Download filen her - Boligforeningen 3B

3b.dk

Download filen her - Boligforeningen 3B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○JANUAR 2003Nyhedsbrev fraFællesadministrationen 3BUdgives afFællesadministrationen 3B a.m.b.a.Kronprinsessegade 141306 København KTelefon 70 20 76 00Telefax 33 18 62 64Telefax udlejning 33 18 62 14E-mail 3b@3b.dkInternet www.3b.dkRedaktionNiels Peter Pedersen, ansv.Benny FlindtAnette Hertz (DJ)Oplag700 - VesterkopiSendes tilAlle afdelingsbestyrelsesmedlemmeri FB, KSB og H44,alle ansatte samtsamarbejdspartnereNæste nummerNæste nyhedsbrev fra 3B udkommerca. 21. marts 2003.NB:Alle læsere er velkomne til at kommemed indlæg, der blot skal være redaktioneni hænde ca. 14. marts2003.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○NYT ÅRSå har vi taget hul på et nyt år. Et år, som helt sikkert vil bringemange nye spændende udfordringer.Regeringen har som bekendt nedsat et embedsmandsudvalg,der allerede midt i oktober skulle komme med en rapport til høringom, hvordan regeringen kan sælge de almene boliger. Opgaven harmåske ikke været så enkel som forudsat, i hvert fald har udvalgetfået forlænget fristen til sidst i februar.I mellemtiden har BL, kommunerne - og en del politikere -været aktive i debatten om, hvilken rolle de almene boliger spiller isamfundet. Også vores egne medlemmer af afdelingsbestyrelser ogbestyrelser har givet deres vigtige besyv med i debatten, både påoffentlige møder og i artikler i aviser og lokalblade.BL har sat gang i en række analyser, som blandt andet viser, atsalg vil give kommunerne alvorlige problemer. Også udenlandskeerfaringer fra blandt andet Sverige og England viser, at det kanhave store konsekvenser, hvis man sælger: Ghettoer, mangel påboliger, der er til at betale med en almindelig indkomst, spøgelsesbyer,hvor man kan købe hele gader for prisen på et enkelt parcelhus.Skræmmende erfaringer, der ikke har meget at gøre med devisioner, regeringen har for salget: At få mere blandede bebyggelser.3B har selv i mange år været fortaler for, at vi fik mere blandedeejerformer. Det var derfor, vi udviklede medejerboligen. Detvar også derfor, FB gennemførte forsøg med at bygge både almeneboliger og andelsboliger i Guldbergsgade og her få nogle erfaringerat arbejde videre med.Men det har intet med salg at gøre. 3B mener, man kan løseproblemerne med et godt og tæt samarbejde med kommunerne,med social ansvarlighed, med visioner – og med almindeligt gå-påmod.Og gå-på-mod, det har vi. Netop nu er vi i gang med geareorganisationen til at kunne håndtere de ændringer, der allerede erkommet, og til dem, der er på vej. Det kan du læse mere om underNyt fra 3B.Vi har måske nok været for dårlige til at fortælle om kvaliteterneved at bo alment, men det kan vi gøre noget ved. Foreløbighar vi udgivet en avis til alle beboere i FB, KSB, H44 med inspirationtil at bruge råderetten og til at arbejde sammen om at skabegode rammer for fællesskabet. Den bliver fulgt op af endnu en„kampagne“, hvor vi fortæller mere om, hvordan afdelingsmødetkan arbejde med udearealer og skabe endnu bedre rammer forfællesskabet.Afdelingsbestyrelser, bestyrelser, medarbejdere i „huset“ og i„marken“, beboere - alle gør et flot stykke arbejde. Og jeg er stolt afat arbejde i den almene sektor.Anette Hertz, journalist i 3B


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○3 JANUAR 2003NYHEDERByggesager i 3BKSB-sager på vej:Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSBog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningeni Københavns Kommunehar indgået en aftale om ca.20 boenheder, som skal bruges tilbofællesskaber, fx til grønlandskekvinder. Skema A er sendt ind.Bogfinkevej, hvor der er indgåetaftale om nyt fælleshus samt bofællesskabfor afvænnede, sengeliggendenarkomaner.H44-sager på vej:H44's nye byggeri Søagerpark erved at blive bearbejdet i samarbejdemed Herlev Kommune.FB-byggesager i gang:Byggepladserne på de tre seniorbofællesskaberi Ballerup er i fuldgang:Kløvermarken med 14 medejerboligerog 5 almene - her var derrejsegilde den 1. oktober - og beboernefik nøglerne udleveret den 24.januar.Solsikken med 20 almene boliger -rejsegildet i januar blev udsat pgavejret. Ny dato kommer snart.Valmuen med 20 almene boliger -her var rejsegilde i december.KSB-byggesager i gang:Bogholder Allé - også kaldet Blækhuset- med 6 almene og 18 almenemedejerboliger er i fuld gang.Samtidig arbejder beboerne videremed rammerne for det forpligtendenaboskab. Der var rejsegilde den30. januar 2003.Omprioriteringssager på vej:HovedlistenRemisevænget Øst (FB)Remisevænget Nord (FB)Hørgården 1 (KSB)Hørgården 2 (KSB)Slotsherrenshus (KSB)Grønrisvej (KSB)Hammelstruphus (FB)Lønstrupgård (KSB)Bryggergården (KSB)Forventes afklaret i 1. kvartal 2003.