SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

L Ø B E S E D L E Nber fra general-forsamlingerne. Læs beretningen indei bladet hvis du var forhindret i at deltage.Løbetræning hver onsdag og søndagClubbens store sommeraktivitet “onsdagsløbet” i Brøndbyskoven er i fuld gang. Her løbervi på 2 rundstrækninger á henholdsvis 1.200 m og 3.000 m. Hvis du ikke har lyst til at løbe,kan du i stedet spadsere en tur i skoven. Og så har Hr. og Fru Pølse udvidet”forretningen” med et fint nyt telt samt masser af tilbehør til de lækre pølser. Fremmødeter stort, og vi vil i de kommende måneder sætte vores præg både i Brøndbyskoven og bagefterpå parkeringspladsen, hvor vi griller.Søndag morgen kl. 9.00 er løbetræningen henlagt til Vestvolden v/Brøndbyøster.Vallensbæk Rundt søndag den 17. august kl. 10 - 15Der er to ruter, og du kan frit vælge, om du enten vil gå/løbe 5 km eller hellere cykle/løbe15 km. Efter løbet er der fællesspisning i “Parken” bag Idrætscenteret, og du må gerne tagedin kæreste, mor og ell. svigermor med. Der kan købes grillmad, øl og vand. Den musikalskeunderholdning bliver leveret af THE SCOOTERS (tidl. Cartoons).Esrum Sø Rundt søndag den 31. august kl. 11.00Der er både en 10 km. og en 27 km rute. Den lange rute går rundt om søen og er ret kuperet.Altså en god opvarmning til Berlin Marathon. Fællesspisning i Skipperhuset efter løbet.5 x 5 km stafet onsdag den 3. september kl. 18.00Sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag. Der er reserveret plads til 7 hold i år. Så duskal nok skynde dig med tilmeldingen.Berlin Marathon søndag den 28. september 2003Der er meget få restpladser tilbage. Kontakt Hugo hvis du vil med.Løbeafslutning 31. oktober 2003Sæt kryds i kalenderen allerede nu.Ring til Hugo på tlf. 2211 1005, hvis du vil med til ét af disse løb.18Formandens beretningSikken en sæson!!Kære Jubilæums-skihajer!Så må vi konstatere det – vores 20 års jubilæumssæsoner slut. Og det har været et minderigt jubilæumsår,med nogle fantastiske skiture og ligeså fester –ikke mindst vores afslutnings-jubifest. Mere om denFORMANDEN HAR ORDET.senere.Skisæsonen sluttede som sædvanligt med manér iHemsedal. Folk ankom til et forrygende forårsvejrmed sublime snebetingelser. Disse betingelser blevikke ringere af, at det den næste dag sneede kraftigt(første gang i vores Hemse-historie) og dette gavnogle fantastiske muligheder for at vælte rundt idybsne. Hemsemesterskaberne var også ramt af vejret– eller også var det et par Carlsberg-drenge medtegnebogen i orden. I hvert tilfælde måtte vi forflyttetil en interimistisk kortbane med masser af dybsne ogmanuel tidtagning. Om disse forhold skulle haveindflydelse, skal være usagt. Vi fik i hvert tilfælde enny Hemsemester i både herrer og damerækken – læsmere om dette inde i bladet. Jeg vil gerne sige tak tiljer, Gitte og Boye for endnu en god tur med deltagerrekordpå over 120 personer. Boye takke af som turlederefter denne tur. Tak for indsatsen i gennemårene, Boye. Gitte derimod, er ukuelig, og fortsætterufortrødent med en endnu ikke navngiven makker.Med forårets komme, begynder folk også at indfindesig i Brøndby skoven. Med andre ord – løbesæsonenER indledt! Og takterne fra sidste år fortsætter. Derer et rigtig flot fremmøde hver onsdag. Jeg tror simpelthendet er fordi de venter på, at Hugo skal give enomgang, så Hugo, giv den hellere nu, inden der kommerendnu flere ☺.Foråret bebuder også generalforsamling. Dette eraltid et interessant forum, hvor der som regel