Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor Går Grænsen - Gyproc

tolerancer.dk

Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor Går Grænsen - Gyproc

IndholdsfortegnelsesideForudsætninger for et tilfredsstillende slutresultat .................. 5Tolerancer .............................................7Gipspladekanter ....................................... 8Montage af gipsplader, generelle forhold .......................9Montage af gipsplader, vægge ............................ 14Montage af gipsplader, lofter. ............................. 20Montagearbejdets opfølgning, kontrol og aflevering ............. 25Checkliste - montage af vægge ............................ 26Checkliste - montage af lofter. ............................. 28Indfaldskrav for spartelarbejde. .............................30Krav til sparteltape og spartelmasse ......................... 31Spartling ............................................ 32Fuger udført under malerarbejde ........................... 34Udfaldskrav - spartlede overflader .......................... 35Udfaldskrav - færdigbehandlede overflader .................... 36Proceskontrol - for malebehandling .......................... 37Reparation .......................................... 38Bilag:1. Kvalitetsniveauer Q1-Q4, Oversigt. ........................ 401. Beskrivelse - kvalitetsniveau Q1 - Q4. ...................... 423. Malerfagets Paradigma ................................ 444


Montage af gipsplader, generelle forholdFuger mod beton eller murværkVed tilslutning mellem gipsvægge og bygningsdelebestående af andre byggematerialervil der kunne forekomme mindrebevægelser mellem bygningsdelene. Dissebevægelser vil oftest kunne ses som ujævnerevner, der varierer i synlighed henover året.For at minimere synligheden af revnen kander monteres en spartelstrimmel på gipspladen,stødt henimod den flankerendebygningsdel. Den revne, som opstår, vil efterfølgendevære mere ret og derfor mindreiøjefaldende.Hvor fuger placeres i yderste gipspladelaganbefales anvendelse af kantskinne mellemplade og fuge.Lydfuger- og tætningsfuger i gulv-, loft- oghjørnesamlinger samt mod andre bygningsdele,placeres normalt ved det inderste pladelag.Såfremt fugen placeres ved detyderste pladelag, skal man være opmærksompå, at fugen efter afsluttende ovefladebehandling,kan fremstå med synlig kontur.Samling uden lydfuge mod tung bygningsdel. Fugning( a < 4 mm) udføres af maler.aSparteltape lagt i spartelmassegiver en hårfin revne som ermindre synlig, når sparteltapenstødes mod flankerende bygningsdel(udføres af maler)Samling med lydfuge mod tung bygningsdel. Den inderstefuge (lydfugen) udføres af tømrer, mens denydre fugning (a < 4 mm) udføres af maler.aSamling mod fuge med kantskinne (Fugen udføres aftømrer).Bortskæring af forsænkede pladekanterForsænkede gipspladekanter bør ikke fore kommei udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger,overgange mellem loft/væg, væg/gulvog lign.11


Montage af gipsplader, væggeLængdemontageVed længdemontage monteres gipspladerne i lægternes længderetning. Langkanterne samlesover lægte. Ved et lag gipsplader fæstes kortkantsamling i T-udveksling eller pladebånd.Ved to lag gipsplader forskydes kortkantsamlingen mindst 150 mm mellem de enkelte pladelagog kortkanter i yderste pladelag skal skrues mod bagvedliggende pladebånd eller T-udveksling.KortkantsamlingerLængdemontage med standardpladerKortkantsamlinger understøttes med T-udvekslingeller pladebånd (ved 2 pladelag understøttes kunden yderste kortkantsam ling).Pladekanterne i yderste kortkant samling skal skruespr. maks. 225 mm til T-udveksling eller pladebånd.Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag afleveresaffaset.4502251. Lægter2. Inderste pladelag3. Yderste pladelag4. Båndstål eller T-profil150200300450225900151014


Montage af gipsplader, væggeLængdemontage hvor yderste pladelag ermed forsænkede kortkanter.KortkantsamlingerKortkantsamlinger understøttes med T-udvekslingeller pladebånd (ved 2 pladelag understøttes kunden yderste kortkantsam ling).Pladekanterne i yderste kortkant samling skal skruespr. maks. 225 mm til T-udveksling eller pladebånd.Gipspladens kortkanter skal i yderste pladelag afleveresaffaset.450225101502003004502259001. Lægter2. Inderste pladelag3. Yderste pladelag4. Båndstål eller T-profil15


