. Dens simpleplug&play installation giver en større fleksibilitet. Med en batterilevetid på 16 årgaranteres der langvarig og stabil måling. Et integreret radiomodul bringer fremtidentættere på, så man kan foretage fjernaflæsning uden yderligere installation.Kontakt os i dag for mere information.Glentevej 1 . 6705 Esbjerg ØTelefon +45 7613 4300 . Fax +45 7613 4301info@diehl-metering.dk . www.diehl-metering.dkseptember 2013 | vandposten45


artikel | forskellige slags vandDet videnskabelige hjørne:Vand er ikke bare vandVandværker ved alt om forskellige kvaliteter af drikkevand. Men bag murene i medicinalindustrienog på atomkraftværker bruges der helt særlige slags vand. Læs her om hvilke.Af Niels Toftegaard, FVDEn opstilling til at lave destilleretvand. Foto: Guruleninn,Wikimedia.En ionbytter i brugpå en kaffebar. Påden måde kalkerkaffemaskinerneikke til. Foto: RobertHolmquist, Superkaffeforsyningen.Destilleret vandAlmindeligt hanevand indeholder meget andet end vand:kalk, magnesium og forskellige mineraler og salte. Fint foros, men ikke godt nok hvis man f.eks. laver medicin. Herkommer destilleret vand ind i billedet, som er det tættesteman kommer på ægte H 20 – vand i sin mest basale form.Destilleret vand bliver fremstillet ved at koge vand ogindsamle dampen. Tricket er, at vand koger ved 100 grader,mens salt f.eks. først koger ved over 1.000 grader, og derforikke kommer med i dampen. Eventuelle bakterier vil dø pågrund af varmen, og resterne af dem kommer hellet ikkemed i dampen.Kan det så drikkes? Sagtens, men der er uenighed blandtlæger og forskere om, hvorvidt det er godt eller dårligt pålængere sigt. Kroppen har nemlig brug for f.eks. magnesiumog mineraler, og hvis vi ikke får det gennem vores mad erdet nødvendigt, at det findes i drikkevandet.Samtidig vil vand meget gerne opløse andre stoffer i sig, såhvis man kun drikker destilleret vand, vil det på længere sigtudvaske de mineraler og salte, man allerede har i kroppen.Demineraliseret vandDet kræver store mængder energi at få vand til at koge, ogderfor er destilleret vand ret dyrt. Hvis kravene til renhedikke er helt så høje, kan man derfor bruge det billigere demineraliseretvand.Her er mineraler, salte og ikke mindst kalk fjernet i en ionbytter.En ion er et negativt eller positivt ladet atom - calciumionerer f.eks. positivt ladede. I en ionbytter passerer vandetgennem et filtermateriale - typisk af polystyrenlignendekugler - inde i en beholder. Når vandet passerer, snupperkuglerne eksempelvis en calciumion og afgiver typisk en natriumion.På et tidspunkt kan kuglerne ikke bytte sig til merecalcium, og så skal ionbytteren regenereres. Det kan gøresmed kraftig saltsyre, som efterfølgende skylles ud med vand.Ionbyttere benyttes i stor udstrækning i industri og erhverv,hvor man vil undgå kalk i vandet - f.eks. på restauranter ogcaféer, så kaffemaskinerne ikke kalker til med det samme.Demineraliseret vand kan købes mange steder til husholdningen,og kan blandt andet bruges i strygejern forat undgå tilkalkning. Men drikker man det, har det sammelangtidsvirkning som destilleret vand.46 vandposten | september 2013


På nogle atomkraftværker bruges tungt vand som såkaldt moderator - dvs.at den bremser de hurtige neutroner, som bevæger sig væk fra selve uranstaveneunder kernespaltningsprocessen. Foto: Colourbox.En saltaflejring i Det Døde Hav, hvor saltkoncentrationen er ca. 30%, fordivandet over hundreder af år er fordampet, uden tilførsel af nyt vand. Stedetligger derfor 400 meter under havets overflade. Foto: Colourbox.Tungt vandUnder 2. verdenskrig fik nazisterne aldrig konstrueret atomvåben,fordi de ikke kunne skaffe nok tungt vand. Denneform for vand bliver nemlig hovedsageligt brugt på kernekraftværkerog til fremstilling af plutonium til atomvåben.Almindeligt vand består af to dele brint-atomer og en delilt-atomer. Men der findes forskellige udgaver af brintatomet– disse udgaver kaldes isotoper – og i tungt vander de almindelige og lette brint-atomer skiftet ud med dentungere isotop deuterium. Og så får man bogstaveligt talttungt vand: En liter vejer ca. 1,1 kg.Selvom tungt vand bruges i atomindustrien er det ikke i sigselv radioaktivt. Men drikker man nok af det, vil vandet i enskrop blive udskiftet med tungt vand – og det vil have fatalefølger for en række biologiske processer i kroppen.Risikoen for at drikke for meget tungt vand er dog begrænset:Dels er det temmeligt kostbart og koster et sted mellem1.000 og 2.000 kroner per liter, og dels er den internationalehandel med tungt vand nøje overvåget, fordi det netopbruges til a-kraft og kernevåben.SaltvandDen kender vi – kystnære vandværker i særdeleshed, dade lever med frygten for indtrængende saltvand, hvis derpumpes for hårdt i boringerne.97% af al vand i verden er saltvand. I verdenshavene erkoncentrationen størst i Det Røde Hav og Middelhavet, oglavest ved polerne. Men kan det drikkes? Både ja og nej.Vores krop består mestendels af vand, som faktisk har ensaltkoncentration på 0,9 %. Af netop samme grund er øjendråberog vand til kontaktlinser salt, så det passer til vandeti kroppen. Hvis man sveder meget, vil man også miste saltgennem sveden, og skal det erstattes hurtigt, er der ikkenoget i vejen for at drikke saltholdigt vand.Cykelryttere skal derfor efter en hård bjergetape drikke enangiveligt afskyelig cocktail af vand, sukker, salt og forskelligemineraler for at fylde depoterne op igen.Men det er ikke godt at rykke for meget ved kroppenssaltbalance: Drikker man kun saltvand vil det meget hurtigtophobes i kroppen og ødelægge nyrerne.september 2013 | vandposten47


