Lovliggørende dispensation efter ... - Billund Kommune

billund.dk

Lovliggørende dispensation efter ... - Billund Kommune

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense grøfter Dato: 29. maj 2012i eng og tilladelse efter vandløbslovens § 16 og 17 til rørlægning i okkerpotentieltområde.Teknik & MiljøforvaltningenDu har søgt om en lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloventil at oprense grøfter i en eng på din ejendom matr. nr. 4 ae Risbøl, Hejnsvig.Natur og MiljøJorden Rundt 17200 GrindstedDu har endvidere søgt om tilladelse efter vandløbsloven § 16 og 17 til rørlægningaf grøft i okkerpotentielt område med henblik på dræn af et opstrømsliggende areal. Årsagen til ønsket om rørlægning er, at det ikke ermuligt at opnå tilladelse til oprensning af grøften uden forudgående okkerundersøgelse,i det området er klasse III, jf. okkerkortlægningen. En okkerundersøgelseer ikke økonomisk rentabelt i forhold til at lægge en tæt rørledning.Okkerkort fremgår af bilag 2.Kommunens afgørelseBillund Kommune giver hermed en lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloventil at oprense grøfter i engen. Se kortbilag 1.Tlf. 7972 7200www.billund.dkJournalnr.: 06.02.35 K08Sagsnr: 12/14268Dok.nr.: 32Ks. Nr. P 9.4.1.4 V. 7Sagsbehandler:Mads Navntoft OlsenTlf. 79 72 70 99MANO@billund.dkDispensationen efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af grøfter er givetpå følgende vilkår:1. Grøfteafsnit A, B og C jf. kortbilag 1 skal lukkes helt.2. Det resterende opgravede materiale skal lægges tilbage i de øvrigegrøfter, så det oprindelige grøfteprofil genskabes.3. Reetableringen skal være foretaget senest den 1. juli 2012.Billund Kommune giver endvidere tilladelse efter vandløbslovens § 16 og 17og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 1436af 11. december 2007, § 19 til rørlægning af grøft i okkerpotentielt område,med tæt rør.I henhold til bekendtgørelse nr. 1436, § 19, skal tilladelsen være ledsagetaf en række vilkår for omlægningen.Billund Kommune stiller følgende vilkår:1. At den nye rørledning placeres som vist på vedlagte kortbilag.Side 1/6


2. At der skal anvendes et tæt rør med samlemuffer.3. At der anvendes rør med en diameter på max. 30 cm.4. At rørudløbet i Ansager Å placeres således at det er mindst 10 cmover regulativmæssig bundkote.5. At sikre, at udledningen ikke giver anledning til erosion af AnsagerÅ og dennes brinker.6. At udløbet i Ansager Å placeres/markeres så det er synligt vedvedligeholdelse af Ansager Å.7. At hvis der etableres brønde skal disse være min. Ø350 mm (for atdisse kan renses) og forsynes med fastdæksel.8. At alle tilslutninger til evt. brøndene sker ved påboring.9. At der inden indløbet i rørledningen/evt. brønden etableres et mindresandfang med følgende dimensioner (længde = 6-8 gangevandløbets bredde, bredde = 2-4 gange vandløbets bredde ogdybde 1½ - 2 gange den eksisterende dybde). OBS! Sandfangenemå ikke etableres i områder er omfattet af hverken Okkerloven ellerNaturbeskyttelseslovens § 3.10. At sandfanget holdet oprenset af ejer/bruger.11. At Billund Kommune tilkaldes til syn i forbindelse med etableringenaf rørledningerne, tilsyn skal aftales min. 2 dage før.12. At arbejdet udføres på et tidspunkt hvor vandføringen er minimal.13. Efter museumslovens § 25 skal den, der udfører et jordarbejde forudfor igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museumom en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelseaf fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses,hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindetskal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.14. Samtlige udgifter vedrørende projektets gennemførelse påhvilerejer/bruger15. At arbejdet udføres senest den 1. juli 2012 for at nedsætte pyritiltningen16. At tilladelsen bortfalder uden erstatning hvis ovennævnte vilkår ikkeefterkommes.BegrundelseBillund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysningerog vurdering:Ved en besigtigelse den 3. maj 2012 konstaterede kommunen, at der vargennemført udgrøftninger i engen. Herefter sendte kommunen den 15. maj2012 et brev om partshøring og varsling af påbud om reetablering af engen.Ved en fælles besigtigelse den 22. maj 2012 oplyste du, at du har købt den 8ha store eng i 2004 og at grøfterne ikke har været oprenset i mange år. Duhavde i de første år afgræsning med ungkreaturer, men opgav dette pga.store problemer med lungeorm. Du vil gerne tage høslæt i engen, men deter ikke længere muligt, da engen er for våd. Du har derfor oprenset grøfternei engen i foråret 2012. Oprensningen blev foretaget med en stor maskine oggrøfterne blev derfor oprenset mere end det oprindelige profil.Grøfterne har været i engen i mange år og kan ses på kort tilbage i 1800-tallet.Side 2/6


