Krudtslam Nr. 3-2009 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr. 3-2009 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

September 20093Medlemsbladet forDanske Sortkrudtsskytter31. Årgang


Redaktørens sideSå er september bladet på gaden. Med rapporter fra sommerens stævner ogindbydelse til nye.Jeg har nu været redaktør på Krudtslam i 3 år og haft en spændende lærerig tid med dette.Nu er det så blevet tid til at gøre status. Min oplevelse af redaktørjobbet har været, atdet er et hårdt og tidskrævende job. Det er på frivilligt basis men arbejdsbyrden har vistsig, at overstige det, som jeg kan klare med mit helbred. Hertil kommer så den uendeligekamp for at få indlæg, annoncer leveret til deadlines - der skal hele tiden rykkes!Så dette er sidste udgave af Krudtslam fra min hånd - Tak for jeres ris og ros i de 3 år.Den nye redaktør bliver Per Jacobsen fra De Broderlige Danske Forladerskytters Selskabi Vodskov. Per har oplyst mig at han med glæde vil overtage dette job efter mig. Så jegvil ønske ham held og lykke, som redaktør på Krudtslam.Tag godt imod Per Jacobsenmvh. Bo HerbstRedaktionRedaktør: Bo HerbstAlle indlæg kan mailes eller sendes til:Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: 47107722 eft. kl.18:00.mail: herbst.bo@gmail.comMedlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes tilredaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.Bladet udkommer:1. marts - 1. maj - 1. september - 1. decemberBestyrelsenFormand: Kurt KjærEgeskoven 178 - 2600 Glostruptlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dkNÆSTFORMAND: Jens WestermannStavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlevtlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dkKasserer: Palle MallingerSortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjællandtlf. 46195401 - pallem@ruc.dkSekretær: Kenneth AstrupBirkemose 4 - 2640 Hedehusenetlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dkBest.medlem: Mikael HannibalsenBakkevej 6, Borre - 8850 BjerringbroTlf. 40 71 25 45 - mmh@fibermail.dkBest.medlem: Jan BirkemoseKarl Andersens vej 21, Sædding - 6710 Esbjerg V.tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dkTRYKToptryk Grafisk ApSBuskmosevej 4, 6300 GråstenFoto: Nelly Hagen.KrudtslamMedlemsblad for DanskeSortkrudtsskytterDanske sortkrudtsskytter er Forbundet afDanske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernesformål er: Gennem træningsskydningerog ved deltagelse i inden- ogudenlandske arrangemenger, hvor der skydesmed gamle våbentyper - at fremme interessenfor disse våben, samt færdighedeni at betjene sådanne våben. Forbundet vilved selv at arrangere konkurrencer ogved direkte informationsformidling,medvirke til at interessen forkonkurrencer - den militære-og kulturhistoriskeside af dette områdevinder udbredelsei ind- og udland.Besøg ogsåForeningens hjemmesidewww.sortkrudt.dkKONTONR.:Reg 1551 konto 1626388Forside: DM 2009 i MusseMesterskud af Nelly, her har hun på et split-sekund fanget,hvor interessen for DM i Sortkrudtsskydning ligger -aldersmæssigt.Yngste DM deltager på 14 år , Andreas Bartelsen,samt den ældste DM deltager på 80 år, Just Petersen.