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○NY STRUKTURFor at kunne yde en endnu bedre service er 3B i fuld gang med atindføre en ny struktur. Overordnet set vil der efter implementeringenvære fem afdelinger: kundeafdeling, økonomiafdeling, byggeafdeling,driftsafdeling og personale- og sekretariatsafdeling.Solvejg von Barm er leder af kundeafdelingen, Aage Pedersener leder af økonomiafdelingen, Erik D. Præstegaard er leder afbyggeafdelingen, mens vi via annoncer søger leder af driftsafdelingenog leder af personale- og sekretaritsafdelingen.Sammen med direktionen vil lederne af de fem afdelingerudgøre den nye ledergruppe, der skal fastholde og udvikle 3B'sstærke profil som dynamisk almen boligadministration.Resultat af lang procesDen nye struktur er resultatet af en lang proces, som bestyrelsenhar lagt rammerne for - og som også har involveret medarbejderne.3B's medarbejdere er også på andre områder i fuld gang medat forberede sig til de kommende udfordringer.- Det er klart, at det i en periode giver lidt ekstra arbejde ogkræver lidt ekstra resurser, men vi forventer, det hurtigt vilresultere i bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne og bedreservice for de nuværende og kommende beboere, samarbejdspartnereetc., understreger 3B's direktør Niels Peter Pedersen.Som første skridt i udviklingsprocessen har alle medarbejdere i administrationendeltaget i en workshop, hvor fælles mål for kompetenceudviklingen blev fundet. Arbejdetfortsætter på virksomhedskonferencen den 7. og 8. marts, hvor et andet emneer projektorganisering.Jobannoncer på hjemmesidenFrem til den 7. februar 2003 kan du finde stillingsopslag samt jobogprofilbeskrivelse på vores hjemmeside under Nyheder. Herfinder du også et diagram over den nye organisation.VELKOMSTKURSUS3B's kursusudvalg har igen holdt velkomstkursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.Indholdet var blandt andet: Hvad laverafdelingsbestyrelsen, budget og regnskab,præsentation af BoligselskabernesLandsforening - BL, afdelingsmøder- og til sidst lidt om, hvad et godtsamarbejde med lokalpressen kanbetyde. Næste kursus er: Hvem bestemmerhvad, som kursusudvalgetholder den 26. februar og 5. marts 2003i 3B's mødelokale i kælderen.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○4 JANUAR 2003238 nye boliger i 3BHjem består af 238 boliger i femafdelinger,nemligJens Warmings Vej,Prinsessegade,Ny Heimdalshus,Ny Bremenshusog Sofiegade.Mogens Steinlein er inspektør forafdelingerne på Amager, mens JanHvidkjær tager sig af Heimdalshus.Benny Flindt fejretOnsdag den 11. december 2002kunne Benny Flindt fejre sin 60 årsfødselsdag. Dagen blev markeretpå behørig vis med reception pådagen i 3B - med frokost for medarbejdereog bestyrelser om fredagen- og med familien om lørdagen.- Det er svært at tro på, at dubliver 60 år med den fart, du harpå, sagde formanden for 3BHanne Bolvig blandt andet påvegne af både FB's, KSB's, H44'sog 3B's bestyrelser.- Du har snart været i 3B i 15 år -og der har både været gode oghårde år imellem.Du har 30 års erfaring fra denalmene sektor, og der er ikke meget,du ikke har prøvet. Det dragervi stor nytte af, og du er bådekendt og respekteret som sparringspartner.Du er en god pædagog,god til at forklare indvikledeting, så de fleste forstår det - og duer god til beboerne. Også de lidtmere kontrære, sagde Hanne Bolvig.Hun sluttede sin tale med at ønskestort til lykke - og opfordredeså i øvrigt Benny til også at havetid til at slappe af.Benny Flindt sammen med sinhustru Else og Hanne Bolvig.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○"HJEM" TIL 3BBoligselskabet Hjem med 238 boliger har underskrevet enadministrationsaftale med Fællesadministrationen 3B.Indtil 1. januar 2003 blev Hjem administreret af DIS, men bestyrelsenhar nu i stedet ønsket at gøre brug af 3B's services.