Ansøgning om feriedagpenge for nyuddannede - CA a-kasse

ca.dk

Ansøgning om feriedagpenge for nyuddannede - CA a-kasse

AR 257Ansøgningom feriedagpenge- for nyuddannedeAR 257 - 02-2011Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten,og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede digFerieåret 1. maj 2011 til 30. april 2012Navn mv.NavnAdressePost nr.ByCPR-nummerE-mailTelefonnummerFerieperioderJeg søger om feriedagpenge og ønsker atholde ferie eller har holdt ferie i perioderne:Alle ferieperioder fra 1. maj 2011 skaloplyses første gang, du søger omferiedagpenge i ferieåret 2011/2012.Du skal ikke oplyse om ferieperioder, somfremgår af tidligere ansøgninger for dette ferieår.1.2.3.4.5.FraogmedFraogmedFraogmedFraogmedFraogmeddag måned årdag måned årdag måned årdag måned årdag måned årTilogmedTilogmedTilogmedTilogmedTilogmeddag måned årdag måned årdag måned årdag måned årdag måned årFår du,ellerhar dufået lønunderferien?JaNejOverført ferie(Rubrikken vedrører ferie, som er optjent hos en arbejdsgiver)Har du aftalt at overføre ferie fra tidligere ferieår til dette ferieår?JaNejHvis Ja, hvor mange dage har du overført?dageHvor mange af disse dage har du holdt?dageHvornår er den overførte ferie holdt? 1.2.FraogmedFraogmeddag måned årdag måned årTilogmedTilogmeddag måned årdag måned årOverfører du ferie til næste ferieår?JaHvis Ja, vedlægdokumentationNejOplysninger om optjent ferieHar du optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn hos en arbejdsgiver i 2010?JaNejHvis Ja, oplys antallet af løntimer i 2010 samt navn og adresse på arbejdsgiver(e).Antal løntimerArbejdsgivers navnAdresseAntal løntimerArbejdsgivers navnAdresseAnsøgningsblanketten skal være modtaget i din a-kasse senest den 31. maj 2012.ArbejdsmarkedsstyrelsenAR 257 - 02-2011Side 1 af 4


CPR-nummerOplysninger om arbejdsforhold (Udfyldes kun, hvis ferie holdes eller er holdt i et arbejdsforhold som lønmodtager)dag måned årAntal timer pr. ugeArbejdsforholdet eller arbejdsforholdene er begyndt, og det ugentlige timetal er:dag måned årAntal timer pr. ugeArbejdsgiver(e)s navn(e)AdresseTelefonnummerSpørgsmål om dagpengeret m.m.Får du før feriens start eller under ferien førtidspension efter lov om social pension,delpension eller tilsvarende udenlandske ydelser, har du søgt herom, eller er derpåbegyndt en sag om tilkendelse af førtidspension?Ejer eller driver du eller din ægtefælle selvstændig virksomhed - evt. som et selskab -fx landbrug, forretning eller udlejningsvirksomhed, eller har du eller din ægtefælle drevetsådan virksomhed?Arbejder du, eller har du arbejdet i en virksomhed, der drives eller blev drevetaf dig eller din ægtefælle, samlever eller nærmeste familie?Arbejder du, eller har du arbejdet i et selskab, hvor du eller din ægtefælle,samlever eller nærmeste familie ejer eller har ejet kapital, fx aktier eller anparter?Er du eller din ægtefælle momsregistreret før feriens start eller under ferien?JaUdfyld AR 259JaUdfyld AR 259JaUdfyld AR 259JaUdfyld AR 259JaNejNejNejNejNejEr du før feriens start eller under ferien selv- eller medbygger?Er du før feriens start eller underferien tilmeldt en uddannelse?JaNejHvilken?Udfyld AR 259JaNejAntal undervisningstimer pr. ugeFår du før feriens start eller under ferienforsørgelsesydelser fra det offentlige?JaNejHvilke?Er du før feriens start eller under ferien i fleksjob, visiteret til fleksjob,under revalidering eller under forrevalidering?Har du varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark før feriens start og under ferien?(Udfyldes kun, hvis du ikke er statsborger i Danmark)JaJaNejNejEventuelle yderligere oplysningerSkriv evt. yderligere oplysninger, som kan have betydning for din ret til at få udbetalt feriedagpengeUnderskriftJeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2,i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen.HuskDatoUnderskriftArbejdsmarkedsstyrelsenAR 257 - 02-2011Side 2 af 4


