Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

MiljøgodkendelseFavrskov MotorbaneRækkevej 108370 Hadsten17. juli 2013


INDHOLDSFORTEGNELSEINDHOLDSFORTEGNELSE ........................................................................................................................ 21. INDLEDNING .......................................................................................................................................... 32. AFGØRELSE .......................................................................................................................................... 33. VILKÅR ................................................................................................................................................... 4GENERELT ................................................................................................................................................. 4INDRETNING OG DRIFT ................................................................................................................................. 4STØJ ......................................................................................................................................................... 5LUFT ......................................................................................................................................................... 5BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND ....................................................................................................... 5AFFALD ..................................................................................................................................................... 64. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING................................................................................. 74.1 BELIGGENHED OG PLANFORHOLD............................................................................................................ 74.2 GENERELT ........................................................................................................................................... 74.3 INDRETNING OG DRIFT ........................................................................................................................... 74.4 FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER .................................................................................. 84.5 SPILDEVAND ......................................................................................................................................... 94.6 OPHØR ................................................................................................................................................ 94.7 KONKLUSION......................................................................................................................................... 95. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN ...................................................................................................... 95.1 LOVGRUNDLAG: .................................................................................................................................... 95.2 SAGSAKTER: .......................................................................................................................................106. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT ......................................................................................................107. GYLDIGHED ..........................................................................................................................................108. OFFENTLIGGØRELSE ..........................................................................................................................109. KLAGEVEJLEDNING .............................................................................................................................11BILAG 1 – KORT OVER MOTORBANEN ..................................................................................................12BILAG 2 – STØJRAPPORT ”STØJMÅLING – EKSTERN STØJ” ..............................................................1316. juli 2013 Side 2


1. INDLEDNINGFavrskov Kommune har den 15. januar 2013 modtaget ansøgning om ændring af køretider.Favrskov Motorbane ansøger om miljøgodkendelse til at ændre åbningstiden til 2 hverdage om ugen i stedetfor 1 hverdag og 1 lørdag. De ønsker derudover ikke længere at afholde stævner eller weekend arrangementer.Favrskov Motorbane reguleres efter miljøgodkendelse af 26. september 2002 meddelt af Århus Amt i henholdtil miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen omfatter motorbane til gokarts og motorcykler. Motorbanenfik den 12. april 2005 en tillægsgodkendelse til afholdelse af stævner. Retsbeskyttelsesperioden formiljøgodkendelse af 26. september 2002 er udløbet og Favrskov Kommune har derfor mulighed for at revurderegodkendelsen.Udendørs motorbaner er i dag omfattet af standardvilkår. En revurdering af en miljøgodkendelse vil genereltomfatte, at gældende standardvilkår for branchen indarbejdes i miljøgodkendelsen. Kravet om indsættelse afstandardvilkår kan også blive stillet, hvis en virksomhed indsender ansøgning om ændring/udvidelse.Favrskov Kommune har vurderet, at motorbanens hidtil gældende miljøgodkendelser ikke er tidssvarende,da Favrskov Motorbane ikke længere afholder løbs- eller stævnearrangementer, har anskaffet sig nye motorcyklerog gokarts samt har ansøgt om ændring af de gældende køretider.Revurdering af miljøgodkendelse resulterer derfor i, at der er stillet de standardvilkår, som er relevante forFavrskov Motorbane suppleret med yderligere vilkår om ændring af køretider.2. AFGØRELSEMed den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse medindsættelse af standardvilkår. Desuden meddeles miljøgodkendelse til ændrede køretider..Ved meddelelse af denne godkendelse bortfalder de tidligere miljøgodkendelser.Sagen er færdigbehandlet efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1454 af20. dec. 2012 med ikrafttræden den 7. januar 2013 bortset fra anvendelse af standardvilkårene, som fortsatfindes i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 486 af 25. maj 2012.Afgørelsen omfatter:- Revurdering af gældende miljøgodkendelse efter § 41 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse(miljøbeskyttelsesloven) og efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1454 af 20. dec. 2012 om godkendelse aflistevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) samt standardvilkår godkendelse af listevirksomhed,nr. 486 af 25. maj 2012- Miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven samt godkendelsesbekendtgørelsen for den ansøgteændring af køretidFremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det ansøgte såvel bygningsmæssigt somdriftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreliggeren afgørelse fra Favrskov Kommune. Det er Favrskov Kommune, der afgør om godkendelse er nødvendig(miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).16. juli 2013 Side 3


Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebæreren risiko for det.3. VILKÅRStandardvilkår er markeret med en *.Generelt1. Godkendelsen bortfalder inden 2 år efter den er meddelt, hvis motorbanen ikke har været i brug i denmellemliggende periode.2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på motorbanen. De ansvarlige ledereskal være orienteret om godkendelsens indhold.3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres, hvis driften af banen indstilles for periode af minimum 6måneder. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder.4. Ved ophør af banens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfareog for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skalfremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.*5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighedfor opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen"tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængeligfor de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.*Indretning og drift6. Inden for det område, som motorbanen råder over, skal der være mulighed for at parkere det antal biler,som motorbanens brugere og besøgende benytter til transport til og fra banen.7. Ved rækkevej skal der være tydelig skiltning, der viser adgangsvejen til banen. Ind- og udkørsel skalske ad Rækkevej overfor Rækkevej 11. Andre adgangsveje må ikke benyttes, med mindre der er indgåetaftale med ejeren af de matrikler, der ønskes at anvendes som adgangsvej.8. Uden for banens åbningstid skal baneområdet være afspærret, så adgang effektivt forhindres.*9. Ved indgangen til baneområdet skal der findes et tydeligt opslag med åbningstider.*10. Banens åbningstid fastsættes til:• 1 ugentlig hverdag fra kl. 17 00 - 20 00 og• 1 ugentlig hverdag fra kl. 15 00 - 20 00Åbningstiden er pt. tirsdag fra kl. 17 00 - 20 00 og onsdag fra kl. 15 00 - 20 00 . De to hverdage kan flyttes tilen af de andre hverdage ved sæsonstart. Hvis åbningstiden flyttes, skal tilsynsmyndigheden samt beboereaf ejendommene Rækkevej 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 samt orienteres senest 14 dage inden sæsonstart.11. Motorbanen må ikke være i drift i juli måned16. juli 2013 Side 4


12. Når der køres med motorcykler på motorbanen må der højst køre 4 motorcykler på banen samtidig påhverdage efter kl. 18 00 .13. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal indrettes og drives, således som det erforudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlangelandinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.*Støj14. Ved kørsel på motorbanen må den eksterne støjbelastning ikke overstige nedenstående værdier. Deangivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A).Dag Kl. Referencetidsrum Ved enhver bolig i det åbnelandMandag-fredag 15-18 1 time 55 dB(A)Mandag-fredag 18-20 1 time 50 dB(A)15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at motorbanen skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndighedensammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.Målinger og beregninger skal udføres som ”Miljømåling – Ekstern støj” og af et firma, der er godkendtaf Miljøstyrelsen til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. Beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsensvejledninger nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj” og nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”samt nr. 2/2005 ”Støj fra motorsportsbaner”.Støjdokumentationen skal gentages når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserneer overholdt, kan der kun være kræves en årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af motorbanen.16. Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemthedener mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samledeubestemthed fastsættes i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger.Luft17. Driften må ikke give anledning til støvgener udenfor banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelseer væsentlige. Baner, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.*18. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for banen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelseer væsentlige.*Beskyttelse af jord og grundvand19. Brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra skal opbevares i tætte, lukkede beholdere.Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være sikretmod påkørsel og være forsynet med en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, atspild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevandeller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenståendegælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift afolietanke, rørsystemer og pipelines.*16. juli 2013 Side 5