- Vi ønsker Hjem velkommen i 3B, fortæller direktør NielsPeter Pedersen. Vi glæder os meget til at lære afdelingerne ogderes bestyrelser at kende, og vi har allerede haft mange godemøder med Else Janhøj, som er formand for Hjem.NY AVIS PÅ GADENForhåbentlig har rigtigt mange beboere brugt julens feriedagetil at lade sig inspirere til, hvordan de kan indrette sigendnu mere personligt.Lige før jul udgav FB, KSB og H44 i samarbejde en avis til allederes beboere - 3b-beboeren. Avisen sætter fokus på råderetten ogviser, hvor meget man egentlig må - også som almen beboer, blotman udfører arbejdet håndværksmæssigt korrekt.Avisen er fulgt op af nye vejledninger, dererstatter strakstilladelserne - og om kort tid vilinspektøraftalerne også blive moderniseret.Fælles bestyrelsesbeslutningBaggrunden for 3b-beboeren er en fælles beslutningi de tre boligorganisationers bestyrelser omat indføre "Fri råderet under ansvar". Underansvar viser, at man naturligvis ikke helt fritkan gøre, som man har lyst. Loven skal overholdes- og boligen må ikke forringes af de forandringer,beboerne udfører.- Meningen er, at vejledningerne efterhånden skal udvikle sigtil at være praktiske brugervejledninger, så man ikke er et sekundi tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt,fastslår Jeanette Mingon Olsen, som er tovholder på projektet.Lidt bekymringIkke alle har modtaget fornyelsen med kyshånd, og der har blandtandet været udtrykt bekymring for, om det vil koste afdelingerneekstra penge.- Den fri råderet under ansvar er resultatet af en meget langproces, hvor alle har været enige om, at der skulle være så fåbegrænsninger som muligt, siger forvaltningsdirektør BennyFlindt. Og ja, det vil koste afdelingerne penge, men det er ennaturlig udvikling i en tid, hvor vi bliver mere og mere individualistiske.Benny Flindt understreger i øvrigt, at det kun handler områderetten inde i boligen. Afdelingsmødet har fortsat myndighedentil at beslutte, hvordan de fælles udearealer skal udnyttes.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○5 JANUAR 2003Kommende indsatsområderi forhold til målsætningsprogrammet:• Første halvår satses på kortlægningerog igangsættelse afdiplomordningen i interesseredeboligafdelinger• Vejledninger til beboere○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○GRØN INFORMATIONv. 3B's grønne guide Bettina FellovStatus efter endnu et årI 2002 har vi deltaget i sidste ombæring af udvikling af BL´s diplomordningfor boligafdelinger, og i efteråret er der af DTU gennemførtet studieprojekt om strategi for implementering af diplomordningeni boligafdelinger.I foråret udviklede Morten Topp i forbindelse med sit specialeen metode til kortlægning af kemikalier i boligafdelinger. Specialeter brugt til at gennemføre kortlægninger i 41 boligafdelinger iefteråret 2002 - i øvrigt med stor hjælp fra to studerende fraSUHR´s seminarium. Gennemgangene danner baggrund for anbefalingertil afdelingerne og for diskussion af, hvilke stoffer og kemikaliervi vil have og anvende i boligafdelingerne.I samme periode har endnu en specialestuderende Mette PlougAndreasen kortlagt 42 boligafdelinger inden for affaldsområdet ogudarbejdet anbefalinger for de afdelinger. Kortlægningen og anbefalingernedanner afsæt for, hvilke områder boligafdelingerne skalsatse på. Forud for gennemgangene er der udarbejdet en mappe,som beskriver de enkelte miljøområder i boligafdelinger samt enliste over, hvilke informationer det kan være relevant at kende.Endelig har teknisk afdeling udarbejdet et byggeprogram, sominddrager miljøhensyn i byggefasen og i renovering af vores boligafdelinger,hvor drift- og energiafdelingen har bidraget med input.3B's grønne udvalg har holdt tre møder, men fokus har primærtværet på de strukturændringer, 3B er i gang med.Udvalget har præsenteret muligheden for at indføre økologiskedrikke til medarbejderne. En diskussion, der endte med en afvisning- og diskussionen viser, hvor svært det kan være at sælgemiljøbudskaber og få medarbejderne til at ændre adfærd. Derudoverhar vi kortlagt kemikalieområdet - og som konsekvens af detfjernet en del kemikalier.Kanal 3B har altid nyt om miljø, og der kommer megen responsfra medarbejdere i marken, som gerne vil vide mere - ellerbare fortælle, at de enten er enige eller uenige.I foråret 2002 blev gennemført en konference for ejendomsfunktionærerne.Konferencen indeholdt mange workshops i forholdtil driften af boligafdelinger, og selv om miljøet ikke var en overskrifti konferencen, var miljøet tænkt ind i workshoppene.I forhold til de grønne regnskaber kan vi