Mød os på messen iFredericiaKalkknuseren virkerVirkningen bevist på Aalborg UniversitetEt studie afsluttet i januar 2013 på Aalborg Universitet (AAU), beviservirkningen af AMTech Aqua Miljøs system til knusning af kalki vandet – både på vandværksniveau og hos slutbrugeren. Så det vii AMTech Aqua Miljø har set virke i praksis siden 1994, har vi nuogså videnskabeligt belæg for.På www.kalkknuser.dk under menupuntet ‘Kalkknuserenvirker’ kan du hente rapporten fra AAU samt udtalelsen fra embedslægenom de sundhedsmæssige aspekter.Hvad gør kalkknuseren?Ved hjælp af lyd ændres krystalstrukturen i kalken, så den ikkebinder sig som før til varmelegemer, indersider af rørsystemerog overflader i øvrigt. Det medfører blandt andet, at der skalbruges mindre energi til cirkulation af vandet og derved nedsættesCO 2-udslippet.Samtidig er det muligt at reducere mængden af pleje- og rengøringsmidlerhos slutbrugerne. Det betyder, fx at vaskepulvermængdenkan nedsættes med 1 /3, at der kun er behov for 1 /2opvasketab, og at der ikke længere er behov for afkalkningsmidler.Vi har monteret systemet på 40 vandværker i DanmarkVamdrup – det første vandværk (2009)Solrød – det største vandværkTaulov – vandværk nr. 40 (juli 2013)AMTech Aqua Miljø ApS / Herlev Hovedgade 119 / 2730 Herlev / 44 94 33 08 / amtech@amtech.dk


hold øje med it-trusler | artikelFlere og flere vandværker kan nu fjernovervågesog -styres via internettet, men det øger samtidigrisikoen for, at ondsindede personer kan hackef.eks. et SRO-system og ændre vandværkets drift.Derfor at det vigtigt nu også at have fokus påsikkerheden på vandværkets computersystemer.Illustrationsfoto: Niels Toftegaard.It-sikkerhedFølg med i ForsvaretstrusselsvurderingerUdviklingen indenfor hacking og computervirus går lynende stærkt. Derfor er der en godidé et følge med i informationen fra Center for Cybersikkerhed, som er en del af ForsvaretsEfterretningstjeneste.Af Niels Toftegaard, FVDRisikoen for it-hacking og virusangrebkan variere fra den ene dag til denanden, så derfor er det vigtigt også forvandværker at holde øjne og ører åbne.Det fortæller Center for Cybersikkerhed– en del af Forsvarets Efterretningstjeneste(FE) – til FVD.Centrets hjemmeside opdateres løbendei takt med ændringer i situations-og trusselsbilledet, og vandværkerneopfordres derfor til at følge medi informationen fra både Center forCybersikkerhed og FE, men også PETog telelselskaber, banker og NemID,som løbende informerer om falske e-mails og trusler mod netbanker.Kontakt din leverandørMange vandværker har overladtvedligeholdelsen af SRO-systermernetil leverandøren af programmerne.Derfor kan det være en god idé ogsåat bede disse firmaer om at følge medi informationen på området. Nogle afFE’s vejledninger er nemlig temmeligcomputertekniske, og kan derfor sandsynligvisbedst forstås af leverandørernesit-eksperter.Henover sommeren har mediernehaft fornyet fokus på it-sikkerhed efteret angreb mod teleselskabet Telenor,som forhindrede firmaets kunder i atlogge på deres webmail. Vandpostenhar tidligere skrevet om it-trusler modvandforsyninger, som på linje medf.eks. el-forsyninger er særligt vigtige atbeskytte mod hacking og computervirus.FVD vil også løbende følge Center forCybersikkerheds information, og orienterevandværkerne, hvis der er væsentligtnyt at fortælle. Det er dog vigtigtat pointere, at FVD endnu ikke har hørtom målrettede angreb på vandværkernesit-systemer – som i forvejen erforskellige fra vandværk til vandværk.Læs merePå FVD’s hjemmeside er der goderåd til, hvordan vandværkerne kanbeskytte deres it-systemer, og herfindes også links til Center for Cybersikkerhedstrusselsvurderingersamt andre nyttige hjemmesiderom it-sikkerhed.september 2013 | vandposten49


Fuld dokumenteret serviceSILHORKO sammensætter en serviceaftaleså den passer til dit vandværk. Aftalen sikrerat vandbehandlingsprocessen altid fungereroptimalt og leverer rent drikkevand.Det får I med enSILHORKO serviceaftaleRåd og vejledningServiceeftersynForebyggendevedligeholdelseVores serviceteknikere er specialuddannedeog særdeles erfarne i at servicere vandværker.Vi arbejder efter gældende forskrifter indenforarbejdsmiljø og de højeste hygiejnestandarder.Individuel risikovurderingSpecialuddannedeserviceteknikereEfter hvert besøg modtager vandværket enkomplet oversigt over de aftalte kontrolpunkterog en servicerapport med angivelseaf driftsdata, anlægsindstillinger, analyseresultatermv.Vandanalyse på udvalgteparametreFuld dokumenteret servicemed tjekskemaerTilkaldevagt døgnet rundtRing til serviceleder Bjarne Søes eller gå indpå www.silhorko.dk for at læse mere omvores serviceaftaler.Udskiftning af defekte deleIntet tillæg for tilkaldevagtPræventiv udskiftning afudvalgte deleSILHORKO-EUROWATER A/SBortskaffelse afudskiftede deleJylland/Fyn: +45 87 93 83 00Sjælland: +45 48 20 10 00info@silhorko.dkwww.silhorko.dk