Montage af gipsplader, væggeTværmontageVed tværmontage monteres gipspladerne på tværs af lægternes længderetning. Gipspladerneskortkanter skal altid samles over lægte. Ved beklædning med 2 pladelag anbringeslagene med langkanterne forskudt en halv pladebredde i forhold til første pladelag. Deenkelte pladelag monteres i forbandt, og kortkanter forskydes mindst ét lægtefag fra pladerækketil pladerække. Med beklædning bestående af 2 lag Standardgipsplader uden forsænkedekortkanter kan der maksimalt forventes overflader svarende til kvalitetsniveau Q2og Q3.Såfremt der kræves kvalitetsniveau Q4, bør der anvendes gipsplader med alle pladekanterforsænkede.450450900300225 2001. Lægter2. Inderste pladelag3. Yderste pladelag101516


Montage af gipsplader, væggeTværmontage hvor yderste pladelager med forsænkede kortkanter.450450900300225 200151. Lægter2. Inderste pladelag3. Yderste pladelag17


Montage af gipsplader, væggeDørhullerDørhuller udføres, så vidt muligt, med pladesamlinger inde over døråbningen og ikke i flugtmed døråbningens kanter. Dog skal samlingen placeres mindst 100 mm fra døråbningenskant (a).450 mm225 mma100 mm200 mm300 mm18


Montage af gipsplader, lofterDimensioner på forskallingVejledende dimensioner på forskallingsunderlaget fremgår af nedenstående tabel og gælderfor montering af op til 2 lag gipsplader.Spændvidde (mm)(Spærafstand, bjælkeafstand)Dimensioner på lægter, forskalling og stålprofilerLægter (mm) Forskalling (mm) Stålprofiler (type)600 22 x 45 22 x 70 Akustikprofil, AP S 25/85800 28 x 45 22 x 95 S 25/851000 28 x 45 22 x 95 S 25/851200 34 x 45 28 x 70 S 25/851400 34 x 45 28 x 95 S 45/801800 – – S 45/80Centerafstande forskallingCenterafstande for forskallingsunderlaget fremgår af nedenstående tabel:På tværs afunderlaget *)På langs afunderlaget *)2 lag 12,5 eller 15 mm / pladebredde 900 400 4501 lag 12,5 eller 15 mm / pladebredde 900 400 300*) Såfremt der forkommer brandkrav til den samlede konstruktion kan andre forskallingsafstande være aktuelle.Ved krav om fastholdelse af mineraluld kan der f.eks være krav om forskalling pr. maksimalt 300 mm ellerder kan være krav om min. 2 mm tråd pr. 300 mm.Se endvidere de enkelte leverandørers anvisninger.Der kan forekomme andre montageformer for fastenedhængte loftsystemer. Kontakt den enkelte leverandørfor yderligere information.24


Checkliste - montage af væggePladestøds tæthedDet sikres:• at tætheden i kartonbeklædte langkantsamlingerer mellem 0 og 4 mm• at tætheden i skårne pladesamlinger ermellem 1,5 og 4 mmPladesamlinger ved døråbningerDet sikres:• at pladesamlinger i yderste lag er placeretover døråbninger.Skrueplacering og skruningDet sikres:• at der er anvendt rigtig skruetype.• at skruelængder er korrekte.• at skruer er placeret maks. c/c 200/225mm langs pladekanter eller efter leverandørensanvisninger.• at skruer er placeret maks. c/c 300 mmved mellemunderstøtninger eller efterleverandørens anvisninger.• at afstand til pladekant er korrekt (10-15mm).• at skruer er undersænkede, uden at kartonengennembrydes eller ødelægges.Fuger og afslutningerAkustisk fugningDet sikres:• at fugebredden er 7 – 10 mm• at fugeunderlaget er rengjort.• at fuger er korrekt udført hele vejen rundt.Klargøring til spartling/planhedDet sikres:• af vægmontøren har udbedret skadermv. ved spartling med hærdende spartelmasseinden aflevering til maleren. F.eksskal fuger over 4 mm udfyldes med hærdendespartelmasse (udføres af gipsplademontør).HjørnebeskyttelseDet sikres:• at der er monteret hjørnespartelprofil påudadgående hjørner.• at disse er fikseret til gipspladen med„Clinch on“ eller „HS-værktøj“ pr. c/c150 mm• at gipspladernes hjørner > eller < 90° erunderstøttet og omhyggeligt tilskåret førmalerens opsætning af „Multiflex-“ eller„Flex corner tape“.Ved nogle typer hårde gipsplader forekommer derofte en lille løsrivning af kartonfibre omkring detiskruede skruehoved. Disse fibre skal inden spartlingfjernes ved en let slibning med slibepapir korn80 - 120. Dette slibearbejde må i normale tilfældeforventes udført under spartelarbejdet. Såfremtder forekommer mange fibre ved størstedelen afskruehovederne må slibearbejde forventes udførtaf gipsmontøren.RengøringInden aflevering foretages der rengøring af tilsmudsedeoverflader.27


