Projekt FRIBANE-vær aktiv i centrum (.pdf)

zope.ots.dk
  • No tags were found...

Projekt FRIBANE-vær aktiv i centrum (.pdf)

ikke vil benytte tilbuddet, hvilket er en trussel for websitets eksistensgrundlag. Derfor et det vigtigtat der bliver taget højde for befolkningens behov og ønsker inden implementeringen. Samtidig erbenyttelsen af Odenses virtuelle arena et tilbud til den enkelte borger, hvilket betyder at det er op tilbrugeren i hvilken grad der gøres brug af tilbuddet.Der eksisterer allerede virtuelle arenaer hvilket betyder at Odenses virtuelle arena skalpositionere sig i forhold til konkurrenterne. I forhold til positioneringskortet vises der gode mulighederfor at positionere sig på et geografisk lille område med et begrænset udbud af sportsgrene. 34Det er vigtigt at Odenses virtuelle arena tager højde for at der er finanskrise, hvilketkan have økonomiske konsekvenser. Dermed kan Odenses virtuelle arena drage fordel af at høreunder Odense kommune. Kommunens mål er ikke økonomisk overskud, men derimod at højnebefolkningens fysiske aktivitet.1134 Se punkt 1.3. for positioneringskortEksamens projekt 2010 2. semester


2. MÅLGRUPPEFor at sikre en høj succesrate på Odenses virtuelle arena, er det essentielt at analysere og identificereden overordnede målgruppe og deres behov.2.1. Identifikation af målgruppeIdentifikation af målgruppen for Odenses virtuelle arena baseres på desk research samt Odensekommunes ønsker for en virtuel arena.Målene i Odense kommunes sundhedspolitik er, som tidligere beskrevet 35 , at mulighedernefor fysisk aktivitet skal være let tilgængelige for alle – uanset alder og fysisk formåen. Dermed ermålgruppen Danmarks befolkning, men hovedsageligt borgerne i Odense kommune.2.2. Analyse af målgruppe 36Med udgangspunkt i identifikation af målgruppen for Odenses virtuelle arena analyseres målgruppenud fra segmenteringsværktøjet samt Minervas værdikort.Odense kommune ønsker at den virtuelle arena kan benyttes af alle og derved henvenderde sig til Business to Consumer markedet. På baggrund af denne brede målgruppe udformes ensegmentering.Odenses virtuelle arena er et tilbud i Odense kommune og rent geografisk segmenteresmålgruppen primært til borgere i Odense. Sekundært er målgruppen Danmarks befolkning samtturister. Demografisk kan målgruppen ikke segmenteres i forhold til køn eller alder, idet OdenseKommune netop ønsker at øge det fysiske aktivitetsniveau hos alle. Ligeledes kan målgruppen ikkesegmenteres adfærdsmæssigt. Odenses Virtuelle arena har ingen begrænsninger for hvilken fysiskaktivitet brugerne udfører.I forhold til de psykografiske kriterier kan målgruppen segmenteres ud fra MinervasVærdikortet 37 . Analysemodellen inddeler befolkningen i overordnede grupper som placeres ud fraforhåndsdefinerede kriterier. Ud fra Minervas Værdikort er det de rosa mennesker der er den primæremålgruppe for Odenses Virtuelle arena.For de rosa mennesker er fritiden og nærmiljøet vigtigt, da de dyrker socialt samvær. De er naturog miljøbevidste. Samtidig er sundhed, ernæring og helse af stor interesse for dem. De dyrkermåske ikke så meget motion, selvom de gerne vil, men de er aktive deltagere i foreninger og mindregrupper 38 .1235 Se punkt 1.1. for den interne situation i Odense kommune med henblik på sundhed36 Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Jens Kjær Sørensen. International markedsføring, 3.udgave(2007). Side 352-36037 7.6.2010 kl. 11.53. http://www.articulator.dk/default.efact?pid=301538 1.6.2010 kl. 20.57. http://www.articulator.dk/default.efact?pid=3015Eksamens projekt 2010 2. semester


2.3. Evaluering af målgruppeOdense virtuelle arena skal være tilgængelig for alle, dermed menes alle mennesker uanset alder, kønsamt fysisk formåen. Odense virtuelle arena henvender sig primært til borgere i Odense kommune.Det er vigtigt for Odense kommune at der ikke segmenteres i demografi og adfærdsmæssig spredning.Det vil dog hovedsaligt være den rosa del af befolkningen der vil have interesse i at benytte Odensesvirtuelle arena da de allerede har interesse for sundhed. Desuden vægter de fritiden samt socialtsamvær højt.2.4. Marketing-mixMed udgangspunkt i målgruppen defineres et marketing-mix. Odenses virtuelle arena er enserviceydelse, derfor anvendes de 7 P’er som handlingsparametre.ProduktProduktet er et tilbud om fysisk aktivitet gennem Odenses virtuelle arena. Til den virtuelle arena erknyttet et website samt en mobilapplikation.PrisBenyttelse af Odenses virtuelle arena er gratis. Det er en ydelse, som Odense kommune tilbyderderes borgere samt besøgende.PlaceWebsitet distribueres via Odense kommunes hjemmeside; www.odense.dk.PromotionVed hjælp af massekommunikation, i form af reklamer, vil der være opslag i lokalaviser, brochurerpå offentlige steder, som fx biblioteker, samt plakater i det offentlige rum.Som bruger af Odenses virtuelle arena, modtager man relevante nyhedsbreve.PersonaleBrugerne er selv ansvarlige for arrangementer såvel som for egne oplysninger. Der er behov forpersonale i forbindelse med vedligeholdelse af websitet og samtidig til at sørge for at websitet ikkebliver misbrugt.PhysicalWebsitet for Odenses virtuelle arena er tilpasset målgruppen og det image Odense kommune ønskerudsendt.ProcesserWebsitet er på dansk, som er et sted for interaktion brugere imellem med fysisk aktivitet i centrum.13Eksamens projekt 2010 2. semester


3. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIUd fra markedsanalysen samt målgruppeanalysen, formuleres et konceptforslag med afsæt ikommunikationsmålsætninger samt budskabsdesign for Odenses virtuelle arena. Herefter udformeset promotion-mix for konceptet.3.1. KommunikationsmålsætningerEfter identifikation af målgruppen, fortages en analyse af den mentale opfattelsesproces.På det kognitive stadie opdager brugeren Odenses virtuelle arena, og gøres opmærksom på atdet er et tilbud fra Odense kommune. Brugeren føres nu til det affektive stadie hvor fordeleneved benyttelse af tilbuddet opfanges. Det er på dette stadie brugeren følelsesmæssigt engagerersig. Derefter beslutter brugeren sig for at benytte Odenses virtuelle arena, og går dermed overi det adfærdsmæssige stadie. Ud fra opfattelsesprocessen er det vigtigt at brugeren bliver gjortopmærksom på Odenses virtuelle arena i det kognitive stadie og fastholdes i hele processen.3.2. BudskabsdesignUd fra Maslow’s behovsteori 39 samt den mentale opfattelsesproces udformes et budskabsdesign forOdenses virtuelle arena.I forhold til budskabets indhold benyttes følelsesmæssige argumenter, med henblik pået enkelt og klart budskab. Hensigten er at brugerens følelser stimuleres positivt og appellerer tilsocialt samvær samt glæde og lykke ved at være fysisk aktiv. Brugeren skal selv tage initiativ tildeltagelse og derfor vælges dette budskabsindhold.Samtidig tages højde for at fysisk aktivitet er et basalt behov hos mennesker og er en betingelse foroverlevelse. Efter man har fået opfyldt de fysiske behov og behovet for tryghed søger mennesker atfå opfyldt de sociale behov.Budskabets struktur er udformet med en implicit konklusion, hvor brugeren selv definererudfaldet. Hos Odenses virtuelle arena er det brugeren der selv bestemmer i hvilket omfang benyttelsenfinder sted.For at budskabet skal nå frem til brugeren behøver Odenses virtuelle arena at udforme etiøjnefaldende og kreativt budskab. Budskabet for Odenses virtuelle arena er ”vær aktiv i centrum”.Budskabet indikerer at, i Odense byrum vægtes det højt at være fysisk aktiv.1439 Bilag 3 Maslow’s behovspyramideEksamens projekt 2010 2. semester


3.3. Konceptet til Odenses virtuelle arenaKonceptet til Odenses virtuelle arena beskrives med udgangspunkt i markedsundersøgelsen samtmålgruppeidentifikationen.Odenses virtuelle arena er et tilbud fra Odense kommune med henblik på at øge målgruppensfysiske aktivitetsniveau med det sociale element i højsædet.Ved lancering af Odenses virtuelle arena, benyttes eksisterende kulturelle tiltag fra Odense kommune,herigennem offentlige anlæg i Odenses byrum. Sportsanlæg som f.eks. fodboldbaner, volleybaner,skaterramper, petanquebaner, basketballbaner samt forskellige legepladser 40 står til fri afbenyttelse.Desuden har Odense kommune optegnet forskellige ruter til cykel, løbe og gåture. Benyttelse af alleanlæg og ruter er gratis og vedligeholdelsen sørger Odense kommune for.På baggrund af fieldresearch er der undersøgt hvor meget de gratis anlæg benyttes.Undersøgelsen viser at omkring halvdelen af de adspurgte har kendskab til de offentlige anlæg.Desuden benytter 81 % af respondenterne sjældent eller slet ikke anlæggene. 41Konceptet bygger på brugerens selvbestemmelse. På Odenses virtuelle arena er der pladstil hyggearrangementer, f.eks. picnic på den lokale legeplads. Samtidig kan konkurrencemenneskerdyrke deres sport på et højt niveau. Alle aktiviteter er let tilgængelige for alle, uanset alder ogfysisk formåen 42 . Konceptet giver mulighed for både at være fysisk aktiv som individ og i fællesskab.Gennem Odenses virtuelle arena vil det være let at finde de steder der giver den enkelte borgermulighed for at dyrke ønskede aktiviteter.3.4. Promotion-mixFor at sikre en høj succesrate for Odenses virtuelle arena udformes et promotion-mix 43 , hvor der tageshøjde for budskabsdesignet. Det er udformet så det benytter flere forskellige promotionaktiviteter,såvel auditivt som visuelt.MassekommunikationI form af massekommunikation identificeres budskabsstrategien for Odenses virtuelle arena 44 .For at sikre at budskabet rammer den brede målgruppe, benyttes reklamer i forskellige medier.Den primære målgruppe er de rosa mennesker 45 , som vægter nærmiljøet højt. Derfor vilder være annoncer i Odenses lokalaviser. Samtidig vil der være plakater og skilte i det odenseanskebyrum. På forskellige offentlige steder, f.eks. turistkontoret, biblioteker og hos kommunen, vil det væremuligt at finde brochurer om Odenses virtuelle arena. Endvidere vil der opstilles informationsstandereved de gratis anlæg.Auditivt vil der være reklamer for Odenses virtuelle arena i TV2Fyn samt i lokale radiostationer.Website og mobilapplikationWebsitet fribane.dk vil være den primære promotionsaktivitet for Odenses virtuelle arena. Websitetbrandes gennem Odense Kommunes hjemmeside 46 . Funktioner som nyhedsbrev, arrangementersamt mobilapplikation vil være tilgængelige på websitet.Nyhedsbrevet udsendes til brugerne med informationer vedrørende relevante sportsgrene. Gennem1540 Der er mere end 250 legepladser i Odense. Bilag 4 viser et Kort over legepladser i Odense. 12.6.2010 kl. 10.18. http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/Boern/Legepladser.aspx41 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse42 Se Odense kommune sundhedspolitik43 Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Jens Kjær Sørensen. International markedsføring, 3.udgave(2007). Kapitel 2244 Da dette er en fiktiv case, har det ikke være muligt at finde en markedsføringsstrategi for Odense kommune. I stedet er der lagt vækpå steder hvor det har været muligt at finde andre markedsføringstiltag i henhold til Odense kommunes andre tiltag, som f.eks. ’at legeer at leve’.45 Se Punkt 2.2. Analyse af målgruppe46 www.odense.dkEksamens projekt 2010 2. semester


