Manual til SICE PT200 hjælpearm til dækskifter - Flex1one

flex1one.dk
  • No tags were found...

Manual til SICE PT200 hjælpearm til dækskifter - Flex1one

Manual til SICE PT200hjælpearm til dækskifter


4. Installation4. InstallationHvis udstyret bestilles sammen med dækskifteren vil det allerede være monteret på maskinen ogderfor vil de følgende procedurer ikke være nødvendige.Advarsel:PT200 udstyret må kun installeres af en teknisk autoriseret operatør. Inden der foretagesinstallationer bør De kontrollere at dækskifterens strømforsyninger er afbrudt.4.1 TransportHvis De modtager PT200 separat vil den blive leveret i en papkasse på en palle. Fjern maskinen meden gaffeltruck som anvist på illustration A. Kassens dimension er 1340 x 830 x 340 (h) mm og densamlede vægt er 71 kg.4.2 UdpakningNår emballagen er fjernet bør De kontrollere udstyret for skader. Hold emballagen uden for børnsrækkevidde. Bemærk: De bør beholde emballagen med henblik på fremtidig forsendelse af udstyret.4.3 Samlet dimensionFigur A/2 angiver den samlede dimension af PT200 hjælpearmen monteret på dækskifteren. Læg densamlede dimension af PT200 hjælpearmen til dimensionen af dækskifteren (i henhold til manualen)og De vil have det nøjagtige mål på maskinen. Glem ikke at der skal være minimum 500 mm afstandfra enhver væg.4.4 MonteringFor den korrekte montering bør De følge nedenstående retningslinier:1) Afbryd alle dækskifterens strømførende ledninger og sikringer.2) Afbryd den pneumatiske ledning der går fra smøreanordning og ind i kassen(1, figur B).3) Fjern ”L” stykket fra smøreanordningen og erstat det med ”T”stykket (2, figur B).Bemærk: Placér ”T” stykket så den mindre tilslutning (4-2) er over den store (8-6) ihenhold til figur B.4) Fjern den venstre side af panelet fra dækskifteren. Bemærk: De næste punkter 5 og 6vedrører den SICE dækskifter, der ikke er monteret med boringer til PT200hjælpearmen. Hvis maskinen allerede har boringerne kan De gå direkte til punkt 7herfra.5) Anvend en boremaskine og et 10.5 Ø bor og bor to huller A og B i dækskifterensvenstre side som anvist i figur C.6) Skift til et 8.5 Ø bor og bor et hul C som anvist i figur C.


7) Montér PT200 hjælpearmen som vist i figur D ved hjælp af nedenstående:7) Montér PT200 hjælpearmen som vist i figur D ved hjælp af nedenstående:2 M 10x30 skruer (1, figur D)4 Ø 10 skiver (2, figur D)2 M 10 låsemøtrikker (3, figur D)1 M 8x25 skruer (4, figur D)2 Ø 8 skiver (5, figur D)1 M 8 låsemøtrikker (6, figur D)8) Sæt panelet tilbage på plads9) Tilslut 8-6 slangen (1, figur B) der går udfra kassen til ”T” stykket og denpneumatiske 4-2 ledning (3, figur B) der kommer fra PT200 til den anden tilslutningpå ”T” stykket.10) Hvis dækskifteren er en GP udgave der er monteret med en ”PO” hylde, monteresholdebeslaget (1, figur D1). Placér beslaget som vist i figur D1 og fastspænd det vedhjælp af 4 M6x16 skruer (2, figur D1). Bemærk: Hvis ULGS udstyret eller hyldenallerede er monteret på den specielle holdesøjle fjernes de og søjlen tages afdækskifteren. Dernæst monteres ULGS udstyret på beslaget (1, figur D1) ved hjælp afto M6x16 skruer (3, figur D1) og låsemøtrikker (4, figur D1). ”PO” hylden monterespå beslaget (1, figur D1) ved hjælp af M6x16 skruerne (5, figur D1) oglåsemøtrikkerne som vist i figur D1.5. Funktionelle deleFigur E viser PT200 hjælparmens funktionelle dele:1 Drejearm2 Fælgtrykkonus3 Styreenhed4 Vulsttrykudstyr5 Frakoblingsenhed6 Sænke/hæveskive til dækket6. KontrolfunktionerPT200 hjælpearmens kontrolenheder er:- Styreenheden (3, figur E) der bruges til at sænke og løfte drejearmen (1, figur E).- Frakoblingsenheden (5, figur E) der frakobler drejearmen og bringer den tilbage inulstilling.