20. Oplagspladsen nævnt i vilkår 8 skal være aflåst uden for åbningstiden.*21. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, incl. opsamlingsmaterialet,skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale.*22. Vedligehold af køretøjer må kun foregå på arealer med en tæt belægning, der kan modstå brændstof,olie, kølervæske m.v., eller på en spildbakke, der kan rumme den mængde væske, der håndteres.*23. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelserog vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedreshurtigst muligt.*24. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægningersamt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader noteres i en driftsjournal.*Affald25. Motorbanens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne angivet iFavrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald.Vilkår for planlovstilladelsenMiljøgodkendelsen af 1. september 1998 indeholdt en planlovstilladelse, der gælder uændret. Det hedder iplanlovstilladelsen:26. Såfremt motorbanen i en sammenhængende periode på 3 år ikke benyttes, skal støjvolden være fjernetsenest 6 måneder herefter, og arealet skal fremstå, som før aktiviteten blev påbegyndt.Tilladelse efter planloven anses herefter som værende bortfaldet16. juli 2013 Side 6


4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERINGFavrskov Kommune har 15. januar 2013 modtaget ansøgning om ændring af køretider for motorbanen påRækkevej 10, 8370 Hadsten. Favrskov Motorbane ansøger om miljøgodkendelse til at ændre åbningstidentil 2 hverdage om ugen i stedet for 1 hverdag og 1 lørdag. De ønsker ikke længere godkendelse til at afholdestævner eller weekend arrangementer.Favrskov Motorbane består af en kørebane til motorcykler og gokarts. Der afholdes ikke længere stævner påmotorbanen og den anvendes kun i forbindelse med kursus- og træningsaktiviteter planlagt af FavrskovKommunes ungdomsklub for skoleelever i Favrskov Kommune.Med ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen 1. januar 2005 skete der en forenkling af arbejdet medmiljøgodkendelser til industrivirksomheder herunder motorbaner. Fra denne dato er en del af de godkendelsespligtigevirksomheder overført til et nyt, forenklet godkendelsessystem. For de brancher, som disse virksomhederkan henføres til, er der udarbejdet branchebilag med standardvilkår. Standardvilkårene er repræsentativeog baseret på den bedste, tilgængelige teknik for branchen.4.1 Beliggenhed og planforholdRækkevej 10 er ifølge Favrskov Kommunes kommuneplan 09 beliggende i landzone i landområde 13.RE.6.Området er udlagt til rekreative fritidsanlæg herunder motorbane. Landområdet er udlagt til anlæg, der kanplaceres i miljøklasse 2-5. Favrskov Motorbane vil kun blive anvendt på 2 hverdage (tirsdag og onsdag) i løbetaf ugen. Om tirsdagen køres fra kl. 17.00 til kl. 20:00 og om onsdagen køres fra kl. 15.00 til kl. 20:00. Dervil kun blive kørt med gokarts og mindre motorcykler. Motorbanen vurderes til en miljøklasse 4, og er dermedi overensstemmelse med planlægningsgrundlaget for området.Anlægget er beliggende i et OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser). Det ansøgte projektvurderes imidlertid ikke i sig selv eller i kumulation med andet at have en væsentlig indflydelse pågrundvandet eller drikkevandet. Se i øvrigt afsnit 4.4.3 Jord og Grundvand vedrørende art og type af belægninger.Favrskov Kommune vurderer, at der planlægningsmæssigt ikke er nogen hindring for, at godkende en ændringaf køretiden for motorbanen.4.2 GenereltMiljøgodkendelsens udgangspunkt er standardvilkår til listepunkt H 201. Derudover stilles vilkår til antallet afmaskiner, der kører samtidigt på kørebanen, køretider, støjmålinger og -grænser, trafikforhold omkring banensamt ophør.Den miljøtekniske beskrivelse er udgangspunktet for godkendelsen og består af oplysninger fra de tidligeremiljøgodkendelser, hvor der ikke er sket ændringer og i oplysninger indsendt af ansøger herunder støjrapportfor de gokarts og motorcykler, der anvendes på motorbanen. Den miljøtekniske beskrivelse og vurderinger lavet af Favrskov Kommune.4.3 Indretning og driftFavrskov Motorbane består af en kørebane til motorcykler og gokarts. Der afholdes ikke længere stævner påmotorbanen og den anvendes kun i forbindelse med aktiviteter planlagt af Favrskov Kommunes ungdomsklubfor skoleelever i Favrskov Kommune.16. juli 2013 Side 7