kritik af fvd | post til vandpostenPost til Vandposten:Har vi fortsat tillidtil foreningen?Mogens Pedersen,Formand, Bellinge Vest VandværkI Vandposten juni 2013 side 8 erbeskrevet en højesteretsdom, der er ioverensstemmelse med FVD-anbefalinger.Det kan man jo drage lære af, menman kan også indhøste erfaring ved atlæse de domme, der er gået stik imodde anbefalinger, som FVD har givet, såhvorfor ikke skrive lidt om det, da detmåske ville give et mere nuanceret billedeaf den rådgivning, som medlemmernekan indhente hos FVD.Her er kort fortalt om en retssag, somBellinge Vest Vandværk tabte trodsmange gode råd fra FVD.Bellinge Vest Vandværk kræver vedenhver udstykning, at afregningsmålerenplaceres i en målerbrønd. Hviset byggefirma på en enkelt matrikelopfører et antal boliger og ønsker disseafregnet gennem fælles målerbrønd,er dette i overensstemmelse med gældendepraksis.Hvis byggefirmaet efter byggerietsfærdiggørelse senere ønsker individuelafregning og samtidig foretager en udmatrikulering,således at hver bolig fårsin egen matrikel, kan byggefirmaet nuomgå vandværkets krav om afregninggennem måler placeret i målerbrøndpå den enkelte matrikel.Denne fremgangsmåde er godkendtved domsafsigelse i Østre Landsret d.27. marts 2013.Vandværket har inden sagens start,både ved By- og ved Landsretten, indhentetsærdeles megen rådgivning ogvejledning hos foreningen. Samtidig erder også fra foreningens side givet udtrykfor, at Byrettens dom var en forkertafgørelse, der burde ankes.Jeg har brugt umådelig meget tid pådenne sag, og ved at læse domsudskrifternebåde fra By- og Landsrettenmå jeg desværre komme til den erkendelse,at vort Normalregulativ ikke ertydeliggjort i tilstrækkeligt omfang. Jegtænker her specielt på ordlyden i § 9.3,hvor det klart skal fremgå, at vandmålerensplacering er vandværketsbeslutning.De råd, vi har fået hos FVD, har en prispå 118.000 kr. i sagsomkostninger!!Nu er det jo i sidste ende vandværketsegen afgørelse at anlægge sagen,men jeg har i min naivitet forespurgtforeningen, om man ville bidrage medet tilskud til denne udgift?Svaret fra foreningens direktør BentSoelberg var ret kort og kontant: ”Dasagen ikke har principiel karakter, kanFVD ikke yde tilskud til denne”.Hvis sagen, efter Bent Soelbergsvurdering, ikke har principiel karakter,er Bent Soelberg nok ene om denneopfattelse, men hvorfor har han så ikketilkendegivet dette synspunkt på ettidligere tidspunkt i sagen? Han har joværet bekendt med den.Tilliden til foreningen er faldende, deter jo ikke blot i en sag som denne, menogså den kendsgerning, at foreningenikke i højere grad tager til genmæleover for det uhyrlig administrative arbejde,der bliver vandværkerne pålagt.Det at producere vand er jo såre enkelt:Man pumper noget vand op af jorden,og når det er filtreret, pumpes det ud tilforbrugerne. Man kan så hænge smartestyringsfunktioner på denne proces, ogdet kan vi på vandværkerne sagtensfinde ud af.Der, hvor foreningen i højere grad børkoncentrere sin indsats, er gennemdialog med div. politikere, eller hvilkekanaler man nu anvender, for at fålydhørhed for sine synspunkter, til at vifortsat kan oppumpe rent drikkevand.Her tænker jeg ikke alene på detomfattende forbrug og behandlingaf sprøjte- og gødningsmidler, derskader vort grundvand, men også på atgøre en større indsats mod den stadigtiltagende bureaukratisering af vandforsyningen.De byrder, der pålægges de privatevandforsyninger, er efterhånden af enstørrelsesorden, der vil svække interessenfor at deltage i ledelsen af etvandværk. Guleroden for at deltagekan blive et lønkrav, og dermed denomkostningsforøgelse der bevirker, atde private vandværkers eksistensikke længere har nogen berettigelse.Så til sidst: At der i henhold til lovgivningenskal afholdes hygiejnekursusog driftskursus kan der på nuværendetidspunkt ikke gøres noget ved, menkravet om obligatorisk prøve er ren parodi,idet vedkommende i tilfælde af atprøven ikke bestås fortsat kan varetagehvervet som vandværkspasser – detoplyste formanden Ole Wiil på FVD-Fyngeneralforsamlingen d. 17. april. Sløjfdog denne prøve, det er jo ikke et kravi henhold til lovgivningen.Læs FVD’s svar pånæste sideseptember 2013 | vandposten51


Fyns PumpeogBrøndservice ApSl BrøndboringEtablering af nye boringerRegenering af boringerMyndighedsbehandlingl Rensning og desinfektionRentvandstankeIltningstrapperVandledningerRensegrisel Vandværker og filteranlægDimensionering og nybygningRenovering og serviceringl Pumper: Dimensioneringog serviceringUdpumpningsanlægDykpumperErholmvej 16 · 5560 Aarup · Tlf. 64 45 11 61www.vand.nu · e-mail:jen@vand.nuSvar på læserbrevSvar fra FVDtil Bellinge VestBent Soelberg,Direktør, FVDSteen Sørensen,Jurist, FVDTak for jeres læserbrev, der sætter fokus på FVD’s rådgivningog på vores rolle i forbindelse med ny lovgivningmv. Det kalder på to svar.For det første anser vi det for en af vores yppersteopgaver at give medlemmerne en god, ansvarlig ogrigtig rådgivning. Det gør vi også, og den lange rækkeaf praksis og principper for drift af vandværker, som eropbygget, har vi gjort os umage for at formidle til allevores medlemmer.Det er praksis og principper, som vi også arbejder på atfastholde. Ikke desto mindre vil der altid opstå situationer,hvor der ikke er enighed i de holdninger, vi har. Ogsom vores samfund er indrettet, kan det så prøves foren domstol. Det var lige præcis, hvad der skete i dennesag, og sagen blev overdraget til vandværkets advokat.Efter byrettens dom anbefalede advokaten at ankebyretssagen til landsretten, men udfaldet blev desværreen stadfæstelse af byretsdommen.Det betyder så ikke, at sagen er slut der. For – principieleller ikke principiel – ja, så har dommen betydet, atFVD har foreslået et par præciseringer af det nuværendenormalregulativ, og det er Naturstyrelsen positivoverfor. Som omtalt andet sted i Vandposten vil udkasttil nyt normalregulativ blive sendt i høring i løbet afefteråret.FVD’s rolle i ny lovgivningEn stor del af vores tid går til dialog med lovgiverne,repræsenteret ved flere forskellige styrelser, og det er52 vandposten | september 2013


vores helt klare opfattelse, at vi faktisk har en indvirkningpå processerne, og at der bliver lyttet til os. Menselvfølgelig får vi ikke altid vores vilje, da der jo ogsåer andre interessenter her.Vi er netop i gang med en forenkling omkring regulativer,takstblade og regnskabsaflæggelse, så det ifremtiden kan blive endnu lettere at udarbejde egneregulativer og takstblade mv.25 ÅRSERFARING MEDVANDVÆRKER!Vandværksstyringer med PC-baseretovervågning og “harmonisk indvinding”.• Fjernstyring og overvågningmed PC, tablets og smartphones.• GSM/GPRS kommunikation med boringer,trykforøgere og målerbrønde m.m.• Intelligent trykstyring og energioptimering.• Logning af driftsdata (m³, tryk, niveauer m.m.).• Rapporter, dag, måned og år.• Alarmering via SMS og mail.• Sektionsmålerbrønde.• Pumper og pumpeanlæg med trykstyring.• Tryk- reduktion/forøgning.Alle styre- ogfordelingstavlerbygges på egetværksted.Foto af Helga Olga A´Ring og få et uforpligtende besøg!Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing Fwww.contech-automatic.dktlf.: 54 88 44 40Vi er også tilhænger af, at der indføres et ordentligtledelsessystem, som kan medvirke til vidensdeling,således at flere kan have en interesse i at træde ind ivandværksarbejdet uden at skulle være i besiddelseaf den store viden på området.Med hensyn til kravene om at gennemføre kurser erdet erkendt, at det nok er på tide, at en så vigtig kildetil sundhed og ernæring som vand er underkastetegenkontrol og uddannede mennesker. Det handlerom at gøre alt, hvad vi kan, for at undgå forureninger- eller i hvert fald mindske disse ved menneskeligefejl.Vi sætter jo ikke spørgsmålstegn til slagteren og hansuddannelse med hensyn til hygiejne, og derfor børvandværkerne også undergå den videreudvikling afområdet, det er at uddanne personalet til at varetageen sikker vandforsyning i fremtiden.Også her er der lyttet til ønsker, for nu er det muligtat gennemføre kurserne og enten modtage et kursusbeviseller et eksamensbevis som dokumentation.september 2013 | vandposten53