er enlivlig debat – i år ingen undtagelse. Til jer som deltogog gav jeres mening til kende, I skal vide, at disseinput er utroligt vigtige for bestyrelsesarbejdet. Bla.er børnetur og 4-dages tur til Østrig en direkte udlø-3Forår og sommerperioden er som regel en travl periodei bestyrelsesregi. Her skal vi have næste års turepå plads samt set på sommerens aktiviteter. I år erder en helt ny begivenhed, idet at GSC skal deltage iårets Roskilde Festival. Dette giver en hel del mødeaktivitetsamt arbejde vedr. koordinering, men viglæder os! I år skal vi også byde velkommen til Tua ibestyrelsen – det glæder vi os også til! I den forbindelsevil jeg godt sige tak til Eva for en stor og trofastindsats igennem årene – ikke mindst mht. kontaktentil kommunen. Tak for det, Eva.Til sidst lidt om vores FORRYGENDE afslutningsjubii-fest.Revy/fest-gruppen havde intensiveret arbejdeti måneden op til, og der var et utroligt engagementog gejst. Katja blev hevet ind fra sidelinien forat trimme vores revy, og det gjorde hun med bravour.Ligeledes var det med Henrik. En tilfældig kollega tilErling med et forrygende talent for tekster og – vistedet sig – skuespil. Henrik havde ellers proklameret,at han ikke ønskede at stå på scenen – og vupti, såblev han en af de bærende kræfter. Sådan er det bareher i GSC – ræk os en lillefinger… Tusinde tak, Henrik.Og vores allestedsnærværende Neel stod for etkæmpe koordineringsarbejde med revy, kulisser,kostumer, borddækning, musik osv. Og så var derden almene udfoldelse af talent – nogen med teknologi– PowerPoint flettet ind i revy, nogen med fremstillingaf vellignende papdyr, og jeg kunne bliveved. Tak til jer alle for en imponerende indsats.Og så til selve festen. Sjældent er der set en sådanstemning. Og igen dejligt at se alle de ”gamle” medlemmer.Faktisk kunne der præsteres en ”formandigennem-tiderne-parade”dog med undtagelse afPeter, som hellere ville spille penge ind på kasinoet iLas Vegas. Højlydt engageret deltagelse fra salen isangene i revyen samt stående ovationer i timevis (…nå ja, måske lidt overdrevet, men sådan føltes det frascenen). Og musikken var et kapitel for sig – dansegulvetvar fyldt op til langt efter kl. 2, det er ikke setfør. Vi måtte forlænge med musikerne, hvilket vigjorde med glæde. Og af omsætningen i baren atdømme – så var det en rigtig god fest! Tak til delangt over 100 skihajer som mødte feststemte op tildette brag af en fest. Med den in mente kan vi vistholde os en velfortjent sommer.God sommerMorten


STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ERVELEGNET TIL STORE SOM SMÅMiddage,Fødselsdage,Barnedåb,Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester,Forretnings arrangementer,Kaffeborde,Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,PlatterGrill fester og Forretnings frokosterVi leverer også mad ud af huset !Ring og få et tilbudStrøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 KøgeTlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 56Frederiksen´s El servicev/ Per Torm FrederiksenAut. El-installatørTlf. 38 87 79 79Bil. 20 87 79 79Alt elarbejde udføresRing og få et gratis tilbudSpeciel rabat til medlemmer af Glostrup skiclubuændret det kommende år, hvilket blevenstemmigt godkendt.7. Valg af Formand.Morten Dyrner blev enstemmigt genvalgt.8. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.På valg var Eva, Gitte og Neel. Gitte ogNeel blev genvalgt. Eva ønskede ikke genvalg,og eneste kandidat var Hans Henrik,som blev valgt.9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter.Boye blev genvalgt. Hans Henrik var blevetBestyrelsesmedlem, så ny og enestekandidat var Tua og hun blev valgt.10. Valg af Revisor.Genvalg af Niels Toft.11. Valg af Revisorsuppleant.Genvalg af Hugo.12. Eventuelt.Dyrner takkede Eva for hendes meget storeindsats i bestyrelsen til glæde for alle osmedlemmer ☺Salling opfordrede instruktører og alle andretil at være opmærksomme på reglenom at man KUN må bremse op på ski bagveden der står stille på ski – altså IKKEforan med snefygning til følge og risikofor at skiene ’smutter’ videre ind i den derligger/står stille!!!Diskussionen fra pkt. 4 fortsatte:Lotte, Torben og Karen opfordrede til atder på turene tilbydes skiundervisning formedlemmer på skiinstruktørniveau – hvisde er med som fuldt betalende. Spørgsmåleter om skiundervisningen kan rummealle behov – pt. er der tilbud om at køremed på hold fra nybegynder til turbohold…. om man er instruktør-go’, telemarker,snowboarder eller ….Klavs Bo var utilfreds med at der ikkeblev organiseret porte til opsætning iHemsedal – det var ikke til at sige præcishvad der var gået galt, men for fremtidenmå sådan et ønske afgøres uden tvivl.Niels ”Fjeder” ønskede mulighed for atdeltager på turene uden at deltage i skiundervisningentil mindre betaling. Et differentieretsæt tilbud på turene bliver megetsvære at styre og budgettere udfra for turlederne.Kira ønskede færre timers skiundervisningpå turene med færre skiløbere pr. hold.Dyrner rundede generalforsamlingen afmed at takke Ib for at være en fantastiskordstyrer og for dem der mødte frem (ca.35). Endelig opfordrede han igen til enmasse aktiv deltagelse blandt medlemmerne,så vi kan få et super 21 skiclubår!!Bestyrelsen417


de på børneturen, for pensionaterne udlejerhelst ikke delte uger!- der er interesse for en skitur til Canada,men der mangler en turarrangør – så melddig gerne!!- clubben har fået mulighed for at tjenepenge ved Roskildefestivalen. Vi skal bemandenogle indgange, og hver især skalbidrage med 3 x 8 timer – man får så mulighedfor at opleve festivalen gratis. Hvisdu er interesseret i at høre mere om aktiviteten,kan du kontakte Dyrner.- bestyrelsen har planer om at indhenteønsker og meninger fra medlemmerne viaet elektronisk spørgeskema. Her ud fra vilder forhåbentligt dannes billeder af dennærmeste fremtids behov for aktiviteter,som bestyrelsen kan arbejde videre med.- bestyrelsen opfordrer alle til at kommemed ideer over hele året til aktiviteter!!Bestyrelsen vil altid være behjælpelig medat få aktiviteterne gennemført, men det ernødvendigt med initiativtagere!!- Karen og Tua er ved at lave en aktivitet iHareskoven på mountainbike – sådan enaktivitet skal bare meldes ud via Skihajenog hjemmesiden!5. Behandling af indkomne forslag.Der var tilsendt et forslag, som lød på atder skal udbydes en tur pr. sæson udenbørn.Der kom en livlig diskussion om forslaget:- vi er én club, så vi skal kunne være sammenalle sammen.- det må være op til forældrene at vælge- formanden: det er ikke hensigtsmæssigtat sætte børn og voksne på samme skihold,hvilket vil være nødvendigt på ture med fåbørn på …. Det bliver forholdsmæssigtdyrt for turen, hvis børnene skal have egenundervisning.