nyhedsbrevet fastholdes brugerne på websitet.På Odenses virtuelle arena vil det være muligt for brugerne at poste arrangementer, f.eks. enfodboldkamp i Ansgar anlæg, samt oprette turneringer.Som en ekstra service kan brugerne downloade en mobilapplikation via websitet.3.5. Evaluering af kommunikationsstrategiOdenses virtuelle arena er frit tilgængelig for alle og det er brugeren selv der tager initiativ.Kommunikationsmålsætningen bliver styrket ved brugerens bevidstgørelse af Odenses virtuelle arenaog bliver derved fastholdt. I henhold til budskabet er det brugerens følelsesmæssige engagementder lægges vægt på. Konceptet til Odenses virtuelle arena bygger på benyttelse af offentlige anlægog ruter i Odense kommune. Der lægges vægt på at øge det fysiske aktivitetsniveau samt højnesocialt samvær. For at nå målgruppen anvendes relevant massekommunikation. Desuden fastholdesbrugere gennem nyhedsbreve.16Eksamens projekt 2010 2. semester


4. KAMPAGNESTRATEGIKampagnestrategien for Odenses virtuelle arena er udarbejdet med henblik på at sikre den bedstmulige markedsføring. Dette er udformet med afsæt i TOWS-matrix samt Porters konkurrencestrategi.Som afrunding er brugt EFU analyse.4.1. MarkedsføringstiltagGennem TOWS-matrix 47 redegøres for markedsføringsmæssige tiltag for at generere den stærkestekampagnestrategi for Odenses virtuelle arena.Odenses virtuelle arena stræber efter at maksimere de stærke sider og samtidig maksimeremulighederne. Ud fra TOWS-matrix er der gode muligheder for at opnå optimale tiltag indenformarkedsføringen. For at løse de udfordringer der er i forbindelse med markedsføringen af Odensesvirtuelle arena, vil de centrale indsatsområder være:- At øge sundheden blandt Odenses borgere via gratiskulturelle tilbud, i form af fysisk aktivitet på Odensekommunes offentlige anlæg.- At ramme en bred målgruppe ud fra Odensekommunes kampagne erfaringer.Blandt de markedsføringsmæssige tiltag ses store muligheder både for at involvere Odense kommuneog samtidig opretholde ideen bag de virtuelle arenaer.4.2. KonkurrencestrategiFor at sikre unikke konkurrencefordele for Odenses virtuelle arena anvendes Porterskonkurrencestrategi 48 , som belyses på baggrund af TOWS-matrix samt positioneringskortet.Odenses virtuelle arena er i konkurrence med andre virtuelle arenaer og det er dermed vigtigt atadskille sig fra konkurrenterne.Konkurrencefordelen for Odenses virtuelle arena er at produktet er unikt. Geografisk erOdenses virtuelle arena koncentreret på et lille område og samtidig benyttes de offentlige anlæg iOdense kommune. Odenses virtuelle arena henvender sig til en bred målgruppe. Set ud fra disse todimensioner skal Odenses virtuelle arena overordnet følge differentieringsstrategien. Derigennemskal Odenses virtuelle arena brandes på at være koncentreret om Odense.1747 Bilag 5 TOWS-matrix for Odenses virtuelle arena48 Bilag 6 Porters konkurrencestrategimodel. Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Jens KjærSørensen. International markedsføring, 3. udgave(2007). Side 104-108Eksamens projekt 2010 2. semester


4.3. StrategibudskabFor at sikre at Odenses virtuelle arenas budskab når den brede målgruppe, benyttes EFU analysen 49 .Her redegøres for egenskaber, fordele og udbytte.Det der kendetegner Odenses virtuelle arena er, at Odense er omdrejningspunktet. Odensekommune stiller gratis offentlige anlæg til rådighed, som borgerne selv kan bestemme udnyttelsenaf. Borgerne får med tilbuddet flere muligheder for at være fysisk aktive. Odenses virtuelle arenagiver brugerne mulighed for selv at bestemme i forhold til planlægning af motions tider, steder samtskabe egne sociale netværk.4.4. Evaluering af kampagnestrategiOdenses virtuelle arena er et unikt produkt der er koncentreret om Odense. De offentlige anlæg iOdense kommune danner basis for tilbuddet. Brugernes selvbestemmelse vægtes højt og dermedrettes markedsføringen personligt mod den enkelte borger. For at brande Odenses virtuelle arena påbedste vis, følges differentieringsstrategien.1849 Bilag 7 EFU analyse over Odenses virtuelle arenaEksamens projekt 2010 2. semester


5. WEBSITEKONCEPTFor at beskrive websitekonceptet for Odenses virtuelle arena identificeres brugerne og deres roller.Samtidig redegøres for websitets baggrund. Herudfra analyseres websitet og brugernes opfattelseaf det.5.1. Baggrund for websitekoncept med fokus på fieldresearchMed udgangspunkt i resultater fra field research50 dannes baggrund for websitet til Odense virtuellearena.Field researchen indikerer at virtuelle arenaer, på nuværende tidspunkt har en minimalkendskabsgrad. Desuden tyder det på at kun få har interesse i at benytte virtuelle arenaer. Forat Odenses virtuelle arena kan blive en succes blev respondenterne spurgt om hvad deres ønskervar for virtuelle arenaers websites. Undersøgelsen viser at funktioner som personlige programmer,ruteplanlægning samt mulighed for socialt samvær finder ca. halvdelen af respondenterne relevant.En stor del af de adspurgte kunne forestille sig at benytte de offentlige anlæg såfremt de kunnemødes med ligesindede omkring aktiviteten.5.2. Brugeridentifikation til Odenses virtuelle arenas websiteFor at underbygge budskabet identificeres brugerne af Odenses virtuelle arenas website ved brug afvisitor classes, roles og tasks.Visitor classesVed at inddele brugerne af Odenses virtuelle arena i overordnede grupper gives overblik, hvilketmedfører at det er nemmere at rette websitet mod målgruppen. De visitor classes der kan være iforbindelse med Odenses virtuelle arena er:- Den mulige bruger- Den nuværende bruger- Informationssøgeren- Pressen- Konkurrerende siderHvoraf de mest relevante er: den mulige bruger, den nuværende bruger samt informationssøgeren.Roles19Brugergrupperne har forskellige roller i forbindelse med deres færden på websitet.Den mulige bruger har endnu ikke benyttet websitet men har hørt om websitet fra andre eller setannoncer.50 Bilag 1 SpørgeskemaundersøgelseEksamens projekt 2010 2. semester


Den nuværende bruger kan have forskellige roller i forhold til brug af websitet:Den nye bruger, som lige har oprettet en personlig profil på websitet. Den simple bruger, somkun anvender få af websitets funktioner. Den avancerede bruger, som benytter flere af websitetsfunktioner.Den sociale bruger anvender hovedsageligt websitets sociale funktioner.Informationssøgeren anvender websitet for at finde faktuelle oplysninger.TasksOpgaven med Odenses virtuelle website er at få borgere til at oprette en profil, for derefter at tilmeldesig og deltage i arrangementer. Herunder at få borgere til at være mere fysisk aktive, det skal bl.a.ske gennem arrangementer der er postet på websitet. For at websitet skal udnyttes optimalt vilopgaven være at få folk til at bruge de personlige programmer. Det kan bl.a. være træningsplaner,motion og kostplaner. Samtidig skal websitet udbygge brugernes sociale netværk.5.3. Kreativt briefPå baggrund af EFU analysen 51 formuleres et kreativt brief for at sætte sig i brugerens sted.Målet for Odenses virtuelle arena er at øge borgernes fysiske aktivitetsniveau ved brug af Odensesoffentlige baner og samtidig skabe sociale relationer. Dermed formuleres websitets kreative brief:Hvis jeg går ind på websitet, fribane.dk, i stedet for arena365.com kan jeg øge min fysiskeaktivitet gennem brugeropslåede arrangementer, fordi websitet er baseret på at alle kan deltage påOdenses offentlige anlæg.5.4. Koncept briefFor at opnå Odense kommunes ønsker om en virtuel arena benyttes eksisterende websites sominspirationskilder.Med udgangspunkt i at websitet for Odenses virtuelle arena skal repræsentere Odense, er derfokuseret på andre kulturelle websitets lanceret af Odense kommune.For at skabe genkendelse mellem Odenses virtuelle arena og andre kulturelle websites,tages udgangspunkt i studiebyen.odense.dk 52 samt legensby.dk 53 . Her er hentet inspiration fra denøverste del af websitet, hvor logo, slogan samt menubjælke er placeret. Websitet for Odensesvirtuelle arena har ligeledes placeret logo, slogan og menubjælke på samme vis. Desuden anvendeshvid baggrund. Indholdet er opdelt i tre bokse og placeret på samme måde. Den midterste bokser variabel og tilpasses efter hvor på websitet brugeren er. Den ene af de to ydre bokse er statisk,hvilket skaber genkendelse. På studiebyen.odense.dk samt legensby.dk danner en klar kontrastfarvebasis for et enkelt design. Som kontrastfarve på websitet for Odenses virtuelle arena anvendesen klar blå. Odense våbenskjold er placeret nederst i højre hjørne, hvilket er gældende på alle trewebsites.Fra arena365.com 54 er hentet inspiration fra en interaktiv boks, hvor der kort præsenteresessentielle elementer fra websitet. Desuden benyttes login på samme måde på Odenses virtuellearena.2051 Bilag 7 EFU analyse over Odenses virtuelle arena52 Bilag 8 Websites brugt som inspiration i udviklingsprocessen. www.studiebyen.odense.dk53 Bilag 8 Websites brugt som inspiration i udviklingsprocessen. www.legensby.dk54 Bilag 8 Websites brugt som inspiration i udviklingsprocessen. www.arena365.comEksamens projekt 2010 2. semester


