12.07.2015 Views

Forskningsprojekter aktuelle i 2008 og opstartede i 2008 - Region ...

Forskningsprojekter aktuelle i 2008 og opstartede i 2008 - Region ...

Forskningsprojekter aktuelle i 2008 og opstartede i 2008 - Region ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Indlæggelser <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>noser for kræft <strong>og</strong> andre sygdomme på danske hospitaler siden 1977.Foprmål: At undersøge indlæggelseshyppigheden, komplikationer <strong>og</strong> overlevelse efter kræft <strong>og</strong>andre sygdomme på danske hospitaler siden 1977. Desuden vil data efter aftale medSundhedsstyrelsen blive stillet til rådighed for projektet til Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdelingsprojekter, som er godkendt af Datatilsynet.Hvor opbevares dataKlinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Projektansvarligprofessor, overlæge, dr. med., ph.d. Henrik Toft Sørensen.Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Kontaktpersonprofessor, overlæge, dr. med., ph.d. Henrik Toft Sørensen.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Projektets starttidspunkt:01.01.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2017Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):2Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:UltralydsfrakturFormål:I skadestuen på Århus Sygehus vil jeg udføre ultralydsscanning på 140 patienter, hvor man mistænker brud ifingre, håndled <strong>og</strong> ankler, <strong>og</strong> så skal dette svar sammenlignes med konventionel røntgenundersøgelse. Måleter at bevise at ultralyd er mindst ligeså god en undersøgelse som røntgen, til at stillle diagnosen fraktur.Hvor opbevares dataMedicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborg th<strong>og</strong>erkr<strong>og</strong>h@hotmail.com, tlf.87222100ProjektansvarligThøger Kr<strong>og</strong>h Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborg tlf.87222100KontaktpersonThøger Kr<strong>og</strong>h Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborg th<strong>og</strong>erkr<strong>og</strong>h@hotmail.com,tlf.87222100Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)


Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 SilkeborgProjektets starttidspunkt:01.05.<strong>2008</strong>3Slettet <strong>og</strong> overført til 46Forventet sluttidspunkt:01.05.2009Data slett4es 01.05.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):4Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:NavnSupervision af plejepersonale inden for psykiatrienFormålEn kortlægning af supervision i forhold til motivation, forventninger, deltagelse, udbytte <strong>og</strong> sammenhængmed stress, udbrændthed <strong>og</strong> mestringsstrategier blandt psykiatrisk plejepersonale.Hvor opbevares dataPsykiatrisk Hospital, Afd. Nord, Skovagervej 2, 8240 Risskov.ProjektansvarligAdm. Ovl. Poul Erik Buchholtz Hansen, Psykiatrisk Hospital, Afd. Nord, Skovagervej 2, 8240 Risskov,77892504, PEH@psykiatri.aaa.dkKontaktpersonPsykol<strong>og</strong> Henrik Gonge, Psykiatrisk Hospital, Afd. Nord, Skovagervej 2, 8240 Risskov, 77892545,HGO@psykiatri.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Psykiatrisk Hospital, Afd. Nord, Skovagervej 2, 8240 Risskov.Projektets starttidspunkt:01.04. <strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.09. 2009Projektet er afsluttet , <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):5Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Pladerig Plasma <strong>2008</strong>Formål


Vi vil teste en ny behandlingsform til kroniske seneoverbelastninger, dvs. achillessenebetændelse,springerknæ <strong>og</strong> tennisalbue. Flere udenlandske små undersøgelser har vist effekt, <strong>og</strong> vi vil lave et størrestudie, der opfylder de videnskabelige krav for at vurdere effektenHvor opbevares dataReumatol<strong>og</strong>isk afd. Silkeborg Sygehus ved Adm.Overlæge Ulrich Fredberg, & på Idrætsklinikken ÅrhusSygehus THG ved Ovl. Martin Lind.ProjektansvarligUlrich Fredberg, Overlæge, Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborgmaufr.post.silkeborg@aaa.dk, tlf.87222100KontaktpersonThøger Kr<strong>og</strong>h, læge, Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborgth<strong>og</strong>erkr<strong>og</strong>h@hotmail.com, tlf. 87222100Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 SilkeborgProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:01.05.<strong>2008</strong>01.05.2009Data slettes 01.05.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):6Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:"Etn<strong>og</strong>rafisk vurdering af Joint-care patienters forventninger <strong>og</strong> oplevelse af forløb ved indsættelse afTHA"FormålGennem interview at skabe større forståelse <strong>og</strong> indsigt i patienternes oplevelse af Joint-careforløbet m.h.p. optimering af Joint-care forløb.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Center for pervasiv Healthcare, Flakevej 1-3, 8600 SilkeborgProjektansvarligLæge Martin Vesterby, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Center for pervasiv Healthcare, Flakevej 1-3,8600 Silkeborg, martin@meddata.dkKontaktpersonLæge Martin Vesterby, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Center for pervasiv Healthcare, Flakevej 1-3,8600 Silkeborg, martin@meddata.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 006Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Center for pervasiv Healthcare, Flakevej 1-3, 8600 Silkeborg,martin@meddata.dkProjektets starttidspunkt:1.1.08Forventet sluttidspunkt:28.02.08Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv


Data slettes 28.02.08 (hvis ja, sæt kryds):7Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Midterm follow-up of polyethylene wear measurements with zirconia vs. cobalt-chromium femoralheads in hybrid total hip arthroplasty”.formal:At opgøre Harris Hip Score <strong>og</strong> slidrater på de to patientgrupper mhp. at vurdere, om der er forskelpå en gruppe af patienter, som har fået indsat et hoftehoved af stål sammenlignet med en gruppeaf patienter, som har fået indsat et hoftehoved af zirconia.Hvor opbevares dataforskningsserver på Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C. Enkelte data opbevares ipapirform i arkiv hos Projektkoordinatorer, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, bygning 7B 2.sal, 8000 Århus C.Projektansvarliglæge Maiken Stilling, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Bygning 10A, 8000 Århus C. tlf.89497466. mail: maiken.stilling@ki.au.dkKontaktpersonlæge Maiken Stilling, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Bygning 10A, 8000 Århus C. tlf.89497466. mail: maiken.stilling@ki.au.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:Data indsamlet sidennov. 2006 /Opsamling medio <strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 31.12.2015Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):8Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Forebyggende kredsløbsundersøgelse af 65-74 årige mænd i den midtjyske regionFormålDet primære formål er at vurdere effekten i form af undgåede hospitalsindlæggelser <strong>og</strong> dødsfaldpga. kardiovaskulære lidelser ved at tilbyde forebyggende kredsløbsundersøgelse til at opsporeforhøjet blodtryk, forkalkning i benene, <strong>og</strong> udvidelse af legemespulsåren. Sekundære formål er atudforske patofysiol<strong>og</strong>iske mekanismer bag sygdomsprocessen, mhp. identifikation af nyebehandlingsmuligheder <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>nostiske biomarkører.Hvor opbevares data


Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Tejs Ehlers Klug, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C.Projektets starttidspunkt:01.04.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2009Data slettes 31.12.2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):12Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Befolkningsundersøgelse for abdominalt aortaaneurisme i Viborg <strong>og</strong> Ringkøbing amterFormålI 1994 påbegyndtes en randomiseret screeningsundersøgelse involverende knap 13.000 65-73årige mænd for abdominalt aortaaneurisme . Det primære formål var at undersøge nytten <strong>og</strong>omkostningerne ved at tilbyde denne form for forebyggelse. Effekten af er planlagt opgjort efter 5,10 <strong>og</strong> 15 års opfølgning. Ved bestilling af data fra Sundhedsstyrelsen har man gjort opmærksom påat datatilsynets tilladelse kun gjaldt til 2006, hvorfor der anmodes om forlængelse – helst i 5 år, dasammenligning med et lignende, snarligt startende forebyggelsesprojekt forekommer yderstrelevant.Hvor opbevares dataForskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet ViborgProjektansvarligForskningsoverlæge Jes S. Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet ViborgKontaktpersonForskningsoverlæge Jes S. Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet ViborgIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) Nej - Der var oprindeligt en tilhørende biobank, mendenne er nu forældet, <strong>og</strong> resterne er destrueret.Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Forskningssektionen, Karkirurgisk Afd, <strong>Region</strong>shospitalet ViborgProjektets starttidspunkt:01.04.1994Forlængelse 01.05.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2013Data slettes 31.12.2013Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):13Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Undersøgelse af blod <strong>og</strong> vævsprøver hos patienter i behandling med tyrosinkinase hæmmer formetastaserende nyrekræftFormålØnske om at identificere biol<strong>og</strong>iske parametre som kan udpege den patientgruppe, som vil have


størst gavn af behandling med tyrosinkinase hæmmer hos patienter med udbredt nyrekræft.Hvor opbevares dataOnkol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus sygehus, NBG, 8000 Århus C, Sektor for Klinisk ForskningProjektansvarligKirsten Fode, Onkol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus sygehus, NBG, 8000 Århus C, Sektor for KliniskForskning, kfode@as.aaa.dkKontaktpersonKirsten Fode, Onkol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus sygehus, NBG, 8000 Århus C, Sektor for KliniskForskningIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Onkol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus sygehus, NBG, 8000 Århus C, Sektor for Klinisk ForskningProjektets starttidspunkt:01.05.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2018Data slettes 31.12.2028Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):14Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Børn fra sårbare familierFormål:Udredning af samarbejdet mellem Randers Kommune <strong>og</strong> <strong>Region</strong>shospitalet Randers om børn, somindlægges med uspecifikke somatiske sygdomme.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet RandersBørneafdelingen, Skovlyvej 18900 RandersProjektansvarligOversygeplejerske Bente F<strong>og</strong>h , E-mail: BFO@rc.aaa.dk<strong>Region</strong>shospitalet Randers, BørneafdelingenSkovlyvej 1, 8900 RandersKontaktpersonLedende lægesekretær Birgitte Christensen (bis@rc.aaa.dk)<strong>Region</strong>shospitalet Randers, BørneafdelingenSkovlyvej 1, 8900 RandersIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 009Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Randers, Børneafdelingen, Skovlyvej 1, 8900 RandersDansk Sundhedsinstitut (herefter DSI), Kontaktperson: Henning Voss (hev@dsi.dk)Projektets starttidspunkt:01.03.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