- der var bred enighed om at der udbydesture til både / ogForslaget blev sat til afstemning:Der var 0 stemmer for, at der SKAL udbydesmindst én tur uden børn – der varnemlig bekymring om at gøre det til etkrav, for det kunne gå ud over fleksibilitetog andre uventede situationer.Alle stemte for at bestyrelsen vælger fratur til tur om den er egnet til børn, så detkommer til at stå i turoplæggene. Bestyrelsenvil følge opfordringen med at planlæggeturene, så der så vidt muligt udbydes éntur uden børn. Børn = under 16 år.6. Fastsættelse af kontingent.Peter refererede fra et møde i Dansk Skiforbund.Dansk Idrætsforbund står bag oger utilfredse med af DSKIF er gået fra20.000 til 10.000 medlemmer på få år!Et spørgeskema viser, at ca. ½ mio. danskerestår på ski årligt og på spørgsmål omhvorfor de ikke er medlemmer af en klubblev bemærket, at der mangler tilbud omskigymnastik – et område vi er stærke på☺Forsøget med et SKI-plastkort skal omfattemange tilbud for at det kan være ettrækplaster for DSKIF.Spørgeskemaet viste også et ønske om, atder forventes div. rabatter, når man ermedlem af en skiklub og at smertegrænsenpå et årskontingent = kr. 400.Peter lagde op til at kontingentet fortsatteSidste års succes gentages:Sommerclubtur til Vejby Strand Camping den15. - 17. august 2003.Vi spiser aftensmad sammen fredag kl. 19.00, så det er en ide at fåteltet slået op inden! Det er selvfølgelig op til dig selv, hvor længedu/I har tid til at campere / hygge i Vejby, men er det godt vejr, erdet oplagt at blive hele weekenden! Sidste år var vi ca. 30 Skihajer.....og det var KANON hyggeligt :-)Campingpladsen byder på beskæftigelse til både store og små: bl.a.swimmingpool, tennis, beach-volly bane, hoppepude og legeplads.Adressen er Rågelejevej 37, og du kan finde mere om pladsen her:http://www.dk-camp.dk/default.aspx?pageID=89&lang=daFyr den af med andre Skihajer - vi behøver jo ikke sneen for at ha'det sjovt ;-)Prisen for overnatning ca. kr. 50 og mad/drikke afhænger af dit egetbehov - vi medbringer nemlig hver især forplejningen!Tilmeld dig hos Neel på 21613248 / nh@nwt.dk senest den 11.8.03.Når tiden nærmer sig, vil de tilmeldte få mere praktisk info.Vi ses i Danmarks dejlige natur!Sommerhilsner fraNeel10 165


Jubi20 festen den 3. maj 2003Jubiiiiiiiiiiiiiiiii er der sikkert mange,der vil sige, og mange det var lige, hvadder var til en fest, der sikkert vil blive husketaf alle de 138 skihajer, der var mødtop til en helt forrygende aften!!!Festen startede kl. 17.30 d. 3. maj …..men rygterne vil vide at en unavngivenperson var så ivrig for at få scoret, at hanmødte op allerede dagen før, men han erblevet moppet nok, så jeg vil ikke røbe detvar Fisker, for han har lovet mig en øl forat holde kæft …. Nå ups, der smuttede detvist alligevel ud af min pegefinger.Tilfældigvis var der også mødt et par andrehajer op lidt før, og de brugte tiden tilat improviserer et par sange og lidt andetskægt, men det virkede som om det faldt igod jord, hos de der var mødt op til dennetotal fede aften!! Kentex havde brugt formiddagenpå at indfange nogle unghaner,som vi spiste, ja jeg vil endda gå så vidt atsige, at vi åd med velbehag samt en masseandet godt, såååå mon ikke han skal holdeblusset varmt indtil clubben fylder 25??!!Efter at formanden havde kastet det rødvin,som vi alligevel ikke kunne sælge sidsteår, efter dem der igen havde ydet enindsats for klubben, lykkedes det for et parstærke skihajer af fange formanden, og fåkørt et par ruller garfatape rundt om hansmund således, at det super go’e band DA-CABO kunne fyre den af, og alle kunne fårystet lidt fedt af sidebenene. Vi var enddanødt til at købe lidt ekstra tid, da alle degamle rø……. ikke kunne få stoppet dereskroppe igen, og hvad der videre skete