DonslabR. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium A/sLejrvej 29 • Kr. Værløse3500 VærløseTlf.: 45 80 31 33Akkrediteret siden 1976.Analyser siden 1915.Morten DueCiv. ing., Adm. dir.Karin DueEH, laborantPersonlig service– altid fleksibelUndersøgelser af:• Drikkevand• Bakteriologisk kontrol– også BactiQuant• Skyllevand/Udledning• DriftsprøverVi er tilDisPositiondøgnetrundtTlf.: 45 80 31 33info@donslab.dk • www.donslab.dkPost til Vandposten:Greve Vandværkog tværkommunaltsamarbejdePreben Fogd Jørgensen,Formand, Greve Vandværk A.m.b.a.Hans Griffenfeldt Larsen,Formand, I/S Vandsamarbejdet GreveOle Wiil skriver i lederen ”De private vandværker er itopklasse” i Vandposten nr. 189, 2013, at ”Greve Vandværkhar for eksempel opgivet et tværkommunaltgrundvandssamarbejde om for eksempel skovrejsning,fordi Forsyningssekretariatet siger nej.”Dette er ikke korrekt. Greve Vandværk opgiver ikkesine grundvandsbeskyttende indsatser så let, blot fordivandsektorloven og Forsyningssekretariatets fortolkningheraf kan gøre sådanne indsatser vanskeligere athåndtere.Greve Vandværk etablerede i 2007 sammen med GreveKommunes øvrige private vandværker og HOFOR ”I/SVandsamarbejdet Greve” med det formål at varetagekortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer,som deltagernes anlæg indvinder fra.Etableringen skete efter ”henstilling” fra det daværendeRoskilde Amt i forbindelse med Amtets indsatsplan forgrundvandsbeskyttelse i Greveområdet (2005). Vandværkerneaftalte at indbetale et årligt bidrag til gennemførelseaf grundvandsbeskyttende aktiviteter.Som et led heri indgik Vandsamarbejdet i 2007 en samarbejdsaftalemed Naturstyrelsen og Greve Kommuneom etablering af ”Tune Skov”, og de enkelte partersårlige økonomiske bidrag hertil blev fastsat.Greve Vandværk bad Forsyningssekretariatet om at fågodkendt dette skovrejsningsprojekt som et miljømål ihenhold til vandsektorloven for derigennem at kunneindregne vandværkets bidrag i prisloftet for 2011.54 vandposten | september 2013


Har dunoget at sige?Send dit læserbrevtil fvd@fvd.dk.Så kommer det iVandposten.Wavin PE SafeTechwavin.dkDen sikre vejtil rent drikkevandForsyningssekretariatet afslog dette, og Greve Vandværkindklagede derfor Forsyningssekretariatets afgørelse tilKonkurrenceankenævnet. Samtidig bad Greve Vandværkom, at indbetaling af bidrag til Vandsamarbejdet blev sati bero for 2012 og 2013. Dette blev besluttet, og situationener derfor, at ingen samarbejdspartnere indbetalerbidrag for tiden.Det betyder ikke, at skovrejsningsprojektet er opgivet.Der er i dag etableret ca. 60 – 65 ha skov, d.v.s. ca. 25 % afde ca. 240 ha, som skovrejsningsprojektet omfatter. Etableringener sket for midler indbetalt til Vandsamarbejdet iperioden 2009 – 2011.Konkurrenceankenævnet afgav sin kendelse i april 2013.Denne kendelse godkender selve samarbejdsaftalen somet juridisk korrekt grundlag for, at Greve Vandværk kanfå sin deltagelse i samarbejdet og sit bidrag godkendtsom et miljømål i vandsektorlovens betydning, men enteknisk fodfejl vedrørende det ansøgte beløbs størrelsehar betydet, at Konkurrenceankenævnet gav Forsyningssekretariatetmedhold i sin afgørelse. For at få en afklaringpå dette dilemma mellem formalia og realia har GreveVandværk derfor aftalt et møde med Forsyningssekretariatet.I mellemtiden fortsætter de øvrige grundvandsbeskyttendeforanstaltninger i I/S Vandsamarbejdet Greve. Detdrejer sig bl.a. om et omfattende moniteringsprogramover grundvandskvalitet, -dannelse og –strømning, samtkortlægning af forureningskilder i Greve Kommune. Samtidigovervejes formuleringen af andre samarbejdsaftalervedrørende større grundvandsbeskyttende foranstaltninger,som uden videre kan finde nåde for Forsyningssekretariatetsøjne.Dette er noget helt andet, end at Greve Vandværk opgiveret tværkommunalt samarbejde.Wavins PE SafeTech rør forsynerDanmark med rent drikkevand.PE SafeTech er et komplet rørsystem, der er nemt athåndtere og installere. Rørets styrke og holdbarhedgør det ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskaderog punktbelastninger. Røret produceres iDanmark og matcher alle markedets krav til kvalitet,miljø, funktionalitet, økonomi og holdbarhed.Men det stopper ikke der. I vores moderne WavinSolution Center har du mulighed for at dygtiggøre digi håndteringen af det driftssikre rør.Scan koden, læs mere omkurserne og tilmeld digpå wavin.dkSolutions for Essentialsseptember 2013 | vandposten55


ysk Vandrensning A / SJyllandsvej 49, 7330 Brande, Tlf. 97 18 06 56www.jysk-vandrensning.dkmail: jvas@mail.dkJysk Vandrensning har arbejdet med vandrensning og vandværker i ca. 60 år.Det er blevet til en del vandværker, renoveringer, nybygninger og serviceaftaler.Her er nogle eksempler:Renovering af GrængeVandværk på LollandSøby og OmegnsVandværk på FynRamsing Vandværkved SkiveRenovering af Grænge Vandværk på Lolland,100 m3/ døgn. Vores container anlægforsynede byen med vand i ombygningsperioden.Vandværket blev ændret fra åbnefiltre til trykfilteranlæg med en ydelse på14 m3/t. Nye rentvandspumper og SROanlæg.Søby og Omegns Vandværk, Fyn. Ca. 220m3/døgn. Vi monterede midlertidig vandværkder forsynede området med vand iombygningsperioden. Rør og ventiler, afløbo.l. blev fjernet fra rentvandstanken. Bygning,iltningstårn og filterkar blev klargjort.Derefter blev der lavet afdækning af filterkar,automatisk returskylning og monteretnye rentvandspumper.Ramsing Vandværk, ved Skive, leverer ca.250 m3. i døgnet. Ændret fra åbne filtre oghydrofore, til trykfiltre, nye rentvandspumper,SRO anlæg, 2 rentvandstanke. Underombygningen havde vi monteret midlertidigvandværk.Kontakt os vedr.:Reparationer - Skift af filtermateriale - Totalrenovering - Ny installation - Serviceaftale - Gennemgang af vandværket