IndholdRedaktørens side 2Redaktionelle oplysninger 3Krudtkassen 5Cowboy match, Sejs-Svejbæk 75. DM i Westernskydning 10Inbydelse Bøffelskydning 14Stævnekalender 16Medaljeskydning 17DM2009 i Musse 18Tilmelding Uberti Cup 2009/10 20Ladekursus November 23Set og Sket 24Våbenmesse 26Resultatliste fra Egon Rønne 27Køb & Salg 29Foto: Bo HerbstRepræsentantskabsmødet 2009 blevdagen hvor Jørgen Andersen officieltsagde farvel som forbundets formandog efter det obligatoriske nyvalg,overlod posten til undertegnede. AtJørgen ikke ligefrem har haft dennemmeste formandsperiode, tror jegvi alle er enige om. Og ingen er nokheller i tvivl om, at det her især erJustitsministeriets bekendtgørelseom eksplosivstoffer, jeg tænker på.Jørgen har dog ikke tabt modet, hanhar nemlig tilbudt bestyrelsen, at hangerne vil være med på sidelinien omkringdet fortsatte arbejde med sortkrudtsagenog det er et tilbud bestyrelsenmed tak har taget imodSom noget nyt havde bestyrelsen i år– inden det ordinære repræsentantskabsmøde- inviteret til et kort mødemed oplæg fra Poul Due om hans erfaringermed andre typer drivmidler.Det blev til en meget interessant orienteringog efterfølgende debat, sommundede ud i nogle gode beslutningersom bestyrelsen vil arbejde videremed i de fortsatte bestræbelser på, atfå ændret indholdet i Justitsministerietsbekendtgørelsen om eksplosiver.Som nyt medlem til forbundets bestyrelseer valgt Mikael Hannibalsenfra Sejs Svejbæk Skytteforening.KrudtkassenMikael har god erfaring fra tidligereog nuværende poster indenfor skytteverdenenog fra sædvanligvis pålideligkilde forlyder det da også, atMikael er et meget flittig og engageretgemyt som også holder hvad hanlover, så det er med stor glæde og forventning,vi byder ham velkommen ibestyrelsen.Sportsudvalget har fået ny sammensætningog består nu af: Søren Poulsen(fmd), Henrik Pedersen og TonyRedmont.Som næstformand har bestyrelsen ienighed valgt Jens Vestermann fraKjøbenhavnske.Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppekaldet ”sortkrudtgruppen”,som består af Jens Vestermann somtovholder, Søren Poulsen, MartinBernsen, samt Jørgen Andersen.Arbejdsgruppen arbejder ud fra derammer der blev fastlagt på repræsentantskabsmødetog i tæt kontaktmed bestyrelsen. Et af gruppens førstetiltag har været at knytte kontakttil en kommunikationsrådgiver, somkender til det politiske liv på Christiansborgog derfor måske kan hjælpe