Data slettes 31.12.<strong>2008</strong>15Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Karakterisering af vasodilatation <strong>og</strong> protein ekstravasation i huden hos raske forsøgspersoner vurderetved mikrodialyseformål:Formålet med disse forsøg er at karakterisere vasodilatation <strong>og</strong> protein ekstravasation i huden hos raskeforsøgspersoner med mikrodialyse efter stimulation med ACH <strong>og</strong> SNP.Hvor opbevares dataEksperimentel Fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.ProjektansvarligOverlæge, forskningslektor, dr. med. Lars Jelstrup Petersen, Laboratoriet for EksperimentelFysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle4, 8800 Viborg. Telefon: +45 89 27 23 05. E-mail: lars.j.petersen@viborg.rm.dkKontaktpersonOverlæge, forskningslektor, dr. med. Lars Jelstrup Petersen, Laboratoriet for EksperimentelFysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle4, 8800 Viborg. Telefon: +45 89 27 23 05. E-mail: lars.j.petersen@viborg.rm.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 015Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Laboratoriet for Eksperimentel Fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg. Telefon: +45 89 27 23 05Projektets starttidspunkt:01.07.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):16Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:”Kulturel kompetent genoptræning <strong>og</strong> rehabilitering: Nøglen til øget deltagelse afetniske ældre <strong>og</strong> forbedret kvalitet” 2007.FormålKvalitetsudvikling ift samarbejdet mellem sundhedspersonale <strong>og</strong> etniske minoritetgeriatriske patienter <strong>og</strong> deres pårørende ved to-delt strategi med videreudvikling afafdelingens kulturelle kompetence samt ved inddragelse af etniske minoritetsældre,pårørende <strong>og</strong> lokalsamfundets perspektiver.Hvor opbevares dataÅrhus Universitetshospital, Århus Sygehus, Geriatrisk Afdeling (Afd G)Forskningsenheden, PP Ørums Gade 11, Bygning 7, 1. sal8000 Århus CProjektansvarligProjektleder Buffy Lundgren, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Geriatrisk Afdeling(Afd G) , Forskningsenheden, PP Ørums Gade 11, Bygning 7, 1. sal8000 Århus C, Tel: 89494444, Mob.: 29824828, E-Mail: buffy@as.aaa.dk


KontaktpersonSekretær Marianne Gersholm, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,Geriatrisk Afdeling (Afd G) , Forskningsenheden, PP Ørums Gade 11, Bygning 7, 1. sal8000 Århus C, Tel: 89497575, E-Mail: SEK13MGH@as.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 016Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Geriatrisk Afdeling (Afd G)Forskningsenheden, PP Ørums Gade 11, Bygning 7, 1. sal8000 Århus CProjektets starttidspunkt:31.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.08.2009Data slettes 31.08.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):17Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Is storage time of red blood cells prior to all<strong>og</strong>eneic blood transfusion in coronary arterybypass grafting associated with severe postoperative infection?formålFormålet med denne undersøgelse er at undersøge om transfusion med fremmed blod er associeretmed en øget forekomst af svære postoperative infektioner i form af sepsis, bakteriæmi <strong>og</strong> dybsternal sårinfektion efter CABG blandt patienter som har gennemgået en operation på entenAalborg eller Skejby sygehus.Hvor opbevares dataKlinisk Epidemiol<strong>og</strong>i, Science Center SkejbyOlof Palmes Alle 43-45, 8200 Århus N <strong>og</strong>Kardiovaskulært ForskningscenterForskningens Hus, Aalborg Sygehus, Sdr. Skovvej 15, 9000 AalborgProjektansvarligSøren Paaske Johnsen, overlæge. Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>i, Science Center SkejbyOlof Palmes Alle 43-45, 8200 Århus NKontaktpersonJan Jesper Andreasen, overlæge, Hjerte-lungekirurgisk afdeling THobrovej 365, postboks 365, Aalborg Sygehus, 9100 AalborgTelefon: 99322968; email: jja@rn.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/017Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>i, Science Center Skejby


Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Århus N <strong>og</strong>Kardiovaskulært ForskningscenterForskningens Hus, Aalborg Sygehus, Sdr. Skovvej 15, 9000 AalborgProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:24.06.<strong>2008</strong>31.12.<strong>2008</strong>Data slettes 31.12.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):18Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Web baseret europæisk database vedr. aortaaneurismerFormålAt etablere en videnskabelig <strong>og</strong> etisk robust EU database med tilhørende biobank foraortaaneurisme med fire kliniske subdatabaser for hhv. Store AAA mhp. rupturfaktorer, småscreenings-detekterede AAA mhp. biomarkører for vækst, endovaskulært behandlede AAA mhp.biomarkører for endoleak <strong>og</strong> endelig familiære tilfælde af thorakale <strong>og</strong> AAA mhp. identificering afgenetiske årsager.Hvor opbevares dataKlinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk afdeling (KEA), Århus UniversitetProjektansvarligForskningsoverlæge Jes S. Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Jes.S.Lindholt@Viborg.RM.dkKontaktpersonForskningsoverlæge Jes S. Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Jes.S.Lindholt@Viborg.RM.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 ViborgProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2018Data slettes 31.12.2018Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):19Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Kan analyser af EGF systemet forudsige effekten aferlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungecancer.Formål:En ny medicin, Tarceva, er taget i brug til behandling af patienter med lungetumorer.Behandlingen virker hos n<strong>og</strong>le, men langt fra hos alle patienter. Vi tror at virknigen er bedst hos depatienter, der kan optage medicinen i deres tumor <strong>og</strong>/eller har et bestemt mønster af de proteiner,der påvirkes af Tarceva i deres tumorHvor opbevares dataKlinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, NBG


21Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Den antidepressive effekt af lavfrekvent repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) over højretemporale kortex. En klinisk kontrolleret, randomiseret, blindet undersøgelse” <strong>2008</strong>Formål: At sammenligne den antidepressive effekt af højre sidig temporal lavfrekvent rTMS med skinbehandling,samt at sammenholde depressionsgrad <strong>og</strong> antidepressiv effekt med ændringer i koncentrationenaf cortisol i spyt samt Brain Derived Neurotropic factor (BDRF) en nervevæksfaktor i plasma.Hvor opbevares dataÅrhus Universitetshospital, Risskov Afd. N, Skovagervej 2, 8240 RisskovProjektansvarligPoul Erik Buchholtz Hansen, Århus Universitetshospital. Afd. N, telf 77892504, e-mail:peh@psykiatri.aaa.dkKontaktpersonPoul Erik Buchholtz Hansen, Århus Universitetshospital. Afd. N, telf 77892504, e-mail:peh@psykiatri.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Universitetshospital, Risskov Afd. N, Skovagervej 2, 8240 RisskovProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:01.04.<strong>2008</strong>31.12.2013Data slettes 31.12.2013Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):22Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Sammenhængen mellem maternelle sygdomme <strong>og</strong> graviditsforløb samt barnets sygelighed.FormålAt undersøge sammenhængen mellem maternelle sygdom, graviditetsforløb <strong>og</strong> barnets sygelighedbaseret på data fra Sundhedsstyrelsens registre fra perioden 1973 <strong>og</strong> frem.Hvor opbevares dataKlinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Projektansvarligprofessor, overlæge, dr. med., ph.d. Henrik Toft Sørensen. Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling,Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Kontaktpersonprofessor, overlæge, dr. med., ph.d. Henrik Toft Sørensen. Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling,Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 022Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus Universitetshospital, 8200 Århus N.Projektets starttidspunkt:01.01.08Forventet sluttidspunkt:31.12.2017Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv


Data slettes 31.11.2017 (hvis ja, sæt kryds):23Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Lymfekredsløbets dynamiske egenskaberFormål:Øge viden om lymfekarrenes evner til at trække sig sammen. Vi vil undersøge mekanismerneinvolverede i lymfekarrenes sammentrækningskraft <strong>og</strong> om man kan stimulere denne med medicinved mennesker.Hvor opbevares dataÅrhus Universitetshospital, Skejby, Hjertekirurgisk afd. TBrendstrupgårdvej 100ProjektansvarligProfessor overlæge dr. med. Vibeke Hjortdal, Århus Universitetshospital, Skejby,Hjertekirurgisk afd. T, Brendstrupgårdvej 100Kontaktpersonoverlæge Thais Pedersen, Århus Universitetshospital, Skejby, Hjertekirurgisk afd. TBrendstrupgårdvej 100Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 023Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Universitetshospital, Skejby, Hjertekirurgisk afd. TBrendstrupgårdvej 100Projektets starttidspunkt:01.01.08Forventet sluttidspunkt:01.01.2012Data slettes senest01.01.1012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):24Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Måling af IGF-II relaterede proteiner i serum fra patienter med hepatocellulært carcinomFormål1. Undersøge om IGF-II relaterede proteiner påvirkes af graden af levercirrose samtstørrelsen af HCC bedømt ved CT scanning af leveren.2. Ændringer i de IGF-II relaterede proteiner hos patienter med HCC i forbindelse medbehandling af HCC i form af radiofrekvens ablation, stereotaktisk strålebehandling ellerkemoembolisering.Vurdere om de IGF-II relaterede proteiner kan anvendes som pr<strong>og</strong>nostisk faktor for overlevelsenhos patienter med HCCHvor opbevares dataMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus UniversitetshospitalNørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 78000 Århus C


ProjektansvarligOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CKontaktpersonOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 024Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 ÅrhusProjektets starttidspunkt:01.03.08Forventet sluttidspunkt:31.08.2016Data slettes 31.08.2016Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):25Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Patienter med kronisk hepatitis B <strong>og</strong> hepatitis CFormål:Vurdere udredning <strong>og</strong> behandling af denne gruppe af patienter.Hvor opbevares dataMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7 8000 Århus CProjektansvarligOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7 8000 Århus CKontaktpersonOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 025Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7 8000 Århus CProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv


01.12.07 30.11.2016Data slettes 30.11.2016(hvis ja, sæt kryds):26Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Patienter med vaskulære leversygdommeFormål:At vurdere udredning <strong>og</strong> behandling af denne gruppe af patienter.Hvor opbevares dataMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital , Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CProjektansvarligOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CKontaktpersonOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 026Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 ÅrhusProjektets starttidspunkt:01.12.07Forventet sluttidspunkt:31.11.2016Data slettes 31.11.2016Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):27Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:FEDTLEVERSYGDOM OG INSULIN RESISTENS HOS BØRN PÅ JULEMÆRKEHJEM:EFFEKT AF MOTION, KOSTÆNDRING OG VÆGTTABFormål:At undersøge hyppigheden af steatose, forhøjede levertal <strong>og</strong> insulin resistens hos sværtovervægtige børn henvist til behandlingsophold på Julemærkehjem i Danmark.Hvor opbevares dataMedicinsk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg 7, 8000 Århus CProjektansvarligOverlæge, ph.d Henning GrønbækMedicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus UniversitetshospitalNørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg 7, 8000 Århus CProjektansvarligOverlæge, ph.d Henning Grønbæk


Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus UniversitetshospitalNørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg 7, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 027Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Børneafdelingen, Skejby Sygehus, Brendstrupgaardsvej 1, 8200 Århus NProjektets starttidspunkt:01.01.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.08.2016Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):28Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Urinkoncentrationsevne <strong>og</strong> urinfortyndingsevneFormålFormålet er at undersøge effekten af tørst <strong>og</strong> vandbelastning på patienter med nyresugdom <strong>og</strong>blodtryksforhøjelseHvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægaardsvej 12, 75 HolstebroProjektansvarligIngrid Møller Thomsen , Medicinsk Forskning, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægaardsvej 12, 75HolstebroKontaktpersonIngrid Møller Thomsen , Medicinsk Forskning, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægaardsvej 12, 75HolstebroIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 028Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægaardsvej 12, 75 HolstebroProjektets starttidspunkt:01.05.2004Forventet sluttidspunkt:(forlængelse)31.12.<strong>2008</strong>Data slettes 31.12.08Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):29Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Svælgflora <strong>og</strong> mundpleje hos hjerteopererede børnFormålAt vurdere hvordan den mikrobiol<strong>og</strong>iske flora i mundhulen hos hjerteopererede børn ialdersgruppen 0-5 år påvirkes ved anvendelse af to forskellige mundplejeprocedurer.Hvor opbevares dataÅrhus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiol<strong>og</strong>isk-Intensiv Afdeling I, afsnit 10,Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N,ProjektansvarligProjektsygeplejerske Birgit Wielandt, Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiol<strong>og</strong>isk-


Intensiv Afdeling I, afsnit 10, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N,ProjektansvarligProjektsygeplejerske Birgit Wielandt, Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiol<strong>og</strong>isk-Intensiv Afdeling I, afsnit 10, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N,Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 029ProjektansvarligÅrhus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiol<strong>og</strong>isk-Intensiv Afdeling I, afsnit 10,Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N,Projektets starttidspunkt:01.06.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.06.2009Data slettes30.06.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):30Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:En kvalitativ undersøgelse af endocarditis patienters oplevelse af at være langtidsindlagt på enmedicinsk afdeling.Formål:At udvikle perspektivet omkring patienternes oplevelse af det langvarige indlæggelsesforløb, <strong>og</strong>derved at udvide det professionelle vidensgrundlag, da området i svær grad lider under mangle påevidens-baseret viden.Hvor opbevares dataHjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby,Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus NProjektansvarligSygeplejerske, stud. cur. Karina Nielsen, Hjertemedicinsk Afdeling B,Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 100,8200 Århus NKontaktpersonSygeplejerske, stud. cur. Karina Nielsen &Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby,Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus NIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 030Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby,Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Århus NProjektets starttidspunkt:01.02.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.06.2009Data slettes 30.06.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):31


Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Sikkerhed <strong>og</strong> tryghed i hverdagen til patienter med ny hofte.FormålHvordan kan de faglige <strong>og</strong> økonomiske ressourcer anvendes optimalt til patienter med ny hofte,således at patienterne motiveres til at genvinde de fysiske, psykiske <strong>og</strong> sociale færdigheder, somoperationen (ny hofte)berettiger til.Hvor opbevares dataÅrhus Sygehus Tage Hansens Gade 2 Ortopædkirurgisk afd. E, 8000 Århus CProjektansvarligBritta HørdamÅrhus Sygehus Tage Hansens Gade 2 Ortopædkirurgisk afd. E, 8000 Århus C, . Tlf: 22 21 43 83KontaktpersonBritta HørdamÅrhus Sygehus Tage Hansens Gade 2 Ortopædkirurgisk afd. E, 8000 Århus C, . Tlf: 22 21 43 83,bhoerdam@mail.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus Tage Hansens Gade 2 Ortopædkirurgisk afd. E, 8000 Århus C, . Tlf: 22 21 43 83Projektets starttidspunkt:01.05.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 31.01.2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):32Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Kvalitetsindikatorer for behandling af type 2 diabetes patienter ved henvisning til <strong>og</strong> afslutning frasygehusambulatoriumFormålAt vurdere i hvilket omfang risikostratificering (Risiko bedømt ved prædefinerede målepunkter)finder sted i primærsektoren. Samtidig vil vi vurdere hvorledes kontakt til sygehusambulatoriumkan påvirke disse risikoparametre.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 SilkeborgProjektansvarligKlavs Würgler HansenOverlæge, Medicinsk afdelingFalkevej 1-3, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborgtlf 87-222373 e-mail. makwh@sc.aaa.dkKontaktpersonKlavs Würgler HansenOverlæge, Medicinsk afdelingFalkevej 1-3, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, 8600 Silkeborgtlf 87-222373 e-mail. makwh@sc.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJ


Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 032Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Medicinsk afdeling, Falkevej 1-3, 8600 SilkeborgProjektets starttidspunkt:01.11.2007Forventet sluttidspunkt:01.11.<strong>2008</strong>Data slettes 01.11.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):33Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Suprageniculær femoro-politeal bypass; Sammenhæng mellem graftmateriale <strong>og</strong>amputation/infektionFormålAt undersøge om der en sammenhæng mellem type af bypass materiale (egen åre) eller en kunststofproteses på efterfølgende infektion <strong>og</strong> risiko for amputation på kort <strong>og</strong> specielt langt sigtHvor opbevares dataHjerte-Lunge Karkirurgisk afdeling, Århus Universitets Sygehus Skejby, Brændstrupgårdsvej 100,8200 Århus N.ProjektansvarligLæge, Ph.D. Nikolaj Eldrup Århus ,Hjerte-Lunge Karkirurgisk afdeling, Århus Universitets SygehusSkejby, Brændstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.KontaktpersonLæge, Ph.D. Nikolaj Eldrup Århus ,Hjerte-Lunge Karkirurgisk afdeling, Århus Universitets SygehusSkejby, Brændstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 033Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Hjerte-Lunge Karkirurgisk afdeling, Århus Universitets Sygehus Skejby, Brændstrupgårdsvej 100,8200 Århus N.Projektets starttidspunkt:01.04.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.04.2009Data slettes 30.04.2014Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):34Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Opgørelse af myokardieskintigrafier 2006 – 2007FormålFormålet med denne retrospektive opgørelse er at evaluere sensitiviteten af arbejdstestningsammenlignet med myokardieskintigrafi; to delundersøgelser i udredningen af patienter mistænktfor iskæmisk hjertesygdom.Hvor opbevares dataKlinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.ProjektansvarligLæge Ann Bovin, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.


KontaktpersonLæge Ann Bovin, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 034Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 ViborgProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.08.2009Data slettes 01.08.2019Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):35Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Ultralydsscanning af led ved juvenil idiopatisk artritisFormål- at bestemme ledbrusktykkelse målt ved US hos børn med JIA set i relation til subtype, alder,sygdomsaktivitet <strong>og</strong> -varighed samt sygdomsmodificerende behandling- at undersøge forekomsten af synovialisfortykkelse, ledansamling <strong>og</strong> graden af Doppler aktivitet- at undersøge hvorledes ledforandringer forårsaget af sygdomsaktivitet manifesterer sig over tidved tre forskellige billedmodaliteter: røntgen, ultralydsscanning <strong>og</strong> MRI scanningHvor opbevares dataA-forskningsenheden KI, BørneafdelingenÅrhus Universitets Hospital - Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus NProjektansvarligLæge & Klinisk Assistent Anne Helene Spannow, A-forskningsenheden KI, BørneafdelingenÅrhus Universitets Hospital - Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus NKontaktpersonLæge & Klinisk Assistent Anne Helene Spannow, A-forskningsenheden KI, BørneafdelingenÅrhus Universitets Hospital - Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus NIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 035Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):A-forskningsenheden KI, BørneafdelingenÅrhus Universitets Hospital - Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus NProjektets starttidspunkt:01.11.2007Forventet sluttidspunkt:31.12.2011Data overføres til Statensarkiver 31.12.2011Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):36Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Hypersensitivitet overfor kuldioxid hos personer med socialfobi <strong>og</strong> panikangst: Et dobbeltblindet,randomiseret CO 2 -provokationsstudie af den mulige, fælles neurobiol<strong>og</strong>iske sårbarhed hos personer med


socialfobi med pludselig debut <strong>og</strong> personer med panikangst.Formål:Formålet med dette studie er derfor at undersøge, hvorvidt patienter med socialfobi med pludseligdebut - ligesom patienter med panikangst <strong>og</strong> patienter som samtidig har både panikangst <strong>og</strong>socialfobi - har samme øgede neurobiol<strong>og</strong>iske sårbarhed overfor CO 2 belastningHvor opbevares dataCenter for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, RisskovSkovagervej 2, 8240 RisskovProjektansvarligProfessor, ph.d., overlæge Ole MorsCenter for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, RisskovSkovagervej 2, 8240 RisskovKontaktpersonPsykol<strong>og</strong> Ann Suhl KristensenCenter for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, RisskovSkovagervej 2, 8240 RisskovTlf. 77 89 35 56E-mail: ask@psykiatri.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, RisskovSkovagervej 2, 8240 RisskovProjektets starttidspunkt:01.03.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.07.2009Data slettes30.06.2014Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):37Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Giver konditionstræning bedre livskvalitet hos patienter med cystisk fibrose? - Etinterventionsstudie (er anmeldt den 31.03.2006)Formål:At undersøge om en forbedring af konditionen øger livskvaliteten hos patienter med cystiskfibrose. • Konditionen måles i maksimal iltoptagelseshastighed pr. kg. legemsvægt (VO2 max,ml/min/kg • Livskvaliteten måles ud fra spørgeskemaet Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ-R)Delformål: • At bestemme hvilestofskifte, fedtfraktion (FF), højde, vægt <strong>og</strong> <strong>aktuelle</strong>aktivitetsniveau, <strong>og</strong> relatere disse variabler til de samtidige bestemmelser af kondition <strong>og</strong>livskvalitet. HypoteserHvor opbevares dataSkejby Sygehus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus NOplysninger skal <strong>og</strong>så behandles <strong>og</strong> opbevares ved deltagende centre/afdelinger m.v.:Center for Idræt Katrinebjergvej 8200 Århus NProjektansvarlig