6. VISUEL IDENTITETFor at beskrive Odense virtuelle arenas visuelle identitet tages udgangspunkt i Wolff Olinsudviklingsmetode. Desuden foretages en research på konkurrenternes identiteter. Herefter beskrivesOdense virtuelle arenas identitet, navn og logo og forslag til anvendelse.6.1. Den dominerende faktorUd fra Odense virtuelle arenas websitekoncept anvendes Wally Olins 61 fire identitets punkter: produkt/service, miljø, kommunikation og adfærd for at finde frem til den dominerende faktor.Odenses virtuelle arena er en serviceydelse lanceret af Odense kommune. Odenses virtuelle arenatilbyder borgere et sted hvor de kan dyrke motion eller lege. Der er mulighed for at benytte tilbuddetsåvel alene som i fællesskab med andre. Selve ydelsen er et website, som giver borgeren mulighedfor selv at involvere sig. Servicen bygger på frihed og ansvar for eget velvære. Servicen er et gratiskulturelt tilbud til alle borgere og bygger på Odense som samlingspunkt.Miljøet bag Odenses virtuelle arena bygger på Odenses offentlige anlæg. Alle anlæg erplaceret i Odense Centrum. Alle aktiviteter foregår udendørs på arealer der står til fri afbenyttelsefor alle. Websitet for Odenses virtuelle arena underbygger det frie miljø idet designet er enkelt ogoverskueligt. Idet der ikke er krav til brugeren, bliver det frit og giver mulighed for selvbestemmelse.Odenses virtuelle arena bygger på socialt samvær mellem brugerne, og at de tager ansvarfor deres egen fysiske aktivitet. Idet servicen munder ud i et website er det vigtigt at kommunikerebudskabet, så der sikres en høj succesrate. I kommunikationen bruger Odenses virtuelle arena ihøj grad det sociale element og selvbestemmelse. Gennem brug af grafiske illustrationer skildres etsocial og imødekommende univers, hvor alle uanset alder og fysisk formåen kan være med.Odense virtuelle arenas website er ansigtet udadtil og skal dermed udtrykke Odensesværdier samt budskabet. Websitet skal tydeliggøre for brugerne hvilken adfærd der ønskes.Den dominerende faktor for Odenses virtuelle arena er selve ydelsen, websitet. Websitet erbrugergenereret, idet den tilpasses den enkelte bruger.6.2. De centrale visionerPå baggrund af den dominerende faktor udformes de centrale visioner for Odenses virtuelle arena:- At øge borgerens fysiske aktivitetsniveauigennem benyttelse af offentlige anlæg i Odense.- At højne socialt samvær mellem borgerne2361 Wolff Olins (1995).The new guide to Identitygennem gratis aktiviteter.- At borgerne gennem brug af websiteter selvbestemmende og tager ansvar.Eksamens projekt 2010 2. semester


6.3. IdentitetsstrukturUd fra den dominerende faktor og de centrale visioner for Odenses virtuelle arena redegøres foridentitetsstrukturen.Odenses virtuelle arena er lanceret af Odense kommune, men har en selvstændig identitet.På den baggrund er Odense virtuelle arenas virksomhedsidentitet endorsed.Idet Odense kommune står bag Odenses virtuelle arena, udnyttes kommunens image og goodwill.Odense kommune er en servicevirksomhed som vægter borgerne højt og dette image videreføresgennem Odenses virtuelle arena.Via en endorsed virksomhedsidentitet opnår Odenses virtuelle arena samtidig egen identitet. Detbevirker at Odenses virtuelle arena kan fremstå som et selvstændigt koncept men samtidig deleværdigrundlag med Odense kommune.6.4. Navn og sloganMed baggrund i den dominerende faktor, de centrale visioner samt identitetsstrukturen udformesnavn og slogan til Odenses virtuelle arena.Navnet til Odenses virtuelle arena skal underbygge visionerne og give borgerne et klartindtryk af hvad Odenses virtuelle arena er.På baggrund af at Odenses virtuelle arena bygger på de offentlige anlæg, baner samt ruter i Odensekommune, udformes navnet FRIBANE.FRIBANE indikerer at der benyttes offentlige og dermed gratis anlæg i Odense. Anlæggene er frittilgængelige for alle uanset alder og fysisk formåen. Samtidig opfordrer navnet FRIBANE til at allekan være med og være fysisk aktive i det fri.FRIBANE er et konceptnavn, idet navnet ikke direkte fortæller hvad Odenses virtuelle arena er ogtilbyder. Derimod beskriver navnet identiteten samt formålet.Til at underbygge identiteten for Odenses virtuelle arena anvendes sloganet VÆR AKTIV I CENTRUM.Sloganet fortæller at borgerne i et fællesskab skal dyrke fysisk aktivitet og leg i Odense centrum.Samtidig fungerer sloganet som en opfordring til borgerne.6.5. Research på konkurrenternes logoerFor at Odenses virtuelle arena opnår høj succesrate, er det vigtigt at skille sig ud fra konkurrenterne.Derfor foretages en research på konkurrenternes identiteter.På trods af at virtuelle arenaer er et ret nyt koncept, er der allerede en del konkurrenter. De virtuellearenaer bygger på samme service og der ses en tendens til at en værdideling. Til at danne et overblikover de virtuelle arenaers visuelle identiteter undersøges konkurrenternes logoer.Sportzlife, nike+ samt trainingpartner.dk benytter hvid skrift i deres logo, hvilket bevirker at de ikkekan anvendes på en hvid baggrund. Derfor er eksemplerne herpå medtaget på baggrunden fra dereswebsites.24Eksamens projekt 2010 2. semester


Konkurrenternes logoer er meget forskellige og ligner umiddelbart ikke hinanden. Som logo variererdet om det er bomærke, navnetræk eller en kombination der fungerer som logo. Generelt er kanternebløde og der er en tendens til at logoteksten er hvid. Samtidig benyttes sans serif skrifttyper.Farverne i logoerne spænder vidt, men er generelt holdt i lyse farver.6.6. LogoetMed baggrund i valg af navn til Odense virtuelle arena, samt underbygge visionerne designes etlogo.Logoet til Odenses virtuelle arena består af bomærke samt navnetræk. Navnetrækket erFRIBANE og bomærket er et symbol. Logoet er holdt i lyse og klare farver, hvor blå er dominerende.Desuden er bomærke og navnetræk holdt i samme højde og er altid placeret i samme linje.Mellemrummet mellem bomærke og navnetræk er fælles med afstanden mellem navnetrækketsbogstaver. Bomærke er altid placeret til venstre for navnetrækket. Logoet kan anvendes både medbomærke alene, navnetræk alene samt i fællesskab.25Bomærket illustrerer tre mennesker i bevægelse med en fælles platform. De tre menneskersymboliserer socialt samvær og fysisk aktivitet. De tre mennesker er holdt i to blå nuancer forat vise at alle kan deltage. Samtidig er den blå farve anvendt for at understrege udeliv og frihed.Placeringen af menneskerne skaber liv og dynamik, hvilket understreger Odense virtuelle arenasvisioner.De tre blå mennesker er holdt sammen af en grøn linje. Den grønne linje illustrerer en græsbane,hvilket symboliserer Odenses offentlige anlæg. Den grønne bane er stedet hvorpå alle aktiviteterneforegår. Samtidig danner den grønne linje en stabil grundlinje i logoets komposition. Grøn symbolisererliv og håb, mens blå symboliserer tro og glæde. Grundlæggende er de to farver i bomærket valgt udEksamens projekt 2010 2. semesterfra at de skal symbolisere udendørsliv. Grøn er græs og blå er himmel.


Navnetrækket FRIBANE er holdt i en klar blå nuance, ligesom den midterste figur ibomærket. Dette for at skabe sammenhæng i logoet. Som skrifttype til navnetrækket er anvendtArial bold. Arial bold er sans serif og er en standard skrifttype. Desuden anvendes FRIBANE altid iCaps. Navnetrækket er designet enkelt for at skabe ro i logoet.6.7. DesignmanualFor at sikre korrekt anvendelse af Odense virtuelle arenas logo udarbejdes en designmanual medretningslinjer for brug af logo.26Eksamens projekt 2010 2. semester


6.8. Anvendelse af logoOdense virtuelle arenas logo skal kunne anvendes på flere medier, deriblandt skærmbaserede. Forat lede brugeren til websitet, er det vigtigt at logoet figurerer i andre medier 62 . Ved at bruge logoet iflere medier sikres det at logoet bliver set og genkendt.I forbindelse med Odense virtuelle arenas logo er det vigtigt at det figurerer på produkterder indikerer sundhed, motion og leg.Et forslag til logoanvendelse er på vandflasker. Vandflasken er en forholdsvis billig løsning,som i salgspris koster omkring 10 kr. Samtidig er vand et fysisk behov 63 og flasken kan medtagesoveralt. Vandflasken er for alle og kan anvendes i forbindelse med fysisk aktivitet.2762 Punkt 3.2. Promotion-mix63 Bilag 3 Maslow’s behovspyramideEksamens projekt 2010 2. semester


En anden mulighed for logoanvendelse vil være på cykelhjelme. Der er meget fokus påsikkerhed i trafikken og derigennem løbende kampagner 64 . Et samarbejde med trafikkampagner kangive Odenses virtuelle arena et godt ry.Logoet for Odenses virtuelle arena kan anvendes på et produkt som f.eks. en usb-nøgle.Usb-nøglen er lille og kan uddeles i mange sammenhænge. Hvert år afholdes mange løb i Odense,hvor hver deltager får udleveret en goodiebag. Heri kan usb-nøglen lægges.6.8. Evaluering af visuel identitet28Odense virtuelle arenas visuelle identitet bygger på den dominerende faktor samt de centralevisioner. Her ud fra udformes navnet FRIBANE, samt sloganet VÆR AKTIV I CENTRUM. Desuden erder designet et logo, bestående af bomærke og navnetræk.For at sikre korrekt anvendelse af logoet er udformet en designmanual. Derefter er vist og beskrevetanvendelse af logoet i andre medier.64 10.6.2010 kl. 17.22. http://www.sikkertrafik.dkEksamens projekt 2010 2. semester