5.DM i Westernskydninglades med en ekstra patron, hvilketer en udfordring i at bevare hovedetkoldt og bl.a. få ladt og drejet tromlenpå revolveren rigtigt frem til hanen.Alt foregår naturligvis sikkerhedsmæssigthelt i top, nøje overvåget afen banekommandør samt en lademester.te, ingen funktionsfejl), ammunitionenskal kunne vælte de tunge faldmål,patronerne skal gå let i kamrene,så man nemt og hurtigt kan repeteremed riflen og genlade.Det er de små detaljer som afgør, omman får en god skydetid, og det gælderom at være velforberedt hjemmefra.”Way out West”, det årlige DM i Westernskydningmed sortkrudt, blevafholdt netop vest på i Esbjerg d.23og 24 maj, af Ribe Stifts Sortkrudtsskytter.Lørdag blev en god, lang dag medfint solskin, sjove skydninger, fuldforplejning både morgen, middag ogaften, og ikke mindst en portion skytterfra hele landet i rigtig god stemning.Søndag formiddag var der sideevents,herom senere.Hvis man ikke har prøvet Westernskydningfør, skal man unde sig selvdenne oplevelse.Der skydes kun med gammeldagssortkrudt, så det er noget med masseraf røg, en duft af krudt, fedt, svovl ogandet godt.Skydningen i år bestod af 6 mainstages,som alle var skydning til mål afmetal, enten klokker eller faldmål,nogle ret spektakulært udformet.Det hele er ret intenst, og man kanslet ikke undgå en klar følelse af actionog nostalgi, når de grovkalibredesortkrudtsvåben sender ild, røg og blyaf sted mod tykke jernplader umiddelbartforan én.Der er en helt speciel lækker fornemmelseved skydning på sådanne mål,her er der kontant afregning lige påstedet; rammer man plet, er der finklokkeklang, eller målet vælter ellerdingler fornøjeligt frem og tilbage.Alle steder gælder det om at rammealle mål på så kort tid som muligt,nogle mål skal skydes i bestemt rækkefølge,og ved nogle stages skal derEt vigtigt element i Westernskydninger, at det skal være sjovt!Det viser sig også ved nogle af disciplinerne,i nogle stages skal der forudfor selve skydning kastes ”dynamit” ien tønde (træpinde) og der skal ogsåkastes med hestesko, som gerne skalramme om en pind i græsset, eller derskal væltes træklodser med stenkast.Ud over at kunne konkurrere medandre (eller sig selv), så skal en Westernskydningaltid være morsom,hyggelig og fornøjelig, også selv omman dummer sig eller fjumrer, og erfor længe om det, og kommer på sidstepladsen.Konkurrenceelementet er dog langtfrafraværende, der er rig mulighedfor udfordring (f.eks. kan man overveje,om man skal bruge mere tid påat sigte nøjagtigt, frem for at sparetid og hurtigt brænde skuddene af, også måske ramme ved siden af et mål,skal man løbe fra post til post og måskeblive forpustet..?)Våbnene skal også gå godt (velsmur­Påklædningen er en væsentlig del afWesternskydning.Igen er det noget med at have detsjovt, og alligevel gå op i detaljen.De fleste deltagereer klædtud i en elleranden form forwestern-stil,nogen har enfilmhelt somforbillede, andregår op iat være yderstautentisk ogtidstypisk korrektpåklædt.Der er rigemuligheder,lige fra enmoderne cowboyjakketil en ulastelig klædt borgerkrigssoldat,en pelsjæger, fældejægerfra bjergene, Marshall, sherif,eller nybygger.Nogen har selv syet deres dress, oglavet hylstre og bælter i flot læder el­10 11


ler lærred til revolver og riffel.Mange bestiller tøj i USA eller Tyskland.Men et besøg i den lokale genbrugsbutikkan også nogen gange gøre det;et rigtig gammelt sæt herretøj medvest og seler til, en fin skjorte og enhat…ja så er man pludselig 120 år tilbagei tiden, og så oven i købet oftefor ganske få penge.Søndag ved DM var der som nævntside-events, hvilket bestod af BuffaloRun, og Long Distance Shooting.Ved Buffalo Run starter man skydningtil en bøffel (metalplade) på 100m, dernæst løber man frem til 75, 50og 25 m.Man bestemmer selv, om man vil skydestående, siddende eller liggende,men som med resten af skydningerneforegår dette også på tid og træffere,så igen en overvejelse af hvad der kostertid kontra træfsikkerhed.Og så er der også et hvis element afkondition med i denne disciplin.Long Distance Shooting er den enestedisciplin, som ikke foregår på tid.Der skydes i valgfri skydestilling tilmetalklokker på 100, 200 og 300 m.En sand fornøjelse, når en skytterammer på de lange afstande; med enlangsomt gående kugle går der over 1sekund fra man har skudt, til man hørergong’et fra en træffer; som regeltil stor jubel fra alle tilskuere!Denne dag blev der både skudt medoriginale forladevåben fra midten af1800-tallet, samt med patronvåben(bøffel rifler) fra omkring 1870.Imponerende, at så gamle våben kanramme så præcist på de lange afstande.Westernskydning er en sjov og udfordrendehobby indeholdende mangeforskellige elementer.Man kan gøre det enkelt og simpelt,men man kan også give sig selv rigtigmeget at få tiden til at gå med alt eftertemperament (hjemmesyet tøj, støbningaf kugler og projektiler, lede efterde rigtige autentiske våben, findehistorien bag, få de rette kalibre til atskyde præcist, eksperimentere medsmøremidler til kugler, støbelegeringerog meget, meget mere..)Så har du ikke prøvet skydning medsortkrudt, så kig på hjemmesidenhttp://www.sortkrudt.dk/og kontakt en af medlemsforeningerne,og hør om du kan komme med påbanen en dag og prøve lidt autentiskskydning.Der er ikke ret mange foreninger,som direkte har Westernskydning påprogrammet, men derfor kan man alligevelgodt få en fornemmelse for,hvad det drejer sig om ved at skydepræcisions skydning efter skiver.Resultatliste:Interesserede kan se resultaterne påwww.sortkrudt.dk og eventuelt rekvirereden detaljerede resultatlistefra William Svane, ws2003@mail.dkRibe Stift Sortkrudtskytter12 13