se i afdelingsbestyrelsernesreferater, at de grønne regnskaber diskuteres ellerkommenteres på møderne. Derudover får vi henvendelser i forholdtil spørgsmål til regnskaberne eller i forhold til de kommentarer, visender med regnskaberne. Vi forsøger nu at udbygge de grønneregnskaber med informationer om andre forbrugsområder endvand, varme og el.Der har også været indsatser henvendt direktetil beboerne, fx besøg hos beboerne på Grønrisvej i forbindelse medaffaldsprojektet i bydelen. I månederne efter blev affaldssorteringenforbedret en del, og metoden skal nu prøves på andre områder.Partnerskabet med R98, AKB, Grøn guide, miljøkontrollen ogDTU om affaldsprojekt i Kgs. Enghave er slut. Vi indgår nytpartnerskab med samme aktører og med affald som emne, men nufor et år ad gangen.Miljøinformation for flygtninge og indvandrere er langt omlænge afsluttet. Projektet blev gennemført af miljøkontrollen medos som deltagere i styregruppen.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○6 JANUAR 2003NYHEDERÅbent hus i RemisevængerneRemisevænget Øst og Nord er igang med at bygge hyblerne om tillækre, små nyindrettede lejlighedermed flot køkken og nyt badeværelse.Lejlighederne er mellem 42og 48 m 2 , og huslejen eksklusiveforbrug kommer til at ligge på mellemca. 2.600 kr. og 3.000 kr. månedligtafhængig af størrelsen.Alle lejligheder er placeret i stueetagen,de har egen terrasse på 8m 2 , hyggelige skodder for vinduerneog får grøn afskærmning udmod stien.Beboerne i Remisevænget Øst,Vest og Nord har fortrinsret til atskifte deres nuværende bolig udmed en af de nye. Derfor fik beboernesom de første mulighed for atkomme til åbent-hus-arrangementlørdag den 1. februar 2003. En mulighed,rigtig mange udnyttede.Nye aktiviteter på posthusetRemisevængerne indgår i partnerskabetByudvikling i Fællesskaber,og nu har partnerskabet fået nyelokaler på Remisevej 15 - det tidligereposthus i Solvangcenteret.Onsdag d. 18 december holdt partnerskabetreception i det tidligereposthus i Solvangscenteret. Partnerskabetbestår af:Aktivitesbasen Remisevænget.Her arbejder Jørgen Ullman ogNiels Balling for Byudvalget medhenblik på at skaber grobund forbeboeraktiviteter, kultur og socialtarbejde i samarbejde medafdelingsbestyrelserne, socialcentretog institutionerne i lokalområdet.SoPaSu som arbejdermed de svage grupper, der støttesi at skabe netværk. SoPaSU hardesuden gratis anonym rådgivningmed tilknyttet socialrådgiver, juristog psykolog. Byudvikling i fællesskaber,som gennem et partnerskabmellem kommunen, FB ogKSB med Ørestaden som medspiller,blandt andet skal arbejde medat forbedre Hørgårdens, Remisevængernesog Dyvekevængetsfysiske rammer og skaffe arbejdspladsertil områdets mange arbejdsløse.Her er 3B's udviklingskonsulentHanne Thomsen også etpar gange om ugen.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○VALMUEN REJSTMange trodsede kulden og deltog midt i december irejsegildet på seniorbofællesskabet Valmuen i Ballerup.Deltagerne i rejsegildet på Valmuen i Ballerup måtte torsdag den12. december 2002 foretage små hop på stedet for at holde varmen,mens blandt andre formand for FB – Fagforeningernes BoligforeningHanne Bolvig og borgmester Ove E. Dalsgaard holdt hverderes korte tale.- Projektet har taget lang tid, og der er brugt både mangemøder og mange ord. Men nu er resultatet endelig blevet synligt.Mange af jer beboere har været med hele vejen, I har været medtil at vælge den bebyggelse, I skalbo i – og også indvendigt har mangeaf jer foretaget valg, som gør jeresboliger forskellige, sagde HanneBolvig.- I FB er vi blevet vant til athave de kommende beboere medbåde til første spadestik og tilrejsegildet. Det ville være helt underligt at holde rejsegilde udenbeboere, for jeres tilstedeværelse gør det hele mere nærværende.Men det er egentlig for håndværkerne, man holder rejsegilde.Valmuen ser ud til at blive et godt byggeri i en høj standard, og detskal I håndværkere have tak for, understregede Hanne Bolvig.Også entreprenør, arkitekt, bygherrerådgiver og ikke mindstBallerup Kommune fik en tak for det gode samarbejde med påvejen af Hanne Bolvig, hvorefter borgmester Ove E. Dalsgaard fikordet.