Stensved områdebeskrivelse - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Stensved områdebeskrivelse - Vordingborg Kommune

Stensved områdebeskrivelseBårsePræstøJungshovedLundbySkibinge-AllerslevØrslevKastrup / Neder VindingeMernMidt MønVordingborgNyrådStensvedKalvehaveStege LendemarkeØstmønMidt MønVestmønBogø


Befolkning og boligerVordingborg KommuneKommunalbestyrelsen i VordingborgKommune har i 2007 vedtaget enoverordnet vision for den fremtidigeudvikling:Vordingborg Kommune er levendebyer og liv på landet. Udviklingen afkommunen sker i tæt dialog medborgerne gennem bæredygtigeløsninger.Vi bygger på en spændende historiesom hjemsted for Danmarks fødselog demokratiets vugge.I Vordingborg står vi for:• Det hele liv• Sundhed og trivsel• Udvikling og dynamik• Smuk natur med skov, kyst ogvand• Spændende kulturVordingborg Kommune har et samletareal på 621 km 2 med en samlet kyststrækningpå 385 km.Befolkningen i VordingborgDer bor 46.600 personer i VordingborgKommune som helhed (2008). Dettefolketal forventes at stige til 47.960 i2019. Der forventes flere personer over65 og færre personer i aldersgruppen30-44. 1/3 af kommunens borgere bori Vordingborg, Præstø og Stege, 1/3bor i Stensved og 12 lokalcentre og1/3 bor i kommunens 66 afgrænsedelandsbyer og i det åbne land.Forslag til Kommuneplanfor Vordingborg KommuneI forslag til kommuneplan 2009-2021 erVordingborg by egnscenter og kommunecenter.Præstø og Stege er bycentre.Derudover er de mindre byer: Lundby,Bårse, Kalvehave-Viemose, Mern,Ørslev, Nyråd, Kastrup-Neder Vindinge,Stensved og Bogø udpeget somlokalcentre og endelig Damme/Askebysamt Borre/Hjertbjerg/Klintholm somsamarbejdende lokalcentre.I kommuneplanforslaget er endvidere66 afgrænsede landsbyer i kommunen,samt flere mindre ikke afgrænsedelandsbyer.Oplæg til 17 områdebeskrivelserI forarbejdet til kommuneplanen holdtVordingborg Kommune 17 workshops(et i hvert lokalområde) i foråret 2008,hvor lokalråd og borgere blev præsenteretfor en karakteristik af lokalområdet.Karakteristikken af lokalområderne erudarbejdet af konsulentfirmaet CowiA/S, som har gennemført en kortlægningog analyse af alle lokalområder udfra GIS-analyser og ved besigtigelser(GIS står for Geografisk Informationssystem).Beskrivelse af livet i lokalområdernebygger på fokusgruppeinterviews ihvert enkelt lokalområde i foråret 2008,hvor det har kunnet lade sig gøre og ienkelte tilfælde ved telefoninterviewsaf enkeltpersoner. Denne beskrivelseer således ikke en fyldestgørendebeskrivelse, men er udtryk for det deinterviewede personer lagde vægt påved samtalen.På workshopmøderne fik borgernemulighed for at fremme deres ønsker tilkommuneplanen fx. nyudlæg til boliger/ erhverv, cykelstier, skovrejsning,kulturmiljøer mv.Borgernes forslag er medtaget i hovedstrukturensmål og retningslinjer og /eller i rammerne for lokalplanlægningeni det omfang, det har været relevanti forhold til de emner, der reguleresgennem kommuneplanen og øvrigeinteresser, der skal varetages i planen.Borgernes ønsker kan ses på kommunenshjemmeside.Denne områdebeskrivelse er et baggrundsnotatfor kommuneplanenshovedstruktur og rammedel.Befolkning og boliger iStensvedStensved lokalområde forventes athave en stigning i befolkningsudviklingenpå 8%, som er over den forventedestigning på 2% i den samledekommune. Stigningen forventes påde fleste aldersgrupper på nær de26-42 årige og den 60-64 årige, somforventes at falde med henholdsvis 7%og 20%. Størst procentvis stigning forventesi aldersgruppen 65-79 år medknap 50%.Befolkningsudvikling