7. WEBDESIGNUd fra designprincipperne 65 , tradition og trend fra stjerneanalysen 66 samt brug af målgruppe iwebdesign er udformet 5 mock-ups 67 fra Odense virtuelle arenas website.7.1. DesignprincipperneUd fra designprincipperne beskrives opbygningen af Odense virtuelle arenas website.RepetitionPå websitet er alle sider opbygget med en ensartet struktur. Alle sider på websitet er opbygget meden top, og 3 bokse derunder. Toppen er ens på alle sider, med undtagelse af menubjælken der skifterefter hvilken underside der er i brug.De 3 bokse går igen på alle websites sider. De skifter ikke størrelse, med undtagelse aflogin boksen. Login boksen skifter til profiloplysninger når en bruger logger ind. For at sikre repetitioner billederne i højre side stationære. Midterboksen vil skifte indhold alt efter hvilken side brugerenbefinder sig på.Overskrifter og tekst, vil være holdt i samme skrifttype og størrelse.ContrastWebsitet for Odenses virtuelle arena har en hvid baggrund. Derudover er websitet holdt i 2 farver,grøn og blå. Der er valgt disse 2 farver for at skabe genkendelse fra Logoet. Desuden opnås et roligtwebsite ved at holde sig til grøn og blå.AlignmentPå Odense virtuelle arenas website er det forsøgt at skabe alignment gennem hele websitet. Bomærkeog navnetræk er hold i samme højde og på en lige linje. Hele websitet er alignet i højre og venstreside, det vil sige at bokse, billeder, menubjælke samt tekst er lodret alignet.På menubjælken er alignment skabt ved at alle links ligger på en lige linje og med sammeafstand. Vandret er skabt alignment mellem profilboksen, midterboksen og det øverste billede ihøjre side.Desuden er der skabt alignment mellem boksene og mellem billederne i højre side, dette er gjort vedlige mange pixel mellem de forskellige komponenter.Proximity29På Odense virtuelle arenas website er links delt ind så de er let genkendelige og skaber logiskerelationer. Login er placeret på forsiden, det gør det nemt at nå til den ønskede aktion for websitet.65 Robin Williams and John Tollett (2006). The Non-Designer’s Web Book, third edition, kapitel 6 Basic Design Principles for Non-Designers66 Lise Agerbæk. Visual Topography – Analysing the Visual Context of an Interactive Interface. Side 15 - 4967 Se Mock-ups af website i punkt 7.4. Mock-up af FRIBANEEksamens projekt 2010 2. semester


Derudover er opret bruger placeret over login boksen så det er nemt at finde. I højre side er dersamlet en række ensartede bokse, der alle er hurtige genveje til de vigtigste undersider. Desuden ermenuen meget kompakt, og samler dermed en oversigt over alle sider i en simpel enhed.7.2. Tradition og trendGennem research, redegøres for Odense virtuelle arenas websites tradition og trend.TraditionOdenses virtuelle arena er et tiltag fra Odense kommune. Odense kommune er en stor virksomhed,med mange underafdelinger der hver har deres website. Det fællestræk der ses på de fleste afOdense kommunes websites er deres våbenskjold 68 . Odense kommunes mange underafdelinger harforskellige identiteter, mens et ens træk er våbenskjoldet. Visuelt kan man se at Odenses virtuellearena er en underafdeling til Odense kommune, ved at det fremhæves at der bruges anlæg og ruterder er placeret i Odense kommune, samtidig er Odenses våbenskjold brugt som genkendelse.Odenses virtuelle arena er i et stærkt parløb mellem visuelt og virkelighed. Der vægteshøjt at man både udnytter teknologien og dens muligheder, men samtidig benyttes anlæggene samtruterne. Der er stor forskel på socialt samvær over nettet og ansigt til ansigt, hver har sine fordeleog det gælder om at udnytte begge bedst muligt.TrendOdense virtuelle arenas website er et enkelt opbygget website holdt i en modernistisk stilart. Denmodernistiske stilart giver mulighed for at websitet bliver holdt i et stilrent og roligt design, hvorbrugeren let kan finde rundt.I dag bliver mange websites opbygget i bokse, hvilket gør det lettere for brugeren at navigererundt. Et kendt website som facebook.com, er ligeledes opdelt med bokse. Desuden er det opbyggetmed en hvid baggrund samt kun holdt i blå farver. Der er i dag en klar trend til at websites ofte eropbygget med en hvid baggrund samt en dominerende farve 69 . Websites med en bred målgruppe ogsom brugerne benytter ofte, har en tendens til at have et enkelt og overskueligt design.På Odense virtuelle arenas website ses der fællestræk mellem trend og tradition iopbygningen af websitet. Både tradition og trend bygger på eksisterende elementer der ses påOdense kommunes andre websites.7.3. Brug af målgruppe i webdesign30Ud fra Odense virtuelle arenas website redegøres for brug af målgruppe i webdesignet.Odenses virtuelle arena henvender sig til en bred målgruppe. For at nå den brede målgruppeer designet holdt stilrent og enkelt. For Odenses virtuelle arena er det vigtigt at ingen bliver tabtundervejs, og at alle uanset hvor meget de normalt bruger nettet let har adgang til websitet og detsfunktioner. Odense virtuelle arena henvender sig primært til borgere i Odense kommune, derforbruger websitet som udgangspunkt anlæg og ruter i Odense kommune. Odense virtuelle arenatilbyder en lang række former for fysisk aktivitet og socialt samvær for brugeren af websitet. Det erEksamens projekt 2010 2. semester68 F.eks. http://odense.dk, http://www.bybussen.dk, http://odense.dk/WEB1/Jobcenter.aspx og http://legensby.dk69 F.eks. www.facebook.dk, http://www.google.dk og https://www.borger.dk/Sider/default.aspx


Opret ny brugerPå Odense virtuelle arenas website er det på forsiden muligt at oprette en brugerprofil. Undersiden i etenkelt design med de mest nødvendige funktioner. Dermed sikres at brugerne ikke bliver forvirrede.AktueltPå undersiden aktuelt er en liste over kommende aktiviteter, som er oprettet af brugere. Listen eropdelt så de snareste aktiviteter står øverst. Dermed er det let for brugerne at danne sig et overblikover hvilken aktivitet det drejer sig om samt hvornår det finder sted.32Eksamens projekt 2010 2. semester


Aktuel aktivitetPå undersiden Aktuelt kan brugerne vælge en aktuel aktivitet og på den måde se en uddybendebeskrivelse af aktiviteten. Samtidig kan brugerne tilmelde sig aktiviteten.Når brugeren har oprettet en profil og er logget ind på websitet, er profilen hele tiden synlig i venstreside.FRIBANE på mobilenWebsitet tilbyder brugerne at downloade en mobilapplikation. På undersiden FRIBANE på mobilenses en kort beskrivelse af funktioner på mobilapplikationen.33Eksamens projekt 2010 2. semester


7.5. Evaluering af WebdesignOdense virtuelle arenas website er bygget om et enkelt og brugervenligt design. Dette på baggrundaf den brede målgruppe samt at brugerne ofte vil benytte websitet. For at holde et roligt webdesigner alignment vægtet højt. Desuden er webdesignet opbygget omkring brugernes selvbestemmelse,det vil sige at brugerne skal selv tage initiativ.34Eksamens projekt 2010 2. semester


8. MOBILDESIGNPå Odenses virtuelle arena kan brugerne via websitet downloade en mobilapplikation. Designet afmobilapplikationen følger samme principper som websitet for at skabe genkendelse. Desuden eropbygningen enkel, for at sikre en nem tilgang for målgruppen. Mobilapplikationen består af enforside samt tre funktionssider.Via mobilapplikationen kan brugerne få aktuelle informationer, som f.eks. de nyesteaktiviteter. Aktiviteterne fungerer på samme måde som på websitet.Det er for brugerne muligt at følge en personlig motionsplan i forhold til den ønskede fysiske aktivitet.Under motionsplanen guides brugeren i benyttelsen.På mobilapplikationen er det for brugeren muligt at se et kort over Odense, hvorpåanlæggene er optegnet.Overordnet giver mobilapplikationen brugerne mulighed for altid at have FRIBANE vedhånden. På den måde er det nemmere for brugerne at være fysisk aktive.35Eksamens projekt 2010 2. semester


9. SYSTEMUDVIKLINGDer beskrives hvilken systemudviklingsmodel 70 der anvendes i forbindelse med website samtmobilapplikation for Odenses virtuelle arena.9.1. PrototypingTil udvikling af Odenses virtuelle arenas website og den tilhørende mobilapplikation ersystemudviklingsmodellen prototyping 71 benyttet. Prototyping er kendetegnet ved at den tilladerudvikleren at springe mellem de forskellige udviklingstrin. Derfor ligger ingenting helt fast pånoget tidspunkt, og det er muligt at lave ændringer overalt, efterhånden som projektet udvikles.Prototyping er anvendt fordi den passer perfekt til netop prototyper, da disse langt hen ad vejen eren trial and error-proces, hvor produktet forbedres efterhånden med de erfaringer som udviklerneopnår undervejs i projektet.Såfremt Odenses virtuelle arena og mobilapplikation skulle udvikles til fuldt funktionsdygtigesystemer, ville det være passende at systemudvikle efter en mere trinvis, og eksempelvis waterfalllignendemodel. Heri kunne erfaringer gjort via prototyping danne grundlag for planlægningen af deforskellige trin.3670 Object-Oriented Systems Development, kapitel 371 Bilag 17 Systemudviklingsmodel Prototyping. 14.6.2010 kl. 11.00 http://www.version2.dk/modules/mediawiki/upload/5/51/Prototy.gifEksamens projekt 2010 2. semester


10. KODEEKSEMPLEROdense virtuelle arenas website er bygget op af XHTML samt PHP. Desuden består forsiden af etFlash element. Websitet er optimeret til en skærmopløsning på 1024x768 pixels, idet over 95 %benytter denne eller en højere opløsning 72 .10.1. Kodeeksempel 1Kodeeksempel 1 giver overblik over websitets opbygning, som er XHTML og PHP. Kodeeksemplet erhentet fra hjemmesidens index.php-fil. Eksemplet er fra lige før -taggets afslutning. For atvise websitets simple komposition er der eksempler på - og -taggene.Websitets opsætning består af enkelte -tags, som alle bliver stylet via et eksternt CSS-script.Derved sikres korrekt placering samt størrelse.Indholdet i alle -tags bliver importeret via php, med undtagelse af logoet. Dette gøres for atelementer er lettere at redigere. Ved ændringer i f.eks. menuen, kan man nøjes med at åbne filen”menu.php”, i stedet for at lede i hele index-filen.3772 15.6.2010 kl. 10.40 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.aspEksamens projekt 2010 2. semester