Checkliste - montage af lofterPladestøds tæthedDet sikres:• at tætheden i kartonbeklædte langkantsamlingerer mellem 0 og 4 mm• at tætheden i skårne pladesamlinger ermellem 1,5 og 4 mm• at kortkanter og skårne pladekanter eraffaset inden montage.• at kortkantsamlinger, som skal spartlesmed papirstrimmel, er forskudt i forholdtil foregående række.• at tværfuger er parallele med det indfaldnelys, når det er teknisk muligt.Skrueplacering og indskruningDet sikres:• at der er anvendt rigtig skruetype.• at skruelængder er korrekte.• at skruer er placeret maks. c/c 200 mmlangs pladekanter eller efter leverandørensanvisninger.• at skruer er placeret maks. c/c 300 mmved mellemunderstøtninger eller efterleverandørens anvisninger.• at afstand til pladekant er korrekt.• at skruer er undersænkede, uden at kartonengennembrydes eller ødelægges.Fuger og afslutningerAkustisk fugningDet sikres:• at fugebredden er 7 - 10 mm• at fugegrundlaget er rengjort.• at fuger er korrekt udført hele vejenrundt.Klargøring til spartling/planhedDet sikres:• at skader og for brede fuger ved samlingermod tilstødende bygningsdele(> 4 mm) er udbedret ved spartling medhærdende spartelmasse eller gipsmørtelinden aflevering.RengøringInden aflevering foretages der rengøring af tilsmudsedeoverflader.Gipspladebeklædningens planhedDet sikres:• at loftfladen efter montage fremtræderplant i henhold til den valgte planhedsklasse.Gipspladebeklædningens overfladeDet efterses:• om eventuelle skader eller oprifter påloftpladerne kan udbedres ved spartling,eller der skal foretages hel eller delvisudskiftning af plader.29


Indfaldskrav for spartelarbejdeTolerancerNedenstående tolerancer skal overholdesved aflevering af gipspladearbejder:• afstande mellem gipspladens langkanterskal være 0 - 4 mm.• mellem kortkantsamlinger skal afstandenvære 1,5 - 4 mm.KortkantsamlingerKortkantsamlinger og skårne kanter, somskal spartles, skal være understøttede, fastskruetkorrekt og affaset til en dybde af 2 -4 mm.Skader og samlingerVed skader og mellemrum større end 4 mmmellem tilstødende bygningsdele er det gipspladeentreprenørensansvar inden afleveringat fjerne beskadigede områder samt atspartle disse beskadigelser/samlinger medhærdende spartelmasse eller gipsmørtel.RengøringI malerfagets ydelsesbeskrivelse er afstøvningfør grunding inkluderet. Dog skal tilsmudsningaf overfladen med f.eks. mørtel,jord, støv fra vinkelsliber og fliselim værefjernet før modtagelse.SkruerSkruehovederne skal være sænket til niveau ligeunder gipspladens overflade. Skruehovedet må ikkegennembryde kartonen.Forsænkede pladekanterForsænkede gipspladekanter bør ikke fore kommei udadgående- og indadgående hjørner, vindueslysninger,overgange mellem loft/væg, væg/gulvog lign.Ved nogle typer hårde gipsplader forekommer derofte en lille løsrivning af kartonfibre omkring detiskruede skruehoved. Disse fibre skal inden spartlingfjernes ved en let slibning med slibepapir korn80 - 120. Dette slibearbejde må i normale tilfældeforventes udført under spartelarbejdet. Såfremtder forekommer mange fibre ved størstedelen afskruehovederne må slibearbejde forventes udførtaf gipsmontøren.30