IndbydelseBØFFELSKYDNING OGSHOOTERS POKERGAME 2009Kjøbenhavnske og Vestegnens Sortkrudtskytterindbyder til skydning og festligst samværi weekenden den 19. og 20. september 2009.Ankomst til Københavns Skyttecenter, Selinevej5, 23oo Kbh. S, kan ske fra lørdagmorgen. Det vil være muligt at telte, evt.også fra fredag aften på vores baneafsnit.Bindende tilmelding sker ved indbetaling afkr. 300- hvilket dækker frokost og middaglørdag, samt morgenmad og frokost søndag.kaffe ad libitum, og din deltagelse i søndagensbøffelskydning.Lørdag kan pistol og revolverskytter fra kl.11.00 til 15.30 dyste på ubekendte mål.Dygtighed og held afgør hvem der får godekort på hånden.For beskedne beløb kan du skyde så mangegange du vil – og som der er plads til. Præmiernevil blive uddelt løbende.Lørdag aften samles vil til en god middag,kreeret til lejligheden af Birgit og Thorstein.Det borger for en kulinarisk oplevelse.Drikkevarer kan købes til de sædvanligtmeget rimelige priser.Søndag kl. 9.00 skal riffelskytterne være klartil dagens bøffelskydning, hvilket kræver ensikker hånd og et klart blik.Vi skyder indtil kl. 13.00 hvorefter vi kanpræmiere de dygtigste bøffeljægere.Du tilmelder dig ved at indbetale kr. 300-til KSS på girokonto +01 978-1714, c/oThorstein Clausen, Trædrejerporten 53, 2650Hvidovre, senest den 7. september 2009 ellerpå konto reg. 3307 kontonr. 3307218283.Husk at anføre navn og forening!Kun tilmeldte skytter kan deltage i denneweekends skydninger.Vi glæder os til møde vore mange skyttevennertil en rigtig sortkrudtweekendMed krudt og blyKjøbenhavnske og Vestegnens Sortkrudtskytter14 15


Stævnekalender2009SjællandskeSortkrudtskytter.Ændring til aktivitetskalender.6.-13. september MLAIC European Championships009 i Valencia Spanien.19.-20. september Bøffelskydning, Shooters pokerKøbenhavns Skyttecenter, Selinevej 5,3oo Kbh. S20. september Medaljeskydning,Kongskilde Friluftsgård, Sorø.1. november Antik Vaaben Messerødovrehallen, Rødovre Parkvej 42514. november Ladekursus ved Paul W. DueMEDALJESKYDNING på Sofieholm den 20. september 2009 ændrestil at foregå på KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD, Skælskørvej 34, 4180Sorø. For at deltage skal man være mødt senest søndag kl. 9.45 op påvores stand på Kongskilde, som vi i lighed med tidligere har både lørdagog søndag, hvor publikum kan få lejlighed til at skyde med forladevåbenog ligeledes lerdueskydning med sortkrudtsvåben. På vores stand bliver derogså i lighed med tidligere fremlagt forskellige typer sortkrudtsvåben, sompublikum kan se.Vi har fået lov at leje Gæstehytten (ikke Spejderhytten), så vi kan spise ogsove der natten mellem lørdag og søndag (dette er på sammenskudsbasis– lejen af hytten betaler foreningen). Se i øvrigt vores hjemmeside www.sjaellandskesortkrudtskytter .dkVÅBENMESSENEr ændret til søndag den 1. november 2009 i Rødovrehallen i stedetfor Herlevhallen. Se annoncen andet sted i bladet samt også på voreshjemmeside.p.b.v.Sjællandske SortkrudtskytterBjørn.16 17