Arealet er beskyttet natur, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der erforbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra naturbeskyttelseslovens§ 3.Engen er A-værdisat og A-målsat i kommunens naturkvalitetsplan og liggeri et hovedindsatsområde ved Ansager Å. I engen findes en karakteristiskengvegetation med arter som maj-gøgeurt, butfinnet mangeløv, kragefod,stjerne-star, grøn star, eng-viol, trævlekrone, dynd-padderok m.fl.Engen er under tilgroning i højstaudesamfund/rørsump med arter somrørgræs, tagrør, alm. mjødurt, lysesiv m.fl. Desuden er der en del opvækstaf pil.Kommunen vurderer, at en ekstensiv drift er en forudsætning for at fastholdeden høje naturkvalitet i engen. Uden en ekstensiv drift gror engen til ihøjstaudesamfund og pilekrat, hvorved lyskrævende arter som f.eks. majgøgeurtforsvinder. Derfor vurderes det, at en oprensning af grøfterne er ennødvendighed for at engen ikke skal forsumpe og at det dermed ikke er muligtat foretage høslæt. I og med at grøfterne kan ses på kort langt tilbage itiden, må det antages, at der tidligere har været en praksis med at oprensegrøfterne. Oprensningen der er blevet foretaget i foråret er kraftig og vil efterkommunens opfattelse ændre naturtilstanden i en negativ retning. Derforstilles der vilkår om, at det opgravede materiale lægges tilbage i grøfterne,sådan at det oprindelige profil genskabes.Engen er endvidere fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 22. februar1971. Arealet indgår som en del af en 380 ha stor fredning, hvorformålet er at bevare hedearealer og den ikke-regulerede Ansager Å.Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med fredningens bestemmelser.Billund Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene fordyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeretkendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.Vurdering i forhold til okkerloven og vandløbsloven:Den nu opgravede grøft er beliggende i okkerpotentielt området, klasse III.Hvorfor den gennemførte opgravning kræver at der enten gennemføres enokkerundersøgelse, en reetablering af området eller at der lægge en tætrørledning igennem området.Billund Kommune har modtaget en anmodning om at få lov til at lægge entæt rørledning for derved at sikre afdræning af et opstrøms liggende areal.Billund Kommune finder, at lægning af en tæt rørledning hurtigst muligt forat sikre, at der ikke sker iltning af pyrit i området, kan anbefales, hvorforder gives en tilladelse hertil.Side 3/6


KlagebestemmelserDispensationen efter naturbeskyttelsesloven og tilladelsen efter vandløbslovenkan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:- adressaten for afgørelsen,- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,- offentlige myndigheder,- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interessei afgørelsen,- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål erbeskyttelse af natur og miljø, og- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formålvaretager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berørersådanne interesser.Klagefristen er 4 uger fra den 30. maj 2012, hvor afgørelsen offentliggørespå kommunens hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget indenkl.15:30 den 27. juni 2012.En eventuel klage over afgørelsen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet,men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindstedeller på e-mail til kommunen@billund.dk. Kommunen sender klagen videretil Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale der er indgået isagens behandling. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddeltansøgeren.Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af enklage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyreter fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andreklagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Denne opkrævningskal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtagerikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynderbehandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke påden anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagenfra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på NaturogMiljøklagenævnets hjemmeside.Gebyret tilbagebetales, hvis1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelseeller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnetskompetence.Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse erforlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyretdog ikke.Side 4/6


En eventuel klage har opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnetbestemmer andet jf. naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 3. Udnyttelseaf afgørelsen inden klagefristens udløb sker derfor på egen risiko.Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelsemed klage - af Natur- og Miljøklagenævnet.Dispensationen og tilladelsens baggrund og gyldighedDispensationen er givet efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i lov om naturbeskyttelse,lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009. Tilladelsen er givet efter§ 16 og 17 i lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september2009. De er givet på baggrund af din ansøgning af 23. maj 2012.Hvis der bliver klaget over afgørelsen, gives der omgående besked herom,og Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis derikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.Andre tilladelserKommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke fra atskulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse målave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre opstuvningaf vand uden for din ejendom.Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud forigangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om enudtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder.Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdetfindes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokalekulturhistoriske museum.Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig.Med venlig hilsenMads Navntoft OlsenBiologBilag:Kortbilag 1 i målforhold 1:4000.Kortbilag 2 i målforhold 1:4000.Side 5/6


Kopi af dette brev er sendt til:Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KøbenhavnØ, (dn@dn.dk).Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), (billund@dof.dk).Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V,(natur@dof.dk).Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk).Naturstyrelsen Trekantområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl,(tre@nst.dk).Sydvestjyske Museer, Odins Plads 1, 6760 Ribe,(museum@sydvestjyskemuseer.dk).Billund Museum, Borgergade 25, 7200 Grindsted, (ggo@billund.dk).Landboretligt Udvalg att. Holger Bjørnskov, Landbrugscentret, Trehøjevej10, 7200 Grindsted, (hob@jlbr.dk).Landboretligt udvalg att. Laila Kubel Madsen, Landbrugscentret, NordreBoulevard 95, 6800 Varde, (lkm@lrs.dk).Friluftsrådet, att. John Kaare, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø, (trekantomraadet@friluftsraadet.dk).Dansk Botanisk Forening, v/Rasmus Fuglsang Frederiksen, Jordbrovej4, st. th., 8200 Århus N, (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com).Dansk Entomologisk Forening, Universitetsparken 15, 2100 KøbenhavnØ, (def@entoweb.dk).Danmarks Sportsfiskerforbund, Københovedvej 44, 6630 Rødding,(cvkprivat@gmail.com).Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle,(post@sportsfiskeren.dk).Side 6/6

More magazines by this user
Similar magazines