- Jeg kan godt lidt at komme tilrejsegilde, for der er altid noget nyt atse på, fortalte Ove E. Dalsgaard. Ibeboere har da også gjort det godt, da Ivalgte det her projekt, som er baseretpå godt dansk håndværk, og jeg ersikker på, at bebyggelsen vil danne engod ramme om jeres seniorliv, sagdeOve E. Dalsgaard.Borgmesteren kom herefter ind på,hvordan planerne for hele området nu er ved at blive realiseret.Planer, der også omfatter havn og sø. I samme omgangfortalte Ove E. Dalsgaard om, hvordan der arbejdes på Måløvforbindelsen,som skal sikre, at beboerne kommer til at følesig som en naturlig del af Måløv.- Jeg håber, I får et godt liv herude – og ønsker jer heldog lykke, sagde borgmesteren til slut.Herefter fortalte Jytte Sørensen, repræsentant for dekommende beboere, om de fire år, der er gået, siden detførste møde blev holdt. Hun fortalte, hvor svært det harværet at arbejde med begreber som demokrati og medbestemmelse– og hun fortalte malende om de bjerge af papirer,der er kommet ind ad døren undervejs, og som de kommendebeboere har skullet forholde sig til.Allan Hansen fra GVL Entreprise sluttedetalerrækken med at takke for et godt og behageligtarbejdsklima, hvorefter han symbolsk smadrede etglas, hvis skår vil blive muret ind i fælleshusets tagfor at bringe held og lykke til bebyggelsen.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7JANUAR 2003Valg mellem pest eller kolera- Det er et valg mellem pest ellerkolera. Det siger formand forafdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge,Karin Leegaard om to forslag,kommunen er kommet med tiladgangsvej til Egedalsvængesøstlige del.Beboerne er i fuld gang med atsamle underskrifter ind mod kommunensforslag - og foreløbig erdet blevet til over 800.Ren dag i EgedalsvængeUnder mottoet „Smid ikke affald imin gård!“ deltog godt 100 børn ogvoksne i en arbejdsdag i Egedalsvængeher i efteråret. I løbet afgodt to timer blev hele Egedalsvængefinkæmmet, hver en buskblev løftet og der blev fundet masseraf slikpapir, cigaretpakker ogcigaretskod, men også større tingsom gamle bilsæder, glemte grill,poser og papkasser lå gemt rundtomkring i buskads og langs hegnetved P-pladserne. Løseligt anslåetblev der indsamlet 2400 liter affaldaf glade børn og voksne iført handskerog grønne kasketter.Nogle af beboerne brugte dagenpå at luge ukrudt godt hjulpet afejendomskontoret, der også gav enhånd med. Så der var et mylder afglade mennesker hele formiddagen.Efter den store oprydning blev derbudt på en forfriskning og lidt atspise.De børn, der havde samlet mestaffald blev præmieret for deresindsats.Arbejdsdagen er et led i, at alleskal føle sig mere glade og trygge iboligområdet bl.a. ved at her serrart og pænt ud, men ikke mindstved at alle lærer hinanden bedre atkende.Alle synes så godt om arrangementet,så datoen for en ny arbejdsdagi foråret er allerede ved atblive fundet.PARTNERSKABSAFTALEFB og Karlebo Kommune har underskrevet en fireårigpartnerskabsaftale om styrket social og kulturel indsats iEgedalsvænge.Onsdag den 15. januar 2003 blev der sat underskrift på en partnerskabsaftaleFB og Karlebo Kommune. Målet med aftalen er atsikre en positiv udvikling for bebyggelsen.FB og kommunen er enige om at styrke arbejdet for en brederebeboersammensætning gennem målrettet boliganvisning oggennem en synliggørelse og forbedring af Egedalsvænges kvalitetersom en del af et sammenhængende bolig-, service- og erhvervsområde.Specielt skal der arbejdes på at tiltrække studerende ogmedarbejdere fra virksomheder i lokalområdet. Et andet indsatsområdebliver at arbejde med andre boformer, f.eks. opgangs- ogbofællesskaber for særlige målgrupper.I forbindelse med vitaliseringen af Kokkedal har Byrådet iKarlebo Kommune besluttet, at der skal skabes en bymidte iKokkedal med udgangspunkt i Holmegårdscentret nær Egedalsvænge.Partnerskabsaftalen er et led i denne proces, hvor der skalskabes større sammenhæng mellem Egedalsvænge, Holmegårdscentretog de omkringliggende boligområder og institutioner.