Det årlige kræmmermarked i Langebækhallen og opera- arrangementerpå Stensbygård tiltrækker mange besøgende,også uden for lokalområdetsgrænser.Lokalområderne Stensved og Langebæker stadigt orienteret mod hinanden.F.eks. ligger Langebækhallen iStensved. Der er ingen hal i Langebæk.En del af de ældreindbyggere i Stensved bruger deresfritid på slægtsforskning i Langebæklokalhistoriske arkiv.Livet i Stensved LokalområdeStensved Lokalområde er domineret afde to idrætsforeninger SGI (StensvedGymnastikforening og SIF (StensvedIdrætsforening), som er centreret omhhv. gymnastik og fodbold/badminton/håndbold.SGI tilbyder hold forinteresserede i alle aldre, og har bådeforældre/barn, springgymnastik ogældremotion på programmet.Lokalhistorisk arkiv i LangebækGymnastikforeningen trækker en deludøvende gymnaster til, også fra kommunensøvrige lokalområder.Vordingborg Ungdomsskole haren række hold for de 14-18-årige iStensved, herunder basketball, lektiecafé,guitarhold og ”ung mad”.Oplæg til områdebeskrivelser er udarbejdet afCOWI A/S for Vordingborg Kommune til brugfor Kommuneplan 2009.Kortet på forsiden illustrerer højdeforskelle ikommunens område.Dialogmøde på Stensved SkoleDialogmøde på Stensved Skole


Byer og landsbyerStensvedStensvedStensved opstod oprindeligt somstationsby i slutningen af 1800-tallet,og bebyggelsen langs Vordingborgvejbærer stadig stationsbyens præg.Langt størsteparten af bebyggelsen erdog fra 1960´erne og frem, hovedsageligti det store parcelhusområde nordfor landevejen.I den østlige del af byen ligger eterhvervsområde, og mod vest et lilleområde med rækkehuse og et par nyereparcelhuse. Det nyeste byområde,som består af tæt- lav og parcelhuse,ligger syd for landevejen.21også kiosk og enkelte andre butikker,men byrummet præges af den megentrafik. Bymidten savner offentlige rumog mødesteder med rumlig kvalitet.Byens skole ligger sammen medButikker i StensvedVillavej med udsigt til det åbne landidrætscentret i den vestlige del af byennord for landevejen (2). Der er genereltgode stiforbindelser fra boligområdernetil skolen, men en udvidelse af bebyggelsensyd for landevejen virker ikkehensigtsmæssig.Byen har god adgang til skov modøst og vest, og landskabet mod sydfremstår attraktivt. Mod nord liggeret militært øvelsesterræn, som ogsåudgør en rekreativ ressource.Byens centrum (1) udgøres af endagligvarebutik og benzintank ved landevejen.Langs Vordingborgvej liggerStensved Skole5


NaturEksisterende naturværdierI lokalområdet Stensved findes der finenaturområder med hotspots i StensbySkov, på strandengene, på Tærø og iKulsbjerge.Størstedelen af lokalområdets kyststrækningsamt havområderne, Lilleøog store dele af Tærø, er del af detstore internationale naturbeskyttelsesområde”Havet og kysten mellemPræstø Fjord og Grønsund”.Stensby Skov på sydkysten er enartsrig skov med mange forskelligetræarter. Især kløften omkring StensbyMøllebæk, er en værdifuld botanisklokalitet. Øvrige skove i lokalområdeter Nørrehave, Store Fredskov, SkovhuseSkov, Vallebo Skov og RøstofteKohave. Særligt Røstofte Kohave erværdifuld, med tilstedeværelse af fireregionalt rødlistede plantearter.På Tærø ynglede Havørn på halvøenSkallehoved i 2006 og 2007. I 2007lykkedes det for Europas største ørn atfå to unger på vingerne.Områdets mange små vandløb er karakteriseretved gode faldforhold, mener også påvirket af kraftig fysisk regulering.En særlig kvalitet er, at områdetsvandløb gennemløber skovarealer påderes vej mod havet.Kulsbjerge er et militært øvelsesterræn,der i dag er et værdifuldt områdemed overdrevsvegetation og en godrastelokalitet for rovfugle. OmkringKulsø findes rigkær med eksempelvisen meget stor bestand af orkideenmaj-gøgeurt.Sydkysten rummer gode steder atobservere fuglenes efterårstræk, eks.Petersværft og Stammenakke.Her findes også det sidst kendtedanske levested for Æskulapsnog. Densidste sikre observation er fra 1960.Den sjældne løvfrø findes ved Kulsbjergeog ved Stensved. Begge steder erder gennemført udsætninger og der er idag hhv. 50 og 100 kvækkende hannerpå lokaliteterne.TruslerDen intensive landbrugsdrift er en trusselmod de naturværdier der findes.Både i form af det areal der optages ogi form af den store næringsstoftilførselfra arealerne.I grøfter og vandløb medfører dette,sammen med fysiske ændringer somregulering og rørlægning, forringelseaf vandløbenes kvalitet og diversitet.Kvælstofudledningen er desuden enalvorlig trussel for vandkvaliteten langskysterne og også på de tørre naturtyper.De forventede klimaforandringer medændrede nedbørsmønstre med flereekstremer og havspejlsstigning er enpotentiel trussel. Området forventesat være relativt robust på grund afterrænets stigning mod nord. Tærøog Lilleø må anses for udsatte overforbåde generelle havvandspejlsstigningerog stormflod.Havørn er følsom overfor forstyrrelser.På Tærø har der særligt været problemermed kajakroere, der går i land tætpå reden.På strandengene langs sydkysten ergræsningen for ekstensiv.