fladbjerg vandværk - uden filter | månedens vandværkAlle fotos: Niels ToftegaardFladbjerg Vandværk:Vand som skabtaf naturenFladbjerg Vandværk ligger i en dal mellem to højeskovbeklædte bakker, som grundvandet løber under.Det giver så meget tryk, at vandværket ikkebehøver pumpe vandet op - det kommer af sig selv.Fladbjerg Vandværk er et ”skrabet” et af slagsen. Her er hverken brug for dykpumper, filtre ellerrentvandstanke. Læs her om et ualmindeligt vandværk, der trods sin simple opbygning falderned mellem lovgivningens mange stole.Af Niels Toftegaard, FVDVandværket ligger ikke dybt inde i skoven,men stille og ro – det er her. Landskabetlangs Mariager Fjord bugter ogbakker sig, og netop det landskab ermed til at gøre Fladbjerg Vandværk tilet særligt et af slagsen.”Jeg mener, at jeg har hørt om etenkelt andet vandværk på Sjælland,der er ligesom os,” siger formand SigneAndersen. ”Ellers er vi vist de eneste afden her slags.”Som i enhver anden dansk landsbyejer de 67 forbrugere i Fladbjerg selvderes vandværk. Men her slipper de forudgifter til dybe boringer, dykpumper,filteranlæg og rentvandstank – ogindtil for nyligt var her heller ikke nogetiltningsanlæg.”Vi ligger inde i en ægte slugt, oggrundvandet får derfor et naturligt tryk,fordi det løber langs skrænterne ogsamler sig hernede i bunden. Derforbehøver vi heller ikke pumpe det opfra boringen,” siger hun, mens hun viservej ned til at en smal kilde, der risler siggennem skovbunden.Inden grundvandet løber herned ogud i fjorden, tager Fladbjerg dog sinbeskedne andel på 4.000 m 3 om året.Udover den manglende dykpumpe iden enlige boring, har vandværket hellerikke behov for noget filter. Vandetoverholder grænseværdierne for jernog mangan fint uden, og da grundvandetkommer fra et skovområde udenlandbrug, er der heller ikke frygt forproblemer fra den kant.Væk med tankenI det hele taget forsøger Signe Andersenog resten af bestyrelsen at styrevandværket efter reglen om, at densimple løsning oftest er den bedste.Af samme grund er den tidligereseptember 2013 | vandposten57


månedens vandværk | fladbjerg vandværk - uden filterrentvandstank taget ud af brug, ogudpumpningsanlægget sidder direktepå ledningen fra boringen.”Man kan jo ikke forurene det hersystem,” siger Signe Andersen.Ikke nok iltDerfor var det også en streg i regningen,da Fladbjerg Vandværk måttebøje princippet om simpelhed enanelse og installere et lille iltningsanlæg.Indtil da var vandet ikke i kontaktmed andet end ledningernes inderside.”Vi var kede af at skulle åbne det, forellers var det jo et fuldstændig lukketsystem, hvor der ikke kunne kommesnegle, insekter eller bakterier ind,”siger hun.”Vores vand smager fantastisk,” siger Fladbjerg Vandværks formand Signe Andersen, og tapper et glas direktefra hanen på bygningens væg.Men der var ikke nok ilt i vandet. 1,7mg og 2,4 mg per liter, viser nogleaf analyserne under punktet ’ilt’. Oggrænseværdien siger 5 mg per liter.”Vi forsøgte at få dispensation fra kommunen,for der er intet i vejen medvores vand ellers. Så vi opponeredeimod at vi skulle have et iltningssystem,”siger hun.Dispensationen udeblev dog, og vandværkethar nu fået et lukket iltningssystem,hvor komprimeret luft blæsesind i vandet. Så anlægget er derforfortsat ikke så åbent, at Signe Andersenville kæmpe en lang og trættende”Men vi tilladerdog os at spørge –hvorfor lige os, nårvi nu er så heldigefra naturens oggeologiens hånd, atvi ikke behøver gørenoget ved vandet?Signe Andersen -om kursuskraveneTidligere havde Fladbjerg ikke noget iltningsanlæg, men efter krav fra kommunen er der nu sat et op (tv.), selvomvandværket havde foretrukket at fortsætte med det tidligere simple og helt lukkede system.kamp om at få en dispensation:”Det er fint nok, og vi ligger på 10 mgilt per liter nu. Og vi kan jo ikke allesammen bestemme,” siger hun.Kurser – det kommer jo nokFladbjerg Vandværk er også lidt uforståendeoverfor de nye krav om vandværksuddannelse– for der er jo ikkemeget at holde øje med, som SigneAndersen siger. Endnu har hun hellerikke meldt nogen fra vandværket pådrifts- og hygiejnekurser.”Men det burde vi jo gøre på et tidspunkt,”siger hun med et skævt smil,selvom det ikke bliver hende selv, forhun står bare for papirarbejdet, somhun siger.Al teknisk vedligeholdelse er udliciterettil et lokalt entreprenørfirma, såvandværket vil nok i sidste ende sendeen person herfra på kursus.Økonomien skal også nok klare det, forden 14 år gamle brønd er den ældste58 vandposten | september 2013


komponent i systemet – de andre deleinklusiv ledningsnet er fornyet indenforde seneste ti år.”Vi skylder ikke noget, og alt er betaltud. Og vi vil jo heller ikke gøre det tilet kæmpe problem, for kommer dernogle nye krav, så må vi jo bare leveop til dem. Men vi tillader dog os atspørge – hvorfor lige os, når vi nu erså heldige fra naturens og geologienshånd, at vi ikke behøver gøre nogetved vandet?”RENSNING OG INSPEKTION AF RENTVANDS TANKELæs mere på www.jh-dyk.dk• Rensning + videoinspektion + tilstandskontrol af vandtankeog vandbeholdere• Spuling + desinficering af vandtanke og vandbeholdereRensning, herefter videoinspektion og tilstandskontrol af vandtankenudført af en dykker, dette sker samtidig med at værket er i drift.Vi udfører også spuling og desinficering af vandtanke.Samtidig foretages et grundigt tjek af vedligeholdelsestilstanden.Alt sammen dokumenteret i en rapportmappe.JH-DYK har siden 2001 udarbejdet tilstandskontrollerfor vandværker i hele landet.Bjarkevej 12 - Skovby - 8464 Galten - Tlf.: 4082 3000jh@jh-dyk.dk - www.jh-dyk.dkFladbjerg VandværkFladbjerg Vandværk forsyner 67 forbrugeremed 4.000 m 3 vand om året. Heraf er der37 sommerhuse.SRO - VANDVÆRKSSTYRINGERNye styringer elleropdatering af eksisterende styringerVandværket ligger på Mariager Fjordssydside, et par kilometer uden for selveMariager by.I foråret kunne vandværket fejre 50-årsjubilæum, og det blev markeret på vandværketsgeneralforsamling.Hvad sker der, hvis din vandværksstyringholder op med at virkekan du få reservedeleKontakt os og få et forslag til hel ellerdelvis opgradering af din styring/SRO tilvandværket– Vi er klar med et hurtigt svar!Vandet kommer fra en enkelt boring, derligger lige ved siden af selve vandværksbygningen.Hele ledningsnettet blev fornyet i 2003-2005, pumperne er tre år gamle, ogiltningsanlægget sat op i år. Energioptimering Betjeningsvenlig SMS alarmhåndtering Skalerbarhed Rapportering El-tavler & Installation Driftsikkerhed DøgnserviceVores viden – Din løsningPrisen ligger på 2,50 kr./m3 og den fasteafgift er 800 kroner.SAAP Engineering A/S – Karetmagervej 25 – 7000 FredericiaTel. +45 7631 5500—saap@saap.dk—www.saap.dkseptember 2013 | vandposten59