Krav til sparteltape og spartelmasseSparteltapeSpartlede gipspladesamlinger skal sikre enpermanent forbindelse mellem gipspladerne.Armeringen er et vigtigt led i spartlingenaf pladesamlingerne. Armeringen kanikke undlades, selv om der på overfladenskal opsættes glasvæv/filt, flis eller tilsvarendebeklædning. Den styrke, som er nødvendigfor at undgå revner og sprækker, skaltilføres gennem spartelmassen sammen medpapir/spartelstrimlen. Det er derfor ikke ligegyldigt,hvilken spartelstrimmel, der vælges.Der anbefales altid brug af papirfugestrimlertil armering af gipspladesamlinger,da disse sammenmed den rigtige spartelmasse giver stærkesamlinger.SpartelmasseUdover armeringen af samlingen skal derogså anvendes en spartelmasse med dennødvendige styrke til at lime pladerne sammen.Spartelmassen skal kunne sikre tilstrækkeligbøjebrudsstyrke og sammenhængsstyrkei samlingen.Det er leverandøren af spartelmassen, derskal dokumentere, at disse forhold er til stede.Anvend CE-mærkede spartelmasser meden deklareret styrke på mindst 300 N.stærkstærkPapirstrimmelPapirspartelstrimmel erstærk og formstabil ialle retninger.Vejledende tørretider forlufttørrende spartelmasserGenerelle tørretider for spartelmasser er normaltomkring 24 timer, men det afhænger aftemperatur og luftfugtighed.Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timerved forskellige fugtforhold. Undgå de tørretiderder er angivet i de grå felter.stærkOptimal rumklima for spartling er 15 – 20°C, luftfugtighed 40 – 60 % RF og normal udluftning.SpartelmassePapirstrimmelGipspladeRelativ luftfugtighedTemperatur °C10° 15° 20° 25°30% 26 T 18 T 12 T 9 T40% 29 T 20 T 14 T 10 T50% 36 T 24 T 17 T 12 T60% 42 T 29 T 20 T 14 T70% 54 T 38 T 26 T 19 T80% 78 T 54 T 38 T 27 T31


SpartlingSpartelarbejdet på gipsplader svarende tilkvalitetsniveau Q2-Q3 udføres efter nedenståendeprincipper:Spartling af skårne og affasedepladekanterPladesamlinger med skårne, fasede kanterskal grundes eller opfugtes før spartling forat forhindre kantrejsning og indtrængning affugt fra spartelmassen.Spartelbredde mindst 450 mm11. Ilægning af spartelmasse2. Ilægning af papirspartelstrimmel3. Tørring4. 2. spartling5. Tørring6. Slutspartling afhængig af udfaldskravSpartling af forsænkedepladeskanterGipsplader med forsænkede kanter skaberen fordybning med plads til spartelstrimmelog spartelmasse, når pladerne er monteretkant mod kant. Spartlingen udføres overen bredde på mindst 300 mm. For at opnåoverflade svarende til kvalitetsklasse Q4 anbefalesdet, at der som yderste pladelag eranvendt gipsplader, hvor alle pladekanterer forsænkede. Desuden skal slutspartlingenforetages på hele overfladen.24Spartelbredde mindst 300 mm6Gipsplader med rette eller skårne kanter harsamme tykkelse over hele pladen. Det bevirker,at spartelsamlingen giver en lille forhøjningpå overfladen. Denne forhøjningudjævnes ved at foretage en bredere efterspartling.En spartelbredde på 450 mm anbefalesfor at give et tilfredsstillende resultat.Der må dog forventes en vis synlighed afden færdigspartlede samling ved sidelysindfald.For at sikre fuld udfyldning af samlingen skalpladerne være monteret med en afstand på1,5 - 4 mm, og pladekanterne være affaset.Er dette ikke gjort i monteringsfasen, må detefterfølgende udføres med en skarp kniv.FuldspartlingOverflader, svarende til kvalitetsniveau Q4, hvorder stilles høje æstetiske krav til det færdige reslutat,bør fuldspartles. Dvs. der skal foretages enspartling af hele den pågældende overflade i enlagtykkelse på mindst 1 mm. Desuden bør det yderstegipspladelag være udført med gipsplader, hvoralle pladekanter er forsænkede. Se iøvrigt bilagbagest i denne pjece.32


