Arbejdsmiljø- uddAnnelse - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Arbejdsmiljø- uddAnnelse - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Gode råd omArbejdsmiljøuddannelse


Formål:Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holdederes viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsatregler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerendeuddannelser til arbejdsmiljørepræsentanter ogarbejdsledere.For at holde styr på Jeres behov for arbejdsmiljøuddannelse,skal I udarbejde en kompetenceudviklingsplan.Formålet med en kompetenceudviklingsplan er, at fåbeskrevet den viden som virksomheden skal bruge, for atgennemføre sine mål på arbejdsmiljøområdet, og sikre atarbejdsmiljøorganisationen får den viden der skal til.Før virksomheden tager skridt til at skaffe sig videnudefra, kan der spares mange ressourcer og ærgrelserved i stedet at bruge den viden, man allerede råder over.Mange ledere og medarbejdere sidder inde med viden ogkompetencer, som med fordel kan inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.En af pointerne er, at I selv skal finde jeresbehov for uddannelse.PraktiskerfaringVidenGodeløsninger2


De grundlæggendekrav til arbejdsmiljøorganisationensuddannelseKrav til kompetenceudviklingsplanArbejdsgivere, i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation,skal hvert år sørge for at der ud fravirksomhedens arbejdsmiljøbehov, udarbejdes enkompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelsefor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederei arbejdsmiljøorganisationen.I bør drøfte og udarbejde planen i forbindelse medden årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationenhvor arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanterer samlet.Arbejdsmiljøorganisationen skal rådgive arbejdsgiverenom virksomhedens kompetenceudviklingsplan.Krav til arbejdsmiljøorganisationens uddannelseMedlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skalgennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelsesenest 3 mdr. efter at de er blevet valgt.Desuden skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne afarbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelser.3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelseArbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationenhar ret og pligt til, at deltagei den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.Uddannelsen skal foregå hos en af de udbydere, somer godkendt af Arbejdstilsynet og det er arbejdsgiverensom skal sørge for tilmeldingen.3


2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelseArbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentantenog arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse.1½ dags årlig supplerendearbejdsmiljøuddannelseArbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentantenog arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert årde er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.Selvom arbejdsgiveren skal tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse,stiller arbejdsmiljøloven ikke krav om,at medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne skal tageimod tilbuddet.KompetenceudviklingsplanArbejdsgivere i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation,skal sørge for, at der ud fra virksomhedensarbejdsmiljøbehov, udarbejdes en kompetenceudviklingsplanfor arbejdsmiljørepræsentanterog arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationenvedrørende den supplerende uddannelse.Betaling af kursusudgift, løn og transportDet er arbejdsgiveren som betaler udgifterne til uddannelserneog godtgør arbejdsmiljørepræsentantensog arbejdslederens eventuelle tab af indtægt.Uenigheder om betaling afgøres ved fagretlig behandling.Find reglerne her:Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljøuddannelsefor medlemmer af arbejdsmiljøorganisationennr. F.3.7Paragraffer:Arbejdsmiljøloven §§ 6 d. Stk. 3, 9 og 10.Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed ogsundhed §§ 17, 34, 35, 36, 37, 38 og 39Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af deobligatoriske arbejdsmiljøuddannelser §§ 2 og 34


Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanterog udpegedearbejdsledereFrist:3 mdr. eftervalg eller udpegning3 dages obligatoriskuddannelseFrist:9 mdr. efterobligatoriskuddannelse2 dages supplerendeuddannelseFrist:Fra 12 mdr.efter valg ellerudpegning1½ dags supplerendeuddannelse hvertfunktionsårArbejdsmiljørepræsentanterog arbejdsledere5


6Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holdederes viden om arbejdsmiljø vedlige...