ANLÆG TILPASSET DIT BEHOVVANDFORSYNINGSANLÆGUanset om du har meget plads, lidt plads, stort flow eller et lille flow:vi har vandforsyningsanlægget uden membranbeholder, der skræddersys til dine ønsker.Vi er nemlig ikke bare en komponent leverandør - vi kan komme med hele pakken inkl.rør og el arbejde. Vi kalder det plug and pump.Kontakt os for at høre mere:Jylland & Fyn: Peter Jørgensen - tlf. 28 940 466Sjælland: Klaus Hee - tlf. 30 61 66 86Produktansvarlig: R. Khan - tlf. 23 29 20 20www.flygt.dk


nyt om navne | foreningsnytNavnenyt i FVDReception i Ejby VandværkNyt omrunde fødselsdage,jubilæer,nye driftsledere ogbestyrelsesmedlemmerMeld gernenavnestof indtil FVD påfvd@fvd.dkEfter mere end 25 års tilknytning til Ejby Vandværk har vores nuværende forretningsfører Erik Andresen valgt at stoppe for atgå på pension pr. 1. august. Erik Andresen begyndte på Ejby Vandværk som kasserer i 1987 og blev ansat som forretningsføreri 2001, da han valgte at flytte uden for vandværkets forsyningsområde.Vandværket har som ny forretningsfører ansat Jan Drøscher. Han har en økonomisk baggrund og kommer fra en stilling somøkonomichef i Begravelse Danmark.Den 17. september var der reception på vandværket, hvor man dels kunne ønske Erik Andresen god vind og dels byde JanDrøscher velkommen til Ejby Vandværk.Åbent hus i splinternyt Bolderslev VandværkFoto: KEMIC VandrensBolderslev Vandværk i Sønderjylland inviterer alle interesseredetil åbent hus, når det splinternye vandværkindvies:21. september, kl. 11:00 – 15:00 i Bolderslev Hovedgade11, 6392 Bolderslev.Bolderslev Vandværk udpumper ca. 280.000 m 3 om året,men det nye anlæg er opdelt i to separate strenge, somhver især kan yde 300.000 m 3 . Vandværket er nemligmeget optaget af så høj forsyningssikkerhed som muligt,da det leverer vand til brødfabrikken Kohberg.Med to strenge kan den ene tage over, hvis der er eftersyn,vedligehold eller problemer med den anden streng.Nyt Hesselager Vandværk indvietFoto: Jesper Boldrup Jensen, Silhorko.Den 31. august indviede Hesselager Vandværk sit splinternyevandbehandlingsanlæg – blandt andet med nyetrykfiltre og fuldautomatisk styring, der tilmed er kobletpå internettet, så driften kan overvåges hjemmefra.Hesselager Vandværk udpumper knap 47.000 m 3 vandårligt til 274 forbrugere.Indvielsen blev fejret med en reception med mangefremmødte gæster.september 2013 | vandposten61


De bedste instrumenter tillækagesporing og ledningssøgningSpindelsøgereTil søgning af spindler og dæksler- også op af metalhegn m.m.SporgasdetektorerTil finlokalisering på bl.a.jord- og stikledninger.HåndlytteinstrumenterTil grovlokalisering af lækagerpå alle typer vandrør.Digitale korrelatorerTil finlokalisering på alle typerledninger, inkl. blandede rørJordmikrofonerTil finlokalisering på alletyper ledninger, inkl.blandede rørJernledningssøgereTil søgning på ledninger i jern,søgning vha. glasfibersondesamt søgning af markører.PlastledningssøgerTil søgning på ledninger iplast og metal.Vi lagerfører et komplet program af instrumenter, lige fra små håndlytteinstrumenter,spindelsøgere, plast- og jernledningssøgere, korrelatorer, lækagestøjloggere ogsporgasudstyr m.m. til udstyr for komplet udrustede målevogne.Grundlagt 1974Lækagesporing og ledningssøgningÅret - Døgnet - Danmark rundt®LEIF KOCH A/S, Rugvænget 312630 Taastrup, Telefon: 7023 9898Email: mailto@leifkoch.dkwww.leifkoch.dk


nyt om navne | foreningsnytNye i FVD’s sekretariatNy bogholder i FVD: Linda NielsenJeg har nu været ansat som bogholder i FVD i tre måneder – men hidtil kun som vikar. Derforer jeg meget glad for nu at have fået en fast stilling.Det har taget lidt tid at få overblik og styr på det hele, men både de medlemmer, jeg har taltmed, og kollegaerne her på sekretariatet har været søde og forstående.Jeg glæder mig til fortsat at have god kontakt med medlemmerne, og I er selvfølgelig velkomnetil at ringe eller skrive, hvis der er spørgsmål, jeg kan hjælpe med at svare på.Mail: bogholderi@fvd.dkNy studentermedhjælper i FVD’s juristkontor: Julie RabølleJeg er på det sidste år af jurastudiet på Syddansk Universitet i Odense. Juraen har altid interesseretmig, da det er et meget alsidigt område og noget, der giver en masse udfordringer.Derfor er det også en glæde at starte hos FVD. Det giver mig muligheden for at lære en massepraktisk arbejde, frem for kun at sidde med et par bøger.Jeg kommer til at indgå som en ekstra hånd på sagsbehandlerkontoret, og jeg vil være behjælpeligmed at svare på spørgsmål fra vandværkerne. Jeg nyder, at ikke een dag er ens, og derforer jeg frisk på de udfordringer, der måtte komme.Jeg ser frem til at snakke med jer - skriv til mig på: jr@fvd.dkDansk Vandtank ServiceRensning og inspektion af rentvandsbeholdere.Dansk Vandtank Service er din fremtidigesamarbejdspartner omkring din rentvandstank!Med vores ekspertise kan du med ro i sindet få renset og inspiceret din rentvandstank under den allerstørste professionalisme du kan tænkedig. På vores hjemmeside www.dvts.dk kan du se reference liste fra tidligere arbejde.Vi tilbyder at gøre dette enten ved at tømme tanken, rense og inspicere og derefter desinficere den, eller vi kan gøre det med dykkere, somer vores speciale, og som efter vores mening er den skånsomste måde at få inspiceret sin rentvandstank. Vi har ridset fordele og ulemper oppå begge vores metoder på vores hjemmeside www.dvts.dk Hvor du også kan se mere om arbejdsgangen ved dykning.Uanset hvilken metoder du vælger, så udfører vi, når tanken er renset og efterset, en rapport med billeder og video til dokumentation aftanken og det udførte arbejde. Viser det sig at der er fejl i tanken, revner i beton der skal repareres, rør der skal flyttes, kan vi også det.Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, og omhyggelige med hygiejnen i forbindelse med udførelsen af arbejdet i tankene. Se mere påvores hjemmeside www.dvts.dk hvor du også kan bestille vores demovideo for dykning.Du er meget velkommen til at ringe til os og få en uforpligtende snak om din tank.Mv. Benjamin og CarstenDansk Vandtank Service Aps. / Tværgade 2/ 8882 Fårvang./ Tlf. 7023 8668september 2013 | vandposten63