ibaren og alle de andre kroge ja………hvis du ikke var der til at se det, gider dunok heller ikke læse om det, men lur migom vi ikke kan gentage mesterstykket, nårvi bliver 25 !!!!Kærlig hilsenEn tilfældig skihaj der lige kom fordi.Boyesonen har clubben sendt ca. 240 skihajerpå skitur.En anden stor nyhed i clubben er den nyehjemmeside. Projektet og den kommendevedligeholdelse har Yvonne og Hans Henrikpåtaget sig.Jubilæumssæsonen nærmer sig sin afslutning,men der er stadig en fest og revy atse frem til d. 3. maj!! Fremtiden byder ogsåmange spændende ting, som gennemgåsunder pkt. 4.Endelig en kæmpe tak til jer ca. 20 Supermænd/-kvinder,som begejstrer ca. 450skiclubmedlemmer år efter år med jereskreativitet og kæmpeindsatser. Tak fordet! /Formanden Dyrner3. Forelæggelse af revideret regnskab.Kasserer Peter fremlagde regnskabet for2002 der resulterede i et overskud på kr.6.843 – på trods af mindre tilskud til børnfra kommunen og øgede omkostninger tiludsendelse af Skihajen, da bladets indholdikke lever op Post Danmarks krav, for atkunne blive sendt ud som tryksag.Der var ingen kommentarer til regnskabet,og det blev enstemmigt godkendt.4. Planer for det kommende år.Hans Henrik fremlagde det kommende årsforventede aktiviteter under kategorierne:Løb og skigymnastik:Løbetræning søndag og onsdag, Jubilæumsturtil Berlin marathon (15 gangearrangeret af Hugo!!), div. løbearr. som5x5, Cityløb, Kvindeløb, Esrum sø, Vallensbækrundt osv. Skigymnastikken startertil oktober og datoen bliver meldt ud!Sommerarrangementer:Campingweekend d. 15.-17. august i VejbyStrand og Kajaktur til September.Næste vinters ture:Januar – 4 dage på ski i ØstrigUge 7 – BørneturUge 11 – Ugetur til FrankrigUge 14 – 4 dage til Hemsedal.Fester og Div. arrangementer:Jubilæumsfest d. 3. maj … Vi ses!!Roskildefestival hvor 25 fra clubben skalstå vagt, ha’ det sjovt og tjene penge tilclubben.Opstartsfest d. 4. oktober.Julebanko (forventes) 1. december.Afstlutningsfest maj 2004.Instruktørmøde i oktober efter spørgeskema.FysioterapiaftenÅbent hus hos Snow FunSkishow på rådhuspladsen….. følg med i Skihajen og på www.glostrupskiclub.dk og meld dig meget gernepå mailliste, så du bliver mindet omaktiviteterne!!Under og efter Hans Henriks gennemgangvar der mange kommentarer og ideer:- forslag om at børneturen i uge 7 forlængestil en uges varighed. Hvis ens barnikke kan holde til 6 skidage, kan man joforetage sig andre ting i området. Ellerønske om at udvide turen til 5 dage.- der blev kommenteret at børneturen ikkeer egnet for børn under 5 år, da det er aldersgrænsenfor at få skiundervisning ogterræn/pension ligger for langt fra hinanden.- det er svært at ramme den ’bedste’ læng-615


Referat af Glostrup Skiclubsordinære generalforsamlingden 24. april 20031. Valg af dirigent.Formanden foreslog Ib Jørgensen som dirigentog han blev enstemmigt valgt!Ib læste agendaen op og vedtægternes §12med konklusionen om at generalforsamlingenvar lovligt varslet og gyldig.2. Formandens beretning.Morten fremlagde beretningen på et fintslideshow, så der var en levende beskrivelseaf året der gik:Året har været præget af, at det har væretclubbens 20 års jubilæum – 2. april 1983 –2003. Hen over sommeren 2002 var der 35skihajer på weekend-campingtur til VejbyStrand. Vi havde fantastisk vejr og bådebørn og voksne morede sig kosteligt, såsuccesen følges op i 2003. Så stod Siemenigen for årets Golf-Skihaj-mesterskaber iSmørum golfklub – dejlig aften med godefif og en mester, der selvfølgelig blev Rune.Steen G. arrangerede endnu engangden populære tur til Sverige, hvor Skihajernekan prøve kræfter med den vilde natur.