DM2009 i MusseDM 2009. 26. til 28. juni.Vi var 9 sortkrudtsskytter fra DE Broderlige Danske Forladerskytters Selskabog Frederikshavn Sortkrudtsskytter der var af sted til DM for sortkrudtsskydning på Lolland Falster. Det var Ole, Erik, Anker, Preben, Henrik og Perfra DBDFS, samt Tage, Søren og Jan fra Frederikshavn.Vi ankom i løbet af fredagen og efter at teltene var slået op i noget der lignedeen lille storm og vi havde hilst på de forskellige sortkrudtskytter der varankommet. Så var det tid for at snakke om selve stævnet, om hvornår manskulle skyde og om man havde en chance for at få en god placering.Der var tilmeldt 50 skytter fra 12 forskellige sortkrudts foreninger rundtomkring i Danmark og der blev foretaget 159 skydninger i de i mangeforskellige klasser og det bliver til ca. 2067 skud plus det løse der blev afgiveti løbet af weekenden.For lige at nævne nogle få resultater:Tage blev nr. 1 i Miquelet, Søren blev nr. 2 i Cominazzo, nr. 3 i 7 Colt og 54Kronborg.Men der var også andre der deltogi stævnet fra Nordjylland og de fikogså nogle pæne resultater, men davi ikke har fået alle resultaterne medhjem, så skal der bare lyde et tillykkemed resultaterne som alle fik ogtak for deltagelsen i stævnet. NæsteDM er i Køge i 2010, så måske herskal der deltagere af sted igen fraNordjylland?Per Jacobsen, DBDFS.Resultatliste for DM2009 i Musse:Interesserede kan se resultaterne påwww.sortkrudt.dkoghttp://home0.inet.tele.dk/ddf2997/Falstreske/DM2009Res01.htmlRedaktionen.Fotos: Per JacobsenSå der var medaljer med hjem til Nordjylland, Tage der også er medlem afDBDFS blev Danmarks mester i Miquelet klassen og der skal lyde et storttillykke til Tage og Søren for deres fine resultater der bragte medaljer medhjem.18 19


Uberti Cup 2009/10Så er det igen tid at tænke på tilmelding til årets præmieskydning, somskydes på egen hjemmebane.Der skydes på egne skiver, som inden skydningen påbegyndes skal væretydelig markeret med navn og disciplin. Musket skytter kan evt. kontakteHenrik Elmer som så vidt vides stadig ligger inde med nogle af disse skiver?HilsenSportsudvalgetPræmieskydningen arrangeres af Sportsudvalget og alt overskud gårubeskåret til skytterne. Fordeling af tilskud sker efter ansøgning fra denenkelte skytte og efter retningslinier afstukket af bestyrelsen.Igen i år tilbyder Aalborg Våbenhandel v/Leo Nielsen at medvirke med enflot sponsorgave, som denne gang er en Colt Navy 1851.Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle deltagende skytter.Tilmelding kan foregå på den trykte tilmeldingsblanket, eller på E-mail.Når tilmelding og betaling er modtaget indskrives skytten/erne pådeltagerlisten som med mellemrum vil blive opdateret og udlagt påforbundets hjemmeside.Hver skydning koster kr. 60,-. Du kan deltage i alle de klasser du har lyst til,men kun en skydning pr. klasse. Og husk jo flere klasser jo større chance vedlodtrækningen, som finder sted på forbundets årlige repræsentantskabsmøde imaj.Tilmeldingsskema på næsteside:Tilmelding og betaling til:Henrik PedersenEnebærvej 10 Sejs8600 SilkeborgTLF 2298 1408E -mail hp74@fibermail.dkDer uddeles medalje og diplom til de tre bedst placerede i hver klasseDu kan betale på giro: +01 10043379 eller på check.Aflevering af resultater (alle 13 skud): Senest d. 1. april 201020 21