SpartlingIndadgående hjørnerFor at opnå en optimal holdbarhed skal indadgåendehjørner og overgang mellemgipsloft og gipsvæg armeres med papirfugestrimmelsom almindelige gipspladesamlinger.Ved brug af akrylfugemasser i hjørnerkan der ikke forventes en optimal holdbarhed.Papirspartelstrimlen skal lægges i den vådespartelmasse.Papirstrimlen skal ikke fugtes før montage.Ved vinkler større eller mindre en 90 graderforstærkes hjørnerne med „Multi-flex“ /„Flex corner tape“, som er en papirstrimmelmed en kerne af to metalbånd. Metalbåndenesikrer, at montagen kan finde sted uansetvinklen på det udadgående hjørne. Dennetype monteres i spartelprocessen. Der spartlesi en bredde på op til 600 mm.Fold papirstrimlen langs den markerede centerlinie.Inden montagen bredes papirstrimlenud.Udadgående hjørnerPå 90 graders udadgående hjørner monteresen hjørnespartelprofil (dette arbejdeudføres af gipsplademontøren). Hjørnetspartles i en bredde på op til 600 mm.Udadgående 90 graders hjørner forstærkes med hjørnespartelprofil(monteret af gipsplademontøren) ogspartles i en bredde på op til 600 mm i den efterfølgendespartelproces.Alle samlinger forsynes med papirstrimler – også ihjørner hvor eventuelle små bevægelser kan optages.Buede gipskonstruktionerBuede gipskonstruktioner skal udføres påsamme måde som almindelige gipskonstruktioner.Dog må der påregnes ekstra tid til såvelspartling som slibning.Selve spartelarbejdet udføres med en blødgummispartel eller en blød plastspartel.Små bevægelseroptages i hjørnerHjørnespartel33


Fuger udført under malerarbejdeFugningDer skelnes mellem malerfuger og akustikfuger.Malerfuger udføres af malerentreprenørenog skal kun ses som en æstetiskbehandling og beskrives i særskilt materiale.Akustikfugen udføres af tømreren og skal sikreden pågældende konstruktions ydeevnemht. lydisolation.Lydfuge (TØ)Malerfuge (MA)Såfremt akustikfugen placeres i det yderstegipspladelag, skal fugen udføres med enmalbar fugemasse. Ligeledes skal fugen udføres,således at den er plan med gipspladen.Fugning vil ikke kunne erstatte spartelstrimmeli hjørner og overgange mellem gipsloftog gipsvæg. Fugning kan anvendes, hvorgipsoverflader støder op til andre typer afbyggematerialer. Afstande til andre bygningsdele< 4 mm vil være at betragte somkorrekt montage, og eventuel fugning skaludføres af malerentreprenøren.Spartelmasse samtsparteltapeNår spartelmassen er gennemtør,spartles anden gang. Dette giver en veldefineret,fin revne mellem de to bygningsdele.34


Udfaldskrav - spartlede overfladerUdfaldskrav- spartlede overfladerSpartlinger i forsænkede langkanter skal værei niveau med øvrige flader.Gipsplader med rette eller skårne kanter harsamme tykkelse over hele pladen.Det bevirker, at spartelsamlingen giver en lilleforhøjning på overfladen. Forhøjningensløres ved at foretage en bredere efterspartlingpå 450 mm.Bemærkning: Fuldspartling anvendes for atgive en jævn struktur og ikke for at udjævneind- og udadgående bløde buler.En mindre blød forhøjning må forventes seti sidelys.Spartlinger af søm og skruehuller skal være iniveau med gipspladens overflade.Fugninger skal være malbare og i niveaumed øvrige flader.Slibningen skal være foretaget uden oprivningerog grove ridser i gipspladekartonen.Fladerne skal efter endt spartling fremståmed en glat, udfyldt flade eller med en glat,jævn flade afhængig af det foreskrevne udfald.35