7. Korrekt funktionskontrol7. Korrekt funktionskontrolPT200 er pneumatisk forsynet fra dækskifteren (hvortil den er tilsluttet).For at bruge dette udstyr, skal dækskifteren tilsluttes trykluft i henhold til de retningslinier der erangivet i manualen til dækskifteren.1. Drej styreenheden opad (3, figur E): drejearmen skal nu hæve sig (1, figur E). Drejstyreenheden nedad (1, figur E) og drejearmen skal sænke sig.2. Anbring drejearmen (1, figur E) til centrérpatronens midte: drejearmen vil nu låses idens “arbejdsposition”. Tryk på frakoblingsenheden (5, figur E) og drejearmen vilfrakobles og kan drejes til nulstilling/udgangspositionen igen.8. AdvarselssignalerUlæselige og manglende advarselssignaler skal øjeblikkeligt udskiftes. Anvend ikke dækskifteren hvisen eller flere labels mangler. Placér aldrig genstande der skjuler advarselssignalerne, så operatørenikke kan se dem. Anvend koden i denne tabel til at bestille de labels De har brug for.Advarsel: Pas på hænderne.


9. Arbejdsprocedurer/anvendelse9. Arbejdsprocedurer/anvendelsePT200 hjælpearmen er udviklet som et hjælpeudstur til fastholdelse af hjul vedmontering/afmontering af dæk på/af fælge. Disse arbejdsprocedurer (specielt med henblik på bredesportsdæk, lavprofildæk eller dæk med meget hård vulst) kan være meget vanskelige. I disse tilfældekan SICE PT200 hjælpearmen gøre arbejdet lettere og mere skånsom for hjulet.9.1 Fastspænding af hjuletLøsn dækvulsten i henhold til instruktionerne i manualen til dækskifteren.- Hvis De vil fastspænde hjulet fra indersiden (på gribetænderne) følges den normaleprocedure (i henhold til manualen)- Hvis De vil fastspænde hjulet fra ydersiden (anvend plastik skåneudstyret) kan PT200hjælpearmen hjælpe. Følg da disse retningslinier:1. Først åbnes centrérpatronen ved at bringe dækskifterens arm og PT200 udstyret inulstilling/udgangspositionen.2. Indstil centrérpatronens position så spændekloen (når dækket ligger på denne) rørerdækket tæt ved fælgen (se figur F).3. Sæt fælgtrykkonusen (2, figur G) på armen (1, figur G) og tryk konusskaftet opadindtil bajonetkoblingen går i hak.4. Blokér armen i arbejdsposition (1, figur G): den vil automatisk stille sig i sammeposition som centrérpatronen.5. Sænk løftestangen (3 figur G) indtil konusens tryk på fælgen bevirker at denne sænkersig et par centimeter (se figur H). Bemærk: I denne fase må vulsttrykenheden have ensådan position at den hverken rører fælgen eller dækket.6. Luk for spændekloen med pedalen. Hæv armen (1 figur G) ved at hæve løftestangen.Fjern fælgkonusen (1, figur G) og anbring igen armen i nulstilling/udgangspositionen.


9.2 Afmontering9.2 AfmonteringAfmontering af første vulst (hvis det er nødvendigt)Hvis dækkets øverste vulst igen har sat sig i fælgen, kan man løsne den igen med vulstudstyret (4,figur M). Følg disse retningslinier:a) Træk håndtaget (8, figur L) udad så valsen kan drejes frit (9, figur L). Bemærk: Vedalle andre arbejdsgange med PT200 hjælparmen skal dette håndtag anvendes til atforhindre valsen i at dreje (9, figur L).b) Bring armen i arbejdspositionen (1, figur M) og justér glideklodsen (11, figur M) såvalsen er på fælgkanten.c) Drej styreenheden nedad (3, figur M) så vulsttrykenheden trykker på dækket indtilvalsen rører fælgens kant (12, figur M). Centrérpatronens styreenhed skal drejes meduret.Drejearmen (1, figur M) vil dreje med dækket indtil den støder på anslagspunktet (10,figur M). På dette punkt vil valsen (9, figur L) begynde at løsne vulsten øverst pådækket. Bemærk: Det gør den resterende afmontering lettere hvis operatøren smørervulsten og fælgen.Til slut hæves vulsttrykenheden igen og udstyret fjernes fra arbejdsfladen og dækketsafmontering kan begynde.