10.2. Kodeeksempel 2Kodeeksempel 2 er ligeledes i XHTML og PHP. Eksemplet er fra Aktuelle aktiviteter og viser hvordandata hentes fra en MySQL-database og sættes op i en XHTML-tabel.Alle kommende aktiviteter bliver hentet fra en MySQL-tabel, således at de befinder sig i MySQLressursen:$out. Koden starter med at opstille en tabel med en række tableheaders. Derefter starteset while-loop der henter $out’s tabelrækker, der hver især indeholder informationer om en enkeltbegivenhed. Derefter bliver disse placeret i et array kaldet $row.Hver $row’s data bliver derefter formateret, for derefter at blive indsat i en række felter passendetil tableheaderne. Dette ses f.eks. ved at datoerne opstilles kronologisk og antallet af deltagereudregnes. Derved bliver alle FRIBANEs fremtidige aktiviteter opstillet i en tabel på en overskuelig oglettilgængelig måde.38Eksamens projekt 2010 2. semester


11. USE CASEDer opstilles use cases for at vise hvordan websitet for Odenses virtuelle arena kan benyttes.11.1. Use Case diagramEt use case diagram opstilles med visitor classes, roles og use cases.Visitor Classes Roles Use CasesDen mulige brugerDen nuværende brugerInformationssøgerenHar hørt om Odenses virtuellearenaDen nye bruger:Har lige tilmeldt sigDen simple bruger:Bruger kun få elementer påwebsitetDen avancerede bruger:Bruger websitets avanceredefunktionerDen sociale bruger:Bruger mest sidens socialefunktionerSøger efter informationer omOdenses virtuelle arenaDen mulige bruger skalhurtigt finde ud af hvadOdenses virtuelle arena haraf funktioner. Derefter skalbrugeren tilmelde sig påwebsitetDen nye bruger skal sættesind i Odense virtuelle arenasopbygning. Derefter skalbrugerens interesse fastholdes,således at brugeren ofte vilbesøge og benytte websitetDen simple bruger benytterOdenses virtuelle arenas mestsimple funktioner. Dennebruger skal ledes hen på demere avancerede funktioner;træningsprogrammer m.m.Den avancerede brugerudnytter de fleste af websitetsfunktioner. Det er vigtigt atdenne bruger fastholdes påwebsitetDen sociale bruger skaludbrede kendskabet tilOdenses virtuelle arena, fxgennem ”del på Facebook” - og”send til en ven”-knapperInformationssøgeren skalfinde ønskede informationerog derefter blive fristet til atoprette en profil på Odensevirtuelle arenas website39Eksamens projekt 2010 2. semester


11.2. Use case scenarierMed udgangspunkt i use case diagrammet udformes scenarier for de enkelte roles i forbindelse medOdenses virtuelle arena. Herunder er beskrevet 3 mulige scenarier 73 .Den mulige brugerKarl er begyndt at løbe i sin fritid, men har svært ved at finde motivation til at løbe regelmæssigt.På Google søger han på ordene ”aktiv i Odense” og her finder han websitet fribane.dk. Allerede påforsiden kan Karl se at dette er et website der omhandler noget med sport og fællesskab og bliverderfor nysgerrig – måske er det lige det der skal til for at finde motivation. Han læser teksten påforsiden og mener at det er noget for ham. I venstre side på websitet får Karl øje på et login og heropretter han sin egen profil. Nu skal Karl bare lave løbeaftaler med nogle af de andre på websitet.Den nye brugerGitte og Randi sidder en aften og bliver enige om at de snart skal i gang med at dyrke noget motion,så de kan komme i form inden sommeren. De to veninder har begge hørt om Odenses virtuelleArena og bliver enige om at oprette en profil på websitet. Samme aften, da Gitte kommer hjemgår hun straks ind på websitet og opretter sin egen profil. Hun skimter de forskellige sider og læserlidt om kost. Hun finder en oversigt over forskellige aktiviteter og tilmelder Randi og hende selv.Arrangementet er en løbetur og foregår næste morgen kl. 15.00 med start ved skovsøen.InformationssøgerenLene, hendes mand og deres 3 børn er lige flyttet til Odense. Lene vil gerne have børnene medpå legepladsen men hun ved ikke hvor hun finder den nærmeste. Da hun søger på Google under”legepladser i Odense C” opdager hun websitet firbane.dk. Da hun undersørger det nærmere,opdager hun at der også er optegnelser over andre anlæg i Odense C. Lene fortæller straks hendesældste søn, at der lige i nærheden ligger en skaterrampe. Lene nyder nu at hendes børn kan kommeudenfor og bevæge sig, og selv kan finde derhen.4073 Bilag 14 Use case scenarierEksamens projekt 2010 2. semester


12. SØGEOPTIMERINGUd fra inspiration fra field research udformes relevante søgeord for Odense virtuelle arenas website.Desuden udformes en metadescription.På baggrund af field research fremkom mange relevante bud på søgeord, bl.a. motion,træning, ruteplanlægning, sport, fællessport og virtuel arena. Søgeordene er meget generelle oget website som Odenses virtuelle arena vil derfor ikke rangere højt på Google. Det er derfor vigtigtat tilføje ordet Odense for at indsnævre søgningen. Herudfra opstilles søgeord for Odenses virtuellearena:FRIBANE er navnet på Odenses virtuelle arena. En bruger der har kendskab til navnet vil med storsandsynlighed søge på dette, hvilket gør fribane til et egnet søgeord.Da en stor del af respondenterne ville søge på ordet motion, vil det være oplagt at brugeren søgerpå ordet motion men samtidig tilføjer Odense. Dermed er, motion i Odense, et egnet søgeord.Sport og sundhed i Odense, vil være et relevant bud på et søgeord. En del respondenter foreslogsport som søgeord. Samtidig refererer undersider på Odense virtuelle arenas website til sundhed.Ved at bruge, gratis sports arrangementer i Odense, som søgeord skildres en vigtig del af Odensesvirtuelle arena.Udover at tage højde for søgeord, er det vigtigt at have udformet en metadescription.Metadescription er en kort beskrivelse af hvad websitet indeholder. I forhold til Odense virtuellearenas website kan metadescriptionen lyde; FRIBANE – Vær aktiv i centrum.FRIBANE - Vær aktiv i centrum41Eksamens projekt 2010 2. semester


13. PROJEKTLEDELSEFor at sikre et velfungerende gruppearbejde er det vigtigt at tage sine forholdsregler og blive enigeom processen fra starten. Samtidig er det vigtig at give plads til gruppens medlemmer inden for etfælles regelsæt.13.1. ProjektplanlægningGennem processen er der blevet uformet et Gannt Chart, som viser opgaver samt milepæle 74 . Vedhjælp af Gannt Chart samt ugeplan, har det været muligt at få et hurtigt overblik over processen.Desuden er der hver dag blevet afholdt morgen og eftermiddags møde, for at sikre at gruppensinterne aftaler er blevet overholdt samt for at overholde tidsplanen.Det har i dette projekt været svært at holde tidsplanen, men det er lykkes at få sammensat etprojekt hele gruppen kan stå indenfor.4274 Bilag 15 Gannt ChartEksamens projekt 2010 2. semester


13.2. AnsvarsfordelingI starten af projektet blev der udformet et Consensus paper 75 , for at kunne holde styr på ansvarsområdersamt interne grupperegler. Gruppen har i dette projekt haft lidt problemer med at overholde deinterne regler, og der har manglet en konsekvens ved at bryde dem. For at undgå dette i fremtidener det vigtigt at alle skriver under på et Consensus paper og at der mere udpenslet står hvadkonsekvensen bliver for at bryde reglerne.13.3. GruppeprocesI gruppen er der to reflektorer og to aktivister, hvilket projektet har båret tydeligt præg af. ReflektorerneKatrine og Tina har haft styr på planlægningen og overholdelse af tidsplanerne. Mens aktivisterneJesper og Susanne har været mere praktiske og opfindsomme. Tina har igennem projektet holdtoverblik ved at lave lister på gruppens vegne, og på den måde er projektarbejdet blevet mereoverskueligt for resten af gruppen. Det er i gruppen reflektorerne der har været mest bekymredefor projektet undervejs. Aktivisterne har derimod haft mod på at kaste sig over mange praktisketing. De har været meget på banen omkring opbyggelsen af websitet og mobilapplikationen. Det harværet kendetegnet for Susanne og Jesper at de har fået lavet en masse, men at der indimellem harmanglet lidt organisering i deres skrevne tekst.4375 Bilag 16 Consensus paperEksamens projekt 2010 2. semester


KONKLUSIONKonklusion44Eksamens projekt 2010 2. semester


LITTERATURLISTEBøgerRolighed Andersen, F., Warming Jensen, B., Jepsen, K., Schmalz, P., & Kjær Sørensen, J. (2009)International markedsføring, (3.udg, 3.opl) Maribo: Trojka/Gads Forlag A/SWilliams, R. & Tollett, J. (2006) The non-designer’s web-book: An easy guide to creating,designing, and posting your own web site (3. udg) Peachpit PressBritton, C. & Doake, J. (2000) Object-Oriented systems development: A gentle introduction.McGraw-Hill Higher EducationOlins, W. (2006) The new guide to identity: How to create and sustain change through managingidentity. Hampshire, England: Gower Publishing LtdAsh, T. (2008) Landing page optimization: The definitive guide to testing and tuning forconversions. Indianapolis, Indiana: John Wiley And Sons Ltd.ArtiklerLise Agerbæk. Stjerneanalysen, http://www.multimediedesigner.ots.dk/users/Lise%20Agerbaek2009 DESIGN Compendium/ Multi Media Design / René Birkholm. Part 1 and 2WebsitesStatens Institut for folkesundhed (2006) Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. pdf.Lokaliseret den 1.6.2010 kl. 12.15 på World Wide Web: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/Risikofaktorer.pdfOdense Kommune (2007) Sundhedsportalen Side 5, 6, 7 og 13. pdf. Lokaliseret den 31.5. 2010kl. 11.47 på World Wide Web: http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Sundhedsportalen/~/media/BMF/KOMMUNIKATION/sundhed/Sundhedspolitik%20pdf.ashxRetsinformaton.dk (2005) Sundhedsvæsenet. §1 og §3. Lokaliseret den 31.5. 2010 kl. 12.02 påWorld Wide Web: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10074#A145Odense kommune (2005) Odense kulturstrategi. Lokaliseret den 1.6.2010 kl. 11.15 på World WideWeb: http://www.realdania.dk/Projekter/Byen/Odense%20-%20Kulturstrategi.aspxStatens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (2007) Fysisk aktivitet. Lokaliseret denEksamens projekt 2010 2. semester


31.5.2010 kl. 22.19 på World Wide Web: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_19_fysisk_aktivitet.pdfDanmarks statistik (2009) Vi blogger, chatter og downloader som aldrig før. Lokaliseret den1.6.2010 kl. 20.09 på World Wide Web: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR273.pdfArena 365 (2009) Your online home ground. Lokaliseret den 3.6.2010 kl. 14.30 på World WideWeb: www.arena365.dkIdan (2010) Idrættens virtuelle arenaer. Lokaliseret den 31.5.2010 kl. 22.36 på World Wide Web:http://www.idan.dk/idanprojekter/Projektvirtuelarena.aspxIdan (2009) Arenaboomet forsætter – på nettet. Lokaliseret den 4.6.2010 kl. 13.05 på World WideWeb: http://idan.dk/Nyheder/776portraetarena365.aspxIdan (2010) Den brede idræt er aktiv på nettet. Lokaliseret den 27.5.2010 kl. 21.44 på World WideWeb: http://www.idan.dk/Home/Nyheder/861facebookanalyse.aspxFolkesundhed.dk (2009) Handlingsplanens principper og tiltag. Lokaliseret den 31.5.2010 kl. 15.41på World Wide Web:http://www.folkesundhed.dk/Handlingsplanens-principper-og-tiltag.364.aspxBusiness.dk (2009) Danmark hårdt ramt af finanskrisen. Lokaliseret den 4.6.2010 kl. 11.27 påWorld Wide Web: http://www.business.dk/oekonomi/danmark-haardt-ramt-af-finanskrisenFyns.dk (2010) Hvor skal din kommune spare? Lokaliseret den 4.6.2010 kl. 11.32 på World WideWeb: http://www.fyens.dk/article/1587248:Indland-Fyn--Hvor-skal-din-kommune-spareOdense Kommune (2009) Hvad gør Odense Kommune ved krisen? Lokaliseret den 4.6.2010. kl.11.37 på World Wide Web: http://www.odense.dk/Presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202009/Hvad%20gor%20Odense%20Kommune%20ved%20krisen.aspxDanmarks Statistik (2010) Folketal pr. 1. Januar fordelt på byer. Lokaliseret den 10.6.2010 kl.23.28 på World Wide Web: http://www.statistikbanken.dk/BEF44Danmarks Statistik (2010) Hvad er Danmarks Statistikbank. Lokaliseret den 10.6.2010 kl. 23.32på World Wide Web: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920Sundhedsstyrelsen (2001) Historisk baggrund og udvikling af motionsanbefalinger. Lokaliseretden 31.5.2010 kl. 17.28 på World Wide Web: http://www.sst.dk/publ/publ2001/fysisk_aktivitet_sundhed/kap10.htm46Idan (2010) Hver anden dansker rører sig for lidt. Lokaliseret den 31.5.2020 kl. 17.59 på WorldWide Web: http://www.idan.dk/Nyheder/859fysiskaktivitet.aspxEksamens projekt 2010 2. semesterStatens Institut for folkesundhed (2007) Fysisk Aktivitet. Lokaliseret den 31.5.2010. kl. 21.33 på


World Wide Web: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_19_fysisk_aktivitet.pdfWikipedia (2010) kommunalvalg i Danmark. Lokaliseret den 4.6.2010 kl. 12.53 på World WideWeb: http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalvalg_i_DanmarkDR.dk (2010) Hurtig mad til fodboldpausen. Lokaliseret den 3.6.2010 kl. 11.45 på World WideWeb: http://www.dr.dk/sundhed/Articulator kommunikation (2010) Mennesker er grønne, rosa, violette eller blå. Lokaliseret den7.6.2010 kl. 11.53 på World Wide Web: http://www.articulator.dk/default.efact?pid=3015Odense Kommune (2010) Kom let til. Lokaliseret den 26.5.2010 kl. 13.30 på World Wide Web:www.odense.dkOdense Kommune (2010) Legepladser I Odense. Lokaliseret den 13.6.2010 kl. 10.45 på WorldWide Web: http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/Boern/Legepladser.aspxJens Hofman Hansen motiverende design (2005) Lokaliseret den 9.6.2010 kl. 15.20 på World WideWeb: http://www.webdezign.dk/studie/speciale/motiverende_eng_res.pdfSIKKERTRAFIK (2010) Sikkertrafik. Lokaliseret den 10.6. 2010. Kl. 17.22 på World Wide Web:http://www.sikkertrafik.dk/FynBus (2010) Køreplan og linieoversigt. Lokaliseret den 14.6.2010. kl. 11.32 på World Wide Web:http://bybussen.dk/Jobcenter Odense (2010) Jobcenter Odense. Lokaliseret den 14.6.2010. kl. 11.58 på World WideWeb: http://odense.dk/WEB1/Jobcenter.aspxOdense Kommune (2010) Kina i Odense. Lokaliseret den 15.6.2010 kl. 13.05 på World Wide Web:http://legensby.dk/Facebook (2010) Opret profil. Det er gratis, og alle kan tilmelde sig. Lokaliseret den 15. 6. 2010.kl. 12.30 på World Wide Web: http://www.facebook.com/index.php?lh=2e670923e944796204fca2b47439da01&eu=csDvUJxoHkxx4MMgE3uPWwGoogle (2010) Google Danmark. Lokaliseret den 7.6.2010. kl. 12.40 på World Wide Web: http://www.google.dk/47Borger.dk (2010) Emner. Lokaliseret den 15.6.2010. kl. 12.52 på World Wide Web: https://www.borger.dk/Sider/default.aspxW3schools (2010) Browser Display Statistics. Lokaliseret den 15.6.2010 kl. 10.40 på World WideWeb: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.aspEksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 1SpørgeskemaundersøgelseField research baseret på udsendt spørgeskema til 80 respondenter.Svarmulighed Antal svar Antal svar i procent1. Hvilket køn er du?Mand 42 53%Kvinde 37 46%(en respondent har undladt af svare)2. Hvad er din alder?10-18 år 2 3%19-28 år 43 54%29-38 år 13 16%39-48 år 8 10%49-58 5 6%Over 59 år 9 11%3. Hvilken slags motion dyrker du I din fritid?Boldspil 21 26%Gymnastik/Dans 7 9%Golf 6 8%Cykling 23 29%Ketchersport 4 5%Vandsport 9 11%Løb 27 34%Fitness 26 33%Kampsport 3 4%Andet 18 23%Ingenting 6 8%4. Dyrker du motion udenfor en klub/forening (hyggefodbold og lign.)?Ja 51 64%Nej 28 35%5. Hvis ja, gør du det alene, eller med venner/bekendte?Alene 31 39%Med venner/bekendte 42 53%6. Er du medlem af Facebook, Twitter eller andre sociale internetsider?Ja 55 69%Nej 25 31%487. Hvilke af følgende internetsider kender du?(gerne flere svar)Arena365.com 6 8%Nike + (nikerunning.nike.com) 16 20%Trainingpartner.dk 1 1%Seek4fitness.net 0 0%Eksamens projekt 2010 2. semester


Endomondo.com 4 5%Conventus.dk 1 1%Sportzlife.com 0 0%Sportpeople.dk 0 0%Wexer.com 2 3%Ingen 55 69%8. Kender du begrebet ”idrættens virtuelle arena”?Ja 7 9%Nej 73 91%Idrættens virtuelle arena er sociale samlingssteder på internettet, hvor alle kan deltage gratis. Et stedhvor man mødes om sport og motion såvel individuelt som i fællesskab. Her kan man deltage i bådespontane handlinger (fx løbetur i skoven) eller planlagte handlinger (fx deltagelse i et arrangement).9. Deltager du aktivt på en virtuel arena?Ja 2 3%Nej 77 96%10. Kunne du være interesseret i at deltage aktivt på en virtuel arena?Ja 23 29%Nej 57 71%11. Hvilke funktioner mener du er relevante på denne type sider?(gerne flere svar)Chat (online kommunikation) 19 24%Ruteplanlægning 40 50%Personlig statistik 36 45%(kalorieforbrænding, antal aktive timer m.m.)Personligt træningsprogram 43 54%Planlægning af motion med andre 22 28%(socialt samvær)Forum 11 14%Galleri 38 48%12. Er der andre funktioner du kunne tænke dig, der var på en sådan hjemmeside?Svar:• Måske mulighed for tilmelding af nyhedsbrev eller sådan noget.• Konkurrencer fx ugens hurtigste 10km løb, eller max bænkpres• Madopskrifter• Sejlsport• Et spil• Henvisninger til gode tilbud på sportstøj/udstyr• Kostplan• Søgefunktioner for at finde andre brugere med samme interesser og i samme område• Information om, hvilke nye sportsgrene der kunne have min interesse4913. Hvis du skulle søge på en sådan hjemmeside (fx på Google), hvilke søgeord ville du bruge?Svar:Sport event Odense, personlig træning, selvtræning, træning, virtuel arena – Odense, motionstræningsforum, ruter, planlægning, træningspartner, online sport forum, virtuel arena, motion, social idræt,online, træning motion, motion, virtuel fælles, ruteplanner, træning, løbeprogram, motion, reviewrunning track City, online exercise, motion, sejlsport, motion, motion, www.søg.dk, motocross,motorsport, mad, motion, motion, sport, fællesløb, løb med andre, motion og trænings forum,sportsforum, fælles sports træning, dyrk sport, virtuel arena, sportsvenner, træningsvenner,virtuel arena, idræts forum, sport og samvær, forum, motion, partner, træning, løb, cykling, ogrelevante ord der knytter en til et spørgsmål som jeg muligvis kunne finde svar på i et forum, f.eks.fedtforbrænding, proteinkilde, kalium, natrium-kaliumpumpe etc.Eksamens projekt 2010 2. semester


