Husorden 1-6070 Tranehavegård - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Husorden 1-6070 Tranehavegård - Boligforeningen 3B

Husorden1-6070 TranehavegårdRevideret den 19. september 2013


En boligafdeling kan sammenlignes med etminisamfund, hvor be bo erne er mere ellermindre afhængige af hinanden - og fællesom mange ting. For at skabe et godt bomiljøer det vigtigt, at alle viser størst muligthensyn til deres naboer, og at alle passerpå afdelingens fællesfaciliteter, trappeopgange,grønne områder o.s.v.Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden,logerende, gæ s ter og andre, derkommer hos dig, overholder husordenen.Hold containerlåger og døre til affaldsrumlukkede.Altaner/terrasserHold altaner og terrasser pæne og brugdem ikke som oplagsplads.Ønsker du at overdække din altan/terrasse,skal du først have en skriftlig aftale med boligselskabet.Der må ikke hænges tøj op, som er synligtpå altanen.Det skaber tryghed og tilfredshed, når alleforstår, at det er nødvendigt at tage hensyntil hinanden. Og udgifter til vedligeholdelseog husleje kan holdes nede, hvis alle hjælpermed at holde be byg gelsenog de grønne områder i pænstand.Husordenen kanændres på et afdelingsmødeeller veden urafstemning. Afdelingsmøderafholdesmindst en gang omåret, hvortil alle beboeremodtager en indkaldelse i god tid, indenmødet finder sted. Hvis du ønsker at ændrehusordenen, skal du stille et forslag til afdelingsmødetin den for fristenfor indkomne forslag - gernei så god tid som muligt.AffaldKøkkenaffald skal være pakketomhyggeligt ind og sorteret,før det anbringes i skakteog containere.AntennerØnsker du at sætte en udendørs antenneop, skal du først have en skriftlig aftale medboligselskabet.Cykel- og kælderrumHusk at holde kælderdørene aflåste.Brug kun cykel- og kælderrum til det,de er beregnet til – og gem aldrigbrandfarlige ting i kælderen.ErstatningsansvarDen enkelte beboer har pligt til atyde erstatning til boligselskabet forskader, som han, hans husstand eller hansgæster er årsag til.FodringUndlad venligst at udlægge fuglefrøeller andet foder til vilde dyr på udearealerne.Det kan give problemermed rotter.»Vildkattebestanden« reguleres af afdelingenefter aftale med organisationenKattens Værn, og det er ikke tilladt atfodre katte fra altanen.2


Grønne områderVis omsorg for de fælles grønne områder.Husdyr”Der kan ved henvendelse til ejendomskontoretsøges om at holde en kat eller enhund. Ved hundehold er der visse betingelserder skal accepteres ved en underskriftfra ansøger. For husdyrhold skal der tilejendomskontorets database altid oplysesfor identifikation: race, farve, alder og navnpå husdyret. Ved overtrædelse af nærværende/betingelservil tilladelsen blive inddraget.Betingelser for hundeholdkan indhentes påejendomskontoret.”Betingelser for hundeholdpå TranehavegårdI afdeling 6070 Tranehavegårdkan der ved ansøgningtil ejendomskontoret gives tilladelse tilat holde 1 hund pr. lejemål efter nedenståenderetnings linjer.1) Der skal fremvises en gyldig hundeansvarsforsikring/Policenummer(Hundelovens§ 8 i bekendtgørelse nr. 564 af19.12.1969) samt registreringsattest fraDansk Hunderegister. Dette skal fremvisessenest en måned efter anskaffelsen samt 1gang årligt fremover.2) Ejeren af hunden er forpligtet til at hindreat denne påfører skade. Ved en eventuelskade er ejeren forpligtet til at erstatteskaden.3) Hunden skal altid bære et halsbånd medoplysning med hundens navn og telefonnummerpå ejeren.4) Det påhviler ejeren af hunden at denneikke ved støj, herunder hyppig eller langvariggøen og hylen, ved lugt, hærværk, bidskoptræden, kådhed eller på anden måde ertil gene for de øvrige beboere.5) På Tranehavegårds område skal hundenaltid holdes i kort snor og må ikke overladestil personer der ikke har fuld kontrolover hunden. Hunden må ikke færdes fritpå Tranehavegårds arealer.6) Ejeren er ansvarlig for at hunden ikkeforretter sin nødtørft på Tranehavegårdsarealer – altaner – trapper – loft og kældergange- men sker dette,så skal hundeførerenstraks opsamle ogfjerne efterladenskaberne.7) Overholdes en bortskaffelse af hunden ikkepga. tilladelsen inddrages eller anskaffesen hund uden tilladelse efter nærværendereglement, vil dette blive betragtet som enovertrædelse af husorden/misligholdelse aflejekontrakt, hvilket vil medføre opsigelse aflejemålet (Lov om leje af almene boliger§ 81). Hvis reglerne om hundehold er blevetmisligholdt af en eller anden årsag, oghunden derfor har været bortvist/fjernet fraafdelingen, så skal der ved tilbagekomst/nyanskaffelseaf hund ansøges igen.8) Hundeejere hvor ejerforholdet er tilsløret,som f.eks. hund på besøg eller i plejeosv. er også underkastet nærværende betingelser.Ved hund i pleje skal der indhentestilladelse på 14 dage hos ejendomskontoret.Ved forlængelse skal der igen retteshenvendelse til ejendomskontoret5


9) Beboere der allerede der pr 8. sep. 2011har hund kan beholde denne, men skal hurtigstmuligt og inden 4 uger rette henvendelsetil ejendomskontoret for registrering.Se punkt 1 og 310) Ved berettiget klager eller overtrædelseaf et eller flere punkter i nærværendereglement vil tilladelsen straksblive inddraget og ejeren af hunden skalomgående fjernes denne fra afdelingensområde.Leg og boldspilTag hensyn til andre, når derleges eller spilles bold påfælles arealerne.Stop udendørs leg senestkl. 22.00.MusikTag hensyn til dine naboer ved brug af radio,fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter,private radiosendere, walkie-talkiesm.m.Brug af musikinstrumenter må kun findested mellem kl. 9.00 og 22.00.Parkering og trafikParkeringspladserne skal benyttes til allemotorkøretøjer.Campingvogne, andre anhængere og lastvognemå ikke parkeres i bebyggelsen.Tænk på børn og andre beboere og undgåcykel-, knallert- og motorkørsel på gangstier,græsplæner og fortove.Cykler m.v. skal stilles, hvor der er indrettettil det.SkiltningØnsker du at sætte skilte og reklamer i opi boligafdelingen, skal du have en skriftligaftale med boligselskabet.StøjLyde forplanter let sigi Tranehavegård - begrænsderfor al støjende adfærd. Støjendeværk tøj må kun brugeshverdage mellem kl. 8.00 og19.00 og søn- og helligdagemellem kl. 10.00 og 16.00.UdluftningFor at undgå fugt i boligerne er detmeget vigtigt, at du mindst to gangedagligt udlufter lejligheden med gennemtræk.VandVand er en dyr ressource, som skal brugesmed omtanke.Husk derfor at meddele ejendomskontoret,hvis du har toiletter og vandhaner, der løber,eller utætheder i for eksempel cisterner.VaskeriVaskeriet er for bebyggelsensbeboere.Nøgler og vaskekortmå derforikke lånes udtil fremmede.Børn må ikke legeeller opholdesig alene i vaskeriet.6


Vinduer, døre og opgangeVinduerne i lejligheden og de tilhørendekælderrum skal være forsynede med heleruder.Husk at holde opgangs- og kælderdørenelukkede.Hold kælder- og opgange fri. Der må ikkestilles eller lægges noget uden boligselskabetstilladelse.Opbevaring af gasflasker og gasdåserLovgivningen påbyder, at det ikke er lovligtat opbevare gasflasker og gasdåser i pulterrum,uanset om det befinder sig i kælderen,i parterreetagen, på loftet eller indei din bolig.Gasflasker og gasdåser skal stå i et aflåstskur i det fri eller i et fællesrum – placeretover terræn og have mindst ét oplukkeligtvindue eller én dør til det fri og er opmærketmed gul advarselstrekant.Gasflasker skal opbevares stående – ellersvirker sikkerhedsventilen ikke, og ventilerneskal være lukkede, når gasflaskerneikke er i brug.Lovgivningen skal efterkommes. I tvivlstilfældekan man rette henvendelse til ejendomskontoret.Vedtaget på afdelingsmødetden 17. august 2004Omdelt til beboerne september 2004Revideret den 8. september 2011Revideret den 19. september 20137


Boligforeningen 3BHavneholmen 211561 København VTlf. 70 20 76 00E-mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 9 -16Fredage 9 -14

More magazines by this user
Similar magazines