- Egedalsvænge er en aktiv boligafdeling med et stort antalaktiviteter for børn og unge. Vi har et godt samarbejde med delokale institutioner - og beboerne har været meget engagerede ivitaliseringsprojektet, siger formand for FB Hanne Bolvig. Medpartnerskabsaftalen får arbejdet endnu bedre rammer, fordi dersættes fokus på samarbejdet mellem afdeling, boligorganisation,lokale institutioner og kommunen. Det vil helt sikkert være medtil at løfte afdelingen og gøre den til et endnu bedre sted at bo,understreger Hanne Bolvig.Også borgmesteren er tilfreds med aftalen: - Det er et godtinitiativ og en god aftale, kommunen i dag har underskrevet. Jeger sikker på, at øget indsats og fokus på beboersammensætningensammen med muligheder for mere indflydelse og nye råderum forbeboerne vil gøre Egedalsvænge til et af de bedste steder at bo iKarlebo Kommune. Samtidig er det en ny måde at arbejde helhedsorienteretmed boligorganisationer, som i Karlebo Kommunesamlet set repræsenterer en stor del af vores borgere, sagdeborgmester Olav Aaen.De primære samarbejdsparter er FB - FagforeningernesBoligforening, afdelingsbestyrelsen for Egedalsvænge og KarleboKommune, som også leverer repræsentanter til en styregruppe.Men naturligvis vil andre områder inden for eksempelvis denkommunale verden blive inddraget, såsom arbejdet med vitaliseringsprojektetog området for børn og unge. Styregruppen får detoverordnede ansvar for at sætte initiativer i værk, der styrkerbeboersammensætningen og giver styrke til Egedalsvænge somhelhed.Samarbejdsaftalen betyder, at Karlebo Kommune står forudlejningen i en forsøgsperiode på foreløbig tre år.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8JANUAR 2003NYHEDERBlækhuset - eller Bogholder Allé28-32 i Vanløse - består af seksalmene boliger og18 almenemedejerboliger, og det forventes, atbeboerne kan flytte ind den 1. juli2003. Formand Hanne Larsen takkedeteamet bag byggeriet, nemlig:Entreprenøren NCC, ArkitektfirmaetBoje Lundgård og LeneTranberg samt ingeniørvirksomhedenCarl Bro. Hun takkede KøbenhavnsKommune – ikke mindstfor godkendelse af de første nybyggedemedejerboliger i landetshovedstad, hun sagde tak til Erhvervs-og Boligstyrelsen for samarbejdetom byggeriets udviklingkonkretiseret i dette byggeri - ogendelig takkede hun Nykredit.Åbent-hus i HørgårdenDrømmer du om en mindre boligmed terrasse? Så er mulighedender nu - måske allerede fra den 1.april 2003?Sådan starter en beboerorientering,der nu er sendt ud til alle Hørgårdensbeboere. I fortsættelsenstår:"Hørgården er i gang med atbygge hyblerne om til lækre, smånyindrettede lejligheder med flotkøkken og nyt badeværelse. Lejlighederneer på enten 41 eller 48m 2 , men der er også tre på 62 m 2 .Huslejen eksklusive forbrug kommertil at ligge på mellem ca. 2.600kr. og 4.000 kr. månedligt afhængigaf størrelsen. Depositum vil væretre gange den månedlige husleje.Alle lejligheder er placeret i stueetagen,de har egen terrasse på 8m 2 , har hyggelige skodder for vinduerneog får grøn afskærmning udmod stien.Rigtig mange tog imod tilbuddetom at komme til åbent-hus den 1.februar - og næste skridt i udlejningener henvendelser til områdetsnuværende og kommende arbejdspladser- og det er håbet, at desmå, ombyggede boliger virkerattraktive på mange forskellige, såde kan være med til at sikre enbredere beboersammensætning iHørgården.BLÆKHUSETDet første symbolske spadestik til KSB’snye afdeling Blækhuset tog formand forKSB Hanne Larsen ved at vælte et gammeltskur med en gummiged. Det sketepå KSB’s 75 års jubilæumsdag den 5.april 2002. Torsdag den 30. januar var såtid til at holde rejsegilde, og traditionentro var der også taler ved den lejlighed.Hanne Larsen var den første:- Den 5. april 2002 væltede vi gamle skure og var igang. I dag står råhuset der, vi kan danne os indtrykaf det ydre og rummeligheden i det indre, sagdeHanne Larsen. - Om kort tid er næsten alle fagentreprenøreri gang på pladsen, og vi glæder os tildet mylder af liv, de mange håndværkere vil skabe.Vi er meget tilfredse med, at NCC med de mangefagentreprenører gennemfører dette byggeri efter denye planlægningsprincipper „trimmet byggeri“, og viser frem til en aflevering, som vi forventer til tidenog uden fejl og mangler. Bestræbelserne for sammenmed de kommende beboere at skabe bedst mulige rammer om detdaglige liv i Vanløse fortsætter og nu med et klart mål for øje: Atflytte ind til sommer. Hele sagens lange forløb med stop-og-gooplevelser har slidt på alle, men glæden ved at flytte ind skullegerne overskygge dette. Når man siger ja til at flytte ind i Blækhuset,siger man også ja til det forpligtende naboskab. Det er rartat vide, at man tager sig af hinanden, og det passer godt til KSB’ssociale indstilling, understregede Hanne Larsen. Hanne Larsensluttede sin tale med at sige til de nærmeste naboer, at hun håbededet ville blive til et mangeårigt godt naboskab.Navnet BlækhusetOve Vang Jensen - en af de kommende beboere - fik herefter ordetog causerede over navnet Blækhuset:- En af de ting, vi