SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ - Aalborg Forsyning

forsyning.dk

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ - Aalborg Forsyning

SEPARATKLOAKERING VEJKLOAKFORSYNINGEN Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre?


Hvorfor denne pjece?Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og viinden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendomog i dit kvarter med nye kloakledninger.I denne pjece orienterer vi dig om:• hvorfor vi lægger nye kloakledninger• hvad separatkloakering medvirker til• hvornår og hvordan udførelsen foregår• hvad du selv skal gøre og betaleHvis du interesserer dig for lovgrundlaget og planlægningen,så er der i skema 2 en oversigt over det typiske forløb, inden vipåbegynder selve arbejdet med at separatkloakere.Hvis du har brug for yderligere information, så er du naturligvisvelkommen til at kontakte os. Du finder Kloakforsyningens og TeknikogMiljøforvaltningens telefonnumre og adresser på bagsiden. Herer der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk– samt henvisninger til andre pjecer.Hvorfor lægger vi nye kloakledninger på din vej?Aalborg Kommunes Kloakforsyning lægger nye kloakledningerpå din vej, fordi det er vores fornemste opgave at bidragetil, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske, og atmiljøet er rent. Vores arbejde har således det formål at minimererisikoen for:• spildevand i din kælder og på din grund under regnvejr• tilstedeværelsen af rotter i de offentlige kloakker• forurening af det vandløb, som dit regnvand løber tilHvad medvirker separatkloakering til?Hidtil er regnvand blevet ført til samme kloakledning somspildevand fra toiletter og køkken. Når det regner meget kraftigt,medfører det, at dit regnvand og dit spildevand sammen bliverudledt til vandløb.De nye kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevandbliver ført ud i hver sin separate ledning til gavn for miljøet. Derforhedder det princip, som vi anvender, separatkloakering.Separatkloakering er for det første til gavn for miljøet, fordispildevandsbelastningen på vandløb helt forsvinder. Ogsåselvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder medkraftig nedbør. For det andet fjerner separatkloakering risikoenfor spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det tredjekommer Aalborg Kommunes renseanlæg til at fungere bedre,fordi de modtager koncentreret spildevand og dermed kan rensemeget bedre.Alle tre gevinster forbedrer vandkvaliteten til gavn for drikkevandet,hygiejnen, vandløbene og Limfjorden – og dermed borgerne,dyrelivet og plantelivet.


Hvornår og hvordan foregår udførelsen afseparatkloakeringen?Når byrådet har vedtaget, at dit kvarter skal separatkloakeres,og Spildevandsplanen ændres, foregår selve udførelsen som visti SKEMA 1.Hvad skal du selv gøre og betale?Vi ønsker at informere dig i god tid, så du kan tage højde for, atdu skal have en autoriseret kloakmester til at ændre kloaksystemetinde på din grund i løbet af de næste 4-5 år. Det kan også være enfordel for dig at få denne information allerede nu, hvis du i forvejenhar planer om f.eks. en ny indkørsel, terrasse, tagkonstruktion– eller et nyt køkken, badeværelse og lignende.Derudover har du god tid til eventuelt at forberede finansieringenaf din del af arbejdet. Du har også mulighed for at kontakte TeknikogMiljøforvaltningen allerede nu, hvis du ønsker at drøfte andresærlige forhold på din grund og få godkendt dine planer.Hvis du har et omfangsdræn, skal du tilslutte det til din regnvandsledning.Du må aldrig tilslutte andet end spildevand tilden separate spildevandsledning.Prisen for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdenepå din grund. Vi foreslår, at du kontakter flere autoriseredekloakmestre for at få en ide om dine omkostninger. Når separatkloakeringener gennemført, har Kloakforsyningen ført to stik ind tildin grund. Du skal kun betale for det arbejde, som den autoriseredekloakmester har foretaget inde på din egen grund.Hvornår og hvordan foregår planlægningen afseparatkloakeringen?Påbud om separatkloakering har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens§30. Når Forsyningsudvalget har principgodkendt Kloakforsyningensforslag om separatkloakering i dit kvarter og ændringaf den gældende Spildevandsplan, foregår planlægningen somvist i SKEMA 2. Derefter påbegynder vi selve arbejdet.SKEMA 1 Udførelsen af arbejdetHvemEjerneEjerneKloakforsyningenKloakforsyningenKloakforsyningenEjere, der ikkeallerede harsepareretEjerneHvad Hvordan HvornårSeparatkloakerer på grunden ogsamler og tilslutter de to ledninger tildet nuværende stik ved skelIndsender bevis for, at arbejdet erudførtOrienterer om tidspunkt og praktiskeforholdOrienterer om, at anlægsarbejdet gåri gangUdfører anlægsarbejdet i vejen ved atadskille spildevand og regnvand frade grunde, der HAR separeretSeparatkloakerer på grunden ogtilslutter de to stik, som Kloakforsyningenhar ført frem til skelIndsender bevis til Teknik- ogMiljøforvaltningen for, at arbejdeter udførtAutoriseret kloakmester udførerarbejdetVia en underskrevet færdigmeldingfra den autoriseredekloakmesterPjece til ejerneBrev til ejerneKloakforsyningens entreprenørudfører arbejdetAutoriseret kloakmester udførerarbejdetVia en underskrevet færdigmeldingfra den autoriseredekloakmesterGerne inden Kloakforsyningenudfører anlægsarbejdet ude ivejenNår arbejdet er udførtNogle måneder føranlægsarbejdet i dit kvarterCirka en uge før anlægsarbejdeti dit kvarterSom regel 1-2 år før separatkloakeringenskal være afsluttetInden byrådets frist for afslutningaf separatkloakeringenNår arbejdet er udført


