No Slide Title

ucf.dk

No Slide Title

Temadag om”Længst mulig i eget liv”Myndighed og økonomi10. maj 2011


Præsentation og programØkonomisk konsulent:• Anne Grethe EriksenLeder af Visitationen:• Hanne RasmussenProgram:• Oplæg• Spørgerunde – myndighed• Spørgerunde - økonomi10. maj 2011


Udgangspunkt• BUM model siden 2003 på praktisk- og personlighjælp, træning og Hjemmesygepleje.– Visitationens rolle fra 2003 – 2008– Højt fokus på retssikkerhed og korrekte afgørelser– Øget brug af midlertidig hjemmehjælp– Hver borger har flere ”planer”• Visitation i vejledende pakker efter borgerensfunktionsniveau– Ydelseskatalog– Kvalitetsstandarder• 11 Leverandører godkendt, 10 til praktisk hjælp,• 4 leverandører godkendt til personlig hjælp.10. maj 2011


Hverdagsrehabilitering• Alle nye borgere og borgere medrehabiliteringspotentiale opstartes med hjælp efter§86, hvis det er muligt.– Ingen frit valg.– Borgeren får en rehabiliteringsplan.– Flere faggrupper formelt inde over sagen før derbevilliges ( øget samarbejde og øgetforståelse/respekt for andre fag )– Det længste forløb, der har været indtil nu er 26uger.(resultat : lettere hjælp)• Når hverdagsrehabilitering er færdigt bevilligespersonlig eller praktisk hjælp .– Frit valg igen. Leverandørerne skal vedligeholde detopnåede funktionsniveau. ( monitorering)• Samarbejde med leverandørerne er vigtigt• ”Gulerod” for leverandørerne = kompetenceudvikling afpersonalet.10. maj 2011


Trænende Hjemmehjælp• Udfordringer:• Revisitering af alle borgere –udviklende/vedligeholdende ”pakker”• Den motiverende samtale• Kunne spotte udviklingspotentialet• Samarbejde i de tværfaglige teams• Hvordan bevares myndighedsfunktionen10. maj 2011


10. maj 2011


Oprindelige forudsætningerøkonomi:• Erfaringer fra Östersund i Sverige: effektenvar investeringen + 70 %• Overført til Fredericia kommune:Investering = 1,5 mio.Sparet Hjemmehjælp: 2,5 mio.• Forudsætningerne for beregning i Fredericiakommune:– 2,5 mio i sparet hjemmehjælp svarer til at 18personer over 67 år udskyder deres behov forhjemmehjælp i 4 år.– Realistisk når 100-150 personer tilbydes forløb– Tilbagefald er beregnet til 25 % pr. år10. maj 2011


Præsentation afhverdagsrehabilitering• 15 hjemmetrænere – finansieret affritvalgsrammen• 3 terapeuter – 2 fra projektbevilling og1 ved omlægning af genoptræning• 1 sygeplejerske – fra projektbevilling• 1 leder – ved omlægning af drift• 1 visitatorstilling – ved omlægning afdrift• I alt 6,6 mio. kr.10. maj 2011


Resultater - Eksempel 1• Hr. Jensen ansøger om hjælp til rengøring• Får træning i 3 uger – i alt 15 timer.• Ville normalt have været visiteret tilrengøring 25 min./uge, men bliverselvhjulpen.• Besparelse 25 min./uge =21,7 time/år• Investeringen er tjent hjem efter ca. ¾ år.• Årlig besparelse : 6.500 kr. (v. timeløn på 300 kr.)10. maj 2011


Resultater - Eksempel 2• Fru Hansen ansøger om personlig ogpraktisk hjælp + sårpleje• Får intensiv træning i 31 dage – i alt 72,3timer• Ville normalt have været visiteret til 9,3timer/uge, men bliver selvhjulpen• Besparelse 9,3 timer/uge = 485 t./år• Investeringen er tjent hjem efter ca. 2måneder.• Årlig besparelse:145.500 kr. (v. timeløn på 300 kr. )10. maj 2011


Hvor mange borgere ?• Enten ca. 850 Hr. Jensen• Eller ca. 24 Fru Hansen• Eller et passende mixBesparelsen opnås !10. maj 2011


Hvordan kan man regne det ud ?Det kan man heller ikke gøre præcist!•Skyggeregnskab kan aldrig være præcist– er hypotetisk af natur•Skyggeregnskab kan kun være på visiterede timer– ikke de faktisk leverede timerBehov for dataudtræk for at sammenlignefaktisk leverede timer10. maj 2011


Første evalueringsrapportfra DSI og iTrackResultater:• Klar nedgang i antal leverede plejetimer• Antal leverede timer til genoptræning erikke steget tilsvarende• Mindre fald i praktisk hjælp10. maj 2011


10. maj 2011


10. maj 2011


Fortsat usikkerheder• Tidsperspektiv : holder effekten i 4år ?• Er et frafald på 25 % realistisk ?• Er der borgere nok i målgruppen?Investeringen justeres løbendeBehov for ny evalueringsrapport derEfter noget tid kan belyse frafaldet10. maj 2011


Forebyggelse (1)• Den forebyggende indsats udvidetmed 10 årgange indenfor densamme økonomiske ramme.• I alt ny målgruppe : extra 4.711personer pr. 1. januar 2009• Antal fuldtidsstillinger : 5,510. maj 2011


Forebyggelse (2)• Omlægning af de forebyggendebesøg.– Automatik og samme metodik de sidste5 år.– Mange lange besøg.• Forebyggende besøg for o. 75 årige– 1 besøg årligt, hvor 2. besøg aftales.– Altid mulighed for at bede om besøg– Risikobesøg og kobling til opfølgendehjemmebesøg.10. maj 2011


SeniorkurserForebyggelse (3)• Forebyggelse for de o. 65 årige:– Besøg efter behov ( kronisk sygdom,netværksproblemer)– Øget sundheds- og socialoplysning:• Seniorkurser• Empowerment.– For ca. 400.000 om året kan vi give 1000 borgere ettilbud, de mener er relevant for deres hverdag ogsom de udtrykker nytte af:• Seniorkurserne er evalueret med 500 deltager, hvor 94%siger de kan bruge det lærte i hverdagen.• Samarbejde med hele den øvrige kommune.Sundhed for ældre er ikke kun Pleje- og sundhedsresortområde.10. maj 2011


Forebyggelse (4)Tidlig opsporing af sygdom• Internt finansieret10. maj 2011


Kobling mellem ydelser ogøkonomi• Vi følger udviklingen:– Falder de visiterede ydelser efter §83?– Hvor mange Rehab pakker får borgeren set iforhold til det de ellers skulle have modtaget?– Hvordan går det med forbruget afsygeplejeydelser.• Forudsætning for Monitorering:– Afregning til alle leverandører– Datagrundlag for ydelsesomfang ogsammensætning• Både fritvalgsområdet og hjemmesygepleje• Et LIS system, som kan give data rimeligt stabilt.10. maj 2011

More magazines by this user
Similar magazines