Uberti Cup 2009/10TilmeldingsblanketNavn:____________________________________________________________________Adresse:__________________________________________________________________Postnr. og by:______________________________________________________________DEN RØDE TRÅDD A N S K S K Y T T E U N I O NMålgruppe: Skytter med interesse i arbejdemed egen ammunition, og skabe mulighed forat øge eget aktivitetsniveau i skydesporten…Skytter der har erfaring med pistol, riffel, flugt, medsåvel røgsvagt- og sortkrudt, men lysten til at læreom, ballistik, projektiler og ladeprocessen.LADEKURSUS”FOR DEM DER VIL LIDT MERE”14. NOWEMBER 2009FOR PISTOL, RIFFEL, FLUGT &SORTKTUDTTelefon:___________________________ Email:_________________________________Pris:Kursuspris pr. deltagerForening:_________________________________________________________________Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser ( sæt x )Pistolklasser:100m riffelklasser:Cominazzo Maximilian Colt Withworth Tanzutsu De Meza Smith & Wesson Bagladerriffel Kuchenreuter Minié Mariette Valkyrie Kronborg Remington 50m riffelklasser:MiqueletKyhlWinchesterVetterliPensylvaniaLamarmoraBetaling på giro Eller på vedlagte check Din prisIndhold:10.00 – 10.15 Ankomst - kaffe10.15 – 10.45 Lovmæssigt grundlag10.45 – 11.15 Indre og ydre ballistik11.15 – 11.30 Pause11.30 – 12.00 Brug af ladetabeller12.00 – 13.00 Valg af projektiler, fremstilling af projektiler13.00 – 14.00 Frokostpause14.00 – 15.00 Ladeprocessen16.00 – 16.15 Kaffepause16.15 – 17.15 Ladeprocessen17.15 – 18.00 Afprøvningsteknik18.00 Afslutning og udlevering af kursusbeviser550,00 kr.Klubben har mulighed for, at søge hjemkommunen omtilskud på op til 75%, til kurset.Kursusprisen er inklusiv frokost og materiale.Kurset er af pædagogiske grunde beregnet til 20 kursister.Kurset gennemføres ikke for mindre end 10 kursister.Udbytte:At skabe en klubkultur og knytte socialebånd på tværs af geografi ogklubtilhørsforhold. Endvidere kan kursetmedvirke til at skabe et koncept tilvidereudvikling og udbredelse, således atdet kan blive et naturligt tilbud påklubniveau.KontaktTilmelding – 25 Oktober 2009(bindende)Dansk Skytte UnionPaul Wahls DueBreddekonsulentwahls.due@dlgpost.dkJens MøllenbergOplys følgende:T/ +45 4326 2353 / +45 4035 5516 - Navn - Tlf. & Mobil - KlubM/ jens.moellenberg@skytteunion.dk - Adresse - Mail - Disciplin- Post nr. / By - FødtKursets form:Ca. 8 timer over 1 dag.Undervisningen erovervejende med særligtkompetent undervisere, menveksler mellem praktiskeøvelser og teori, med gruppeogplenumdiskussion.22 23