Odense kommune har forskellige frit anvendelige anlæg placeret rundt omkring i Odense by.Eksempelvis basketballbaner, rulleskøjteramper, fodboldbaner, petanquebaner og legepladser.14. Kender du disse anlæg?Ja 49 61%Nej 29 36%15. Hvis ”ja”, hvor ofte bruger du selv anlæggene?Flere gange om ugen 2 3%Ca. en gang om ugen 4 5%Ca. en gang om måneden 3 4%Sjældnere 17 21%Aldrig 48 60%16. Kunne du tænke dig at benytte de offentlige anlæg, såfremt du kunne mødes med ligesindedeomkring aktiviteten?Ja 51 64%Nej 28 35%50Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 2Fysisk aktivitet fordelt mellem mænd og kvinderTabel fra 2005 over fysisk aktivitet i fritiden blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper (Iprocent) 76 .5176 31.5.2010 kl. 21.33 http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_19_fysisk_aktivitet.pdfEksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 3Maslow’s behovspyramide 775277 International markedsføring, side 162Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 4Kort over legepladser i Odense53Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 5TOWS-matrix for Odenses virtuelle arenaStærke sider (S)S1. Odense kommune hargode erfaringer med at lancerekampagnerInterne forholdSvage sider (W)W1. Den virtuelle arenahenvender sig til en bredmålgruppeS2. Odense kommune er enetableret serviceinstitutionS3. Målet for den virtuelle arenaer ikke at få økonomiskoverskudW2. Den virtuelle arena skaltage hensyn til landets ogkommunens politikEksterne forholdMuligheder (O)O1. ØgetsundhedsinteresseO2. Danmark har ensundhedslov der tillæggerkommunerne ansvaret forborgernes sundhedO3. Regeringen går ind forforebyggende sundhedO4. Odense kommune haret højt befolkningstalTrusler (T)T1. Virtuelle arenaer er etnyt og ukendt fænomenT2. Lav succesrateT3. Mange konkurrerendearenaerS4. Odense kommune vægterkulturelle tiltag højt(SO) Maxi-Maxi1. Øge sundheden blandtOdenses borgere via gratiskulturelle tilbud, i form af fysiskaktivitet på Odense kommunesoffentlige anlæg (S2, S3, S4,O1, O2, O3)2. Ramme en bred målgruppeud fra Odense kommuneskampagne erfaringer (S1,O4)(ST) Maxi-Mini1. Informere Odenses borgereom fordele ved fri og gratisbenyttelse af Odenses virtuellearena (S1, S2, S3 S4, T1, T2,T3, T4, T5)(WO) Mini-Maxi1. Anvende sundhedsloven ogden medfølgende interesse tillancering af Odenses virtuellearena (W2, O1, 02, 03)2. udforme Odenses virtuellearena så den rammer Odensesbefolkning (W1, O4)(WT) Mini-Mini1. Tilbyde brugerne afOdenses virtuelle arena etgratis unikt produkt udenforpligtigelser (W1, T3,T4,T5)T4. Ingen forpligtigelserfra brugeren54T5. Finanskrisen medførerbesparelser på mangeområderEksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 6Porters konkurrencestrategimodelKonkurrencemæssige fordeleBred målgruppeLave omkostningerUnikt produktOmkostningslederstrategiDifferentieringsstrategiMålgrupperSnæver målgruppe Omkostningsfokus- strategi FokuseretDifferentieringsstrategi55Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 7EFU analyse over Odenses virtuelle arenaEgenskab Fordel UdbytteTilbud om fysisk aktivitet Øget fysisk aktivitetsniveau Sundere borgere i OdenseEn virtuel arena for OdensekommuneEn målrettet arena, derkoncentrerer sig om et lillegeografisk områdeDet bliver lettere for brugerenat finde anlæg i nærområdet,samt evt. medudøverePersonligprofilBrugeren kan følge sin egenudvikling og udforme egnemotionsprogrammerBrugeren bliver sin egen herreover sit program, og bliveransvarlig for sin egen motionInformationer om anlæg iOdense CKan nemt se placeringen afanlæg i Odense CBrugeren kan finde det anlægde ønsker at benytte på en letmådeKendskab til frie anlæg somOdense kommune stiller tilrådighed for borgerneDe er gratis at anvendeAnlæg vil blive anvendt i størreomfang end tidligereSocialt netværkEnkel måde for brugeren atskabe sit eget sociale netværkSkaber menneskelige relationerog netværkBruger arrangementerBrugerne bestemmer selv hvorog hvornår et arrangementskal finde af sted, og hvor oftedet skal finde stedBrugerne får sociale relationermed andre, samtidig med at defår en unik selvbestemmelsefor hvor, hvornår og hvor ofte56Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 8Websites brugt som inspiration i udviklingsprocessenwww.studiebyen.odense.dkwww.legensby.dk57Eksamens projekt 2010 2. semester


www.arena365.com58Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 9AIDAS-model for Odense virtuelle arenas website59Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 10EFU analyse for websitestoryboardEgenskab Fordel UdbytteBred målgruppe Mange muligheder Mange funktionerPersonligt Individuel fokusering Brugerne er selvbestemmendeFysisk aktivitetBrugerne finder ønskedeaktiviteterBrugerne opnår ønskedeaktiviteterSocialt samvær og fællessksab Mødes med andre Bredere netværk60Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 11Feedback på think-aloud testEmilie, 11 årDet første Emilie lægger mærke til er profilbilledet, dernæst logo og navnet FRIBANE. Hun mener, atdet er en hjemmeside der omhandler motion og sport.Emilies indtryk af hjemmesiden er, at den er en lidt kedelig. ”Det er ikke en hjemmeside, jeg giderlæse. Der mangler noget spændende på forsiden, og lidt flere farver”.Under menupunktet, Min motion, mener hun, at der vil være et skema hvor man f.eks. kan se hvorlangt man har løbet. Hun tror, at menupunktet, Aktiviteter, indeholder informationer om ting mankan være med til. Under, Værd at vide, mener hun at man kan få gode råd. Under, Om FRIBANE, trorhun der vil være noget om hvem der har lavet FRIBANE og kontaktoplysninger.Emilie synes det er en let side, at finde rundt på; der er ikke for mange ting der forstyrrer. NavnetFRIBANE forbinder Emilie med, at man selv må bestemme og være fri til at være med i det omfangman selv har lyst til. Hun synes der mangler en slags forum; et sted hvor man kan skrive sammenmed andre, dele erfaringer og få gode råd.Emilie synes, det vil være en god ide, hvis man kan hente oplysninger ned på sin mobil, som f.eks.en GPS-funktion og siger glad: ”så kan jeg altid finde vej”. Men det er kun noget hun vil bruge, hvisdet er gratis. Emilie kan ikke se, at der er en forbindelse mellem Odense Kommune og hjemmesiden.Matilde, 19 årDet første Matilde ligger mærke til da hun ser hjemmesiden, er profilbilledet. Derefter ser hun deandre billeder og herefter toppen (FRIBANE og slogan). Om hjemmesiden siger Matilde: ”Det er nogetmed at være aktiv i centrum, ville ikke vide hvad det var uden den sætning [peger på slogan].” Hunmener at hjemmesiden er overskueligt og lige til at gå til, hun mener dog det skal gøres tydeligerehvad hjemmesiden omhandler.Da Matilde kigger på menupunktet, Min motion, forventer hun, at der er mulighed for at sammensættesit eget motionsprogram. Under punktet, Aktiviteter, forventer hun at finde: ”hvad der er af aktiviteterog muligheder”. Under, Værd at vide, ved Matilde ikke hvad der skal være. Om FRIBANE, tror hunder står beskrevet hvad hjemmesiden går ud på og mener at det må have noget med konceptet atgøre. Matilde siger her: ”Der er ikke noget overflødigt på hjemmesiden”.Om navnetrækket FRIBANE siger Matilde: ”Aner ikke hvad det er, måske noget med aktiviteter derer ledige”.Til mobilen kunne hun forstille sig: ”information om arrangementer og, at man selv kan uploadeting”, ”personligt træningsprogram og de andre ting [henviser til løberuter, info om arrangementer,kort over offentlige anlæg] ville være gode, men ikke noget jeg vil benytte mig af”.61Eksamens projekt 2010 2. semester


Mikael, 19 årDet første Mikael ser på hjemmesiden er profilbilledet. Derefter lægger han mærke til er feltet medFRIBANE og slogan samt menubjælken.Mikael tror at hjemmesiden handler om: ”noget med at dyrke noget motion” og ”at være aktiv icentrum, det har noget med noget bevægelse, der sker noget”Mikaels overordnede indtryk af hjemmesiden er, at den er meget lys og: ”den gir ikke et wowindtryk”.På forsiden mener Mikael at finde ”forklaring af hvad hjemmesiden handler om, hvad man kan”. Under,Min motion, forventer han at finde skemalægning, træningsprogram og log ind. Under, Aktiviteter,siger Mikael ”en række over hvilke aktiviteter der sker”. Ved, Værd at vide, er Mikael meget i tvivl ogmener at det må være en forklaring på de forskellige aktiviteter. Under, Om FRIBANE, tror han derer noget overordnet om konceptet.Mikael mener at hjemmesiden er overskuelig og siger: ”den er meget simpel, der er ikke så mangepunkter” og ”der er ikke noget som gør mig forvirret”. Navnet FRIBANE forbinder Mikael med trafik.Generelt mener han, at ”der er ikke nogen sexede kvinder på forsiden, sex sælger”.Mikael mener ikke at ret mange vil downloade en mobilapplikation.Morten, 34 årDet første Morten lægger mærke til, er logoet i venstre hjørne. Han mener, at skriften er ulæselig.Han kan godt lide profiloplysningerne med billedet i venstre side. Der er lidt uklarhed med hensyntil hvad hjemmesiden handler om, og Morten siger: ”det må være noget om mælk eller badeanstaltpga. af de farver der er brugt. Det er en for pæn og ren side til, at kunne omhandle fysisk aktivitet.”Morten siger om hjemmesiden: ”En meget kedelig side, jeg kunne godt tænke mig lidt mere liv påhjemmesiden.”Under menupunktet, Min motion, tror Morten at man kan skrive sine mål ind og de løberuter manhar løbet. Under, Aktiviteter, mener Morten at man kan forslå f.eks. løberuter til andre. Under, Værdat vide, kan Morten forestille sig at finde informationer om sport. Ved menupunktet, Om FRIBANE,forventer han at finde noget om de baner man benytter, hvordan de er indrettet og om hvor de er ibyen.Morten kan ikke lide hjemmesiden, han mener ikke den signalerer, at man skal komme i gang mednoget. Der mangler oplysning om, at det er en hjemmeside med tilknytning til Odens Kommune.Navnetrækket, FRIBANE, fortæller ham, at her må han godt komme og han må være på banen.Morten mener, at han via mobilapplikationen kan få oplysninger om det sidste nye inde for de forumhan har tilmeldt sig.62Lone, 48 årDet første Lone lægger mærke til da hun ser hjemmesiden, er profilbilledet, hun syntes farverneskinner mere igennem i forhold til alt andet på hjemmesiden. Derefter ser hun de andre billeder også toppen (bomærke og navntræk). Lone tror hjemmesiden handler om at være aktiv, på baggrundaf navnet, sloganet og menuerne. Pga. kortene i siden mener hun hjemmesiden må kunne vise hvorman kan være aktiv.Lone mener hjemmesiden ser meget overskuelig ud og er homogent, da der er harmoni (billedernegiver lige vægt).Da Lone kigger på menupunktet, Min motion, ville hun forvente at finde informationer om hvad hunkan (aktiviteter) og hvad hun gør (generelle profiloplysninger). Under punktet, Aktiviteter, forventerhun at finde informationer om de aktiviteter der er i centrum. Under, Værd at vide, mener Lone athun finder informationer om tidspunkter, hvem der står for det og hvem der kan deltage. Undersidste menupunkt, tror Lone der står om baggrunden for FRIBANE.Om navnet FRIBANE siger Lone: ”Det må være noget der er tilgængeligt, noget man kan bruge,noget der er ledigt.” Hun siger desuden: ”Det må jo være noget med en bane, der giver muligheder.”Lone forbinder ordet FRIBANE med leg. Med bomærket forbinder Lone fællesskab, sjov og leg.Lone mener hjemmesiden mangler blikfang. ”Det er ikke optimalt, at det første man ser, er etprofilbillede.” Lone tror at hjemmesiden skal henvende sig til tilflyttere til Odense.På en mobilapplikation ville hun kunne forstille sig en oversigt over arrangementerne, samt rute ogbane beskrivelser (placering).Eksamens projekt 2010 2. semester