Proceskontrol - for malebehandlingSpartlingDet kontrolleres, at spartelmassen er bearbejdetind i gipspladesamlinger. Der må ikkeforekomme luftlommer i samlingerne.Papirstrimlen lægges i den våde spartelmasseog presses, så den over hele fladen harberøring med spartelmassen. Papirstrimlenmå ikke være synlig efter slutbehandling.Dækket, lukket, glat og udfyldt flade –kvalitetsniveau Q1Det kontrolleres, at spartelstrimlen er korrektilagt spartelmassen, og at den over helefladen har berøring med spartelmassen,og fyldningen af spartelsamlingen skal værei niveau med den omgivende flade. Detkontrolleres ligeledes, at skruehullerne er udfyldtemed spartelmasse, og at overskydendespartelmateriale, der rager op, er fjernet.Spartelmassen skal være påført, således atbehovet for slibning er minimalt.Dækket, lukket, glat og jævn flade –kvalitetsniveau Q2Det kontrolleres, at spartelstrimlen er korrektilagt spartelmassen, og at den over helefladen har berøring med spartelmassen.Fyldningen af spartelsamlingen skal være iniveau med den omgivende flade. Det kontrolleresligeledes, at skruehullerne er udfyldtemed spartelmasse, og at overskydendespartelmateriale, der rager op, er fjernet.Spartelmassen skal være påført, således atbehovet for slibning er minimalt. Der må ikkeforekomme spor efter anvendelse af værktøj.Dækket, lukket, glat og jævn flade –kvalitetsniveau Q3Det kontrolleres, at spartelstrimlen er korrektilagt spartelmassen, og at den over helefladen har berøring med spartelmassen.Fyldningen af spartelsamlingen skal være iniveau med den omgivende flade.Det kontrolleres ligeledes, at skruehullerneer udfyldte med spartelmasse, og at der erudført ekstra bred spartling over gipspladesamlingerne.Det kontrolleres, at der er udførtskrabespartling af hele overfladen, ogat overskydende spartelmateriale, der ragerop, er fjernet. Spartelmassen skal værepåført, således at behovet for slibning erminimalt. Der må ikke forekomme spor efteranvendelse af værktøj.Dækket, lukket, glat og jævn flade –kvalitetsniveau Q4Det kontrolleres, at spartelstrimlen er korrektilagt spartelmassen, og at den over helefladen har berøring med spartelmassen.Fyldningen af spartelsamlingen skal være iniveau med den omgivende flade. Det kontrolleresligeledes, at skruehullerne er udfyldtemed spartelmasse, og at der er udførtekstra bred spartling over gipspladesamlingerne.Det kontrolleres, at der er udførtfuldspartling af hele overfladen med en lagtykkelsepå minimum 1 mm, og at overskydendespartelmateriale, der rager op, erfjernet. Spartelmassen skal være påført, såledesat behovet for slibning er minimalt.Der må ikke forekomme spor efter anvendelseaf værktøj.SlibningGenerelt skal slibningen være udført så fladerneer glatte at føle på efter endt slibning.GrundingDet kontrolleres, at fladen efter endt tørringfremstår ikke sugende og afsmitningsfri samtbæredygtig for videre behandling.MalingDet kontrolleres visuelt, at det forventede udfalder opfyldt.37


ReparationReparationHuller eller oprivninger i gipsplader kan imange tilfælde repareres ved hjælp af spartelmasse.Bortskær evt. løs karton og gips, udfyld medhærdende spartelmasse og spartel derefterpå normal vis, når udfyldningen er hærdet.Er der tale om større huller, kan reparationenudføres ved at indsætte en trekant udskåretaf en gipsplade med skrå snitflader.Omkring det skadede areal udskæres et tilsvarendeareal.Reparationstrekanten fastklæbes i hullet medhærdende spartelmasse. Herefter spartlesmed hærdende spartelmasse.Ved reparation af overflader kan der værerisiko for glansforskelle samt for skyggedannelserforårsaget af sidelys.38