Landskab og oplevelsesværdierLandskabskvaliteterStensved lokalområde på sydspidsenaf Sjælland består af et småbakketdødislandskab fra sidste istid.Lokalområdet rummer det markantelandskabselement Kulsbjerge, sommarkerer sig i landskabet med højebakker, se kort. Jordarten består primærtaf moræneler og flere steder medsmeltevandssand og grus. Området erdomineret af landbrugsdrift, omkransetaf skove mod syd og nord samt Kulsbjergemod nordvest.Kulsbjerge ligger på toppen af en storbakkeryg, der strækker sig omtrentnord-syd gennem Sydsjælland,uformelt kaldet Det SydsjællandskeHøjdedrag. Bakkeryggen tolkes somresterne af en gammel randmoræne,som efterfølgende er blevet overskredetaf yngre isfremstød. Det er detteisfremstød, som har givet bakkernedet hatformede omrids og har dannetdødislandskabet i området.De tre ”bjerge” i den vestlige del af områdeter omkring 100 m. høje og liggeri et naturområde med flere mindre søer,hvoraf et mindre område er fredet.Som det fremgår af kortet strækkerskovene i området sig langs det mesteaf kysten, Store Fredskov mod vest ogStenvsby Skov mod øst. I StenvsbySkov findes flere fredede fortidsminder.Uden for Stevnsby Skov, på grænsentil lokalområdet Kalvehave, ligger Petersvæft,som i dag er en lille gruppe afvelbevarede huse og en bro, hvor mankan ankre op. Stedet var en kort overgangskibsværft og senere flådebaseunder Englandskrigene.Fra kysten giver udsigten til Tærø ensærlig visuel landskabsoplevelse. Nordfor Stenvsby Skov ligger herregårdenStensbygård.Der ligger også en del skove i dennordlige del af lokalområdet. Kulsbjergebliver mod nord afgrænset af ValleboSkov og mod syd af Kalvehave Skov.Særligt skovene mod nord ligger højti landskabet i et småbakket terræn.I Skovhuse Skov ligger for eksempelKalvebjerg på knap 100 m. OmkringStensved findes flere mindre skove,som bryder landbrugslandskabet.Ved Store Fredskov løber StensvedMøllebæk i en stejl smeltevandsslugt,der med flere fald og varierende bevoksningaf gamle træer, giver en særliglandskabsoplevelse. Hvis man følgerstien langs et gammel stengærde, ogderefter følger vejen ned mod vandet,kommer man til et tidligere tehus, derligger smukt i udkanten af skoven.Oplevelsesværdier og nærrekreationStensved lokalområde rummer storeoplevelsesværdier herunder smukkelandskaber og store naturværdier.Kyststrækningen, udsigten til Lilleø ogTærø, skovene, Kulsbjerge, strandengenemv. inviterer til friluftsoplevelser forborgere og turister. Generelt rummerkyststrækningen og skovene storerekreative og oplevelsesmæssigeværdier herunder gåture, kajak, fiskeri,sejlads mv. Stensved har genereltmange nærrekreative faciliteter, bådeaf den blå og grønne slags, hvorfor derikke er mange partier af delområdet,som har længere end 700 m til et grøntnærområde (se kort s. 7).