har fået lov til at bestemme herude, ernavnet. Vi har haft mange forslag oppe undervejs, men byggerietligger på Bogholder Allé, som har navn efter den bogholder, der isin tid anlagde den. Han arbejdede for fattigvæsenet, og til det brughavde han et hus for enden af sin allé, langt væk fra sit „slot“. Hertog han imod de fattige med penneskaftet i hånden. Derfor døbtenaboerne straks det lille hus Blækhuset, sagde Ove Vang Jensen.Han fortalte herefter, hvordan beboerne har øvet sig i at sige„vi“ og „vores“ - og lidt om nogle af de problemer, man løber ind igennem så lang en proces. Han fortalte, at beboerne hellere vilkalde det forpligtende naboskab for fortrinligt naboskab, og sluttedemed at sige, at bogstaverne i KSB på passende vis udtrykker det,beboerne gerne vil: Kommunikation, samarbejde og behovstilpasning.Anderledes samarbejdeKaj Lorentsen fra NCC, fortalte herefter, at samarbejdet er bådeenestående og traditionsbrydende: - Byggeriet her er organiseretsom partnering. Det er en form, som er til fælles fornøjelse ogglæde. Og så har det været lidt af en udfordring ikke blot at haveen bygherre - men at have hele 25!, sluttede Kaj Lorentsen.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○9 JANUAR 2003NYHEDERFølgende blev valgt til H44’s bestyrelsefor en 2-årig periode :Keld Pedersen - Toftegård. PeterLaustsen - Herlevgårdsvej/HerlevTorv, Tommy Kaysen - Egeløvparkenog Jan Christiansen -Hjortegården.Følgende suppleanter blev valgtfor en 2-årig periode:Lene Larsen - Toftegård, Aino Gjøl -Herlevgårdsvej/Herlev Torv, HanneKann - Egeløvparken og JimmyJacobsen - Hjortegården.Følgende suppleanter blev valgtfor 1 år:Bente Wegeberg - Martins Gård.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○FORMAND GENVALGTH44’s formand Tommy Kaysen blev genvalgt, da H44 holdtrepræsentantskabsmøde den 25. november 2002.Formand for H44 kunne den 25. november 2002byde velkommen til 35 veloplagte repræsentanter.Efter at have valgt Bjarne Kaspersen Hansensom dirigent, supplerede Tommy Kaysen denskriftlige beretning, der på forhånd var sendt ud.Tommy Kaysen kom blandt andet ind på regeringensplaner om at sælge:- H44 vil ikke afvikle boliger, men vi vil gerne udvikle dem, såde bliver mere tidssvarende – og gerne med større frihed og ansvartil beboerne, sagde Tommy Kaysen.Formanden talte også om råderetten, hvor H44’s bestyrelsesammen med bestyrelserne for KSB og FB har taget beslutning omfri råderet under ansvar, som præsenteres for beboerne i denhusstandsomdelte avis.Ikke overraskende kunne formanden fortælle, at der ikkehavde været megen debat om beretninger og budgetter på afdelingsmødernei marts måned. Derfor opfordrede formanden til at drøfte,hvordan afdelingerne kan engagere beboerne mere, så de kommendemøder bliver mere spændende.I afdelingerne har der i løbet af året været fokuseret på køkkenudskiftninger,kommunale projekter, affaldsprojekter, opførelseaf carporte samt renovering af bygge og tekniske installationer.Der er udarbejdet en rapport om Herlev Skole, som viser behovfor investeringer på ca. 6 mio. kr. over en årrække. H44’s bestyrelsehar søgt Landsbyggefonden om støtte.Herefter nævnte TommyKaysen en lidt kedelig sag,hvor det ser ud til, atpraksis med at nedlæggesuppelementsrum i Hjortegårdenikke har væretkorrekt formaliseret. Derhar i den forbindelse væretholdt møde med kommunen,og det ser ud til, ataftalen nu falder på plads.Et andet samarbejde medkommunen er nybyggeriet Søagerpark på Højsletten, som H44 erstolte over at opføre. Bebyggelsen kommer til at bestå af 68 boliger,hvoraf de 50 bliver seniorboliger og resten familieboliger. Og interessenfor byggeriet er meget stor i Herlev. Det kunne man se den2. oktober 2002, hvor over 100 mennesker var mødt op til et orienteringsmødepå Herlev Bibliotek.Der er nu mulighed for at få tilsendt post til de aktive suppleanterfor et beløb på 800 kr. pr. person, og de aktive suppleanter erogså er velkomne på de kurser, 3B’s kursusudvalg står for. Her erder i øvrigt indført et gebyr på 250 kr., som opkræves, hvis manudebliver fra et kursus uden at melde fra, fortalte Tommy Kaysen.Formanden fortalte derefter kort, at de tre boligorganisationerhar vedtaget at sige ja til, at 3B administrerer et lille boligselskabHjem, som har 238 boliger.Tommy Kaysen sluttede sin beretning med at takke for åretsgode samarbejde, hvorefter beretningen blev enstemmigt vedtaget.