Bilag 1 Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigtKvalitetsniveauer for færdigbehandlede overfladerQ1Q2Kvalitetsniveau Q1 opfylder typiskkravene til en malet overflade isekundærer rum.Eks.: Lagerrum, Fyrrum, Teknikrum,Pulterrum, etc.Kvalitetsniveau Q2 opfylder typisk kravene tilen tapetseret overflade eller en maletoverflade, hvor der må forventesskyggevirkninger især ved strejflys.Eks.: Opholdsrum, soverum, køkken, toilet,entre, kontorlokaler, korridor, etc.Det pågældende Kvalitetsniveau børfremgå af projektbeskrivelsen.Det pågældende Kvalitetsniveau bør fremgåaf projektbeskrivelsen. Dette kvalitetsniveauvælges normalt, såfremt intet andet fremgåraf projektmaterialet.Planhedstolerance (overflade målt over 2 m), Se i øvrigt målemetode på side 7)Lempet klasse+/- 5 mm (Stål)+/- 8 mm (Træ)Normal Klasse+/- 3 mm (Stål)+/- 5 mm (Træ)Skelet/UnderlagTræ eller stålTræ eller stål.BeklædningMinimum 1 lag gipspladerMinimum 2 lag gipsplader.Spartlinga) Armering og spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.b) Evt. én ekstra gang spartling af pladesamlinger.a) Armering og spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.b) Én ekstra gang spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.Overfladebehandling2 gange malerbehandling. Mindst 2 gange malerbehandlingeller tapet.eller Glasvæv + Grunding + 2 gangemalerbehandling.Skemaet er vejledende, idet der forekommer flere variationsmuligheder inden for de enkelte udførelsesmetoder40


Bilag 1 Kvalitetsniveauer, Q1-Q4 oversigtQ3Kvalitetsniveau Q3 opfylder typisk kravene til entapetseret jævn overflade eller en malet glatoverflade, hvor skyggevirkninger ved strejflys ikkekan udelukkes.Eks.: Opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre,kontorlokaler, korridor, etc.Q4Kvalitetsniveau Q4 opfylder typisk kravene til enmalet glat overflade, hvor der stilles høje krav til denfærdige overflades kvalitetsniveau. Skyggevirkningerved specielle lysforhold kan ikke helt udelukkes.Eks.: Udstillingsrum, konferencerum, Opholdsrum i boliger hvor derforekommer kraftige lysindfald i form af sidelys, Rum med overfladersom er malerbehandlet med høj glans, etc.Det pågældende Kvalitetsniveau skal fremgåsærskilt af projektbeskrivelsen.Det pågældende Kvalitetsniveau skal fremgåsærskilt af projektbeskrivelsen.Skærpet Klasse+/- 2 mm (Stål)+/- 3 mm (Træ)Høj Klasse+/- 2 mm (Stål)Træ eller stål.Stål.Minimum 2 lag gipsplader.Minimum 2 lag gipsplader. Yderste pladelag erudført med alle pladekanter forsænkede.a) Armering og spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.b) Én ekstra gang spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.c) Én gang spartling bredt henover pladesamlinger.d) Skrabespartling af hele fladen.a) Armering og spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.b) Én ekstra gang spartling af pladesamlinger+ skruehoveder.c) Én gang spartling bredt henover pladesamlinger.d) Fuldspartling af hele overfladen i lagtykkelsepå mindst 1 mm.Mindst 2 gange malerbehandlingeller tapet.Glasvæv + Grunding + 2 gange malerbehandlingeller mindst 3 gange malerbehandling.eller Glasvæv + Grunding + 2 gangemalerbehandling.41


Bilag 2 Beskrivelse - kvalitetsniveau Q1 - Q4Dækket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q1For overflader, hvor der ikke stilles særlige æstetiske og/eller funktionelle krav.Eksempler: pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum altså sekundære rum.Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer erlukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivendeflade. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.Spartlingen omfatter:• Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med denomgivende flade.• Skruehuller skal være udfyldt.Spartelmateriale, der rager op, skal fjernes. Grater fra anvendelse af værktøj kan forekomme.Dækket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q2For overflader, hvor der stilles æstetiske og middel funktionelle krav.Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridorFlader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer erlukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivendeflade. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.Spartlingen omfatter:• Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med denomgivende flade.• Skruehuller skal være udfyldt.Spartelmateriale, der rager op, skal fjernes. Der må ikke forekomme spor efter værktøj. Vedkvalitetsniveau Q2 som grundlag for vægbeklædninger og maling, må der forventes synligeskyggevirkninger, især ved strejflys.Ønskes en reduktion af skyggevirkninger skal der udføres spartling i henhold til kvalitetsniveau3.42