LeverandørfortegnelseAdministrativeEDB-systemerMicrowaSverigesvej 1, 8450 HammelTlf. 70 25 99 22, microwa@microwa.dkRambøll Danmark A/SProjektchef Jan NielsenTlf. 51 61 59 12, M: jnn@ramboll.dkAls BogføringMøllegade 71, 6400 SønderborgTlf. 74 42 13 14, vand@alsbogforing.dkAffugtereFugtkontrolCharlottevej 2, 4270 HøngTlf. 58 85 10 08, Fax 58 85 11 08Mail: info@fugtkontrol.dkwww.fugtkontrol.dkBrøndboringA. Højfeldt A/STlf. 97 12 02 22, Fax 97 12 65 22www .a-hoejfeldt.dkGEOTlf. København 45 88 44 44Tlf. Aarhus 86 27 31 11www.geo.dk, Mail: geo@geo.dkHASBO ASHolmetoften 5, 2970 HørsholmTlf. 45 76 33 88, Fax 45 76 00 73www.hasbo.dkMail: hasbo@hasbo.dkNæstved Brøndboring ApSErantisvej 53, 4700 NæstvedTlf. 55 72 02 34, nb@nbdrill.dkSøren Pedersen Brøndboring A/STlf. 86 96 42 61, post@godtvand.dkwww.godtvand.dkH F Jensen A/STlf. 39 53 60 15, jk@hfjensen.dkwww.hfjensen.dkFyns Pumpe- og Brøndservice ApSErholmvej 16, 5560 AarupTlf. 64 45 11 61, Mail: jen@vand.nuVandfax A/STlf. 75 33 60 04, www.vandfax.dkForbrugsafregning &bogføringVandværkernes RegnskabskontorTlf. 22525842, www.fvd.dk,vrk@fvd.dkForsikringFVD forsikring (TRYG)VandværksforsikringenTlf. 56 14 42 42, www.fvd.dkLækagesøgningAnkers LækagesøgningNygårdspark 71, 3520 FarumTlf. 70 25 31 71Leif KochRugvænget 31, 2630 TaastrupTlf. 70 23 98 98, M: mailto@leifkoch.dkLedningsregistreringGalten Elværk Erhverv A/SWeb-baseret ledningsregistreringOpmåling med nyeste GPS-udstyrTlf. 87 54 06 46 / 23 72 62 05Mail: jcm@ge.dkMal-tekAsylgade 31B, VOKSEVÆRKET, VitaPark8300 Odder, www.mal-tek.dkTlf. 86 55 00 72, Mobil: 29 64 01 27Thvilum A/SRønhøjvej 12, 8300 OdderTlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dkMail: kontor@thvilum.dkMålere ogkontraventilerKamstrupIndustrivej 28, 8660 SkanderborgTlf. 89 93 10 00, www.kamstrup.dkE. Eberhardt ApSBygstubben 6, 2950 VedbækTlf. 45 89 33 66, www.eeberhardt.dkDIEHL MeteringTlf. 76 13 43 00, www.diehl.comMail: info@diehl-metering.dkFlonidan A/SIslandsvej 29, 8700 HorsensTlf. 75 61 88 88, www.flonidan.dkVandmand A/SAdelgade 29, 8400 EbeltoftTlf. 86 34 36 00, www.vandmand.dkPumperGrundfosTlf. 87 50 50 50, www.grundfos.dkMail: info_gdk@grundfos.comFyns Pumpe- og Brøndservice ApSErholmvej 16, 5560 AarupTlf. 64 45 11 61, Mail: jen@vand.nuRegnskab og revisionMicrowaSverigesvej 1, 8450 HammelTlf. 70 25 99 22, microwa@microwa.dkHR Revision-RoskildeTlf. 41 78 55 20, www.hrrevision.dkVandværksadministrationTlf. 97 74 12 00Mail: kontorhjaelpen@mail.tele.dkNielsen & ChristensenAalborg • Aars • KøbenhavnTlf. 98 18 33 33Mail: fn@n-c.dk, w www.n-c.dk64


Rør, ventiler ogtilbehørSilhorkoTlf. 87 93 83 00, info@silhorko.dkwww.silhorko.dkVandværksfirmaer -udførendeSOCLATlf.: 86 52 00 32, www.socla.com,socladk@socla.comUlefos NVTlf. 36 49 61 11, Fax 36 49 08 91post@unv.dk, www.ulefosnv.dkVandmand A/SAdelgade 29, 8400 EbeltoftTlf. 86 34 36 00, www.vandmand.dkRådgivende firmaerH F Jensen A/STlf. 39 53 60 15, mail: jk@hfjensen.dkwww.hfjensen.dkAquaSenseTlf. 42 42 50 80, www.aquasense. dk,stm@aquasense.dkXergi A/STlf. 99 35 16 00, mail@xergi.comwww.xergi.comH F Jensen A/STlf. 39536015, jk@hfjensen.dkwww.hfjensen.dkVand-Schmidt A/STlf. 74 56 11 11,info@vand-schmidt.dk,www.vand-schmidt.dkAMTech Aqua Miljø ApSTlf. 44 94 33 08, info@kalkknuser.dkwww.kalkknuser.dkMidt-Jysk Vandrens A/STlf. 97120383, Fax 97126522mail@mjvr.dk, www.mjvr.dkCOWI A/SBesøg os på www.cowi.dk ellerring 56 40 00 00IN2TEK A/Swww.in2tek.dkTlf. 96 28 00 00, mail@in2tek.dkFR. DahlgaardTlf. 59 43 02 30, post@dahlgaard.dkwww.dahlgaard.dkStyring, regulering ogovervågning (SRO)Tankinspektion-ogrensningSilhorkoTlf. 87 93 83 00, info@silhorko.dkwww.silhorko.dkVand og TeknikTlf. 87 44 10 55mail@vandogteknik.dkwww.vandogteknik.dkContech Automatic ApSTlf. 54 88 44 49, Fax 54 86 14 92www.contech-automatic.dkDMEFabersvej 7, 7500 HolstebroTlf. 97 40 3111, www.dme.asHACH LANGE APSTlf. 36 77 29 11, Fax 36 77 49 11info@hach-lange.dkwww.hach-lange.dkDansk Vandtank ServiceTlf. 70 23 86 68, info@dvts.dk,www.dvts.dkDanwatectlf. 20 62 73 50, info@danwatec.dk,www.danwatec.dkJH Dyk ApSBjarkevej 12, 8464 GaltenTlf. 40823000, www.jh-dyk.dkDK Vandservice A/STlf. 72 30 10 80, info@dk-service.dk,www.dk-vandservice.dkVand og TeknikTlf. 87 44 10 55mail@vandogteknik.dkwww.vandogteknik.dkDansk Vandtank ServiceTlf. 20686532,www.dvts.dk, info@dvts.dkDanwatectlf. 20 62 73 50, info@danwatec.dk,www.danwatec.dkJH Dyk ApSBjarkevej 12, 8464 GaltenTlf. 40823000, www.jh-dyk.dkØvrigeMidtfyns Vandforsyning A.m.b.ATlf. 62 62 12 05,info@midtfynsvand.dk,www.midtfynsvandforsyning.dk65