Årets løbeaktiviteter har endnu engangslået sin egen rekord. Om onsdagen løb igennemsnit 35 skihajer,dvs. 10 mere en gennemsnittetsidste år. Ialt var der over 100forskellige løbere henover sommeren. Hugoarrangerer også aktiviteterud over Brøndbyskoven,så der var en14stor gruppe til 5x5 km i Fælledparken, enbusfuld til Berlin marathon, Vallensbækrundt og rundt andre steder i landet. Helesæsonen blev sluttet af med en kanon festfor 50 løbere.Den første fest i jubilæumsåret, blev holdti efteråret, så der var lagt op til Nostalskifestmed 70 deltagere – det blev til en vildog sjov fest med en masse herligtnostalskitøj. Clubben blev også repræsenterettil årets skishow på Rådhuspladsen,hvor vi havde fået en plads at udstille påsammen med et par andre klubber indenforForbundet. Fra efterår til forår trænesder flittigt med skigymnastik for at få os iform til året skiture. Endelig bød vinterenigen på det populære bankospil – i år medgavegaranti, så ingen gik tomhændede fraen dejlig aften med masser af gode gaverfra Snow Fun og div. virksomhedsgaver.Så nåede vi til jubilæumsårets udbud afskiture. Desværre blev turen til Hippachikke til noget pga. for få tilmeldinger. Dervar til gengæld overbooket på de 3 andreture. Børneturen til Scheffau i uge 7 havdeperfekte sneforhold og knap så gode pensionatforhold.I uge 9 gik turen tilWagrain, hvor go’e gamle traditioner blevgennemført med stor munterhed – ogsåher var der perfekte sneforhold. Endeligdet helt store trækplaster til Hemsedal iuge 15 med 120 deltagere – delvist godtvejr, men masser af skiløb og sjov om aftenen.Som noget nyt var der en ungdomshytte,med stor succes. Der kom nye Hemsemestre– på en ny piste. I jubilæumssæ-VandrestøvlenYvonne Søgaard Hansen ønskes tillykkemed klubbens vandrestøvle, som hun hargjort sig fortjent til, med det nye design påhjemmesiden.Tjek hjemmesiden!!! Den er flot.Sommeraktiviteter7redaktionenFølg med på klubbens hjemmeside:www.glostrupskiklub.dk


lev begge fejret på behørig vis. Bjarnehavde vist været meget tidligt oppe, hanvar i hvert tilfælde gået omkuld, da vitroppede op senere på aftenen.Lørdag var der igen faldet sne, til stor glædefor alle. Lørdag var også dagen hvorHemsedalmesterskaberne skulle afvikles.Børnene startede ud i fin stil, efterfulgt afde voksne. Der blev kæmpet godt for sagen.Det var lidt synd det ikke kunne afholdespå den planlagte bane, så os derlægger stor vægt på teknikken, måske ogsåhavde haft en chance.Efter veloverstået mesterskab, blev dertændt op i grillen, og så var der pølser ogjægerthe til alle. Sidst på eftermiddagenvar der så præmieuddeling ved hytterne,der blev delt præmier ud til de bedste, i deforskellige rækker, der blev traditionen troogså uddelt præmie til årets ”smarteste”skitøj. Alle sammen fik flotte præmier fraJørgen Pedal / Snowfun.Søndag morgen vågnede vi op til blå himmelog sol. Så efter morgenmaden fik vitravlt med at pakke sammen, rydde op ogpakke busserne, så vi igen kunne kommeud på ski. De fleste hytter havde valgt atbetale sig fra rengøringen, så det gav etpar timer mere ude på løjperne.Når man nu er på skitur med Glostrupskiclub, kan man ikke undgå at lærer noglenye mennesker at kende, om ikke andetaf udseende. Men der var én, jeg kun oplevedeved navn, han hed Per, hver ganghans navn blev nævnt, var der visse personerder blev lidt højrøstede. Han blev vistogså