12.07.2015 Views

Oplæg: Hvad kan der komme fra EU? - Dansk Kiropraktor Forening

Oplæg: Hvad kan der komme fra EU? - Dansk Kiropraktor Forening

Oplæg: Hvad kan der komme fra EU? - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Revision af EU direktiv 2005/36/EFom gensidig anerkendelse af erhvervsmæssigekvalifikationer(anerkendelsesdirektivet)Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011Pia thor StratenChefkonsulentDirekte telefon: + 45 72318880E-mail: pts@iu.dkMinisteriet for Videnskab,Teknologi og UdviklingStyrelsen for International Uddannelse1. kontorBredgade 36DK - 1260 København KTelefon: +45 3395 7000Fax: +45 3395 7001E-mail: kontaktpunkt@iu.dkwww.iu.dk


Oplæggets hovedoverskrifter• Status for revisionsarbejdet med anerkendelsesdirektivet• Gennemgang af grønbogen• I. Nye metoder til at opnå mobilitet for arbejdskraften• II. At bygge videre på resultater• III. Modernisering af den automatiske anerkendelsesordning• Den videre proces for revisionsarbejdet medanerkendelsesdirektivet• Afslutning


Status for revisionsarbejdet• Artikel 60, stk. 2, i anerkendelsesdirektivet siger: ”Fra den 20.oktober 2007 udarbejder Kommissionen hvert femte år en rapportom dette direktivs gennemførelse”• Europa-Kommissionens høring af 22. juni 2011 - reform afsystemer for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer(grønbogen)• Sendt i høring 15. juli 2011 med høringsfrist 12. august 2011


Nye metoder til at opnå mobilitet for arbejdskraften• Europæisk erhvervspas• Princippet om delvis adgang


Grønbogen om det europæiske erhvervspas (2.1.)• For erhvervsudøvere– Forenkling af dokumentationskrav ved autorisationsansøgning– Forkortelse af sagsbehandlingstiden• For kompetente myndigheder– Hurtig adgang til relevante oplysninger– Styrket samarbejde mellem kompetente myndigheder ihjemlandet og værtslandet• For tjenestemodtagere og arbejdsgivere– Nem adgang til at identificere erhvervsudøveren– Styrket information om at erhvervsudøveren er fuldkvalificeret


Grønbogen om det europæiske erhvervspas• Frivilligt – når erhvervsudøveren ønsker det• Mulighed for alle også for erhvervsudøvere, der kommer fra enmedlemsstat, hvor erhvervet ikke er lovreguleret• Udstedes af hjemlandets kompetente myndighed• Kan træde ind i stedet for forudgående anmeldelse ved midlertidiglevering af tjenesteydelser• Kan bidrage til forkortelsen af sagsbehandlingstiden (vedautorisation) inden for såkaldte ”automatiske anerkendelsesordninger”,fx sygeplejersker• Styrke transparens vedrørende dokumentationsindholdet ifm.anvendelse af den såkaldte ”generelle anerkendelsesordning”


Princippet om delvis adgang (2.2.)• Princippet om delvis adgang udspringer fra EF-domstolen(Case C – 330/03 af 19. januar 2006)• Under visse betingelser mulighed:Hvis muligt at foretage en objektiv adskillelse mellemden økonomiske aktivitet i værtslandet og resten afde aktiviteter, som omfattes af erhvervet iværtslandetEt afgørende kriterium: Kan aktiviteten udføresuafhængigt eller selvstændigt i hjemlandet


At bygge videre på resultater• Adgang til information og e-forvaltning (3.1.)• Midlertidig mobilitet (forbrugere der krydser grænser) (3.2.)• Obligatorisk brug af IMI – advarselsordning for sundhedserhverv(3.4.)• Sprogkrav (3.5.)


Modernisering af den automatiskeanerkendelsesordning (4.)• NB: Kun det sektorale område - dvs. læge, tandlæge,sygeplejerske, jordemor, farmaceut, dyrlæge(og arkitekt)• Direktivet ændres, så det præciserer og tilpasser degrundlæggende elementer i uddannelseskravene• Bygge videre og om nødvendigt revidere udannelsesfagene• Brug af ECTS i stedet for undervisningstimer


Øget tillid til automatisk anerkendelseLøbende faglig udvikling? (4.2.1. spørgsmål 15)Er det nødvendigt, at direktivet søger at tacklespørgsmålet om løbende faglig udvikling mereomfattende?Hvad er efteruddannelse ogHvad er videreuddannelseNB: Ændringen sigter kun mod området”Automatisk anerkendelse” dvs. området, hvor derer fælles minimumsuddannelseskrav


Den videre proces for revisionen afanerkendelsesdirektivet• Frist for Kommissionens høring 20. september 2011 (udsat tiludgangen af september pga valget til Folketinget)• Kommissionens forslag til direktivændring ultimo 2011• Dvs forhandlingerne starter under det danske formandskab i 2012• Info:• http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0367:FIN:DA:PDF• http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm


Her slutter oplæggetTak for jeres opmærksomhed!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!