Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

er i begyndelsen af skoletiden stærkt optaget af at orientere sig i det nye og i forholdtil det, bruger de hele tiden hinanden.Vi taler som voksne ofte om, hvordan vi kan hjælpe børn med at skabesammenhænge på tværs af deres forskellige steder, men måske er det noget børn istor udstrækning gør med hinanden. Børnene fremhæver kammerater som kontinuitetpå tværs af tid og sted, aktiviteter og konflikter. Børnene skaber forbindelser ogbetydninger sammen, de udforsker sammenhænge i deres liv sammen, og deorienterer sig og lærer sammen.Selv om de børn, jeg fulgte, udviste en vis orienteringsusikkerhed i de førsteskoledage, gik de straks i gange med at lege med hinanden, organisere lege, brugehinanden. De kan allerede en masse i forhold til hinanden – ikke mindst have detsjovt sammen! Det ser bl.a. ud som om, de indgår i det nye ved hjælp af de erfaringermed at være sammen med andre børn, som de har med sig andre steder fra. Detrækker på og videreudvikler de måder, de er vant til at omgås andre børn. Man kansige, at børnene indgår i det nye på baggrund af det kendte.Set i det lys kommer ’skoleforberedelse’ også til at handle om at give børnerfaringer med at være sammen med andre børn, som de kan trække på i dennesituation. Børnehaven kan altså give børnene erfaringer med at indgå ibørnefællesskaber – erfaringer, som de har brug for andre steder. Eller man kunnesige, at noget af det, børn lærer i børnehaven, er personlige forudsætninger for atdeltage i sociale sammenhænge. Og man kunne spørge: Hvad lærer børn omdeltagelse i fællesskaber i børnehaven? Hvad vil vi gerne, at de skal lære?Når man går på tværs af børns livssammenhænge, bliver det tydeligt, atdeltagelsen det ene sted har betydning for deltagelsen andre steder.Men i forholdet til skolen ligger mange modsætninger. Skoleforberedelse bliverlet et spørgsmål om ’at lære dem det samme’ som i skolen – eller at lære dem atopføre sig på den måde, skolen har brug for i forhold til en mere ’formelindlæringssituation’ (sidde stille, række hånden op).I diskussionerne om forholdet mellem skolen og andre af børnenes steder bliverlæring ofte ’opsplittet’ mellem noget formelt og noget uformelt, mellem noget frit oglegende og fælles overfor noget individuelt, struktureret og styret (af voksne og medhenblik på voksnes mål for børns udvikling). Vi stiller fx fri leg og udfoldelse opover for regler og struktur. Men i alle eksemplerne på læringssituationer fra projektetindgår begge dele…Den måde at splitte børnenes liv op på giver nogle vanskeligheder i forhold tilskolen – vi kommer til at opleve afstand, og vi får typisk et fokus på forskelle udenforbindelser. Selve opsplitningen mellem noget frit over for noget struktureret kandog også betyde en vanskelighed for børnehaven: Skal vi til at strukturere børnenesaktiviteter, samvær og leg, for at de skal lære individuelle kompetencer af det?Opsplitningerne er måske også en del af baggrunden for modsætninger og37

More magazines by this user
Similar magazines