Afmontering af den første vulstAfmontering af den første vulst1. Først bør De finde monteringsværktøjet frem (7, figur N)Advarsel: Placering og afmontering af dækskifterens drejearm fra fælgens kant kankun ske efter man har sat PT200 i nulstilling/udgangspositionen.Hvis dækket har meget hårde sider der forhindrer korrekt position af monteringsværktøjet påfælgkanten, følges disse retningslinier:a) Flyt armen (1, figur N) til dens arbejdsposition.b) Anbring vulsttrykudstyret (4, figur N) på højde med dækket og tæt vedmonteringsværktøjet. Brug løftestangen til at trykke ned på dækket for at give plads tilden korrekte placering af udstyret og indsættelse af vulstløfteren.Advarsel: Ved anbringelse af vulsttrykudstyret mod dækket skabes der mulighed for atoperatøren kan få hænderne i klemme - vær derfor meget omhyggelig med at holdehænderne væk fra fælgen.c) Blokér monteringsværktøjet, placér vulstløfteren og hæv PT200 hjælpearmen.2. Brug løftestangen (3, figur P) til at hæve armen (1, figur P) og drej den for at placerevulsttrykudstyret (4, figur P) overfor monteringsværktøjet (se figur P).3. Anvend løftestangen til at sænke armen og skabe tryk på dækket så vulsten placeres påfælgens midte (se figur P). Herved sænkes spændingen på vulsten og den kan letsættes på værktøjet.4. Anvend løftestangen (2, figur P) til at sætte dækvulsten over kanten afmonteringsværktøjet.5. Hæv PT200 hjælpearmen og drej udad for at frigøre arbejdsfladen og drejcentrérpatronen for at flytte den første vulst.Afmontering/frigørelse af den anden vulst (hvis det er nødvendigt)Hvis den anden vulst har sat sig fast igen, anvend da skiven (6, figur E) til at løsne den. Følgnedenstående retningslinier:a) Anbring armen i nulstilling/udgangspositionen (1, figur E)b) Placér skiven under dækket (6, figur E) - skiven skal være tæt på fælgkanten


c) Placér vulstøftestangen, der blev leveret sammen med dækskifteren (2, figur Q) iboringen på skivens arm (se figur Q) og hold den så De kan presse skiven moddækket.d) Drej centrérpatronen med uret og løft skiven og løftestangen samtidigt indtil vulstenløsner sig.Afmontering af den anden vulst.Afmontering af den anden vulst.Bemærk: Ved nogle dæk er det nok kun at anvende skiven til afmontering. Her kan De blot fortsættevulstproceduren indtil dækket kommer helt af fælgen.Skiven (6, figur E) vil altid gøre afmonteringen af den anden vulst lettere (specielt ved sportsdæk ogbrede dækmønstre) fordi den holder den anden vulst på linie med fælgens midte.1. Anbring skiven som vist figur R og hæv den anden vulst indtil den er i fælgens midte.2. Anvend vulstløftestangen til at anbringe vulsten over kanten på monteringsværktøjet.3. Fjern skiven og drej centrérpatronen indtil den anden vulst løsner sig fra fælgen.Bemærk: Skiven kan fjernes og placeres på dens plads på siden af PT200 ved at trække den af bolten(1, figur S).9.3 Montering1. Sæt fælgen på centrérpatronen og montér den første vulst som beskrevet iinstruktionsmanualen til dækskifteren.Advarsel: Placeringen og afmontering af drejearmen på/fra kanten af fælgen må kun foretages nårPT200 er bragt i nulstilling/udgangspositionen.2. Placér BRP valsen i arbejdspositionen hvor den presses mod vulsten for at undgå atden sætter sig fast på monteringsudstyret (se figur U).Bemærk: Drejning af BRP valsen til dens arbejdsposition opnås ved drejning af ringen (14, figur U)og ved at sænke armen.Bemærk: Ved alle andre arbejdsprocedurer skal BRP valsen forblive i låst position for at forhindre atden indvirker under arbejdet med dækket.3. Placér vulstudstyret (4, figur T) tæt ved monterings/afmonteringsværktøjet (cirka 3-4cm som vist i figur T) og sænk det indtil den anden vulst befinder sig i fælgens midte.Advarsel: Ved at anbringe vulstudstyret mod dækket kan operatørens hænder komme i klemmemellem værktøjet og fælgen. Vær derfor meget forsigtig og hold hænderne væk fra fælgen.


4. Når centrérpatronen drejes, drejes vulstudstyret (4, figur 1) sammen med dækket ogdækvulsten bliver i fælgens midte. Den anden vulst bliver så automatisk monteret påfælgen uden fare for operatøren og uden at skade dækket.10. TilbehørPTP forlængerstykke til fælgtrykudstyret (valgfri)Når man sætter denne på fælgkonusen forlænges den så man lettere kan arbejde med fælge hvismidterboring befinder sig lang fra drejearmen.11. FejlfindingProblemMan får ingen bevægelse ved betjening af drejearmen (3, figur E) eller frakoblingsenheden(5, figur E).Årsag1. Ingen forbindelse til trykluft2. Trykluftslanger til dækskifteren er i stykker3. Den pneumatiske returventil der styrer trykluften fungerer ikke korrektLøsning1. Kontrollér og reparer trykluftsforbindelsen2. Kontrollér og reparer slangerne og udskift dem om nødvendigtAdvarsel: Hvis de ovenstående retningslinier ikke udbedrer skaden eller hvis der er andrefunktionsmæssige uregelmæssigheder bør de kontakte Deres nærmeste SICE forhandler.12. DataProducentens label der er placeret på maskinen giver den nedenstående information:1. Producentens navn og adresse2. Model3. Serienummer4. Maksimal tryk (under driften)5. Vægt6. Årstal

More magazines by this user
Similar magazines