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○10 JANUAR 2003Mærkedage 200310 års jubilæumHanne Thomsen den 1. august200325 års jubilæumLilli Persson den 1. april 2003Karen Langeskov den 1. oktober2003Til lykke til to nye ejendomsserviceassistenterI december 2002 bestod OvePretzmann og Johnny Thornbladfra FB svendeprøven somEjendomsserviceassistenter.Vi ønsker dem tillykke medsvendebrevet og håber, at både deselv og de afdelinger, de arbejder i,vil få stor glæde af den viden ogerfaring, de to har erhvervet underforløbet.Uddannelsen er en såkaldtMerituddannelse for erfarne ejendomsfunktionæer,som er sidestilletmed andre håndværksuddannelser.Efter det første kursus bliveruddannelsesforløbet for den enkeltetilrettelagt ud fra den viden,som vedkommende besidder oghar vist i kursets forløb.Uddannelsen er meget bred oggiver eleverne indsigt i både deadministrative og de praktiske arbejdersom forekommer i det dagligearbejde på en ejendom.Både Ove og Johnny fik en 9måneders uddannelsesperiode,heraf 17 uger på skole.I 2003 forventer vi, at to andrefunktionærer fra KSB og en fra FBgennemgår den samme uddannelse.I Herlev 44 er en ungdomselev igang med den samme uddannelse,men for disse elever varer uddannelsen3 1/2 år.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○KALENDER26. februar og5. marts Kursus i Hvem bestemmer hvad7.-8.marts Virksomhedskonference for 3B's personale5. april KSB Kulturfest9. maj Funktionærfest på Nimb7.-9. november Fælleskonference på LO-SkolenPlanlagte møderFB planlagte møder 2003Bestyrelsesmøder 6. marts, 26. maj, 4. september,4. decemberDelegeretmøde 31. martsForeningsmøder 16. juni og 17. novemberKSB planlagte møder 2003Bestyrelsesmøder 6. februar, 19. marts, 5. maj, 12. juni,18. september, 10. decemberRepræsentantskab 12. juniFormandsmøder 10. april, 8. oktoberOrienteringsmøde 24. novemberH44 planlagte møder 2003Bestyrelsesmøder 27. marts, 3. juni3B planlagte møderBestyrelsesmødeRepræsentantskab18. februar10. juniPERSONALENYTGoddag og velkommen:I slutningen af marts 2003 er Charlotte Jørgensen tilbage i kundeafdelingen,klar til at tage fat efter sin barselsorlov. Susan Duedamtiltrådte den 1. november 2002 på kontoret i Remisevænget Øst påAmager. Den 11. november startede Janni B. Nyberg som gårdmandi Egedalsvænge i Kokkedal. Den 1. december 2002 tiltrådteLasse J. Kisum som ejendomsfunktionær i Toftegård i Herlev, ogFreddy Pless tiltrådte samme dag som ejendomsfunktionær iHjortegården.Farvel til:Ole H. Andersen stoppede i regnskabsafdelingen 31. december2002. Kim Dan Pedersen fratrådte sin stilling som varmemester iFB Folehaven den 31. oktober 2002. Den 15. november 2002 fratrådteJens Anker Pedersen som ejendomsfunktionær i Højstensgård.Den 30. november 2002 fratrådte Jan Hansen Laupstad sinstilling som lokalinspektør i Hjortegården. Den 31. december 2002sluttede Bjarne Andersen som ejendomsfunktionær i Hjortegårdenog samme dag sluttede Per S. Nielsen som ejendomsfunktionær iRemisevænget Øst på Amager.Vi ønsker alle held og lykke med det nye job.

More magazines by this user
Similar magazines