Professionsbachelor i fysioterapi, Anne Mette Schmidt, Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej 100 8200Århus NKontaktpersonProfessionsbachelor i fysioterapi, Anne Mette Schmidt, Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej 100 8200Århus NIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1.16.02.1.08 / 037Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus Nsamt deltagende centre/afdelinger m.v.:Center for Idræt Katrinebjergvej 8200 Århus NProjektets starttidspunkt:01.09.2006Er tidligere anmeldt31.03.2006Jr.nr. 2006-41-6515Forventet sluttidspunkt:01.09.<strong>2008</strong>Data slettes 01.09.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):38Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Ændret indsats til patienter Med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom-KOL”-2006-<strong>2008</strong>Formål:At udvikle, implementere <strong>og</strong> sammenligne effekter af tre modeller for organisering af opfølgningaf patienter, der har været indlagt med en opblussen/forværring, <strong>og</strong>så kaldet exacerbation, af KOl.Hvor opbevares dataLungemed. Forskningsafdeling, Århus SygehusNørrebr<strong>og</strong>ade 8000 Århus CProjektansvarligProjektleder, sygeplejerske Birthe Hellquist DahlLungemed. Forskningsafdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 8000 Århus CKontaktpersonProjektleder, sygeplejerske Birthe Hellquist DahlLungemed. Forskningsafdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 038Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Lungemed. Forskningsafdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:19.01.2006Forventet sluttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>data slettes 01.08.2021Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):39Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Randomiseret musik-pude projekt med lap. galde patienter, dagkirurgien.Formål:1.Undersøge om per <strong>og</strong> post operativ udsættelse for relaxations musik kan nedsætte postoperative


smerter, kvalme <strong>og</strong> træthed hos patienter der får foretaget laparoskopisk galdeoperation idagkirurgisk regi.2. Undersøge om per <strong>og</strong> post operativ udsættelse for relaxations musik kan nedsætte stressresponset hos patienter der får foretaget laparoskopisk galdeoperation i dagkirurgisk regi målt iform af CRP <strong>og</strong> serum cortisol præ- <strong>og</strong> postoperativt.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Randers, Organkirurgisk afd. K,ProjektansvarligThorbjørn Sommer, overlæge, Ph.d., klinisk lektor, <strong>Region</strong>shospitalet Randers, Organkirurgisk afd. K, Tel:8910202570KontaktpersonThorbjørn Sommer, overlæge, Ph.d., klinisk lektor, <strong>Region</strong>shospitalet Randers, Organkirurgisk afd. K, Tel:8910202570Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 039Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Randers, Organkirurgisk afd. KProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:01.03.<strong>2008</strong>01.03.2009Data slettes senest31.03.2014Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):40Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:“Perceived Control in Panic Disorder -the Origin and Influence of Panic-Self-efficacy.Formålet med dette ph.d. projekt er, at undersøge forskellige aspekter af angstlidelser ved hjælp afforskellige spørgeskemaer som patienterne henvist til Klinik for Angstlidelser besvarer før, under<strong>og</strong> efter behandlingen med k<strong>og</strong>nitiv adfærdsterapi. Der ønskes en mere udbygget viden indenfor denedenfor beskrevne emnerHvor opbevares dataPsykol<strong>og</strong>isk Institut, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Århus C.ProjektansvarligHanne NørrPsykol<strong>og</strong>isk Institut, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Århus C.KontaktpersonHanne NørrIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Psykol<strong>og</strong>isk Institut, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Århus C.


Projektets starttidspunkt:01.01.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.01.2013Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):41Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Et randomiseret dobbeltblindet forsøg med postmenopausale kvinder med primær brystcancer, somhar modtaget adjuverende tamoxifen i 2-3 år, i hvilket efterfølgende adjuverende behandling medexemestan sammenlignes med yderligere behandling med tamoxifen. Patol<strong>og</strong>isk delforsøgFormål:At identificere markører som udtrykkes af brystcancere, <strong>og</strong> som kan prædiktere hvilken klasse afstof, tamoxifen eller aromatasehæmmer, der bør bruges i behandlingen af postmenopausale kvindermed brystcancerHvor opbevares data – i anonymiseret form:Intergroup Exemestane Study ,Imperial College LondonCharing Cross Hospital, 1 st Floor – Medical Oncol<strong>og</strong>y , LONDON, W6 8RFSammenkædningen med patientens CPR nummer sker i DBCG’s (Den danske brystkræftgruppe,DBCG sekretariatet, Rigshospitalet, afsnit 2501, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø) database,som er et offentligt ejet register.ProjektansvarligOverlæge, Dr.med. Jørn Andersen, Onkol<strong>og</strong>isk afdeling D, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000Århus C. Telefon 8949 2541. Mail: joern@as.aaa.dkKontaktpersonOverlæge, Dr.med. Jørn Andersen, Onkol<strong>og</strong>isk afdeling D, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000Århus C. Telefon 8949 2541. Mail: joern@as.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 041Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Onkol<strong>og</strong>isk afdeling D, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C. Telefon 8949 2541.Mail: joern@as.aaa.dkProjektets starttidspunkt:01.07.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.07.2009Data slettes 31.07.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):42Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Karakterisering af proteiner i tårevæsken <strong>og</strong> aflejret på kontaktlinserFormål:Øjets tårevæske indeholder proteiner. N<strong>og</strong>le af disse kan udfældes på overfladen af kontaktlinser<strong>og</strong> kan være årsag til rødme <strong>og</strong> irritation hos kontaktlinsebrugeren. Formålet med dette studie er atkarakterisere proteiner i 1) tårevæsken <strong>og</strong> 2) på kontaktlinserHvor opbevares dataØjenafdeling J, Århus Sygehus, 8000 Århus C


ProjektansvarligKim Nielsen, teknisk chefØjenafdeling J, Århus Sygehus, 8000 Århus C, 89493227, nikim@as.aaa.dkKontaktpersonKim Nielsen, teknisk chefØjenafdeling J, Århus Sygehus, 8000 Århus C, 89493227, nikim@as.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 042Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Øjenafdeling J, Århus Sygehus, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:09.01.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2009Data slettes 31.12.2018Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):43Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Studie af human galdeblæres muskelstruktur <strong>og</strong> motilitet.FormålIn vitro undersøgelser af galdeblærens aktivitet ved forskellige patol<strong>og</strong>iske tilstande samtkontroller, belyst i muskelvæv udtaget fra dele af den humane galdeblære.Hvor opbevares dataKirurgisk Gastroenterol<strong>og</strong>isk afd. L, Århus SygehusProjektansvarligPh.stud. Daniel W. Kjær, Kirurgisk Gastroenterol<strong>og</strong>osk afdeling L, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade44. 8000 Århus, tlf. 89492768, mob. 51888088, e-mail: danjam@mail.dkKontaktpersonPh.stud. Daniel W. Kjær, Kirurgisk Gastroenterol<strong>og</strong>osk afdeling L, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade44. 8000 Århus, tlf. 89492768, mob. 51888088, e-mail: danjam@mail.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 043Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Kirurgisk Gastroenterol<strong>og</strong>osk afdeling L, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44. 8000 Århus, tlf.89492768, mob. 51888088, e-mail: danjam@mail.dkProjektets starttidspunkt:01.02.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2009Data slettes senest31.12.2014Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):44Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Anvendelse af kn<strong>og</strong>leskintigrafi, CT skanning <strong>og</strong> MR skanning til påvisning af metastaser hos patientermed cancer mammaeFormål:


At sammenligne planar kn<strong>og</strong>leskintigrafi med tom<strong>og</strong>rafisk kn<strong>og</strong>leskintigrafi (SPECT) kombineret medhenholdsvis lavdosis - <strong>og</strong> diagnostisk CT med henblik på validering af disse metoder indbyrdes <strong>og</strong> iforhold til MR skanning. At sammenligne brugen af henholdsvis lavdosis - <strong>og</strong> diagnostisk CT kombineretmed SPECT med hensyn til specificitet <strong>og</strong> at konstruere en flow-algoritme til sikring af hurtig, smidig <strong>og</strong>optimal undersøgelseHvor opbevares dataUniversitetshospitalet i Århus, Afdeling for Klinisk Fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> NuklearmedicinProjektansvarligAnni Eskild-Jensen, Afdelingslæge, Ph.d.Afdeling for Klinisk Fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Nuklearmedicin, AEJ@KI.AU.DKKontaktpersonAnni Eskild-Jensen, Afdelingslæge, Ph.d.Afdeling for Klinisk Fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> Nuklearmedicin, AEJ@KI.AU.DKIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/006Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Kræftcentret ved Aarhus Sygehus – Aarhus UniversitetshospitalProjektets starttidspunkt:01.03.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt: Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):45Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Kan antallet af fejlstik i CT patienter vener nedbringes ved hjælp af varme gelepuderFormål:Formålet medprojektet er at undersøge om opvarmning af patienternes albuebøjninger med lunegelepuder i 10 min. kan nedbringe antallet af vore fejlstikHvor opbevares dataRadiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus SygehusNørrebr<strong>og</strong>ade 44 , 8000 Århus CProjektansvarligIngrid ArpRadiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus SygehusNørrebr<strong>og</strong>ade 44 , 8000 Århus CKontaktpersonIngrid ArpRadiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus SygehusNørrebr<strong>og</strong>ade 44 , 8000 Århus C, Ingrid Arp [inarp@as.aaa.dk]Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Radiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus SygehusNørrebr<strong>og</strong>ade 44 , 8000 Århus CProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv


04.02.<strong>2008</strong> 30.06.<strong>2008</strong> (hvis ja, sæt kryds): X46Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:ÆNDRING:Effekten af GLP-1-anal<strong>og</strong>en Exenatid på glucoseoptagelsen i CNS <strong>og</strong> hjertet hos type 2 diabetikereunder hyperglykæmi vurderet ved Positron Emissions Tom<strong>og</strong>rafi.At undersøge sukkermetabolismen i hjernen ved infusion af hhv. GLP-1 under hyperglykæmiskclamp vha.PET-scanning. Projektet blevet lagt sammen med et andet studie <strong>og</strong> sammenkoblet således, at dergennemføres både PET‐undersøgelse på Hjertet <strong>og</strong> CNS.Der er 20 patienter i studiet, hvoraf halvdelen skal have undersøgt CNS, halvdelen hjertetHvor opbevares dataForskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebr<strong>og</strong>ade, 8000 Århus C.ProjektansvarligProfessorer,dr. Med Jørgen Rungby <strong>og</strong> Ole SchmitzFarmakol<strong>og</strong>isk Institut, Århus Universitet, Forskningsenheden, Med. Afd. MÅrhus sygehus, Nørre Br<strong>og</strong>ade, 8000 Århus CKontaktpersonChalotte Willemann Stecher [cws@dadlnet.dk]Farmakol<strong>og</strong>isk institut, Århus Universitet, Forskningsenheden, Med. Afd. MÅrhus Sygehus, Nørre Br<strong>og</strong>ade, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 046Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Forskningsenheden afd. M, Bygn. 3, kælderen Århus Kommunehospital. Nørrebr<strong>og</strong>ade, 8000 Århus C.Projektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 31.12.2025Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):47Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Dansk Kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område, inkl. delprojekterneFormål:<strong>Region</strong>erne har taget initiativ til at udvikle <strong>og</strong> implementere en kvalitetsmodel på detregionale sociale botilbudsområdeHvor opbevares dataCenter for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong> Midtjylland, Olof Palmes Alle 15, 8200 Århus NProjektansvarligFaglig koordinator Simon Østergaard MøllerCenter for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong> MidtjyllandOluf Palmes Allé 15