Region NordPer RothSv. Schous Allé 9, 9560 HadsundTlf. 98 57 34 78Mob. 29 49 01 23Mail: per@fvdnord.dkErik R. SkjøttTværgade 20, 9270 KlarupTlf. 98 31 90 30Mob. 20 33 66 52Mail: erik@fvdnord.dkMartin N. AndersenTuerbak 8, Klitmøller7700 ThistedTlf. 97 97 54 24Mob. 21 41 57 94Mail: martin@fvdnord.dkAlbert Veggerby AndersenHasselvænget 2, 9670 LøgstørTlf. 24 61 46 41Mail: albert@fvdnord.dkPalle L. NielsenHavremarken 14, 9690 FjerritslevTlf. 98 21 21 14Fax: 96 50 04 40Mob. 22 96 19 70Mail: palle@fvdnord.dkRegion MidtNiels Christian RavnRibesvej 4, 7470 KarupTlf. 97 10 21 04Mob. 20 73 48 85Mail: nielsravn@skylinemail.dkMail: ncrregmidt@gmail.comVilly Dahl AndersenÅvænget 37B, 7480VildbjergTlf. 97 13 38 35Mob. 40 38 63 41Fax. 97 13 38 35Mail: 97133835@mail.dkWilly TangFrøkærparken 1028320 MårsletTlf. 86 29 08 88Mob. 23 49 97 99Mail: willytang@mail.tele.dkJens Ole Skovgaard JensenVejlebakken 17, Låstrup8832 SkalsTlf. 86 69 44 94Mob. 61 27 29 10Mail: josjensen@live.dkAnders KaaBygvænget 5, 8340 MallingTlf. 40 41 80 36Mail: anders@mallingvand.dkRegion SydOle WiilGranvej 16, 6840 OksbølTlf. 75 27 21 87Mob. 21 75 72 44Mail: ow@fvd.dkPeter StorgaardJens Thuesensvej 44, Taulov7000 FredericiaTlf. 75 56 31 81Mob. 40 25 11 81Mail: b.p.storgaard@c.dkLorens JessenAhornvej 2, Kliplev, 6200 ÅbenråTlf. 74 68 73 13Mob (Region Syd) 30 54 73 17Mail: region-syd@mail.dkSteen ThomsenAhornvej 8, Abild, 6270 TønderTlf. 74 72 66 60Tlf. arb. 72 54 85 29Mob. arb. 28 99 30 17Mail: ingesteen@bbsyd.dkBent NielsenNørrehaven 11, 6360 TinglevMob. 21 77 78 68Mail:tinglevvandvaerk@mail.tele.dk66


Region FynPalle ChristensenKåsvænget 44, Strib5500 MiddelfartTlf. 64 40 17 89Mail: palle@fvdfyn.dkChristian ErmoseFleningevej 5, Korinth5600 FaaborgTlf. 62 65 23 65Mob. 23 60 85 31Mail: christian@fvdfyn.dkSusanne Mann SkouJægerlunden 18, Bredbjerg5462 MorudTlf. 65 96 48 23Mob. 22 41 43 61Mail: susanne@fvdfyn.dkSøren AndersenStengade 35, 5953 TranekærTlf. 62 50 17 80Mob.40 68 17 80Mail: soren@fvdfyn.dkFrede JensenØstergade 31, 5881 SkårupTlf. 62 23 17 90Mob. 24 22 99 58Mail: frede@fvdfyn.dkRegion ØstSøren HvilshøjÅlekæret 29, 3450 AllerødTlf. 48 14 03 09Mob. 51 61 82 45Mail: s_hvilshoej@yahoo.comJørgen ØstermarkNordskovvej 12, 4295 StenlilleTlf. 57 80 47 40Mob. 21 62 41 01Mail: jooetech@mail.dkHans Erik Ravn-JensenMajbøllevej 37, 4862 GuldborgTlf. 54 77 01 64Mail:ravn-jensen@post.tdcadsl.dkPeter GrønvallStavnsdalsvej 66, 3760 GudhjemTlf. 56 49 81 37Mob. 24 26 90 92Mail: oesterlarsvand@dlgmail.dkChristian ChristiansenSmutvejen 2, 4200 SlagelseTlf. 58 85 85 90Mob. 26 27 85 91Mail: chr-chr@c.dkJens AndreasenMosevænget 7, Snoldelev4621 GadstrupTlf. 46 19 07 40Mob. 21 61 65 48Mail: jaea@mail.dkEbbe StubLykkebrovej 8, 4672 KlippingeTlf. 56 57 86 84Mob. 41 42 86 84Mail: ebbe.stub@get2net.dkOle SørensenRonesbanke 12A, Skibinge4720 PræstøTlf. 55 99 11 73Mob. 22 77 00 73Mail: cokse@adr.dkForeningenaf Vandværkeri DanmarkLandsformand: Ole WiilDirektør: Bent SoelbergSekretariat:Solrød Center 22 C, 1.2680 Solrød StrandTlf. 56 14 42 42E-mail: fvd@fvd.dkwww.fvd.dkSekretariatsleder:Susanne WittenSagsbehandling/rådgivning:Steen Sørensen, Pernille Weile ogJulie RabølleKommunikationsmedarbejdere:Mette Kingod og Niels ToftegaardKurser:Karina Malmberg og Niels GrannForsikring:Pia LegêneBogholderi:Linda NielsenTelefontid:Mandag – torsdag kl. 9 -14,fredag kl. 9 -13Nye medlemmer optages vedhenvendelse til sekretariatet ellerregionen.Foreningen har 2.007 medlemmer.67


RÅVANDSOVERBYGNINGKoncept & Design: KeepItMoving.dkAFRED PRIESS A/S TILBYDER MARKEDETS MEST FLEKSIBLE OG HOLDBARERÅVANDSOVERBYGNING TIL OPTIMAL SIKRING AF KILDEPLADSER.FORDELE+ Høj kvalitet med lang levetid på 35-40 år+ Aftageligt tag+ Aftageligt hus fra fundament+ Isolering af sider og tag+ Sikret mod hærværkRåvandsoverbygningen kan kun afmonteres ved service.Ligeledes kan stigrør og pumpe kun tages op ved indvendigadgang. Det er muligt at afmontere hele overbygningen,hvis man finder det nemmere ved servicering.Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasningnøgleordene. Alle huse producers både i standard- ogkundetilpassede mål. Vi levere en solid kvalitet og er fleksiblei udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommerspecielle ønsker til udformning og materialer.Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 forpræsentation af vores kundetilpassede koncept.LÆS MERE PÅ WWW.PRIESS.DKAlfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk

More magazines by this user
Similar magazines