Set og SketFugle og Fregatskydning og årets krudthorn:Ved representantskabsmødetden 2. maj 2009 blev der tagetpænt afsked med formandenfor Dansk SortkrudtsskytterJørgen Andersen.Ny formand blev Kurt Kjær.Redaktionen.Per Jacobsen, DBDFSLørdag d. 8/8 var det dagen det store slag skulle stå. Det storespørgsmål var, kunne Palle for tredje år i træk blive fuglekongeeller blev det en anden. 7 skytter deltog i dette års udgave affugleskydningen 2009 og efter flere omgange skydninger blevdet afgjort, at det blev Tony der blev dette års fuglekonge.Ved representantskabsmødetden 2. maj 2009 blev der ogsåudtrukket en vinder i UbertiCup 2008/9. Det blev HenrikPedersen, som her får overraktsin fine præmie af Leo Nielsen- Aalborg våbenhandel.Årets fuglekonge 2007 & 2008 PalleÅrets fuglekonge 2009 TonyRedaktionenPalle blev vinder af årets krudthorn 20092524 25


N O R D E N S S T Ø R S T ESvensk SvartkrudtsförbundCopenhagen Arms FairRØDOVREHALLENRødovre Parkvej 425Søndag den1. novemberKl. 10.00 - 17.00Samlermesse:Våbenmesse:Handlende og private fremviser og sælgereuropæiske, amerikanske, afrikanske, japanske,jagt, etnografiske, militære og maritimesabler og skydevåben. Litteratur.Husk samlertilladelse, kan fås på politiets våbenkontorer.”Collectors’ Items” kuriosa, antik, militaria, uniformer, ordner, mønter,medaljer, pins og emblemer. Etnografica, orientalia, oldsager, legetøj,foto, post mm..Bus 6A hvert 10 minut til Rødovrehallen fra Nørreport og HovedbanegårdenArrangør: www.vaabenmesse.dk · telefon +45 44 91 03 2326 27


Til salg:Originalt Western Art olie maleri, malet af den amerikanske kunstner DentonLund (se evt. www.dentonlund.com) .Billedet hedder ”Banditos” og måler 67 x 98 cm inklusiv ramme.Billedet er hjembragt fra Galleri i Santa Fee NM.Pris idé 7000,- .Bud er meget velkomne !Marc Carlsson26819899Køb og SalgHermed resultater fra svenske Svartkrutsförbundets Semesterskjutning, hvor jeg (bosiddende i Sverige)deltog i klasserne Pennsylvania, Tanegashima, Cominazzo og Colt.M.v.h.Egon RønneBornholmske28 29


Køb og SalgSælgesBillinghurst Feinwerkbau cal. 36Billinghurst Feinwerkbau underhammer perkusion pistol cal 36. Pistolen sælges incl. kuffertsamt tilhørende en tokavitets stålstøbeblok (Pedersoli), Ø.362” til rundkugle.Pistolen er særdeles velholdt.Pris kr. 5000Henvendelse:Henrik Lykketlf: 28727759e-mail: h.l.sorensen@hotmail.comSælgesPedersoli Gibbs cal. 451 percussion.Købt som nyt i 2008. Der medfølger original Pedersoli kugletang (longbullet, 535 grains)Lee minie kugletang, ladestok, krudttragt og ekstra piston samt våbenkuffert. Nypris forvåbnet i 2008: kr. 7500.-Samlet pris: 5000 kr.Henvendelse:Kenneth Astruptlf.: 61684639 e-mail: kirstenogkenneth@gmail.com30 31


B - PostID nr. 47709BBroderet stofmærkeca. Ø 85 mmKr.40Klistermærkeca. Ø 90 mmKr.12EmaljemærkeBrochenål Ø 28 mmKr.50Knaphuls Ø 19 mmKr.20Klistermærke til krudtskabet15x21 cm ell. 21x30 cm.Kr.50Kr.75Mærkerne kan bestilles hos:Palle Mallinger - pallem@ruc.dkGirokort til betaling medsendesAfs.: Kurt Kjær, Egeskoven 178 2600 Glostrup

More magazines by this user
Similar magazines