8200 Århus NKontaktpersonFaglig koordinator Simon Østergaard MøllerIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Center for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong> MidtjyllandOluf Palmes Allé 158200 Århus NProjektets starttidspunkt:Dec. 2007Forventet sluttidspunkt:31.07.2009Sletning: 2023Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):48Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Ryg-rehabiliteringsprojekt på afd. R2021, <strong>Region</strong>shospitalet SkiveFormål:at undersøge den langsigtede effekt af, at indlægge borgere med en længerevarende ryglidelse i etrehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med: mobilisering, træning, almene sundhedsprincipper, psykiske<strong>og</strong> sociale problemstillinger.Hvor opbevares dataReumatol<strong>og</strong>isk Afdeling R2021, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, Heibergs Allé 4,Postboks 130, 8800 ViborgProjektansvarlig 1. res. Læge Jakob Bønløkke,Reumatol<strong>og</strong>isk Afdeling R2021, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, Heibergs Allé 4,Postboks 130, 8800 Viborg, j.bonlokke@dadlnet.dkKontaktperson1. res. Læge Jakob Bønløkke,Reumatol<strong>og</strong>isk Afdeling R2021, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, Heibergs Allé 4,Postboks 130, 8800 Viborg, j.bonlokke@dadlnet.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 048Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Reumatol<strong>og</strong>isk Afdeling R2021, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, Heibergs Allé 4,Postboks 130, 8800 ViborgProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


49Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:“Polyethylene Wear Analysis in Clinical Studies. Should we use Few or Multiple Radi<strong>og</strong>raphs?Formål:Et metodol<strong>og</strong>isk studie, hvor vi opgør den målte forskel i slid-rate ved at analysere de kliniskerøntgenbilleder efter 3 forskellige stategier – analyse af 1, 2 elller 6 røntgenbilleder pr. patient.Hvor opbevares dataÅrhus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C. Enkelte data opbevares i papirform i arkiv hosProjektkoordinatorer, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, bygning 7B 2. sal, 8000 Århus C.Projektansvarlig: læge Maiken Stilling, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Bygning 10A, 8000 Århus C. tlf.89497466. mail: maiken.stilling@ki.au.dkKontaktperson: læge Maiken Stilling, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Bygning 10A, 8000 Århus C. tlf.89497466. mail: maiken.stilling@ki.au.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus,Department of OrthopaedicsAarhus University HospitalTage-Hansens Gade 2Building 10A,Projektets starttidspunkt:01.11.2007Forventet sluttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Data slettes 01.12.2013Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):50Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Karakterisering af vasodilatation <strong>og</strong> protein ekstravasation i huden hos raske forsøgspersonervurderet ved mikrodialyse.Formål:Formålet med disse forsøg er at karakterisere vasodilatation <strong>og</strong> protein ekstravasation i huden hosraske forsøgspersoner med mikrodialyse efter stimulation med acetylkolin, histamin <strong>og</strong> natriumnitroprussid.Hvor opbevares dataLaboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,


Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.ProjektansvarligOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.KontaktpersonOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1.16.02.08 / RM060-<strong>2008</strong>Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.Projektets starttidspunkt:01.07.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.11.<strong>2008</strong>Data slettes 31.11.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):51Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Etablering af database til brug ved forskning i angstlidelserFormålAt etablere en database som kan danne basis for <strong>aktuelle</strong> <strong>og</strong> fremtidige effektstudier samt studier afepidemiol<strong>og</strong>iske, etiol<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> psykopatol<strong>og</strong>iske forhold hos personer med angstlidelserHvor opbevares dataPapirdata i form af spørgeskemaer udfyldt af patienter <strong>og</strong> behandlere opbevares i aflåstearkivskabe på de 4 klinikker. Elektroniske data opbevares på Klinik for OCD/Klinik forAngstlidelser, Århus Universitetshospital Risskov , tlf. 77893380, e-mail bb@psykiatri.aaa.dkProjektansvarligOverlæge Birgit Bennedsen, Klinik for OCD, Århus Universitetshospital Risskov, tlf. 77893380e-mail bb@psykiatri.aaa.dkChefpsykol<strong>og</strong> Nicole Rosenberg, Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital Risskovtlf. 77893360, e-mail nkr@psykiatri.aaa.dkKontaktpersonOverlæge Birgit Bennedsen, Klinik for OCD, Århus Universitetshospital Risskov, tlf. 77893380e-mail bb@psykiatri.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJ


Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 051Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinik for OCD, Århus Universitetshospital Risskov, tlf. 77893380 e-mail bb@psykiatri.aaa.dkKlinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital Risskovtlf. 77893360, e-mail nkr@psykiatri.aaa.dkProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2018Data slettes 31.12.2018Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):52Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Smerter <strong>og</strong> livskvalitet efter laparoskopisk ventralherniotomi - Klinisk randomiseret undersøgelseaf tre fikseringsmetoder.FormålFormålet med det kliniske randomiserede langtidsforsøg er primært at vurdere forskellen ismerterapporteringen, sekundært vurdere livskvalitet <strong>og</strong> recidivrate samt arbejds- <strong>og</strong> social statusefter laparoskopisk ventralherniotomi ved anvendelse af tre forskellige fikseringsmetoderHvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Horsens, forskningsenheden, Sundvej 30, 8700 HorsensProjektansvarligLæge, ph.d. studerende Nellie Bering Zinther, Kirurgisk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens,KontaktpersonLæge, ph.d. studerende Nellie Bering Zinther, Kirurgisk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens, Nellie Zinther [nellie@zinther.dk]Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/052Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Kirurgisk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 HorsensProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2012Data slettes 31.12.2022Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):53Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Opgørelse over tuberkulose patienter på Århus Universitets Sygehus– et retrospektivt studie for perioden 2001-<strong>2008</strong>formål:At beskrive gruppen af tuberkulose patienter på Århus Universitets Sygehus (ÅUS) med specifik fokus på køn, alder<strong>og</strong> etnicitet ved en retrospektiv gennemgang af medicinske journaler fra de tre ansvarlige speciale afdelinger:


lungemedicinsk afdeling B, børneafdeling A <strong>og</strong> infektionsmedicinsk afdeling Q (projekt TBAQ <strong>2008</strong>). Endvidere atundersøge for risiko faktorer for udvikling af aktiv tuberkulose fra et sygdomsforebyggende perspektiv, samt atgennemgå udredning, behandlingsforløb <strong>og</strong> opfølgning de enkelte patientkategorier <strong>og</strong> afdelinger i mellem.Hvor opbevares dataProjektansvarligOverlæge, phd, Ole Hilberg, Lungemedicinsk afdeling B, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade, 8000 Århus C. Tlf: 89493333. Email: ohilb@as.aaa.dk .1.reservelæge, phd, Peter Leutscher, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, 8200Århus N. Tlf: 8949 5566. Email: apd@sks.aaa.dk .Overlæge, phd, Jens Erik Veirum, Børneafdeling A, Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Tlf: 89495566. Email: eje@sks.aaa.dk.Kontaktperson1.reservelæge, phd, Peter Leutscher, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, 8200Århus N. Tlf: 8949 5566. Email: apd@sks.aaa.dk .Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJ (Der vil i opgørelse blive refereret til tidligere diagnostiskefund fra Mykobakteriol<strong>og</strong>isk laboratorium på Statens Serum Institut (SSI).Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 053Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Lungemedicinsk afdeling B, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade, 8000 Århus C.Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, 8200 Århus N.Børneafdeling A, Skejby Sygehus, Brændstrupgårdsvej, 8200 Århus N.Projektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.<strong>2008</strong>Data slettes 31.12.<strong>2008</strong>Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):54Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Optimizing identification of tuberculosis among clinically suspected patients in a low‐resource settingFormålProjektets formål er at optimere diagnosticeringen af TB hos symptomatiske patienter i udviklingslande.Dette sker ved opfølgning på en række patienter, som havde TB-symptomer, men ikke fik diagnosen. Iudviklingslande baserer diagnostikken sig oftest kun på meget begrænset laboratorium-teknik. Det anslåsderfor, at der er en større gruppe patienter, som, til trods for at være inficeret, aldrig bliver diagnosticeret.Hvor opbevares dataBandim Health Project, Guinea Bissau <strong>og</strong> Århus Universitetshospital, Skejby, infektionsmedicinskforskningsenhed.ProjektansvarligMette Morre AabenhusÅrhus Universitetshospital, Skejby, infektionsmedicinsk forskningsenhed.Email: mettemorre@hotmail.comKontaktpersonMette Morre AabenhusÅrhus Universitetshospital, Skejby, infektionsmedicinsk forskningsenhed.


Email: mettemorre@hotmail.comIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 054Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Universitetshospital, Skejby, infektionsmedicinsk forskningsenhed, Brenstrupgardvej 100, 8200Århus NProjektets starttidspunkt:01.08.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.07.2009Data slettes 31.07.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):55Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:10-års-opfølgning på projektet ”Pr<strong>og</strong>nostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specieltmed henblik på kronisk rejektion”FormålEvaluering af projekt ”Pr<strong>og</strong>nostiske faktorer i baseline nyregraft-biopsier, specielt med henblik påkronisk rejektion”Ph.D.-projekts konklusion var, at der fandtes faktorer i nyre-transplanteredepatienters baseline-biopsier, som var pr<strong>og</strong>nostiske for nyre-transplantatets funktion <strong>og</strong> virketid.N<strong>og</strong>le af faktorerne viste svagere tendens, <strong>og</strong> længere opfølgningstid fandtes nødvendig.Hvor opbevares dataPatol<strong>og</strong>isk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, 89497476 <strong>og</strong>Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C, 89492144.ProjektansvarligLæge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patol<strong>og</strong>isk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000Århus C, 89497476KontaktpersonLæge Ph.D. Anne Ringer Ellingsen, Patol<strong>og</strong>isk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000Århus C, 89497476Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08/ 055Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Patol<strong>og</strong>isk Institut, Århus Sygehus, Tage Hansensgade, 8000 Århus C, 89497476Elektronmikroskopi-laboratoriet, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C, 89492144Projektets starttidspunkt:01.08.1008Forventet sluttidspunkt:01.08.2011Data slettes 01.08.2011Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):56Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Er det via en tværfaglig indsats muligt at imødegå overvægt hos personer med rygmarvsskade?FormålOvervægt er et stigende problem både i befolkningen som helhed <strong>og</strong> hos rygmarvsskadede. For


denne gruppe som er lammet i en større eller mindre del af kroppen har det i særlig grad negativekonsekvenser både helbredsmæssigt <strong>og</strong> færdighedsmæsigt. Vi ønsker at undersøge om vi med entværfaglige indsats kan modvirke overvægt hos patienter med nyopstået rygmarvsskade.Hvor opbevares dataParaplegifunktionen, <strong>Region</strong>shospital Viborg. 8800 Viborg, Tlf. 89273653ProjektansvarligLedende overlæge Inger Lauge, paraplegifunktionen, <strong>Region</strong>shospital Viborg. 8800 ViborgTlf. 89273653 e-mail: inger.lauge@Viborg.RM.dkKontaktpersonSygeplejerske Randi Eilenberger paraplegifunktionen, <strong>Region</strong>shospital Viborg. 8800 ViborgTlf. 89273750 e-mail: dsr.tr.reum.vs@sygehusviborg.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 056Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Paraplegifunktionen, <strong>Region</strong>shospital Viborg. 8800 Viborg, Tlf. 89273653Projektets starttidspunkt:01.09.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.09.2012Data slettes 01.09.2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):57Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Undersøgelse af Hiv <strong>og</strong> DepressionHiv-patienter på Odense Universitetshospital indgår nu i undersøgelsen ved overlæge Court Pedersen.Data fra Den Danske HIV Kohorte indgår i undersøgelsen til at sammenligning af data, ved overlæge Niels Obel,Rigshospitalet.Ved risiko for depression tilbydes patienten vurdering ved psykiater <strong>og</strong> personlighedsforstyrrelser undersøges afpsykiater ved SCID-II spørgeskemaPh.d projektet afsluttes februar 2011.Hvor opbevares dataInfektionsmedicinsk afdeling QÅrhus UniversitetshospitalSkejby SygehusDK-8200 Aarhus NProjektansvarligLotte Ørneborg RodkjærForskningssygepl., MPH, PhD. stud.KontaktpersonLotte Ørneborg RodkjærForskningssygepl., MPH, PhD. stud.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer:


Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Infektionsmedicinsk afdeling QÅrhus UniversitetshospitalSkejby SygehusDK-8200 Aarhus NsamtOdense UniversitetshospitalSdr. Boulevard 295000 Odense CProjektets starttidspunkt:Er forlængelse afeksisterende projektForventet sluttidspunkt:01.02. 2011Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):58Udgår59Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:An International Study on MRI-guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer(EMBRACE)FormålEMBRACE er et observationsstudie vedrørende effekten af MR vejledt brachyterapi til behandlingaf livmoderhalskræft. Med MR vejledt brachyterapi er det muligt at give en mere præcisstrålebehandling end det traditionelt er mulighed for baseret på CT eller røntgenbilleder. MRvejledt brachyterapi er derfor standard på Århus Sygehus. Med MR scanning har man mulighedfor at få meget eksakte informationer om de stråledoser, der bliver afsat i tumor <strong>og</strong> det raske væv. Isamarbejde med afdelinger fra Europa, Canada <strong>og</strong> USA vil der systematisk blive indsamlet dataom sygdomskontrol <strong>og</strong> bivirkningerHvor opbevares dataKlinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus UniversitetProjektansvarligJacob Christian Lindegaard, Onkol<strong>og</strong>isk afd. D, Århus Sygehus NBG, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000Århus C. Tlf 89492577, mail: jlind@as.aaa.dkKontaktpersonJacob Christian Lindegaard, Onkol<strong>og</strong>isk afd. D, Århus Sygehus NBG, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000Århus C. Tlf 89492577, mail: jlind@as.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 065Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk Epidemiol<strong>og</strong>isk Afdeling, Århus UniversitetProjektets starttidspunkt:01.10.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.09.2013Data slettes 30.09.2023Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


60Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Studier af biomarkører for endoleak <strong>og</strong> ruptur af store aorta-aneurismerFormålDet primære formål er at opstille pr<strong>og</strong>nostiske modeller for kommende ruptur af store(thorako)abdominale aortaaneurismer ved at oprette en landsdækkende case—kontrol undersøgelse<strong>og</strong> en landsdækkende kohorte af patienter med et stort aortaaneurisme, der ikke opereres. Ligeledesgennem en landsdækkende kohorteundersøgelse af finde biomarkører for utætheder (endoleaks)ved endovaskulært behandlede tilfælde af AAA.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Forskningssektionen, Heibergs Alle 4, 8800 ViborgProjektansvarligForskningsoverlæge Jes Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet ViborgKontaktpersonForskningsoverlæge Jes Lindholt, Forskningssektionen, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg,Jes.S.Lindholt@Viborg.RM.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 060Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Forskningssektionen, Heibergs Alle 4, 8800 ViborgProjektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2023Data slettes 31.12.2023Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):61Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Patientens oplevelse af et koordineret forløbFormålFormålet med udviklingsprojektet er ud fra et patientperspektiv at evaluere pakkeforløbet tilpatienter, der udredes <strong>og</strong> behandles for tarmkræft med henblik på• at få indblik i om patienternes oplevelse af forløbene stemmer overens medsundhedspersonalets opfattelse af forløbeneat få belyst hvor forløbene kan optimeres <strong>og</strong> udvikles yderligereHvor opbevares dataKirurgisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØProjektansvarligOversygeplejerske Lis Smed Christensen, Kirurgisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Randers. Tlf.nr8910 2565, e-mail; lse@rc.aaa.dkProjektleder er udviklingssygeplejerske Grete Kærgaard, Kirurgisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitaletRanders. Tlf.nr. 8910 2842, e-mail; grk@rc.aaa.dkKontaktperson


Projektleder er udviklingssygeplejerske Grete Kærgaard, Kirurgisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitaletRanders. Tlf.nr. 8910 2842, e-mail; grk@rc.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 061Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Kirurgisk Afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØProjektets starttidspunkt:01.09.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.05.2009Data slettes 31.12.2009Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):62Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Billeddiagnostisk evaluering af human placenta in vitroFormål.Volumetriske data fra MR- <strong>og</strong> CT-skanninger af humane placentae in vitro sammenholdes medobstetriske data for barnet <strong>og</strong> histol<strong>og</strong>isk evaluering af placenta mhp. påvisning af en evt.sammenhæng. Formålet er således at udvikle en ny metode til strukturel evaluering af humanplacenta. Metoden søges anvendt på normale såvel som patol<strong>og</strong>iske placentae.Hvor opbevares dataMR-centret, Århus Universitethospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej, 89495264,ProjektansvarligAnne Staub Rasmussen, MR-centret, Århus Universitethospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej,89495264, anne@mr.au.dkKontaktpersonAnne Staub Rasmussen, MR-centret, Århus Universitethospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej,89495264, anne@mr.au.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 062Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):MR-centret, Århus Universitethospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej, 89495264,Projektets starttidspunkt:01.09.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.09.2009Data slettes 01.09.209Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):63Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:


Hormonlignende xenobiotika <strong>og</strong> kvinders reproduktion: Effekt af phthalaterFormålFormålet er at undersøge om udsættelse for phthalater i perioden hvor kvinder forsøger at blivegravid påvirker reproduktive hormoner, menstruationscyklus, spontane aborter eller øger risikoenfor forlænget ventetid til graviditet.Hvor opbevares dataÅrhus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygn 2C8000 Århus CProjektansvarligLektor PhD, Gunnar Vase Toft Århus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygn2C, 8000 Århus CKontaktpersonLektor PhD, Gunnar Vase Toft Århus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygn2C, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 063Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygn 2C, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.10.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2009Data slettes 31.12.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):64Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Effekten af hjemmetræning med fokus på muskelstyrke efter Total Hofte AlloplastikFormål:Der ønskes i dette studie at evaluere effekten af 3 måneders styrkepræget hjemmetræning til THApatienter umiddelbart postoperativt sammenlignet med den nuværende hjemmetræningHvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 SilkeborgProjektansvarligLone Ramer Mikkelsen, Udviklingsfysioterapeut i Kirurgisk Terapiafsnit, <strong>Region</strong>shospitaletSilkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg, Mail: fylrm@sc.aaa.dk, TLF: 26 24 50 13KontaktpersonLone Ramer Mikkelsen, Udviklingsfysioterapeut i Kirurgisk Terapiafsnit, <strong>Region</strong>shospitaletSilkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg, Mail: fylrm@sc.aaa.dk, TLF: 26 24 50 13Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 064Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Kirurgisk Terapiafsnit, <strong>Region</strong>shospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg


Projektets starttidspunkt:12.09.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.01.2010Data slettes 01.01.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):65Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:En registerbaseret undersøgelse af risikoen for kryptorkisme blandt drengebørn, hvis mødre har været udsatfor pesticider under graviditetenFormål:Formålet med projektet er at undersøge om gravide kvinder der arbejder i gartnerier <strong>og</strong> udsættes forpesticider i den første tredjedel af graviditeten har en øget risiko for at føde drengebørn med kryptorkisme(en tilstand hvor en eller begge testikler ikke er faldet på plads i pungen ved fødslen).Hvor opbevares datapå Arbejdsmedicinsk klinik, Århus sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, Bygn. 2C, 1. sal; 8000 Århus C;ProjektansvarligGunnar Vase Toft, Arbejdsmedicinsk klinik, Århus sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, Bygn. 2C, 1. sal; 8000Århus C; Tlf: +45 89494290; e-mail: gutof@as.aaa.dkKontaktpersonStud. Med. Pernille Gabel; Arbejdsmedicinsk klinik, Århus sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, Bygn. 2C, 1. sal;8000 Århus C; Tlf: +45 89494290; Pernille_gabel@msn.comIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 065Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Arbejdsmedicinsk klinik, Århus sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, Bygn. 2C, 1. sal; 8000 Århus C;Projektets starttidspunkt:01.09.2009Forventet sluttidspunkt:31.07.2009Data slettes 31.07.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):66Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:JUMP – ’Job <strong>og</strong> Unges Matchning Pr<strong>og</strong>ram’Formål:Hovedformålet med den eksterne evaluering af JUMP er at dokumentere pr<strong>og</strong>rammets virkninger iforhold til at sikre, at de unge fra Holmstrupgård, som har de nødvendige forudsætninger, faktiskfår held til vinde fodfæste på arbejdsmarkedet eller inden for rammerne af et uddannelsestilbudefter afslutningen af deres ophold på Holmstrupgård.Hvor opbevares dataCenter for Kvalitetsudvikling, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, 87 28 50 03Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand, 86 24 04 11ProjektansvarligFaglig koordinator Morten Greve, Center for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong>shuset Århus


<strong>Region</strong> Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, 87 28 49 42, 50 80 70 06morten.greve@stab.rm.dkKontaktpersonKonsulent Christiane Bundegaard Petersen, Center for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong>shuset Århus<strong>Region</strong> Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, 87 28 81 33christiane.petersen@stab.rm.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 066Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Center for Kvalitetsudvikling, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, 87 28 50 03Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand, 86 24 04 11Projektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:25. 09.<strong>2008</strong>31.05.2010Data slettes 30.11.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):67Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Optimering af glycæmisk kontrol med insulin hos diabetikere med hjerteinsufficiens – effekt påhjertefunktion <strong>og</strong> skeletmuskulaturFormål:Formålet med dette projekt er at optimere behandlingen af diabetes mellitus hos patienter medhjertesvigt, <strong>og</strong> undersøge, om forbedret blodsukkerregulering øger muskelstyrken <strong>og</strong> har gavnligeffekt på hjertefunktionen.Hvor opbevares data<strong>Region</strong>shospitalet Viborg,´Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.ProjektansvarligLæge Ann Bovin,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.KontaktpersonLæge Ann Bovin,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 067Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.Projektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv10.10.<strong>2008</strong>31.12.2011(hvis ja, sæt kryds):