kaldt Morse-Per.Kl. 17.00 gik turen så hjemad igen. Efteret par timers kørsel stoppede vi ved endejlig sø, for at indtage resterne af ugensforråd. Derefter blev der sat en video påog roen lagde sig over busserne. Vi ankomsom planlagt på Glostrup Station, og godttrætte blev busserne tømt, der bliv tagetafsked og sagt tak for endnu en dejlig turmed Glostrup Skiclub.For vores vedkommen er det ikke sidstegang vi tager med til Hemsedal.En STOR tak til alle, der var med til atgøre turen til en rigtig ”fed” oplevelse.Bodholt8 13


Hemsedal 2003Ca. 2-3 uger før afgang til Hemsedal fikjeg en mail med hytteindeling, samt hvemder skulle være hytteformænd, og dér stodmit navn, jeg må indrømme jeg blev lidtsvedt ved tanken om at jeg skulle koordineremad + tilbehør til 12 personer i 5 dage,på min første tur til Hemsedal. Menheldigvis stod der et navn mere på listen,jeg fattede knoglen og ringede til hende(Lene Frode-Jensen). Det var en stor lettelseda hun sagde, at hun kendte de andrei hytten, og havde været i Hemsedal mangegange før. Så jeg blev bare spurgt omvi havde nogle speciale ønsker, og ellersskulle de nok lave en madplan og sendeden rundt. Puha.Vi skulle mødes på Glostrup station kl.18.30 onsdag d. 9 april, da vi ankom så detud som om Røde kors havde været og delenødrationer ud, der var papkasser, plastikbøtterog poser fyldt med mad, drikkevarerog alle mulige andre fornødenheder. Bussenblev pakket efter alle kunstens regler,for at få plads til det hele.Turen derop var beregnet til ca. 12 timer,de blev slået ihjel med en færgetur, et parvideofilm, og et møde eller to i underetagen/ kontoret.Vi ankom til Hemsedal kl. 7.30 i højt solskin.Og så var der fælles omklædning påparkeringspladsen. Som følge af erfaringerfra tidligere år, havde vi pakket bussen såvores morgenmad og frokost stod yderst.Så efter et tiltrængt morgenmåltid, var viklar til det, vi havde kørt så langt efter,nemlig skiløb.Men først op i skishoppen og stå i kø forat leje ski/støvler, selvfølgelig med rabatgennem Glostrup Skiclub, derefter blev viudstyret med et liftkort, og så var vi endeligklar.12Vi var på forhånd blevet inddelt i de hold,vil skulle følge på skiskole (brush-up).Det var en helt perfekt måde at starte enskiferie på for os begyndere, personligt viljeg gerne takke Fritz, for hans utrolige tålmodighed.Det kan godt være man ikkekunne se det, men jeg følte mig væsentligmere sikker på benene/skiene efter denformiddag.Efter endt skiskole og frokost, fik vi nøglenog så skulle vi op til vores dejlige hytter.Der var lige en enkelt der skulle hjælpesop til hytterne, og det var ikke pågrund af for mange alkoholiske drikke. Davi kom op til hytterne stod vor ”kære” formandog tog imod os, (han var kørt deropen uge før os). Vi kunne dog først kommetil vores bagage kl. 16.00, så vi måtte ventemed at pakke ud. I stedet for tog viselvfølgelig ud for at udforske området.For første gang var der i år gjort forsøg,med at lave en ungdomshytte. 12 ungemennesker alene i en hytte, uha det lødfarligt, men hytten var åbenbart utroligpopulær, Roskilde Skiklub fandt hurtigt udaf hvor der var gang i den. Den var påskift fyldt med 20-30 unge mennesker, også deres bekymrede forældre, der skulleind og se om alt gik rigtigt til.Jeg tror alle var enige om, at det var ensucces der var værd at gentage.Fredag vågnede vi op til snevejr, skønt !!Ellers gik fredagen for mit vedkommende”bare” med at øve parallel skiføring, storeog små sving, og noget at alt det andet vilærte