Perspektiver - Natur, landskab og oplevelserLokale ønsker og perspektiverOpretholdelsen af det flere stederforholdsvist uberørte kyst- og skovlandskaber essentielt for bevarelsen aflandskabsoplevelsen. Ved at etablereflere cykelstier og fartbegrænsningeri delområdet vil sikkerheden øges forgående og cyklister, men også givedirekte adgang til delområdets landskaberog naturelementer. Der er etlokalt ønske om, at der etableres flerecykelstier.Perspektiver for en naturindsatsUdtagning af arealer og ekstensiveringaf landbrugsdriften vil mindske påvirkningenog gavne naturen i området.Der bør anlægges dyrkningsfrie bræmmeromkring vandløb og søer, somdels tilbageholder næring og delsskaber brede bælter af kontinuer natur,hvor dyr og planter kan sprede sig.Ligeledes bør der være fokus på atændre træartssammensætning til atrumme mere løvtræ, eks. arter som egog lind. Det anbefales at indføre græsningog efterlade lysåbne områder, såder skabes en mere varieret natur meden mosaik af forskellige naturtyper.Det vil være oplagt at gennemførerestaurering af områdets vandløb,særligt strækninger på Lollikkebækkentrænger til naturgenopretning. MedStensby Møllebæk der tidligere har ligget rørlagt i enstrækning på 2500 m.en veludført restaurering af StensbyMøllebæk i løbet af vinteren 2007-2008kan ørredernes behov for gydepladserallerede ses, hvor der ligger mangeæg i de udlagte sandfang. Grundet dekraftige længdefald er disse vandløbvelegnede som gyde- og opvækstområderfor en række fiskearter, herunderørred.Græsningen skal intensiveres påstrandengene, hvor den generelt er forekstensivRestaurering af Stensby Møllebæk på den rørlagtestrækningDet anbefales at der skabes kontinuitetmellem de mange skovområder derfindes i området gennem nyrejsning afskov. I skovene kan driften omlæggestil naturnær skovdrift som på sigt vilgavne den biologiske mangfoldighed.


Planforhold og perspektiver for planlægningHovedparten af Stensved lokalområde- med unfdtagelse af Stensved by - erbeliggende i landzone.Anvendelsesmuligheder for henholdsvisby og landzone reguleres i kommuneplanengennem retningslinjer ihovedstrukturen og gennem rammerfor lokalplanlægningen. Sidstnævntevedrører hovedsagelig byzonen, mensretningslinjerne primært regulereroverordnet bymønster, detailhandel oganvendelsen af det åbne land (fritidsområder,natur, landskab og miljø samttekniske anlæg).StensvedStensved er udpeget som lokalcenter.Stensved er i rammebestemmelserneudlagt med et centerområde til offentligeformål, erhvervsområde ellerboligområde.Kommunalbestyrelsen ønsker at derskal ske boligudvikling nord for Vordingborgvejbåde øst og vest for byen.Vest for byen udlægges i overenstemmelsemed Regionplan 2005-2017et nyt erhversområde. Området er iVordingborgvej, hovedgaden i StensvedBoligområdeCenterområdeErhvervsområdeHavneområdeJordbrugsområdeLandsbyafgrænsningOmråde til offentlige formålRekreative områderSommerhusområdeTekniske anlægforhold til regionplanen trukket væk framotorvejen, og i stedet er medtaget etområde syd for Vordingborgvej såledesat der bliver sammenhæng mellem deneksisterende vejplads og erhvervsområdetvest for Stensved.Derudover udlægges et område til boligformåløst for byen. I stedet udtageset eksisterende rammeområde syd forbyen og et større område nordvest forbyen, der var medtaget i Regionplan2005-2017.Landdistrikterne og landsbyerneAf kommuneplanstrategien fremgår,at byrådet vil tage stilling til behovetfor justering af landsbyafgrænsninger,

More magazines by this user
Similar magazines