Sådan gør I:Jeres årlige kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationenkan enten være en samlet plan for allemedlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eller forhvert medlem. Det er ledelsens ansvar, at kompetenceudviklingsplanenbliver udarbejdet.Ved at sætte efteruddannelsen af Jeres arbejdsmiljørepræsentanterog arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationeni system undgår I, at det bliver tilfældigt hvem derkommer på efteruddannelse, og hvilke emner de dækker.Det sikrer også, at I overholder fristerne for de supplerendearbejdsmiljøuddannelser.Arbejdet med kompetenceudviklingsplanen kan medfordel tage udgangspunkt i Jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse:Hvilken viden mangler vi om de arbejdsmiljøproblemer,som vi har valgt at arbejde med det næste år?F.eks. viden om:Konkrete problemer, f.eks. indenfor psykisk ellerergonomisk arbejdsmiljøHvordan man laver en kortlægning og vurdering afproblemerne, f.eks. støjHvilke løsninger der findes, f.eks. sanering og substitutionaf farlige kemikalierHvilken viden mangler vi, om de metoder og redskabervi vil bruge for at nå vores arbejdsmiljømål detnæste år? F.eks. ulykkesanalyse, forebyggelse af ulykker,arbejdsmiljøledelse, 5S eller Lean.Hvilke interne ressourcer/viden har vi i øvrigt der kanunderstøtte arbejdsmiljøarbejdet?Har vi behov for at effektivisere og systematisere voresarbejdsmiljøarbejde? Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationeneller blive bedre til at motivere ansatte ogledelsen i virksomheden?Er der nye arbejdsmiljøproblemer eller løsninger indenforvores branche, som vi bør være opmærksommepå?8


UddannelseStyrkeNår I har fået overblik over den viden, der kan styrkeJeres mulighed for at nå Jeres arbejdsmiljømål, skal Ibeslutte hvordan I vil skaffe den. Udover uddannelseaf arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, har I ogsåmulighed for at trække på ekstern rådgivning, f.eks. fraen autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Uddannelse af arbejdsmiljøgruppernesmedlemmer kan f.eks. ske ved, atlade ekspertise internt i virksomheden undervise, trækkepå eksterne eksperter eller benytte tilbud om eksternundervisning.Det kan give et godt overblik, at lave en oversigt overde uddannelser som de enkelte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationenhar, så I ved hvilke kompetencer Iråder over. Det vil gøre Jer i stand til, at opbygge en listeover Jeres behov for yderligere viden og derefter afgøre,hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, somskal tilbydes de enkelte uddannelser.I skal også overveje om virksomhedens behov betyder,at alle skal tilbydes den sammen efteruddannelse, ellerskal det foregår enkeltvis, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentantsammen eller i grupper. Det kan værefornuftigt at tage fælles uddannelse, hvis virksomhedenønsker at fokusere på et særligt område et givent år, ellerhvis virksomheden gerne vil have at alle får et fælles udgangspunkt,det kunne også være hvis efteruddannelsenskal understøtte et særligt strategisk fokus i organisationeni øvrigt.Hvis I bruger særlige metoder eller redskaber i arbejdsmiljøarbejdet,som ikke indgår i den obligatoriskearbejdsmiljøuddannelse, f.eks. arbejdsmiljøledelse ellerLean, vil det være en fordel at vælge uddannelser omdette på den første 2 dages supplerende uddannelse.9


Meningen er, at uddannelserne skal være et supplementtil den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.Det kan f.eks. også være uddannelse om:Håndtering af stor arbejdsmængde og tidspresProjektledelseKonflikthåndteringForhandlingsteknikErgonomiStrategisk planlægningKommunikationForebyggendearbejdeBedrearbejdsmiljø10


Mere informationArbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte nr. F.3.1Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte nr. F.3.2Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte nr. F.3.3Paragraffer:Arbejdsmiljøloven §§ 6 d og 12Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed §§ 4 og 9Kontaktoplysninger:Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal: jtr@danskmetal.dkJan Lorentzen, Dansk Industri: jlo@di.dkLars Andersen, Lederne: la@lederne.dk


Industriens Branchearbejdsmiljørådwww.i-bar.dk

More magazines by this user
Similar magazines