FØREFTERKloakvandKloakvandRegnvandRegnvandSKEMA 2 Planlægningen af arbejdetHvemKloakforsyningenKloakforsyningenEjere og andre borgere,der har indsigelser ellerbemærkninger til forslagetom separatkloakeringHvad Hvordan HvornårOffentliggør forslaget om ændringaf spildevandsplanen i 8 ugerAfholder orienteringsmøde meddeltagelse af Teknik- og Miljøforvaltningenfor de berørte ejereIndsender indsigelser ogbemærkningerAnnonce i dagspressen oglokalblade og ved fremlæggelsehos KloakforsyningenAnnonce i lokalblad og brev tilejerneSkriftligt til KloakforsyningenCirka 5 år før separatkloakeringenskal væreafsluttetIndenfor de 8 uger,hvor forslaget er tiloffentliggørelseInden de 8 ugersoffentlig fremlæggelseudløberKloakforsyningenIndsender forslag til byrådet tilendelig vedtagelse med evt.indsigelserVia indstilling til Forsyningsudvalget,hvis der er indsigelserCirka 5 år før separatkloakeringenskal væreafsluttetKloakforsyningenOffentliggør beslutningen om ændretSpildevandsplanAnnonce i dagspressen og lokalbladesamt offentlig fremlæggelsei 4 uger hos KloakforsyningenCirka 5 år før separatkloakeringenskal væreafsluttetTeknik- ogMiljøforvaltningenOrienterer om forpligtelsen til atseparatkloakere på egen grund indenfristens udløbBrev til ejerne4-5 år før separatkloakeringenskal væreafsluttet


Ordforklaring:Yderligere oplysninger:Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen, somdu selv skal sørge for inde på din grund, er du velkommen til atkontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. nr. 9931 2000 ellerpå mailadressen: teknik.miljoe@aalborg.dkHvis du har spørgsmål til den offentlige del af separatkloakeringen,er du velkommen til at kontakte Kloakforsyningen påtlf. nr. 9931 3131 eller på mailadressen: kloak@aalborg.dkDu finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen på AalborgKommunes hjemmeside. Adressen er: www.forsyning.dk/kloakHer kan du også hente pjecerne ”Værd at vide om Rensebrønde”,”Virker kloakken ikke?”, ”Vand i Kælderen”, ”Kloakarbejdepå din vej?”, ”Fra Spildevand til rekreativt land og vand” og”Sammenfatning af Vision 2100”. Du er også velkommen til atkontakte os – så sender vi dem gerne til dig.Med venlig hilsenIndsigelse: Henvendelse fra en borger, derprotesterer mod en planlagt beslutning.Overfladevand: Regnvand, der strømmer til f.eks.kloakledninger fra blandt andet tage og indkørsler.Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet.Spildevandsplan: Kommunal plan, der fastlægger,hvordan spildevand og overfladevand skal afledes.Energicenter AalborgGiver gode råd om at spare på energi ogressourcer – uanset om det gælder gas, el,fjernvarme, vand, renovation eller kloak.Vi rådgiver både private og virksomheder –og så er det gratis!Energicenter Aalborg . Østerbro 9Postboks 463 . 9100 AalborgTlf. 9931 4666 . Fax 9931 4668E-mail: energicenter@aalborg.dkwww.forsyning.dkPreben PedersenRådmand for ForsyningsvirksomhederneForsyningsvirksomhederneKloakforsyningenStigsborg Brygge 59400 NørresundbyTlf. 9931 3131ForsyningsvirksomhederneskundecenterForsyningsvirksomhedernes kundecenteropkræver betaling for gas, el, fjernvarme, vand,renovation og kloak fra ca. 115.000 borgere ogvirksomheder. Vi vil give vores kunder en hurtig,professionel og venlig behandling – og såsørger vi for at informere jer om vore tilbud!Kundecentret . Stigsborg Brygge 5Postboks 222 . 9400 NørresundbyTlf. 9931 9445 . Fax 9931 9409E-mail: kundecentret@aalborg.dkwww.forsyning.dk1. udgave 2007

More magazines by this user
Similar magazines