Data slettes 31.12.201868Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Sundhedsfremmende indsats for amning i kommunerne i <strong>Region</strong> Midtjylland – betydning afimplementeringsstrategi <strong>og</strong> effekt ved indførelse af et evidensbaseret pr<strong>og</strong>ram.FormålInterventionsforskning der undersøger om et evidensbaseret standardiseret pr<strong>og</strong>ram kaldet Amning<strong>og</strong> tidlig kontakt i sundhedsplejens praksis kan forbedre ammefrekvensen?Hvor opbevares dataDataManagement enheden, Center for Folkesundhed, <strong>Region</strong> MidtjyllandOluf Palmes Allé 17, 8200 Århus NProjektansvarlig<strong>Region</strong>ssundhedsplejerske MPH, Ingeborg Kristensen<strong>Region</strong>alt Sundhedssamarbejde. <strong>Region</strong> MidtjyllandSkottenborg 26, 8800 ViborgIngeborg.kristensen@stab.rm.dkKontaktpersonPostdoc. Hanne Kronborg, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for SygeplejevidenskabÅrhus Universitet, Høegh-Guldbergsgade 6 , Bygning 630, 8000 Århus C8942 4854, hk@sygeplejevid.au.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NejEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 068Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):<strong>Region</strong>alt Sundhedssamarbejde. <strong>Region</strong> MidtjyllandSkottenborg 26, 8800 Viborg OG, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for SygeplejevidenskabÅrhus Universitet, Høegh-Guldbergsgade 6 , Bygning 630, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.10.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):69Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:LV lead place,ent and Clinical outcome in patients treated with CRTFormål:Undersøge om placeringen af venstre hjertekammers electrode I forbindelsemed anlæggelse af biventrikulær pacemaker til patienter med hjertesvigthar betydning for ekkokardi<strong>og</strong>rafiske <strong>og</strong> kliniske endepunkter.Hvor opbevares dataB-forskning Skejby Sygehus Brændrstrupgårdsvej 100 8200 Århus N


ProjektansvarligMads Brix Kronborg B-forskning Skejby Sygehus Brændrstrupgårdsvej 100 8200Århus N 89496234 mbk5@hotmail.comKontaktpersonMads Brix Kronborg B-forskning Skejby Sygehus Brændrstrupgårdsvej 100 8200Århus N 89496234 mbk5@hotmail.comIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 069Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):B-forskning Skejby Sygehus Brændrstrupgårdsvej 100 8200 Århus N 89496234mbk5@hotmail.comProjektets starttidspunkt:01.11.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.02.2009Data slettes 01.02.2019Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):70Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Livskvalitet hos patienter med neuroendokrine tumorer i mavetarmkanalen.Formål:At undersøge livskvalitet hos patienter med neuroendokrine tumorer i mavetarm kanalen ved hjælpaf validerede spørgeskemaer ved diagnose samt efter forskellige specifikke behandlinger. Danskdeltagelse i internationalt multicenter projekt.Hvor opbevares dataMedicinsk Afdeling V, Århus SygehusÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 1C, 1. Sal, 8000 Århus CProjektansvarligoverlæge ph.d., Henning Grønbæk vedMedicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 1C, 1.Sal, 8000 Århus C, Telefon: 89 49 40 76Kontaktpersonoverlæge ph.d., Henning Grønbæk ved Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital,Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 1C, 1. Sal, 8000 Århus C, Telefon: 89 49 40 76Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 070Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 1C, 1.Sal, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:30.11.2016Data slettes senest31.12.2016Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


71Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Kan PET-skanning bruges til at forudsige effekten af et nyt farmaka hos patienter medlungekræft?Formål:Erlotinib (Tarceva) er en ny medicintype.Vi antager, at Tarceva skal opkoncentreres i tumor for at kunne virke. Vi vil i dette studieundersøge, om vi kan synliggøre denne opkoncentrering ved at mærke Tarceva med et radioaktivtkulstofatom, indsprøjte dette i patienten <strong>og</strong> herefter foretage en PET-skanning. Vi vil herefterkunne ”måle”, hvor meget Tarceva der optages i kræftknuden. Ved at følge patienterne underbehandlingen vil vi undersøge, om optagelsen har sammenhæng med effekten.Vi forventer, at studiet vil danne baggrund for udvikling af en PET-baseret metode, der kananvendes til udvælgelse af de patienter, der vil have glæde af behandling med Tarceva.Hvor opbevares dataklinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C.ProjektansvarligAshfaque Memon, klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 ÅrhusC. Telf: 89492911. E-mail: amemo@as.aaa.dkKontaktpersonAshfaque Memon, klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 ÅrhusC. Telf: 89492911. E-mail: amemo@as.aaa.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-2-1-08 / 071Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus C.Projektets starttidspunkt:04.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 31.12.2020Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):72Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Lungefunktionspåvirking ved behandling med OxaliplatinFormål:At afklare om behandling med oxaliplatin (kemoterapeutikum der anvendes ved behandling af tyk<strong>og</strong>endetarmskræft) inducerer målbare ændringer i lungefunktionen <strong>og</strong> / eller i afvikletgangdistance på fladt underlag i løbet af 6 minutter. Vi planlægger at undersøge i alt 40 patienter.Projektet er godkendt af den regionale Videnskabsetiske KomitéHvor opbevares dataKlinisk fysiol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> nuklearmedicinsk afd., <strong>Region</strong>shospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 HerningProjektansvarlig1. reservelæge June Anita Ejlersen, Klinisk fysiol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> nuklearmedicinsk


afd., <strong>Region</strong>shospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning. Tlf. 99272553. E-mail: hecjae@ringamt.dkKontaktperson1. reservelæge June Anita Ejlersen, Klinisk fysiol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> nuklearmedicinskafd., <strong>Region</strong>shospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning. Tlf. 99272553. E-mail: hecjae@ringamt.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NejEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 072Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Klinisk fysiol<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> nuklearmedicinsk afd., <strong>Region</strong>shospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400Herning. Tlf. 9927 2553.Projektets starttidspunkt:01.10.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.10.2011Data slettes 01.10.2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):73Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Postoperative smerter efter bækkenosteotomi med lokal infiltrationsanalgesi hos børn medcerebral parese.Formål:Dette forsøgs formål er at sammenligne smerter efter bækken- <strong>og</strong> lårbensoperation hos børn medCerebral Parese (CP), hvor en gruppe behandles med vanlig smerte behandling <strong>og</strong> den andengruppe derudover med lokalbedøvelse gennem smertekateter ved operationsstedet. Man vil hermedkunne identificere om patienter med CP vil have gavn af denne nye smertebehandling, herunderhave hurtigere mobilisering <strong>og</strong> et kortere indlæggelsesforløb.Hvor opbevares dataÅrhus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus,ProjektansvarligLine Kjeldgaard Pedersen på aflåst kontor på Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus, tlf:20718424, e-mail: linekjpe@hotmail.comKontaktpersonLine Kjeldgaard Pedersen på aflåst kontor på Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus, tlf:20718424, e-mail: linekjpe@hotmail.comIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)NejEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 073Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 Århus, tlf: 20718424, e-mail: linekjpe@hotmail.comProjektets starttidspunkt:01.01.2009Forventet sluttidspunkt:31.12.2009Data slettes 31.12.2014Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


74Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Proteinmarkører i serum hos patienter, der udredes for lungecancer.Formål:Hvor opbevares data Århus Sygehus, Lungemedicinsk afd. Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 2 B, 8000Århus CProjektansvarligOverlæge Torben Riis Rasmussen, Århus Sygehus, Lungemedicinsk afd. Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning2 B, 8000 Århus C, tlf. 89492116, mai.: triis@as.aaa.dkKontaktperson læge Ulrick Espelund, Århus Sygehus, Lungemedicinsk afd. Nørrebr<strong>og</strong>ade 44,bygning 2 B, 8000 Århus C, tlf. 89492116, mail.: uespelund@hotmail.comIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 074Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Sygehus, Lungemedicinsk afd. Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 2 B, 8000 Århus C,Projektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:01.12.2018Data slettes 01.12.2018Projektet er afsluttet, <strong>og</strong>oplysningerne er slettet, anonymisereteller overført til arkiv (hvis ja, sætkryds):75Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Prospektivt studie med patienter behandlet med pegyleret interferon-alfa 2b (PegIntron®)for metastaserende carcinoider i ileo-coecal-regionenFormål:3. At undersøge effekten af 2 doser pegyleret interferon på klinisk, biokemiske samtbilleddiagnostiske ændringer hos patienter med neuroendokrine tumorer med metastaser4. At undersøge effekt på livskvalitet hos disse patienter.Der indsamles biol<strong>og</strong>isk materiale i form af blodprøver fra 90 patienter i Norden, der forventes atkunne inkluderes 10-15 patienter i Danmark. Prøverne anonymiseres <strong>og</strong> fryses ned umiddelbartefter indsamling. Analysering finder sted en bloc efter endt dataindsamling ved UppsalaUniversitets Hospital.Hvor opbevares dataUppsala Akademiska Sjukhuset, Uppsala, SverigeProjektansvarlig


Overlæge, ph.d Hening Grønbæk, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, ÅrhusUniversitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg 7, 8000 Århus C, Telefon: 89 49 28 00KontaktpersonOverlæge, ph.d Hening Grønbæk, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, ÅrhusUniversitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg 7, 8000 Århus C, Telefon: 89 49 28 00Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej)JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 075Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Hepato-gastroenterol<strong>og</strong>isk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus UniversitetshospitalNørrebr<strong>og</strong>ade 44, byg. 7, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt:31.12.201205.12.<strong>2008</strong>Data slettes 31.12.2022Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):76Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Genetiske variationers betydning for udviklingen af tyk- <strong>og</strong> endetarmskræft, prostatakræft <strong>og</strong> urinblærekræft i den danske befolkningFormål:omfatter en analyse af hvorvidt bestemte genetiske variationer (SNP'er) øger risikoen forudviklingen af tyk- <strong>og</strong> endetarmskræft, prostatakræft <strong>og</strong> urin blærekræft i den danske befolkning.Der er tale om et registerforskningsprojekt, som omfatter biol<strong>og</strong>iskmateriale fra Biobankerne vedKlinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.Hvor opbevares dataMolekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital,SkejbyBrendstrupgaardsvej, 8200 Århus NProjektansvarligLektor Claus Lindbjerg Andersen, Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk BiokemiskAfdeling, Århus Universitetshospital, SkejbyBrendstrupgaardsvej, 8200 Århus N, 89495195,cla@ki.au.dkKontaktpersonLektor Claus Lindbjerg Andersen, Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk BiokemiskAfdeling, Århus Universitetshospital, SkejbyBrendstrupgaardsvej, 8200 Århus N, 89495195,cla@ki.au.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 076Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Molekylær Diagnostisk Laboratorium, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital,SkejbyBrendstrupgaardsvej, 8200 Århus N, 89495195, cla@ki.au.dkProjektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2012Data slettes 31.12.2017Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):


77Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Dynamic opening and closing velocities of stentless bioprostheses in humansFormal:At måle flig hastigheden af to typer biol<strong>og</strong>iske hjerte klapper lige efter disse er blevet indopereret.Projektet af et underprojekt af et Ph.d. projekt som undersøger to forskellige biol<strong>og</strong>iskhjerteklapper. Dette Ph.d. projekt er godkendt af etisk råde. Dette projekt komme ikke til at kunnemærkes for patienterne da anæstesien laver ultralydsbilleder under operation som standart.Hvor opbevares dataHjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Forskningsafsnittet.Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus NProjektansvarligMarkus Winther FrostHjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Forskningsafsnittet.Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus NKontaktpersonMarkus Winther FrostHjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Forskningsafsnittet.Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus NIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 77Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T, Forskningsafsnittet.Brendstrupgårdsvej 100, DK-8200 Århus NProjektets starttidspunkt:01.02.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2010Data slettes 31.12.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):78Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Integrerede diagnostiske studier ved amyotrofisk lateral sclerosisFormålProjektets formål er at integrere informationen fra klinisk undersøgelse, elektrofysiol<strong>og</strong>iske studier <strong>og</strong> billeddannendemetoder til at stille diagnosen amyotrofisk lateralsklerose (ALS) tidligere i forløbet. Der forsøges afklaret tidligediagnostiske træk ved sygdommen som i dag typisk diagnosticeres 1 år efter første symptomdebut. En af hypoteserneer at motorisk evokerede potentialer (MEP) i kombination med diffusion tensor MR kan anvendes til at bekræfte klinisk<strong>og</strong> subklinisk øvre motor neuron affektionHvor opbevares dataNeurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C,Projektansvarlig prof, dr. med. Anders Fuglsang FrederiksenNeurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: 8949 3100, E-mail: andefugl@rm.dk.Kontaktperson Jasna Furtula, læge, klinisk assistentNeurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: 8949 3426, e-mail: jasna@as.aaa.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJ


Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 078Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 10, parterre, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.07.2010Data slettes 31.07.2021Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):79Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Påvirkning af det sensoriske nervesystem ved ALSFormål:Projektets formål er at øge kendskabet til sygdomsmekanismerne ved amyotrofisk lateralsklerose (ALS), herunderevaluere om der eksisterer en ikke tidligere beskrevet ALS variant, hvor de sensoriske nerver <strong>og</strong>så rammes, selvomALS traditionelt er beskrevet som en sygdom, der udelukkende involverer det motoriske nervesystem. Dennepatientgruppe kan adskille sig pr<strong>og</strong>nostisk fra patienter med klassisk ALS <strong>og</strong> have et andet behandlingsbehov. Påkortere sigt vil den viden der genereres i projektet føre til forbedret <strong>og</strong> tidligere diagnostik af ALS. På længere sigt vil enbedre forståelse af sygdommens natur være en forudsætning for videre udforskning af pat<strong>og</strong>enesen ved ALS <strong>og</strong> udviklingaf fremtidig behandling.Hvor opbevares dataNeurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning10, parterre, 8000 Århus CProjektansvarligAnders Fuglsang-Frederiksen, professor, dr.med.,Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: 8949 3100, E-mail: andefugl@rm.dk.KontaktpersonJasna Furtula, læge, klinisk assistent,Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning10, parterre, 8000 Århus C, Tlf.: 8949 3100, E-mail: andefugl@rm.dk.Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 079Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning10, parterre, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.05.2011Data slettes 31.05.2021Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):80Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Aquaporin 2 i urinen <strong>og</strong> NPHS2 genet ved nefrotisk syndrom hos voksneFormål:Undersøgelse af aquaporin 2 i urinen <strong>og</strong> NPHS2 genet ved nefrotisk syndrom hos voksneHvor opbevares data


Medicinsk Forskningsafsnit, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægårdsvej 12, 7500 HolstebroProjektansvarligAfdelingslæge Ingrid Møller Thomsen, Medicinsk Forskningsafsnit, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro,Lægårdsvej 12, 7500 HolstebroKontaktpersonAfdelingslæge Ingrid Møller Thomsen, Medicinsk Forskningsafsnit, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro,Lægårdsvej 12, 7500 HolstebroIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 080Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Medicinsk Forskningsafsnit, <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro, Lægårdsvej 12, 7500 HolstebroProjektets starttidspunkt:Maj 2005Forventet sluttidspunkt:31.12.2011Data slettes 31.12.2011Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):81Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Den endokrine effekt af enten r-LH eller lav dosis r-hCG tilskud til r-FSH stimulering hosnorm<strong>og</strong>onadotrope kvinder som gennemgår IVF/ICSI behandling efter en lang GnRHagonist nedreguleringsprotocolformål:Formålet med forsøget er at sammenligne effekten af 2 godkendte præparater ved lodtrækning i t<strong>og</strong>rupper af patienter. En gruppe, hvor man benytter sig af r-hCG som tilskud til stimuleringen medFSH, <strong>og</strong> en anden, hvor man benytter sig af r-LH som tilskud til stimuleringen med FSH.Undersøgelsens fokus vil være rettet mod mængden af kvindeligt kønshormon ved fuldendtstimulering, hormonforbrug, ægkvalitet, <strong>og</strong> graviditet.Hvor opbevares dataFertilitetsklinikken, <strong>Region</strong>shospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive <strong>og</strong>Fertilitetsklinikken, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 DK-5000 Odense CProjektansvarligPeter Humaidan, klinikchef, overlæge , Fertilitetsklinikken, <strong>Region</strong>shospitalet Skive, Resenvej 25,DK-7800 Skive, Tlf. + 45 89274011, E-mail: peter.humaidan@viborg.RM.dkKontaktpersonPeter Humaidan, klinikchef, overlæge , Fertilitetsklinikken, <strong>Region</strong>shospitalet Skive, Resenvej 25,DK-7800 Skive, Tlf. + 45 89274011, E-mail: peter.humaidan@viborg.RM.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JA


Evt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 081Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Fertilitetsklinikken, <strong>Region</strong>shospitalet Skive, Resenvej 25, DK-7800 Skive <strong>og</strong>Fertilitetsklinikken, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 DK-5000 Odense CProjektets starttidspunkt:01.01.2009Forventet sluttidspunkt:01.07.2010Data slettes 31.12.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):82Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:”Forudsigelse af intensivpatienters væskebehovFormål:Intensivpatienters væskebehov er vanskeligt at vurdere trods megen monitorering.Formålet med projektet at validere en nyligt opfundet <strong>og</strong> lovende markør for intensivpatientersvæskebehov (pre-ejection period variation, PEPV), med henblik på, at parameteren muligvis kananvendes fremover til at løse dette klinisk relevante problem, som intensivlæger dagligt står stilletoverforHvor opbevares dataÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 1C, 1. sal, 8000 Århus CProjektansvarlig, Simon Tilma VistisenÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 1C, 1. sal, 8000 Århus CKontaktpersonSimon Tilma VistisenÅrhus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 1C, 1. sal, 8000 Århus CIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 082Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Århus Universitetshospital, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, bygning 1C, 1. sal, 8000 Århus CProjektets starttidspunkt:01.01.2009Forventet sluttidspunkt:01.07.2010Data slettes 01.07.2010Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):83Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Karpaltunnel syndrom- ENGvs.UL undersøgelse. Dobbel-blindet, prospektivt ,randomiseret studieFormål:I et blindet, randomiseret <strong>og</strong> kontrolleret design ønsker vi at undersøge <strong>og</strong> følge patientermed symptomer for karpal tunnel (KT) (henvist til neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling til ENG. samten kohort alders <strong>og</strong> køns matchede raske personer uden symptomer på CT.Hvor opbevares dataNeurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Parterre, BYg 10, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44,


8000 DKProjektansvarligErisela Qerama Montvilas, Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Sygehus,89493131, erisela@akhphd.au.dkKontaktpersonErisela Qerama Montvilas, Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Århus Sygehus,89493131, erisela@akhphd.au.dk,Indgår der en biobank i projektet? (ja/nej) NEJEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 083Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Neurofysiol<strong>og</strong>isk afdeling, Parterre, BYg 10, Århus Sygehus, Nørrebr<strong>og</strong>ade 44, 8000 DKProjektets starttidspunkt:25.11.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.12.2014Data slettes 31.12.2018Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):84Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Sammenligning af digital spektrofotometri <strong>og</strong> laser Doppler metoder til bestemmelse af hudensgennemblødning.Formål:Formålet med forsøgene er at sammenligne digital spektrofotometri med to laser Doppler metodertil måling af blodgennemstrømning i huden.Hvor opbevares dataLaboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4ProjektansvarligOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, Telefon 89 27 23 05E-mail lars.j.petersen@viborg.rm.dkKontaktpersonOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, Telefon 89 27 23 05E-mail lars.j.petersen@viborg.rm.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej)JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 084Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation, Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling,<strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, Telefon 89 27 23 05Projektets starttidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkivOkt. <strong>2008</strong>31.12.<strong>2008</strong>(hvis ja, sæt kryds):


Data slettes 31.12.201285Projektets titel samt evt. en kort formålsbeskrivelse, hvis formålet ikke fremgår af titlen:Sensoriske effekter af natrium lauryl sulfat i huden.Formål:Formålet med forsøget er at kvantificere sensoriske <strong>og</strong> inflammatoriske reaktioner af topikal SLS ihuden hos raske forsøgspersoner.Hvor opbevares dataLaboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 48800 Viborg.ProjektansvarligOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 48800 Viborg. Telefon 89 27 23 05, E-mail lars.j.petersen@viborg.rm.dkKontaktpersonOverlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen,Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 48800 Viborg. Telefon 89 27 23 05, E-mail lars.j.petersen@viborg.rm.dkIndgår der en biobank i projektet? (ja/nej) JAEvt. regionens eget journalnummer: (udfyldes af regionssekr.)1-16-02-1-08 / 085Hvor gennemføres projektet? angiv sygehus(e)/afdeling(er):Laboratoriet for eksperimentel fysiol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> inflammation,Klinisk Fysiol<strong>og</strong>isk afdeling, <strong>Region</strong>shospitalet Viborg, Heibergs Alle 48800 Viborg.Projektets starttidspunkt:16.12.<strong>2008</strong>Forventet sluttidspunkt:31.01.2009Data slettes 31.12.2012Projektet er afsluttet, <strong>og</strong> oplysningerne erslettet, anonymiseret eller overført til arkiv(hvis ja, sæt kryds):

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!