Lise, 58 årNavnetrækket, FRIBANE, er det første Lise lægger mærke til. Derefter ser hun profilbilledet ogsloganet ”vær aktiv i centrum”. Hun mener, at det er en hjemmeside der handler om, at være aktivog dyrke motion. ”Logoet får mig til at tænke på aktive mennesker. Nogle mennesker der lavermotion.”Lises indtryk af hjemmesiden er, at det er en hjemmeside der gør hende i godt humør og hun bliverglad af at se på den. Men der mangler lidt spændende billeder.Under menupunktet, Min motion, siger Lise: ”Her er et sted, hvor jeg kan yde fysiske aktiviteter ogse mine resultater”. Under, Aktiviteter, forventer hun, at finde informationer om hvilken type sportman kan deltage i. Menupunktet, Værd at vide, tro hun indeholder generel information, som f.eks.hvor det findes, hvor hun kan dyrke sporten, hvad koster det og om der er en aldersgrænse.Under, Om FRIBANE, mener hun at der vil stå noget om hvem der arrangerer sporten, hvordan deter startet og hvorfor.Lise mener, at hjemmesiden virker meget overskuelig, idet der ikke sker en masse ting rundt omkring.Navnetrækket FRIBANE forbinder hun med, at det er gratis og frit for alle. “Alle kan være med – ogsåos lidt ældre…”. Lise mener at hjemmesiden mangler informationer om økonomiske omkostninger.Muligheden for, at kunne hente eks. træningsprogrammer, løberuter og informationer ned på sinmobil, mener Lise er en god ide. For at kunne se, at hjemmesiden og Odense Kommune har tilknytningmed hinanden mener Lise, at der nok skulle et logo på fra Odenses kommune.Finn, 70 årDet første Finn ser på hjemmesiden er det lille profilbillede, derefter navnetrækket FRIBANE samtsloganet ”vær aktiv i centrum”.Finn mener, at logoet ligner en eller flere personer der spiller bold og rækker armene i vejret. Finnsiger: ”Derfor tænker jeg straks på noget med at dyrke motion og være aktiv i fritiden. Det er ogsånoget med at være sammen om sporten”.Finns indtryk af hjemmesiden er: ”Det er en ren og pæn hjemmeside. Det er dejligt med de klarefarver. Den er lige til at gå til.” Finn mener ikke, at der er en tydelig kobling mellem Odense Kommuneog hjemmesiden.Finn mener, at indholdet af menupunktet, Min motion, er: ”hvad dyrker jeg selv af motion og hvordankan jeg dyrke min motion”. Under, Aktiviteter, mener Finn der er informationer om hvilke aktiviteterhan kan deltage i. Ved, Værd at vide, tror Finn at han kan finde noget om hvordan man dyrkermotion og hvor henne. Under, Om FRIBANE, mener han der findes oplysninger om steder hvor mankan dyrke motion.Finn mener at hjemmesiden er let og overskuelig idet der ikke er noget der distraherer og siger:“Det er godt, for ellers bliver jeg forvirret”. Navnetrækket FRIBANE synes han signalerer et sted atdyrke gratis motion.Finn mener, at tilføjelser til hjemmesiden kunne være et forum, hvor man kan dele egne oplysningersom f.eks. vægt, puls og hvor langt man har cyklet eller løbet. Samtidig noget med at sammenlignesig med andre på samme alder og hvad man bør kunne i forhold til ens alder.Om mobilapplikationen udtrykker Finn: ”Det lyder KANON! Det kunne være spændende, bare det ernemt”.63Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 12Spørgsmål til think-aloud test1. Hvad er det første du lægger mærke til på hjemmesiden?2. Hvad er det næste du ser?3. Hvad tror du hjemmesiden handler om?4. Hvad er dit overordnede indtryk af hjemmesiden?5. Hvad tror du der er på siderne under de forskellige menupunkter?6. Er hjemmesiden overskuelig?7. Hvad forbinder du navnet ”fri bane” med.8. Har du noget at tilføje til hjemmesiden?9. Hvis der er noget fra hjemmesiden du kunne downloade til din mobil ville du mene det varrelevant? (f.eks. løberuter, personlig træningsprogram, info om arrangementer, kort over offentligeanlæg)64Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 13Mock-up brugt til think-aloud test65Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 14Use case scenarierDen simple brugerCarsten er lige blevet skilt og føler sig meget ensom. Derfor er han begyndt at cykle en del og harogså oprettet en profil på www.odense.fribane.dk. Han sørger altid for at indtaste sine cykelture ogholder på den måde øje med hvor meget han får cyklet og hvor mange kalorier han forbrænder.For første gang har han lige tilmeldt sig et arrangement på websitet med 3 andre mænd. De skalmødes ved banen i Stigeø og cykle mountainbike. Cykelturen går perfekt og de 4 mænd vil lave enny cykelaftale. Poul tager sin mobiltelefon frem og viser de andre en god rute han har fundet påwebsitet. Det synes Carsten er utrolig smart og tænker at det skal han da se om han ikke kan findeud af når han kommer hjem igen.Den avancerede brugerPer’s store hobby er petanque. En dag faldt Per over websitet www.odense.fribane.dk, som hansiden har brugt utrolig meget. Han har bl.a. lavet et træningsprogram for at holde formen. Per oget par andre træner ugentligt på den lokale petanquebane, men kunne godt tænke sig at der komnogle flere til. Derfor opslog han for nogle uger siden et ugentligt arrangement. Dette har været enstor succes for Per der nu har flere at dele sin lidenskab med. Det har sågar været så stor en succesat Per har planlagt en turnering, og selvom turneringer først er i næste måned har han allerede 32tilmeldteDen sociale brugerHelle bor i Odense. Hun arbejder som manager for tøjkæden Only og skal sørge for alle butikkernei hele landet. Derfor har hun meget skiftende arbejdstider og er ofte nødt til overnatte i andre byer.Det er svært at lave faste aftaler med veninderne om at dyrke sport. Som motivation har hun haroprettet en profil inde på www.odense.fribane.dk, og bruger websitet til at indtaste hendes egnemotionsresultater. Desuden bruger hun websitet til at se hvad hendes andre veninder har lavet afmotion. Hun har oprettet en gruppe af tøser, hvor de konkurrerer om hvem der får løbet, cyklet ogsvømmet mest hver uge. Helle og de andre tøser inviterer hele tiden flere og flere veninder med igruppen. Efter 6 mdr. bliver der talt op hvem af tøserne der har motioneret mest og vinderen får etgavekort til Intersport.66Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 15Gannt Chart67Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 16Consensus paperProject titel: Virtuel arena - OdenseDato: 26.5.2010 – 16.6.2010Gruppe 3:Jesper Sørensen, Katrine Hansen, Susanne Ryborg, Tina Dehnfjeld SørensenConsensus:1) Ansvarsområder1.1 Team manager: Katrine Hansen1.2 Ansvarlig for at vide hvor gruppens arbejde ligger: Jesper Sørensen- Alle i gruppen sørger for at lægge tingene i Dropbox (mappe eksamen)- Alle i gruppen sørger for at gemme dokumenter på sit eget drev1.3 Overholdelse af tidsplan: Tina Dehnfjeld Sørensen1.4 Indehaver af print og cd’er: Tina Dehnfjeld Sørensen1.5 Ansvarlig for udsendelse samt modtagelse af spørgeskemaer: Susanne Ryborg1.6 Kontaktperson til Odense turistinformation: Susanne Ryborg1.7 Ansvarlig for upload af projektet: Jesper Sørensen1.8 Ansvarlig for samling af rapport: Tina Dehnfjeld Sørensen2) Regler for beslutningstagelse2.1 Beslutninger I gruppe:- Alle beslutninger skal foregå i fællesskab.- Hvis der er en uløselig uenighed er det flertallet der bestemmer.3) Regler for projektarbejde3.1 Mødetid: Vi mødes hver dag kl. 9.053.2 Mødested: I pc-mellemrummet (medmindre andet er aftalt)3.3 Ved fravær: Send en sms til alle I gruppen hurtigst muligt. Hvis man ikke kan komme, skal manforsøge at arbejde hjemme.3.4 Ved forsinkelse: Send en sms til gruppen3.5 Pauserne aftales løbende gruppens medlemmer imellem.3.6 Ikke Facebook/surfing på nettet i arbejdstiden.3.7 Ved hjemmearbejde skal alle i gruppen have deres gmail åben.Det er vigtigt at alle i gruppen overholder ovenstående regler og dermed respekterer gruppen samtprojektarbejdet.68Eksamens projekt 2010 2. semester


BILAG 17Systemudviklingsmodel Prototyping69Eksamens projekt 2010 2. semester


1. MARKETINGRESEARCH70Eksamens projekt 2010 2. semester


1. MARKETINGRESEARCH71Eksamens projekt 2010 2. semester


1. MARKETINGRESEARCH72Eksamens projekt 2010 2. semester


1. MARKETINGRESEARCH73Eksamens projekt 2010 2. semester


1. MARKETINGRESEARCH74Eksamens projekt 2010 2. semester


VIRTUEL ARENA - ODENSEGruppe 3Jesper SørensenSusanne RyborgKatrine HansenTina Dehnfjeld Sørensen75Eksamens projekt MMD Odense 16. juni 2010Eksamens projekt 2010 2. semesterVejledere: Karen Malene Andreasen, Mette Agerbæk, Rene Birkholm, Merete Østergaard, Lars Bojen

More magazines by this user
Similar magazines