dagen forinden.Når vi nu er så mange skihajer af sted(ca.120), så vil der rent teoretisk være 2-3stykker der har fødselsdag på sådan en tur.Det var da også tilfældet her, Bjarne fyldteår om fredagen, og Mette søndagen, deLidt fra ”Hemse”-turlederenHvor der er liv er der glæde og hvor der erglæde er Glostrup skiclub. Det var der ogsåda ca. 100Skihajer drog på den årlige Hemsedaltur d.9. april. Får en gangs skyld havde alle begrænsetsig så der var plads nok til alledrikkevare og så også lidt mad til turen.Det kunne også være den grund at vi,klog af skade, havde taget 2 trailere med istedet for en. Nå… men efter en lidt festligtur på vejen op igennem Sverige ankom viveludhvilede frem og havde en dejlig skidagog hvor førstegangs løberne blev hjulpeti gang af instruktørerne. De næste pardage kom og gik med lidt blandet vejrmeeeeen vi fik da afholdt vores mesterskaberi nogenl0nde vejr og på en lidt for kortbane men der var desværre andre en os derhavde fået den samme ide. Pga. den lillebane var der en del nye ansigter der blevnye mestre (se skema) og dog var der påGlostrup skiklubs pistegrill9INTET tidspunkt nogen tvivl om HVEM derer den ubestridte mester i (bøsserøv/red.)snowbordDer blev i år også kørt en ny disciplin nemligpå sneskovl og ja… hvem andre endSteen Greisen kunne finde på at stilleop?????. Dagen blev afsluttet med grillpølserog Jägertee samt uddeling af præmier ogdejlige sponser gaver fra Pedalen i Roskilde(tak for det….igen igen)Sidste dag og hjemturen gik også godt og vifik heldigvis dejlig solskin og masser af snetil at nyde den sidste.Sluttelig tak til alle der gav en hånd med ogtil deltagerne for det gode humør og lur migom der ikke bliver en tur mere næste år .☺ ☺ ☺Kærlig skihejBoye og Gitte


Resultaltliste for Hemse-mesterskaberneBørn19,81 Peter Krambeck 9 år21,82 Niklas Elsborg 8 år23,25 Selina Birk 9 år24,22 Sebastian Petersen 7 år24,4 Laura Ramsby 10 år24,44 Katrine Frode-Jensen 9 år24,62 Martin Krambeck 7 år25,5 Casper Rasmussen 7 år26,38 Sasha Pedersen 10 år26,44 Emma Ramsby 8 år38,93 Simon Heidensleben 4 år38,94 David Winther 5 år39,07 Nanna Petersen 5 årJunior16,75 Kenni Elsborg 15 år17,29 Mathias Hansen 13 år18,47 Kia Birk 13 år18,59 Janik Huus 14 år18,82 Nichlas Winther 12 år19,04 Cecilie Frode-Jensen 12 år19,59 Anders Bonfils 12 år19,81 Julie Huus 13 år20,15 Camilla Kristensen 11 år22,53 Nicolai Frederik Randrup 12 år24,15 Carina Hansen 12 år25,31 Nick Pedersen 14 år25,31 Melissa Pedersen 15 årDamer19,47 Helle Laursen20,03 Gitte Pedersen20,07 Neel Hansen20,94 Jette K Olsen21,5 Kira Andersen21,56 Birgit Bonfils22,91 Mette Bidstrup23,16 Jeanette Krambeck26,22 Helle Sørensen27,16 Monika Petersen27,4 Vibeke Perret-Gentil27,56 Jette Prom30,47 Lene Frode-Jensen32,22 Maj-Britt BirkHerrer14,34 Rune Rasmussen17,84 Bjarne Christiansen17,9 Christopher Petersen18,34 Arne Kock Nielsen18,6 Michael Petersson19,6 Niels Frode-Jensen19,72 Jørgen Groskopf19,88 Ernst Niemann20,32 Peter Ramsby20,34 Kenneth Larsen20,59 Bent Pedersen21,88 Karsten F Hansen21,94 Jens Horum23,9 Kim Pedersen24,91 Erik Hansen25,07 kenneth Jørgensen27,47 Morten Lauridsen28,94 John Riis29,87 Finn Henriksen35,31 Marck45,84 Michael Larsen52,06 Peter BodholdtInstruktør15,69 Henrik Hurtigkarl15,81 Liza Burchardi15,84 Steen Greisen16,12 Fritz Krambeck16,15 Karen Jørgensen19,5 Steen Greisen telemark19,68 Peter Holgersen57,91 Steen Greisen SkovlSnowboard24,75 Boye Winther38,4 Thomas Bonfils1011

More magazines by this user
Similar magazines