VejledningHusk- at ansøgningen senest den 31. maj 2012 skal væremodtaget i den a-kasse, du er medlem af underferien, ellers falder retten til feriedagpenge væk, og- at a-kassen skal have ansøgningsblanketten enmåned før feriens start, hvis du vil haveferiedagpengene en uge før ferien.Husk ogsåat du kun kan få feriedagpenge, hvis du- holder ferie,- på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfældeaf ledighed, og- i øvrigt opfylder betingelserne for rettil feriedagpenge.Hvis ferie ikke holdes som oplyst på ansøgningen, skaldu straks meddele det til a-kassen.Du skal oplyse om ethvert forhold, der har betydning fordin ret til dagpenge.Dokumentation kan bestå i en kopi af den skriftligeaftale med din arbejdsgiver. Overføres ferien alligevelikke, fx på grund af ansættelsesforholdets ophør, skaldu straks give a-kassen besked herom, da du kan havemodtaget feriedagpenge med urette.Antal løntimer i 2010I opgørelsen indgår alle timer, hvor der er optjent feriemed feriegodtgørelse eller løn til ferieåret 2011/2012. Iopgørelsen indgår fx også timer, hvor der er modtagetløn eller optjent ret til feriegodtgørelse under sygdomeller barsel. Timer, der er udbetalt løn for i forbindelsemed søgnehelligdage eller ferie, indgår dog ikke.Hvis du har haft 806 eller flere løntimer i optjeningsåret,kan du ikke få feriedagpenge.Ferie i et arbejdsforholdEr du ansat på deltid, og får du sædvanlig løn underferien, skal du meddele dette til a-kassen.Kontakt derfor straks a-kassen, hvis du fx- arbejder under ferien,- bliver syg,- bliver frihedsberøvet eller lignende,- før ferien ikke opholder dig i Danmark, eller- får løn eller andre indtægter, der træder i stedetfor løn, for de dage, som du får feriedagpenge for.Husk endelig, hvis du er ledigskal du give a-kassen besked om ferien senest påferiens første dag, ellers kan du først få feriedagpengefra den dag, du giver a-kassen besked. Husk også atgive jobcenteret besked senest 14 dage før feriens start.Hvis jobcenteret allerede, inden du melder din ferie, harindkaldt dig til møde eller aktivering, har du pligt til atdeltage i mødet eller aktiveringen. Husk også, at du skalvære tilmeldt jobcenteret, inden du går på ferie. Underferie skal du fortsat have et tilgængeligt CV. Husk atbekræfte, at du er aktivt jobsøgende senest 7 dageefter, at ferien er slut.Overført ferieDu kan ikke overføre din ret til feriedagpenge fra étferieår til et andet. Du kan kun overføre ferie fra étferieår til det efterfølgende, hvis du er i etansættelsesforhold, og du har optjent ferie hos enarbejdsgiver.Hvis du har overført ferie fra tidligere ferieår til detteferieår, skal den overførte ferie holdes, før du kan fåudbetalt feriedagpenge. Du skal derfor oplyse omoverførte dage på blanketten.Hvis du overfører ferie fra dette ferieår til det næsteferieår, sidestilles de overførte dage med afholdt ferie.Du skal derfor dokumentere over for a-kassen, at du haroverført ferien.Har du flere arbejdsforhold, og holder du ikke ferie fraalle arbejdsforholdene samtidig, skal du kontaktea-kassen.Andre oplysningerHvis du tidligere har udfyldt AR 259, skal blankettenkun udfyldes nu, hvis der er sket ændringer i de oplysteforhold.Selvstændig virksomhedDu kan ikke få feriedagpenge, hvis du driverselvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden rettil dagpenge eller som hovedbeskæftigelse.Du kan heller ikke få feriedagpenge i perioder, hvor dukan få udbetalt dagpenge som selvstændigerhvervsdrivende, der midlertidigt er afskåret fra fortsatvirksomhedsudøvelse. Endelig kan du ikke fåferiedagpenge som kombinationsforsikret medlem, hvisdu ikke er hørt op med den selvstændige virksomhedefter reglerne herom.Der er tale om selvstændig virksomhed, både når dendrives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drivessom et selskab.Du er også selvstændig, hvis du ved arbejde for digselv eller din ægtefælle driver eller er med i enselvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis duarbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle(eventuelt sammen med nærmeste familie) ejer heleeller en del af selskabskapitalen.Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn,børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.ArbejdsmarkedsstyrelsenAR 257 - 02-2011Side 3 af 4


Vejledning (fortsat)Du skal altid svare Ja på spørgsmålene omselvstændig virksomhed, hvis- du eller din ægtefælle har ansatte,- du er registreret hos SKAT som medarbejdendeægtefælle,- du har bortforpagtet virksomheden,- du har en maskinstation til at udføre arbejdet,- du i sæsonen eller indimellem arbejder somselvstændig, eller- du er ansat i din ægtefælles virksomhed.Andre forsørgelsesydelser fra det offentligeHermed menes fx sygedagpenge, barseldagpenge,kontanthjælp eller hjælp til dækning af tabtarbejdsfortjeneste til forældre, der passer sygt barn ihjemmet.UnderskriftHusk dato og underskrift. Bemærk, at du skriverunder på tro og love. Oplysninger, der viser sig atvære urigtige, kan medføre krav om tilbagebetalingaf feriedagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i§ 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov omarbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blivemeldt til politiet.Kontrol og anden informationDe oplysninger, som du giver på denne blanket,kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp afoplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.Kontrol kan også ske ved registersamkøring.I henhold til persondataloven skal det oplyses, at- a-kassen kan indhente oplysninger fradin arbejdsgiver til brug for afklaring af dinerettigheder og pligter,- a-kassen registrerer modtagne oplysninger,- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysningeri a-kassen og SKAT's indkomstregister tilregistersamkøring,- du har ret til at få at vide, hvilke oplysningera-kassen registrerer om dig, og- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.Reglerne om feriedagpengeReglerne om feriedagpenge kan du se påRetsinformations hjemmeside, www.retsinfo.dk. Ititelfeltet skal du skrive "feriedagpenge" og derefterklikke på "Søg".Du kan se mere om feriedagpenge påArbejdsskadestyrelsens hjemmeside,www.ask.dk.Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. Den har pligt tilat vejlede dig om dine rettigheder og pligter.ArbejdsmarkedsstyrelsenAR 257 - 02 -2011Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines