3 - FUT

fut.dk

3 - FUT

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGETRÆLASTFOLK Nr. 3 – september 2011- trælastbranchens naturlige mødested!Sæt kryds ikalenderenfredag den4. november!Generalforsamlingog 60 års jubilæumTag med til Aalborg og oplevMads Christensen til FUTs 60 årsjubilæumsfest og generalforsamlinghos Aalborg Portland.Læs mere på side 16.Nordlys, snedriver og myggespray Side 3 På opgave i udlandet Side 6 Rusland – er det at rejse med skudsikker+ vest…? Side 8 Det faglige hjørne Side 18 Besøg Uponor Side 21 Branchedag hos Keflico Side 22 FUT CUP Side 23


2Kære medlem!Håber du har nydt sommeren, så velkommen tilbage efter ferien!Nu hvor sommeren går på hæld, vil vi i FUT arbejde hårdtpå en spændende og varieret arrangementskalender. Dervedhåber bestyrelsen på, at vi kan ramme så bredt et udsnit sommuligt af vores medlemmer. HUSK! Hvis du har nogen forslagtil spændende arrangementer, er du altid velkommen tilat kontakte os.Det faglige hjørne omhandler temaet BR10. Glæd dig til atlæse den spændende artikel, der er skrevet af TOP. Derudoverfølger FUT op med 2 faglige arrangementer, det ene foregårhos Nørlund – Viskum, hvor temaet er det ”hvide træ”. Derefterafholder vi et arrangement hos Keflico, hvor temaet erhårdttræ. I begge arrangementer vil deltagerne bl.a. blive undervisti mærkningsordninger og sorteringskrav.Nu nærmer sig tiden til FUTs ordinære generalforsamling. Iår foregår generalforsamlingen fredag d. 4. november 2011 iAalborg, hvor værten i år er Aalborg Portland. Men i år er detikke kun FUTs traditionsrige generalforsamling, der afholdes.Vi har fra bestyrelsen side valgt at flytte generalforsamlingenfra om lørdagen til om fredagen og slå den sammen med FUTs60 års jubilæum.Fredag aften bliverder afholdt et bragaf en fest! FUTs 60års jubilæumsfestmed lækker 3 rettersmenu på HotelHvide Hus, gå ikkeglip af en fantastisk dag og aften i Aalborg med super underholdning.Om eftermiddagen kan vi præsentere Torben Wiese,og om aftenen kommer Mads Christensen – Danmarks store”blærerøv” med et festligt indspark.Nærmere information og program findes i dette blad. Vi håberpå i bestyrelsen, at FUT medlemmerne vil komme og gørederes indflydelse gældende, hvor der vil blive rig mulighed forat networke på kryds og tværs af kæder og leverandører – velmødt!Håber vi ses fredag den 4. november 2011 i Aalborg til en fantastiskdag!Med venlig hilsenMichael B. JakobsenFormandIndhold:TEMA:3 Nordlys, snedriver ogmyggespray6 På opgave i udlandet8 Rusland – er det at rejsemed skudsikker vest…?10 Vækststrategi bageksporteventyr11 Svenske trælasterer optimistiske14 FUT Erhvervsklub- skal du være medlem?16 FUT Generalforsamling 2011& 60 års jubilæum18 Det Faglige hjørne:BR10 – hvad er nyt?20 Besøg Nørlund-ViskumSavværk ogVinsmagning i Aalborg21 Smag øl hos Ribe Bryghus22 ”Qvinde kend din vin”Bestyrelsesmedlemmer & distriktsrepræsentanter:Michael Jakobsen. FormandKirkegade 91 · 9460 BrovstTlf. 2496 3435 · mja@fut.dkSøren Kroer. Næstformand, kassererKelleris Høj 22 · 3060 EspergærdeTlf. 2161 0655 · skr@fut.dkMartin Andersen. SekretærNansensvej 2 · 8700 HorsensTlf. 2179 2003 · man@fut.dkGlenn E. Johansen. PR-ansvarligJagtvej 18 · 4300 HolbækTlf. 3094 4251 · gej@fut.dkAnnette Maktabi. PR-ansvarligLyngvigvej 6 · 2720 VanløseTlf. 4181 2500 · ama@fut.dkNadja HübschmannStrengevej 8 · 6760 RibeTlf. 2273 6647 · nhu@fut.dkBo GrønfeldtMarienlystvej 1 · 5000 Odense CTlf. 2898 9570 · bgr@fut.dkISSN 1901-1512 · FUT medlemsblad udgives 4 gange årligt · Ansv. redaktør: Annette MaktabiSekretariat: FUT – Foreningen for unge trælastfolk · c/o Trælasthandlerunionen – TUN · EgebækgårdEgebækvej 98 · 2850 Nærum · Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 788 7· Tilmeldinger til arrangementer,indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse.Marianne Mouritzen, KontaktpersonFUTs kontakt hos Trælasthandlerunionenfut@fut.dk


Tema Branchen i udlandet3Alta Centrum en dag i marts.Nordlys, snedriverog myggespray– en artikel om detat bygge i NordnorgeAf Rasmus C. Hamann400 kilometer nord for polarcirklen liggerden nordnorske by Alta. Mange danskerekender sikkert stedet som et af desidste stop på deres vej til Nordkap, somligger cirka 200 km nordligere.Jeg kom til Alta efter endt uddannelsesom ingeniør med speciale i Arkitekturog Design for 3 måneder siden for atarbejde på en tegnestue. Mit mål var atprøve kræfter med en anderledes kontekstend den danske.KlimaKulturen her er præget af en lang vinter,hvor alt er dækket af sne og et kort forår/efterår. Efter den lange vinter blomstrerstedet på kort tid – både vegetationen,men også livet i gaden i byerne og på destore grønne vidder. Sommeren er forholdsvismild, som vi kender den i Danmark– men mere intens, da solen ikkegår ned i cirka to måneder. Tilsvarendeer der to måneders mørke om vinterenkun oplyst af sneen, månen og stjernerne.Middeltemperaturen om vinteren ermellem -5 og -10 grader, men i nogle tilfældeer temperaturen helt ned til – 30grader.MaterialerDet typiske boligbyggeri på disse egneer træskeletkonstruktion med træbeklædningalternativt massive træelementer,som begynder at vinde frem. Dennebyggeskik med træ er meget regional,hvorimod større kontorer og forretningsbyggerisom i Danmark er præget af tegl,beton, stål og glas.I Alta produceres den lokale Alta-skifer,hvilket dog sjældent bruges på nybyggeripå grund af den høje pris. Faktisk er dertilfælde, hvor heldige boligejere med denoriginale Alta-skifer tag sælger tagbelægningenog lægger nyt teglstens- eller eternittagpå deres bolig hentet op fra Danmarkeller Sydnorge og stadig kan tjenepenge på det.Fortsættes næste side


4 Branchen i udlandet TemaFortsat fra forrige sideBygningen og naturenPå grund af det hårde klima tager det langtid for vegetationen at vokse ud f.eks. efteret større byggeriarbejde – derfor tagesder hensyn til den eksisterende beplantningved nybyggeri, og man prøver såvidt muligt at undgå at fælde de eksisterendetræer. Men der er også eksemplerpå, hvordan bebyggelser kan skabe enform for mikroklima, som skaber læ ogly for beplantning på steder, hvor det førvar ugunstigt for træer at gro.Interview med arkitektHenning BekFor at give et større indblik i det at byggei Nordnorge interviewede jeg min chef,Henning Bek – en dansk arkitekt, somogså har taget turen helt herop for at arbejde.En tur, som kun skulle have varetet par år, men som nu har varet i 9 år.Henning, som er uddannet arkitekt fraArkitektskolen i Århus i 2002, tog tilNordnorge efter sin uddannelse, fordidet var stort set umuligt at finde et jobi Danmark på det tidspunkt. Han er idag partner og daglig leder på tegnestuenVerte AS i Alta.Hvad er de største forskelle på arkitektureni Nordnorge og Danmark, som du ser det?- Der er flere nuancer i det. Blandt andetkommer trends inden for byggerietførst til Nordnorge nogle år senereend sydpå i Norge og Oslo. Detteskyldes, at specielt bygherrerne ermere konservative nordpå. Devil gerne se, at en løsningfungerer et andet sted,før de tør springeud i det. Derforser man, at detbyggeri, man forventerat stam- m efra 60’erne iAlta Centrum,faktisk er fra70’erne osv.,altså kommerNybyggeri med træbeklædningpå trækonstruktion. Deeksisterende træer på grundenbevares, hvis det er muligt.”moden” med fem til ti års forsinkelse.Derudover er der stor forskel påbyggemetodik og materialevalg – deekstreme forhold fordrer fokus på detaljeringen.I hvert fald, hvis byggerietskal kunne stå ude om natten! INordnorge bygges der primært i træ,modsat Danmark, hvor beton og tegler dominerende.Hvilke udfordringer er der ved at bygge etsted som Alta?- Generelt i Nordnorge spiller specieltdet klimatiske en stor rolle i forhold tilformgivning, placering i landskabet ogdetaljeringen. Man skal vide, hvilketklima man bygger i. F.eks. i området omkringKautokaino (syd for Alta – tæt påden finske grænse)kan der være temperatursvingningerfra plus 30 om sommerentil minus 30 om vinteren. Skal byggerietholde tæt under disse ekstreme temperatursvingninger,er man nødt til at tænkeover, hvad man gør.Hvordan er tilgangen til arkitektur hosfolk så langt mod nord?- For nogle år siden var det kun størreprojekter, hvor man benyttede sig af arkitekter.Nu er det blevet mere almindeligtat bruge arkitekter – også til mindrebyggerier. Der er en udvikling mod merefokus på arkitekturen. Desuden er der pågrund af stramning af bygningsreglementog øgede byggeomkostninger brug forprofessionel projektering.Er der specielle hensyn, man tager til klimaeti f.eks. detaljeringen af en bygning?- Man skal tænke sig om detaljemæssigt.Materialekendskab er vigtigt, og manskal vide, hvordan de forskellige materialerreagerer på temperatursvingninger.Ting, man ikke nødvendigvis lærer på arkitektskolen.Men samtidig er det vigtigtat udfordre materialerne og på den mådebringe byggeriet videre.Kan du fortælle om de materialer,der primært bruges i Nordnorge?- Hvor tegl og beton er primært i danskbyggeri, er træ det væsentligste bygge-


Tema Branchen i udlandet5Der er også lavet forsøg med massivtræsløsninger,hvilket er et interessant tiltag.Blandt andet har man lavet forsøg iKirkenes(ligger i den østlige del af Nordnorge– ved grænsen til Rusland) med et16 etagers massivtræs-hus. Dette er muligtpå grund af traditionen med at byggei træ. Dette ville aldrig gå i Danmark pågrund af blandt andet brandkrav. Regelsætteter mere tilrettelagt for træbyggerii Norge.For de interesserede kan tegnestuenshjemmeside – www.verte.no – være etbesøg værd.Typisk genrejsningshus, som blev bygget, efter tyskerne brændte Alta ned i slutningen af AndenVerdenskrig. Et eksempel på lokale materialer – træbeklædning og skifertag; samt tilpasning til klimaet– snebøjlen over indgangsdøren og den let hævede indgang for at undgå tilfygning af indgangen.Jeg håber, at artiklen har givet et indbliki den nordnorske byggekulter. Jeg ser ihvert fald frem til at udforske stedet ogdets muligheder.materiale heroppe. Træet, som bruges,er oftest fra Finland. Finland grænser optil Nordnorge, og man kan derfor snakkeom det som et lokalt materiale på trodsaf, at det ikke er nationalt.Grunden til, at træ er meget anvendt iNordnorge, er, at det også i et historiskperspektiv er let tilgængeligt. Det tørreklima giver desuden træet gode forhold– hvilket gør, at det ikke rådner så let somi Danmark.I dag bruges der mere isolering, og huseneer tættere – hvilket betyder, at dårligtudført arbejde kan resultere i, at træetrådner. Derfor er der andre udfordringerved træ end ved beton og tegl.Alfa Skifer klar til udskibning ved fjorden.


6 Branchen i udlandet TemaPihl etablerer sig hele tiden i nye lande, her ses et af de nyeste projekter, et vandkraftværk i PanamaPå opgave i udlandetDer findes særlige spilleregler, når en entreprenør arbejder med storebygge- og anlægsopgaver i udlandet. FUT har talt med en ’af de store’ ogforhørt os om, hvad der skal til for at gøre sig på de oversøiske opgaverAf Tinne Buchholz HansenEn af de entreprenører herhjemme, derhar vundet flest opgaver i udlandet, ervirksomheden E. Pihl & Søn A/S. Vi hartalt med akkvisitionschef Ghassan Farah,der selv har været med på opgaver i landesom Senegal og Algeriet. I dag er handog fast placeret i Danmark, hvorfra hanetablerer kontakter til nye projekter ogholder snor i de eksisterende.Spørger man Ghassan Farah, hvadhemmeligheden er bag Pihls succes i udlandet,tilskriver han det for en stor delsvedkommende den erfaring og knowhow,man gennem mange årtier har høstet. Ogdet er mange år siden, entreprenøren lagdeud med at få etableret sig i lande, derligger langt fra Danmark.Virksomhedens eksport startede alleredesidst i 70’erne, hvor man kom indpå markedet i Afrika, både på bygge- oganlægsområdet i lande som Somalia ogCameroun. Og i 80’erne tog udviklingenfor alvor fart:- Man kan betegne årtiet som lidt af enmilepæl for os, da vi fik mulighed for atdeltage i Danidas udviklingsprojekter ogblandt andet stod for at anlægge vandforsyning.Der opøvede vi en stor ekspertise,som vi har kunnet drage nytte af siden,fortæller Ghassan Farah.Planlægning er et nøgleordAkkvisitionschefen uddyber, at det at arbejdei udlandet er så forankret i Pihl, atdet er blevet en del af virksomhedskulturen:- Mere end 50 procent af vores aktiviteterforegår i udlandet, og hele voresorganisation og struktur er opbygget efterdet. Der er en stor kompleksitet i atarbejde i andre lande, både teknisk oglogistisk, og det er vigtigt, at vi i organisationenherhjemme forbereder og hjælperde udsendte folk så meget, som det ermuligt. Det må ikke ske, at man mangleren vare eller en maskine, når man er tusindvisaf kilometer væk, fastslår han.Vigtigheden af, at der er 100 procentstyr på leverancerne, når det drejer sigom store anlægsprojekter i udlandet, understregesaf de størrelsesforhold, someksempelvis materialerne kommer i.- På en anlægsopgave kan man tale omordrer på 10.000 ton cement eller stål –og går der noget galt i eksempelvis shipping-delen,har det store konsekvenser.Derfor er planlægning et nøgleord. Ligesomgennemsigtighed og klare løsningerer det, siger Ghassan Farah.Under finanskrisen blev byggebranchenhårdt ramt, men for Pihl var det enstor fordel at have sine opgaver spredt udover hele jordkloden:


Tema Branchen i udlandet- Man bliver mindre følsom over forkonjunkturer, når man opererer i flerelande. En krise starter ét sted og bevægersig rundt. Der vil altid være markeder,hvor det går bedre end andre, og vi har’tre ben’ at konkurrere på; vores aktiviteti Danmark, nærmarkedet, det vil sigevores aktiviteter inden for Europa og såfjernmarkedet, resten af verden, sigerGhassan Farah.Respekt for de lokalePihl etablerer sig hele tiden på nye markeder,senest har man vundet opgaver iblandt andet Libanon og Panama. Hvergang en ny opgave i udlandet står for døren,starter et kæmpe researcharbejde.Der skal findes ud af, hvilke regler detpågældende land har, hvordan skatteforholdenefungerer, og der skal findes lokalarbejdskraft. Man arbejder med en kerneaf folk fra Danmark, der tæller ingeniører,formænd og arbejdsledere, og ellersbenytter man sig af lokal arbejdskraft.- Vi gør meget ud af at holde fast i deregler og standarder for sikkerhed, kvalitetog miljø, som vi har i Danmark,uanset hvor vi arbejder. Når det derimodkommer til lokale skikke, er det vigtigt atrespektere dem. Når der f.eks. er ramadani et land, hvor vi er, er det urealistiskat forvente, at folk, når de faster, kan ydedet samme, som de normalt kan, og deter helt forståeligt – det er bare vigtigt, atvi planlægger ud fra det, siger han.- Noget af det vigtigste, når man er arbejder iudlandet, er hele tiden at være på forkant medudviklingen, fortæller Ghassan Farah.Ghassan Farah har mødt mange af denslags udfordringer i sit arbejde som akkvisitionschef,men han lader sig ikke afskrækkeaf dem.- Det vigtigste er at være åben og atvise respekt. Lige bortset fra sikkerhed,kvalitet og arbejdsmiljø, som vi ikke gårpå kompromis med, nytter det ikke nogetat komme med ’sådan gør vi altså iDanmark’-holdning – det når man ikkelangt med. Alfa og omega på opgaverlangt væk fra Danmark er, at bygherrenhar tillid til entreprenøren, og vi gør megetud af at etablere den tillid, siger han.?? ? Materialeom FUT?Hvis du som virksomhedmangler materiale omkring FUT,f.eks. til uddeling til nyansatteelever og andre med interesse iforeningen, ligger sådant materialeklar på vores sekretariat.Ring4580 7877og tal med Marianne– så bliver det ønskedeomgående tilsendt!7Overraskelser tagessom udfordringerDer er også individuelle love og regler,som man skal have in mente, når man laveren plan for arbejdsgangen i udlandet.Nogle kommer som en overraskelse ogkræver lidt ekstra planlægning, fortællerGhassan Farah:- Vi arbejdede på et anlæg af en motorvejpå 100 kilometer i Jamaica. Her erder imidlertid den regel, at man kun måansætte folk til at arbejde på et projekt,hvis de bor i den kommune, hvor de arbejder.Det krævede lidt systematik, daman for cirka hver 10. kilometer skulleudskifte arbejdsstaben!MødFUT på...FaktaE. Pihl & Søn er etableret fast iUSA og Storbritannien.Virksomheden opererer pt. i 17 forskelligelande og har gennem tidenhaft opgaver i cirka 50.Pt. arbejder man blandt andet pået vandkraftværk i Panama og ethavneanlæg i Beirut.


8 Branchen i udlandet TemaRusland– er det at rejse medskudsikker vest…?Vi har i dette nummer valgt at fokusere på et medlem af FUTs Erhvervsklub,som beskæftiger sig med handel med udlandet, og sourcing af vareri et land, som ikke følger det ”typiske” vestlige handelsmønsterAf Kim Axelsen / John BojesenTIMPLY er grundlagt i begyndelsen af2007 af Kim Axelsen og John Bojesen,begge udlært i midten af halvfemsernefra trævaregrossisten DLH. Efter endtuddannelse var begge i en årrække tilknyttetDLH’s softwood export afdelingog var med til at bygge denne opfra bunden. Afdelingen beskæftigede sighovedsageligt med sourcing af trælast idet nordvestlige Rusland (Arkhangelsk)samt Sibirien.Kim var leder af indkøbskontoret – ogbosiddende – i Arkhangelsk i 6 år og sluttedesom afdelingsleder med det samledeansvar for køb og salg af russisk trælast,mens John var sælger på Tyskland ogHolland, hvor Tyskland var afdelingensstørste enkeltmarked.De to har altid kørt et stærkt parløb, rejstmeget sammen og besøgt både kunder ogleverandører for på den måde at styrke ogudnytte hinandens viden og know-how”på begge sider af skrivebordet”, hvilketigennem de sidste 15 år har ført til mereend 1 mio. m 3 træ afskibet fra Rusland.Startede i eget regiHandel med trælast fra Rusland er stadigmeget bulk-præget, hvilket vil sige atder skal omsættes relativt store mængder– til en beskeden avance – for at få enforretning ud af det. Lysten til at bliveblive selvstændig, kombineret med destadigt større udfordringer med at driveden slags forretning i et firma som DLH,gjorde, at Kim og John i 2007 tog springetog startede ud i eget regi.I dag består firmaet, foruden de tostiftere, af en kørende sælger i Danmark(Palle Kusk, ligeledes tidligere DLH) og 2indkøbere i Rusland – baseret henholdsvisi Arkhangelsk og Sibirien. Der sælgessavet fyr, gran og lærk samt træpillerog lidt krydsfinér i Tyskland, Danmark,England, Holland, Belgien og Frankrig– stadig med Tyskland som det størsteenkeltmarked og langt størsteparten afvolumen går direkte til den træforbrugendeindustri, der forarbejder varen, førden ryger i tømmerhandelen.Kontrasternes landOg hvordan er det så at rejse og handle iet land der, om noget, er præget af folksfordomme, som alle har en mening om,men som kun de få ved, hvad handlerom?Lad os slå fast med det samme, det erbestemt ikke som at rejse i et vestligtland, hvor markedsøkonomi og demokratihar domineret i generationer. Menomvendt, det er heller ikke længere, somdet var engang, med skudsikker vest ogamerikanske dollars i sorte kufferter,hvor ingenting fungerer og hvor ”vi”– vesterlændinge – er de ”smarte”! Deter derimod kontrasternes land, hvor manser virkningen af de frie markedskræfteri sin yderste konsekvens, den, som skaberså stor en kløft – i europæisk målestok– mellem dem, som har og dem som ikkehar.For udenforstående kan det virke mærkeligt,at der er sket så meget på de godt20 år siden Sovjetunionens fald, men når


Tema Branchen i udlandet9man har været der, handlet og skabt relationerder, så er det faktisk ikke så underligt.De er dygtige, smarte, hurtige påaftrækkeren (i alle henseender) og fremfor alt meget flittige og arbejdsomme, sådet vil uundgåeligt give hurtig og kraftigvækst, når mulighederne er der, og de tostore byer Moskva og Skt. Petersborg eri dag lige så velfungerende og dyre somalle andre storbyer.Men nu er det jo ikke udelukkende ide store byer som Moskva og Skt. Petersborg,at det hele foregår, selvom langtstørstedelen af landets rigdom er placerether. Når man er ude at besøge savværkeri de lidt tyndere befolkede områder, erdet stadig præget af pionerånd og kan syneslangt fra vores civiliserede verden.Her ses stadig masser af folk, som leveraf det, de kan dyrke i baghaven af grøntsagerog dyrehold, og hvor tiden synes atvære gået i stå. Til gengæld sætter det vores”problemer” lidt i perspektiv, og manbliver altid lidt mere taknemmelig eftersådan en tur.Selve dét at rejse rundt til de forskelligedestinationer er heller ikke helt somi vores del af verden. Til eksempel kanvi nævne en rejse, vi havde for et par år,siden hvor vi skulle rundt og besøge forskelligesavværker i løbet af et par uger.For at være lidt mere fleksible med tidernevalgte vi at køre rundt i stedet forat flyve, og specielt John var glad for denløsning, idet indenrigsflyvning i Ruslandikke på nogen måde er hans favorit! Kimmente dog, at John hellere end gerneville flyve, når køreturen var overstået– en påstand John ikke mente ville holdevand.TIMPLYtimber and plywood trading companyMen, efter godt 4.500 km på russiskeveje med alt, hvad det indebærer af hulledeog ujævne veje, eksploderede dæk,hasarderede overhalinger og manglendemobildækning var det en hel befrielse atsætte sig ind i en 40 år gammel Tupolev134 og blive fragtet retur til Moskva afluftvejen, da de 14 dage var overstået.Det sidste af flyskrækken blev kureretmed indtagelse af adskillige 100 gramsvodkaer i lufthavnsbaren – i øvrigt en kurmange russere til stadighed selv foreskriverfør en flyvning.Kend de rigtigeDet er også ekstremt vigtigt at ”kendede rigtige mennesker”, hvis man vil havenogle ting igennem, og frem for alt vigtigtikke at sætte sig for kraftigt på bagbenene,hvis man rager uklar med de”forkerte”.Det har vi helt konkret haft tæt indepå livet hos vores største leverandør aftrælast. På et tidspunkt ville ”nogen”gerne ind og overtage savværket, men deoprindelige 5 ejere ville ikke sælge, ikke iførste omgang i hvert fald. Men efter at 2af dem blev skudt og dræbt og en tredjeforsvandt sporløst, valgte de 2 sidste alligevelat sælge deres aktier. Nogle handlerkan man bare ikke sige nej til!Så det er som sagt i høj grad og på fleremåder kontrasternes land, men med ”rettidigomhu”, Kim på flydende russisk(det er nemlig også fortsat en barriere)og folk ”i marken” gør vi, hvad vi kan,for at udbrede kendskabet til de russiskeprodukter og deres fortræffeligheder påde markeder, hvor vi opererer. En ”rejse”,der fortsat er spændende!


10 Branchen i udlandet TemaVækststrategi bageksporteventyrParador har gjort det meste af verden til sit markedHistorien om gulvproducenten Paradorer historien om en virksomhed, som haren klar og veldefineret eksportstrategi.Direktør Jens Klampe, medindehaver afParador Parket & Gulv forklarer, at Paradorfor 12 år siden udelukkende afsatteprodukterne på det tyske hjemmemarked.Det var ud fra en konstatering af, atden vækststrategi, man havde i koncernen,ikke kunne gennemføres uden eksport.Første eksportsælger blev ansat for12 år siden, og det var den spæde start til,hvor vi er i dag med eksport og repræsentationi ca. 65 lande, så det er gået stærkt.Eksportandelen udgør i dag godt 45 %.Det er lidt forskelligt, hvordan vi arbejderpå eksportmarkederne, men nu hvorde fleste markeder er etableret, prøver vialtid at bemande de enkelte lande medlokale medarbejdere, som kender branchenog kulturen indgående. F.eks. har vilige stiftet eget selskab i Kina og Indien.Her er det typisk medarbejdere, der ervokset op i Tyskland, som så ønsker atflytte hjem til deres oprindelsesland, somvi ansætter. På den måde forankrer vi denlokale kultur med den velkendte ”Madein Germany” kultur.I Skandinavien startede det for 8 år sidenmed en tysk sælger, som af privateårsager ønskede at flytte fra Tyskland tilOslo (den kærlighed!). Han startede ganskeenkelt fra scratch, og faktisk fik hanførst sin første ordre efter 6 måneder,hvor han havde kørt rundt i Norge, Sverigeog Danmark.I dag er vi repræsenteret med entenagenter eller egne medarbejdere i Finland,Norge, Sverige og Danmark. Tidligerehar Island også været et stort marked,men det er det ikke helt i øjeblikket!Hvordan er jeres afsætningsstrategii de enkelte lande?Det er lidt forskelligt. I Danmark ogSverige sælger vi næsten udelukkendetil tømmerhandlere og byggemarkeder.Direktør Jens Klampe, medindehaver af ParadorParket & Gulv.I Norge og Finland er det primært tilgulvlæggere, entreprenører og byggemarkeder.I Tyskland og Benelux-landene sælgesder rigtig mange gulve i farvehandlerne.Noget, som jo også tidligere var kendt iDanmark.De kendte mærker Esprit og LauraAshley, som vi producerer, sælges viaindretnings-/livsstilsbutikker, mens voresnye serie af læhegn f.eks. sælges i havecentrei Tyskland. Så du kan sige, at vigenerelt tilpasser os de enkelte distributionsformeri de enkelte lande.Er der forskel på smag og behag i lande?Ja, der er stor forskel. Vi har ca. 450 forskelligegulvprodukter i markedets bredesteog dybeste sortiment. Det, somsælger godt i Portugal, sælger altså ikkesærligt godt i Skandinavien. Men også iSkandinavien er der forskelle.I Sverige vil man gerne have lamelgulvei eg med almindelig lak, mens vi jo iDanmark stadig foretrækker eg med hvidmat lak. Tendensen er dog klart ved atændre sig, så der er ikke nogen tvivl om,at eg med naturfarvet lak kommer mereog mere frem.I Danmark sælger alle jo ask og askmed brunkerne og hvid mat lak. Detforstår de ikke meget af på fabrikken iTyskland, hvor ask er ”piv hvidt” og næstenkun bruges til møbelproduktion. IBeneluxlandende, Frankrig og Spanienvil kunder helst have mere mørke oggerne gulve med ”smadrede” overflader,så du kan sige, at ”gulvmoden” i høj gradhører sammen med byggestil og designtradtioner.Hvordan ser du fremtiden for Parador iSkandinavien.Positivt naturligvis. Vi er tæt på voreskunder, da vi er producenter og ikke importører.Det betyder, at vi kan reagerelynhurtigt, når markedet ændrer sig, ogdet gør det jo hele tiden. Vi har en udviklingsafdeling,som hele tiden stirrer ikrystalkuglen, og derfor er vi ofte førstmed nye træsorter eller tekniske detaljer.F.eks. har vi haft et 4-sidet click systempå vores lamelparket i 8 år. Da vi startedei Danmark for 4 år siden, var det helt nyti markedet. I dag er det jo svært at forestillesig et lamelgulv uden 4-sidet click.Jeg ser også positive muligheder i voreslogistikløsning, hvor vi altid levererfrit til trælasten uanset mængde, det er ihvert fald noget, vores kunder har tagetgodt imod i de år, hvor lagrene har væretfor store, så alt i alt ser jeg positivt påfremtiden for Parador i Skandinavien.FaktaParador er en familieejet tyskvirksomhedmed hovedkontor iCoesfeld. Produkterne er laminat-,lamel-, massive gulve, vægogloftspaneler, terrassebræddersamt læhegn. Alt fremstillespå egne fabrikker i Tyskland ogØstrig.


Tema Branchen i udlandet 11Svenske trælasterer optimistiskeMens finanskrisen sætter en stopper for mangebyggeprojekter i Danmark, mærker man i Sverigeen spirende optimisme, specielt inden fordet private område. Vi talte med en direktør ien svensk trælast, der ser lyst på fremtidenAf Tinne Buchholz HansenI juni indførte regeringen sin Bolig-JobPlan, der giver fradrag til private, nårde får udført håndværksopgaver i hjemmet.Imidlertid har ordningen ikke givetden store effekt på byggeriet endnu, ogflere parter i byggeriet vurderer, at detmuligvis kan skyldes, at fradraget på15.000 pr. person over 18 år simpelthenikke er stort nok til, at det vil motiverehr. og fru Jensen til at gå i gang med byggeprojekter.I vort naboland Sverige har man imidlertidhaft stor succes med at indføre etfradrag inden for byggeri, og det kan haveværet medvirkende til, at man i landetoplever en stigning i opgaver inden fordet private område.I Sverige kaldes fradraget for ROTavdraget,og det går i korte træk ud på,at villa- og lejlighedsindehavere kan fået skattefradrag på op til 50 % på beløbop til maksimalt 100.000 kroner, når deansætter en håndværker til at renovere,om- eller tilbygge. Fradraget gælder udelukkendefor arbejdslønnen, og ikke materialer.Er man to medejere i boligen,kan husholdningen altså få en skattereduktionpå 2 x 50.000 kroner, og det harsat skub i håndværksopgaverne.Fradrag har lindret tabetFUT har talt med en direktør i en af desvenske trælaster, som kan bekræfte, atman i Sverige går mod lysere tider. OlofNyberg er direktør i XL-Bygg Hans Anders,der ligger i Skurup. Den er intetmindre end Sveriges ældste trælast, derer grundlagt af den samme familie, somden drives af i dag. Olof Nyberg er femtegeneration og driver virksomheden isamarbejde med sin bror.Virksomheden, der har cirka 70 ansatte,har afdelinger i både Skurup, Ystad ogSimrishamn, og salget fordeler sig på 65procent til professionelle og 35 procenttil private.Spørger man Olof Nyberg, hvad derligger til grund for fremgangen i byggerieti Sverige, svarer han, at der er flerefaktorer, der spiller ind:- Behovet for boliger og lokaler er stortnu efter finanskrisen 2008-2009, hvormange projekter blev lagt på is. Da manindså, at vi klarede os pænt gennem krisen,kom projekterne lige så stille i gang,og nu er de i fuld gang, lyder den optimistiskestatus fra direktøren.Han er ikke i tvivl om, at tiltaget medet håndværkerfradrag har sat skub i tingene:- Jeg tror, at ROT-avdraget har ’lindret’tabet, fordi mange husejere har kunnetoptage lån og spare penge på at renoverederes huse. Jeg tror, at stort set alle serROT-avdraget som en generøs mulighedfor at renovere samt et godt princip til atudrydde markedet for sort arbejde, vurdererhan.Man skal være på forkantMen et håndværkerfradrag gør det ikkealene. Det er af stor betydning, at man itrælasten har fingeren på pulsen og sætterind, der hvor det er muligt, fortællerOlof Nyberg.- Vi arbejder med offensiv markedsføring,er lydhøre og hurtige til at tilpasseos. Desuden er jeg overbevist om, at voresmedlemskab i XL-Bygg gør, at vi letterekommer ud med vores budskab, også spiller det sikkert også ind, at vi harvores virke i et område, der er økonomiskstærkt, siger han.Det er altså Olof Nybergs opfattelse,at væksten overordnet kommer fra detDirektør Olof Nyberg fra Sveriges ældste trælastXL-Bygg Hans Anders, der ligger i Skurup.private område, og han tror også, at enmedvirkende faktor til, at så mange fårlavet renoveringer i hjemmet nu, er, atbanker og kreditforeninger stiller storekrav til kontantudbetalingen, når der skalkøbes huse.- At bankerne kræver, at en køber skalkunne lægge 15 % kontant ved et huskøb,gør, at ejendomsmarkedet går megettrægt lige nu, og det gælder både medhensyn til at få bygget nye huse og sælgeeksisterende. Det indebærer, at folk hellererenoverer end køber eller bygger nyt.Så jeg spår fremtiden til at være lys foros, i hvert fald når det gælder de kommendetre-fem år, siger han.Hæng plakatenpå de næsteto sider op påopslagstavlen...


Støt op om branchenog kom ind i fællesskabet.Tilmeld dig FUT allerede i dag.Send en sms med tekstenBYG FUT til 1969og tag aktiv del i din egen fremtid !Generalforsamling, gratis formedlemmer, kom og oplev hvordandu får mere ud af branchenSpændendearrangementer,


gocart, ølsmagning,vinsmagningSpændende fagligearrangementerElevture medspændende besøghos branchensleverandørerSPØRGdin arbejdsgiver,om han vil støtte opom dit medlemskabaf FUTUdlandsrejsersms BYG FUT til 1969


14FUT ErhvervsklubBliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...A/S Rold Skov SavværkTræA. RindomGrønfeldt– PÅ DIN SIDE!VEJEN TRÆLASTHANDEL A/SSøndergade 111 Tlf: 75 36 08 66 Fax: 75 36 79 36 www.traelasten.dkTIMPLYTimber and Plywood Trading CompanyKaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - DenmarkT: +45 6265 1009 F: +45 6265 1646info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308


15bakker op om FUTFå mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647Roslev Trælast A/SKNUD LARSENPROFESSIONELTrægården Kås A/SHammerholmen 8-16 • 2650 HvidovreTlf. 36 39 82 45Niels Ulrich Pedersen A/SFORLAG · REKLAME · WEBThorup Tømmerhandel ApSThistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22Otterup Trælast


16FUT Generalforsamling60 års jubilæumsfestAalborg Portland er vært ved FUT Generalforsamling 2011,der afholdes fredag den 4. november 2011. 60 års jubilæumsgallamiddagpå Hotel Hvide HusTraditionen tro afholdes generalforsamlingeni år vest for Storebælt. Denne gangforegår generalforsamlingen i Aalborg.Men i år har vi brudt traditionen, da vii år har valgt at afholde det om fredageni stedet for lørdag. Men dagen byder påmeget mere end den traditionsrige FUTGeneralforsamling, om aftenen holderFUT 60 års jubilæumsfest i de festligerammer på Hotel Hvide Hus i Aalborg.FUT kan nu endelig præsentere detfulde program for fejring af foreningens60 års jubilæum, som afholdes i Aalborgmed Aalborg Portland som vært.Den store galladag byder blandt andetpå interessante foredrag af Torben Wieseog Mads Christensen – dejlig gallamiddagpå Hotel Hvide Hus samt ikke mindstrundvisning på fabrik og den årlige generalforsamling.Dette arrangement er naturligvis et”must” at deltage i – specielt hvis manønsker en spændende dag i fællesskabmed gode kollegaer i branchen. Vi håberderfor, at så mange som muligt viltage en dag fri fra den travle hverdag ogkomme til Aalborg og deltage i generalforsamlingenog fejre foreningens 60 årsjubilæum.PROGRAM:Kl. 10.30 - 11.00Kl. 11.00 - 12.00Kl. 12.00 - 13.00 FrokostAnkomst Hotel Hvide Hus, AalborgFUT Generalforsamling, herunder uddeling afFUT Fagprøvepris 2011Kl. 13.00 - 14.00 Indlæg fra Aalborg Portland(med forbehold for ændringer)Torben Wiese – som er foredragsholderom eftermiddagen – fortæller os om demange forandringer, vi står over for, oghvordan vi som individer må stille os selvdet spørgsmål ”klarer vi os på grund afforandringerne – eller på trods af forandringerne?”.Det vil være et foredrag om at blivegod til at bryde vaner for at blive forandringsparat– et foredrag der er inspirerendeog tankevækkende og gør en forskelfor deltagerne.Mads Christensen vil underholde forsamlingenom aftenen efter middagen.Ved hjælp af sit alter ego – den storeKl. 14.10 - 15.10Kl. 15.10 - 15.30Kl. 15.35 - 15.50Kl. 15.50 - 17.50Kl. 18.00Kl. 19.30Kl. 21.00Kl. 01.00Foredrag med Torben WieseKaffeBustransport til Aalborg PortlandRundvisning på Aalborg Portland– plantning af blodbøgenIndtjekning på Hotel Hvide HusVelkomstdrink & 3 retters menu samt kaffeForedrag med Mads ChristensenNatmad


172011 ogForedragsholdereblærerøv – gennemgår Mads Christensende mekanismer, der er afgørende for,hvordan vi opfattes som personer og aktøreri såvel den sociale kreds som i arbejdslivet.Den store blærerøv er et morsomt bekendtskab,hvor saglige og konkrete informationerbehændigt mikses med tantog fjas.FAKTA:Dato og tidspunkt:Fredag den 4. novemberfra kl. 10.30Mads Christensen– om hvordan viopfattes som personerog aktører i densociale kreds ogi arbejdslivetDAGSORDEN:Torben Wiese– om at bryde vanerfor at blivefor andringsparatMødested:Hotel Hvide HusVesterbro 29000 AalborgPris:Gratis for FUT-medlemmer– både generalforsamlingen ogjubilæumsmiddagen om aftenen.Overnatning er for egen regningtil fordelagtige priser: kr. 695,- forenkeltværelse med morgenmad.Dobbeltværelse med morgenmadkr. 795,-.Tilmelding senest:Mandag den 10. oktober på fut.dkGeneralforsamlingen har flg. dagsordeni henhold til vedtægterne:1. Valg af dirigent2. Beretning om foreningens virksomhed3. Fremlæggelse af det reviderederegnskab4. Fremlæggelse af budget / visionerfor 2010 / 20115. Behandling af indsendte forslag.Forslag SKAL være bestyrelseni hænde senest den 1. oktober20116. Valg af bestyrelse7. Valg af suppleanter8. Valg af revisor9. EventueltLæs mere på:www.fut.dkwww.aalborgportland.dkwww.madschristensenforedrag.dkwww.helnan.info/hotel-hvide-husaalborg.dkYderligere information:Michael Jakobsen, tlf. 2496 3435,mja@fut.dk og Søren Kroer,tlf. 2161 0655, skr@fut.dk


18Det fagligehjørneDet er os en stor fornøjelse at kunnesøsætte dette skib, som har væretundervejs et stykke tid. I fremtiden vildet faglige hjørne have en fast pladsi FUT bladet, hvor vi sætter fokus påforskellige faglige emner som f.eks.rettelser til BR10 som i dette blad.Endvidere er det vores intention atfølge op med faglige arrangementer,som har relevans til emnet, så voresmedlemmer får flere mulighederfor uddannelse på fyraftens- ogendagsarrangementer. Vi glæder ostil at arbejde med vores ”nye barn” oghåber, at det vil bringe viden og glædehos vores læsere.BR10 – hvad er nyt?Bygningsreglementet BR10 kom i en ny udgave sidste år,men der er sket meget sidenAf Bjarne Lund Johansen,arkitekt maa, direktør, TræinformationBygningsreglementet trådte i kraft den1. december 2010, og det er altid lidt afen begivenhed, når der sker omfattendefornyelser.De skærpede krav til vores energiforbrugi bygninger med hele 25 % overskyggedemange af de øvrige fornyelseri BR10. Også selv om vi egentlig godtvidste, at kravet ville komme. For EU ogfolketinget har for længst bestemt, at viskal reducere energiforbruget i de kommendeår, så der stort set sker en stramningpå 25 % hvert femte år, og dermedigen i 2015 og i 2020.Kravene til isolering og energiforbrug ibygninger fra 2015 er allerede indbyggeti BR10 som krav til dagens lavenergibyggeri– Lavenergiklasse 2015 – der er ennyhed i BR10. Fra 2015 bliver lavenergiklassentil det normale krav. Og alleredenu drøfter man regelsættet for 2020. Erhvervs-og Byggestyrelsen har netop afslutteten høring om de nye krav, og dedrøftes fortsat i fagkredse.Allerede da kravene i BR10 blev kendt,efterlyste kommuner og virksomhederklarhed om 2020-reglerne for at kunneudstikke planer for fremtidens byggeri ogfor byggeriets udvikling, så dansk byggerikan blive blandt de førende på energiområdet.Mere på energiområdetI tillæg til de skærpede energikrav blevkravene til klimaskærmens isolering somhelhed strammet med BR10. Der er ogsåindført krav om, at den enkelte bygningsejer,selv ved mindre renoveringer ogombygninger af eksisterende bygninger,skal overholde bygningsreglementetsenergikrav til de enkelte bygningsdele.Og der skal foretages efterisolering, hvis


19efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfældeer rentabelt.Ved udskiftning af vinduer stilles derkrav til vinduernes samlede energibalance,så der tages højde for den energi, derkommer ind ad vinduet.Andre ændringer i BR10Brandkravene til diskoteker mv., hvoroverskueligheden i tilfælde af brand erstærkt nedsat, er skærpet for at undgåkatastrofebrande.Der er indført en maksimalgrænse fordårlig luft og indeklima i daginstitutionerog skoler.Og for nybyggeri er der fastsat engrænse for radon i indeklimaet, fordi radonkan være kræftfremkaldende.Nye væsentlige ændringer i 2011Der sker fortsat ændringer af bestemmelsernei BR10. Ud over mange mindretilpasninger, som kan læses på nettet, erder et par større ændringer.Der er indført lempede krav for opførelseaf garager, carporte, udhuse, drivhuse,overdækkede terrasser og lignendebygninger op til 35m 2 , som nu kan opføresuden anmeldelse til kommunen. Dog20m 2 for sammenbyggede enfamiliehuse.Er bygningerne større, skal de fortsat anmeldes.25 %-reglen ved ombygninger af eksisterendebygninger er ophævet. Det betyder,at der ved ombygninger, der udgørmere end 25 % af klimaskærmen eller afden offentlige ejendomsværdi, ikke længereskal foretages rentabilitetsberegningaf, om der skal udføres yderligere energibesparendeforanstaltninger.Ejeren skal dog stadig foretage efterisoleringved mindre renoverings-, udskiftnings-og ombygningsarbejder, hvisefterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfældeer rentabelt. Man kan se en rækkeeksempler på efterisoleringsarbejder, dernormalt er rentable, i bilag 6 i bygningsreglementet.Yderligere infoVil du vide mere om de nye bestemmelser,står de i den seneste udgave afBygningsreglement BR10, som ligger påinternetadressen www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk.Danmarksturen 2012:Afsløring!Danmarksturen 2012bliver tirsdag,onsdag og torsdagi uge 9Vi skal besøge følgendePalsgårdRold Skov SavværkTroldtektHornbækSwedoorKnauf DanogipsDerudover er der sociale aktiviteterundervejs på turen.Der er opsamling med bus i Fredericia.Yderligere information kan fås hosNadja, tlf. 22 73 66 47 og nhu@fut.dkCheck dine datai ByggeBasen!• Alle varer i ByggeBasen skal oprettes med degrunddata og katalogdata, der er relevante forproduktet, herunder produktdata, montagevejledning,vedligeholdelse, foto m.v.• Alle lovpligtige dokumenter vedrørende produktetskal fremgå af katalogdata, herunder sikkerhedsdatablade(REACH), CE-mærkning m.v.• Kvaliteten af alle data skal øges, således at priser,afgifter, enheder, omregningsfaktorer m.v. altid erkorrekte.Det er nogle af de krav, som ByggeBasen´s bestyrelse stiller til leverandører, således at TUNs medlemsforretninger,der er meget afhængige af, at alle oplysninger i ByggeBasen er fyldestgørende, korrekte ogopdaterede, slipper for at bruge unødig tid på ukorrekt eller manglende data.Ovennævnte krav til data i ByggeBasen skal være overholdt for alle produkters vedkommendesenest 1. januar 2012.Få yderligere information hos TUN på tlf. 45 80 78 77 eller tun@tun.dk


20Kom på forkant med FUT…Besøg Nørlund-Viskum Savværk med FUTFUT har i samarbejde med Nørlund-ViskumSavværk arrangeret en spændendebranchedag. Kender du lovgivningen ogmærkningsordningerne inden for konstruktionstræog sorteringskravene?Ellers har du muligheden for at få enlærerig dag sammen med andre FUTmedlemmer, hvad enten det er førstegang du hører om moderne savværksbrugi Danmark, eller du blot vil have dinviden opfrisket.Der vil være rundvisning på savværketog let undervisning i gældende mærk-Om Nørlund Savværk:Nørlund-Viskum Træ A/S er et industriselskabunder Nørlund Fonden.Aktiviteterne består af:• Savværksdrift baseret på råvarerfra dansk skovbrug og salgtil tømmerhandlere i ind- ogudland.• Produktion og handelsvarerinden for rundtræprodukter,målrettet såvel detail som engroshandel.ningsordninger samt sorterings kriterierfor konstruktionstræ. Arrangementet afsluttesmed kaffe• Palleproduktion og salg til industrienaf kundespecifikketræ paller.Nørlund-Viskum Træ A/S tager udgangspunkti nåletræsskovbruget iDanmark. Råvarerne købes i danskeskove, hvoraf Nørlund Fonden selvbesidder ca. 2000 ha. skov, primærtbeliggende i den vestlige del af RoldSkov.FAKTA:Dato og tidspunkt:Onsdag den 12. oktoberkl. 13.00-15.30Mødested:Nørlund-Viskum SavværkConradsminde 239610 NøragerPris:Gratis for FUT-medlemmer.Tilmelding senest:Mandag den 10. oktoberpå fut.dkLæs mere på:www.nvtra.dkYderligere information:Michael, tlf. 2496 3435,mja@fut.dkVinsmagning i AalborgFUT giver endnu engang mulighed for atkomme til vinsmagning hos Sigurd MüllersVinhandel i AalborgAftenens top motiverede foredragsholderBendix Hansen vil guide os gennem enforrygende aften med verdens vine. Turenstarter kl. 18.30 og slutter kl. 22.00.I år har vi lavet om på konceptet. I stedetfor at spise inde i byen har vi valgt atnyde en oste- og pølseanretning sammenmed vinen. Derved kan vin og mad gå opi en højere enhed.Vi skal smage os gennem følgende: 1champagne, 4 hvidvine, 4 rødvine og endessertvin. Som sædvanen tro plejer viikke at ”nøjes”, når FUT afholder vinsmagning– SÅ GLÆD DIG!Udover vinsmagningen vil der være enrundvisning i selve butikken og deres lagermed over 1 million flasker vin. Derfindes flasker i alle prisniveauer fra ca. 25kr. flasken til 20.000-25.000 kr. flaskenog til tider endnu dyrere.FAKTA:Dato og tidspunkt:Fredag den 14. oktoberkl. 18.30-22.00Der bliver serveret en oste- ogpølseanretningMødested:Sigurd Müllers VinhandelOtto Mønstedsvej 29200 Aalborg SVPris:Gratis for FUT-medlemmer.Ledsager: kr. 225,-Tilmelding senest:Torsdag den 29. septemberpå fut.dkLæs mere på:www. smv.dkYderligere information:Michael, tlf. 2496 3435,mja@fut.dk


21Smag øl hosRibe BryghusVirksomhedsbesøg hos UponorFå bedre kendskab til Uponor og deres produktersamt hyggeligt samvær med kollegaer!Program:kl. 13.00 Velkomst og frokost• Orientering om Uponor A/S og deres produkter• Rundvisning• Introduktion til Uponor Academy og Uponor Teknisk Håndbog• Hvordan arbejdes der med mennesker og holdninger i Uponorkl. 18.00 Let aftensmad og afslutningTorsdag den6. oktober 2011besøger FUTRibe BryghusDer vil være rundvisning, ølhistorieog selvfølgelig ølsmagning.Efterfølgende vil der bliveserveret lidt let mad.Kom og tilbring et par hyggelige timermed andre fra branchen samt smag defantastiske øl fra Danmarks ældste by.Hurtig tilmelding på www.fut.dk tilrådes– der er plads til max. 25 deltagere.FAKTA:Dato og tidspunkt:Onsdag den 16. novemberfra kl. 13.00Der bliver serveret frokost samtlet aftensmadMødested:Uponor A/SUponor InfrastrukturHaraldsvej 60, L68960 Randers SØPris:Gratis for FUT-medlemmerTilmelding senest:Torsdag den 3. novemberpå fut.dkYderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dkFAKTA:Dato og tidspunkt:Torsdag den 6. oktoberfra kl. 17.30Der bliver serveret lidt let madMødested:Ribe BryghusSkolegade 4B6760 RibePris:Gratis for FUT-medlemmerTilmelding senest:Mandag den 3. oktober på fut.dkLæs mere på:www.ribebryghus.dkYderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk


22Spændende branchedag!Besøg Keflico med FUTFUT arrangerer i samarbejde med Keflicoen spændende branchedag, hvor du fårmuligheden for at lære mere om hårdttræog udvide dit netværk med andre frabranchen. Vi får bl.a. noget at vide om deFAKTA:Dato og tidspunkt:Onsdag den 16. novemberkl. 13.00-15.30Mødested:KeflicoJuelstrupparken 249530 StøvringPris:Gratis for FUT-medlemmer.gældende mærkningsordninger og sorteringskriterier.Er din viden ikke så stor inden forhårdttræ eller trænger du blot til en op-Tilmelding senest:Fredag den 11. novemberpå fut.dkLæs mere på:www. keflico.comYderligere information:Michael, tlf. 2496 3435,mja@fut.dkfriskning, så meld dig til en spændendebranchedag onsdag den 16. novembermed FUT.Om Keflico:Keflico er en dansk handelsvirksomhedinden for hårdttræ ogtræbaserede pladeprodukter.De har lagere i Støvring og Glostrup,der til sammen udgør 16.000m 2 . Deres hovedsæde er placeret iStøvring tæt på motorvejen.”Qvinde kend din vin”Nu har du chancen for at komme med på et helt unikt vinstudie.Måske har du har du allerede hørt om det fra andre kvinder?Eller læst om det i PolitikenDanmarks første vinstudie KUN for QVINDER, der vil lære vinens ABC ogmeget, meget mere…Program:kl. 16.00 Velkomst med præsentation til aftenens vinstudie• Hvorfor det er vigitigt, at vi kun drikker kvalitetsvin• Hvordan saft bliver til vin• Pause• Arbejdsværktøj til hvordan du finder dine yndlingsvine– og hvorfor du kan lide dem?• Vinsmagning• Diplom for gennemførelse af ”Qvinde kend dinvin”kl. 19.00 Tak for i dag og goodie bag til alle. Denne aftentilbydes endvidere 25% på alle aftenens vine.Om værtinden:Annelise Ladegourdie har importeretvin i mange år og har etutroligt stort kendskab til vin. Hunhar oplevet rigtig mange kvinder,som godt kunne tænke sig at videnoget mere om vin. Det plejer atvære mandens område. Og derforer hun begyndt at lave disse vinstudierkun for kvinder.Nice to know:• Der kræves ingen forkundskaberfor at deltage i studiet.• Dette studie ”klæder dig på”til når du fremover selv vælgervinen.FAKTA:Dato og tidspunkt:Tirsdag den 27. septemberkl. 16.00-19.00Mødested:Ladegourdie VinimportJagtvej 1112200 København NPris:Gratis for FUT-medlemmer.Ledsager: kr. 250,-Tilmelding senest:Mandag den 19. septemberpå fut.dkLæs mere på:www.ladegourdie.dkYderligere information:Annette, tlf. 4181 2500,ama@fut.dk


23FUT CUP JyllandIndendørs fodbold turnering lørdag den14. januar 2012 i KoldinghallerneHvem:Alle – også ikke FUT-medlemmer. 7 spillere på hvert hold.Minimum 8 deltagende hold. Maximum 16 deltagende hold.Tid:Kl. 9 til ?Hvor:KoldinghallerneAmbolten 2-66000 Koldingtlf. 76326 000Bemærk:Der må ikke medbringes mad og drikke – det kan købes iKoldinghallerne. Koldinghallerne er røgfri indendørs.Pris:Kr. 500,- pr. hold.Tilmeldingsfrist:Den 20. december 2011 på fut.dkYderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dkTIP 3 RIGTIGE MED FUTOG VIND BIOGRAFBILLETTER!På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage ikonkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavandSidste frist for svar er tirsdagden 9. november 2011Vinderne af sidste runde:+ popcorn og sodavand!Erik Pors Jørgen Hvass Carsten Cæsar8381 Tilst 8240 Risskov 6900 Skjern


Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877AktivitetsoversigtArrangement Dato Deadline Kontakt“Qvinde kend din vin” 27.09.2011 19.09.2011Besøg hos Ribe Bryghus 06.10.2011 03.10.2011Annette MaktabiTlf. 4181 2500Nadja HübschmannTlf. 2273 6647Besøg Nørlund-ViskumSavværkBestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:• Danmarkstur 2012 · NHU• Den Gamle By i Aarhus · MAN• Besøg Strøjer Tegl · MAN• Beregningskursus · SKR• Besøg Mascot · GEJ12.10.2011 10.10.2011Vinsmagning i Aalborg 14.10.2011 29.09.2011Virksomhedsbesøg hos Uponor 16.11.2011 03.11.2011Branchedag hos Keflico 16.11.2011 11.11.2011FUT CUP Jylland 14.01.2012 20.12.2011Michael B. JakobsenTlf. 2496 3435Michael B. JakobsenTlf. 2496 3435Nadja HübschmannTlf. 2273 6647Michael B. JakobsenTlf. 2496 3435Nadja HübschmannTlf. 2273 6647FUT-blad nr. 4 udkommer i december 2011Tema: Hvordan kom branchen gennem krisenAnsvarshavende redaktør: Annette Maktabi. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.500 eks.Fotos: Forside: Les Kaner/BAM/Scanpix. Dreamstime.com: Cornelia Pithart, Nikola Radovic, Christian Draghici, Palto. Illustration: NIC.

More magazines by this user
Similar magazines