Bilag 2 Beskrivelse - kvalitetsniveau Q1 - Q4Dækket, lukket, glat og jævn flade – Kvalitetsniveau Q3For overflader, hvor der stilles æstetiske og middel funktionelle krav.Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer,huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.Spartlingen omfatter:• Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med denomgivende flade.• Skruehuller skal være udfyldt.• Spartlingen udføres med ekstra bred spartling over samlinger.• Skrabespartling af hele overfladen.Ved strejflys, kan skyggevirkninger ikke udelukkes. Omfanget af skyggevirkninger vil dog væremindre end ved ”Dækket, lukket, glat og udfyldt /Q2 - Kvalitetstrin 2”.Dækket, lukket, glat og jævn flade – Kvalitetsniveau Q4For overflader, hvor der stilles æstetiske og middel funktionelle krav.Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer,huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.Spartlingen omfatter:• Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med denomgivende flade.• Skruehuller skal være udfyldt.• Spartlingen udføres med ekstra bred spartling over samlinger• Fuldspartling af hele overfladen med en lagtykkelse på minimum 1 mm.Ved kvalitetsniveau ”Dækket, lukket, glat og jævn /Q4 - Kvalitetstrin 4” kan skyggevirkningerved specielle lysindfald ikke undgås.43


Bilag 3 Malerfagets ParadigmaDer er i pjecen ikke taget højde for den afsluttende overfladebehandling, idet der findes utalligemuligheder for afsluttende behandlinger f.eks. beklædninger, glatte og struktureredeoverflader i forskellig glans og typer.Der henvises derfor til malerfagets beskrivelsesværktøjer såsom:• Malerfagets Behandlingsanvisninger (MBA), udgivet af Danske Malermestre.www.mba.malermestre.dk• Malerfagligt behandlingskatalog (MBK), udgivet af Teknologisk institut.Fortolkning af maleparadigmaet ”Forventet udfald”:Dækket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q1 og Q2:Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede.Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende flade.Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.Dækket, lukket, glat og jævn flade - Kvalitetsniveau Q3 og Q4:Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer, huller,revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult. Planhedbestemmes af specifikationerne til underlaget.Glat, udfyldt og beklædt flade - Kvalitetsniveau Q1 og Q2:Flader, kanter og false er glatte at føle på. Huller, revner og samlinger er udfyldt til niveaumed den omgivende flade. Flader står ensartede beklædt. Ujævnheder hidrørende fra underlagetkan forekomme. Beklædning i form af væv, tapet eller anden beklædning skal defineresved typebetegnelse eller eksempel på handelsnavn.Glat, jævn og beklædt flade, - Kvalitetsniveau Q3 og Q4:Flader, kanter og false er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er udfyldte, ogoverfladens oprindelige struktur er skjult. Flader står ensartede beklædt. Planhed bestemmesaf specifikationerne til underlaget. Beklædning i form af væv, tapet eller anden beklædningskal defineres ved typebetegnelse eller eksempel på handelsnavn.44


MalersektionenTræsektionenPostboks 2125DK-1015 København KTelefon: 7216 0000Telefax: 7216 0010danskbyggeri@danskbyggeri.dkwww.danskbyggeri.dkKnauf Danogips A/SKløvermarksvej 6DK-9500 HobroTelefon: 9657 3000Telefax: 9657 3001info@knaufdanogips.dkwww.knaufdanogips.dkMalerfagets OplysningsrådIslands Brygge 26DK-2300 København STelefon: 7023 7300Telefax: 3263 0399mo@malermestre.dkwww.malermestre.dkGyproc A/SHareskovvej 12DK-4400 KalundborgTelefon: 5957 0330Telefax: 5957 0301info@gyproc.comwww.gyproc.dk

More magazines by this user
Similar magazines