Favrskov Motorbane opbevarer materiel og råvarer i 2 store aflåste containere. I området mellem de to containereer der etableret en asfalteret plads til parkering af det kørende materiel. Al reparation foregår påFavrskov Kommunes værksted i Hadsten.På motorbanen køres der med Road Race motorcykler af typen Honda NSF 100 med modificeret lyddæmpere,samt Go-Karts af typen Dino neptune med 6,5 hk Honda motor med standart udstødning monteret medElto kf3 efterdæmper.Rækkevej er en meget smal vej. I miljøgodkendelsen af 1. september 2002 vurderede man derfor, at det villevære relevant at stille vilkår for trafik til og fra motorbanen samt hvor motorbanens brugere og besøgendekunne parkere. Da disse forhold ikke har ændret sig og for fortsat at holde gener fra trafikken på et minimaltniveau, er der stillet vilkår om, at kørsel til motorbanen fortsat skal ske via Rækkevej overfor Rækkevej 11 ogat motorbanens brugere og besøgende kun må anvende motorbanens eget areal til parkering, jf. vilkår 6 og7.4.4 Forureningsbegrænsende foranstaltninger4.4.1 LuftVilkår om støv og lugt er stillet i henhold til standardvilkår for H 201.4.4.2 StøjI forbindelse med meddelelse af sidste godkendelse blev der etableret en støjvold langs banens vestlige/sydvestligeside. Denne støjvold er med til at sikre at støjgrænserne kan overholdes.Der er i januar 2010 udarbejdet en ”Miljømåling – Ekstern støj” for motorbanens støjbelastning. Målingen viser,at motorbanen med dens nuværende indretning og motorkøretøjer overholder de vejledende støjgrænserfastlagt i vejledning om støj fra motorsportsbaner af 1. juli 2005. Rapporten viser, at:• Støjbelastningen ved de nærmeste boliger i det åbne land• under den normale drift (6 køretøjer, 50 % effektiv køretid indenfor 1 time) overholder støjgrænsernepå 50 dB (ml kl. 18-20) og 55 dB (ml kl. 15-18)• Udvidet drift med gokarts op til 8 køretøjer i 100 % effektiv køretid overholder støjgrænserne på 50dB (ml kl. 18-20) og 55 dB (ml kl. 15-18)• Udvidet drift med motorcykler op til 8 køretøjer i 100 % effektiv køretid overholder støjgrænserne på55 dB (ml kl. 15-18) og giver ikke anledning til signifikante overskridelser af støjgrænserne på 50 dB(ml kl. 18-20).Favrskov Kommune har stillet et nyt vilkår for motorbanens åbningstid. Motorbanen kan nu køre på i alt 2ugentlige hverdage. Ændringen af banens åbningstid vil ikke medvirke til en forøgelse af støjniveauet fra motorbanen,da der stadigvæk kun køres to dage samlet om ugen og ikke efter kl. 20:00. Derudover er der satvilkår om:• hvor mange antal motorcykler, der må køre på banen samtidigt. Vilkåret er sat i henhold til støjrapportensresultater og sikrer, at motorbanens drift er i overensstemmelse med de forudsætninger som støjrapportenser udarbejdet på grundlag af og at motorbanen overholder støjgrænserne i vilkår 14.• overholdelse af grænseværdier for motorbanen, jf. vejledning om støj fra motorsportsbaner af 1. juli2005, samt• egenkontrol af støjvilkårDet er Favrskov Kommunes vurdering at motorbanen med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentligstøjforurening.16. juli 2013 Side 8


4.4.3 Jord og grundvandAl reparation foregår på kommunens værksted (den tidligere materielgård) i Hadsten. Da der ikke sker reparationpå motorbanen, er vilkår 22 ændret til kun at omfatte vedligehold af maskiner.Da der ikke foretages vask af motorkøretøjer på banen, er der ikke stillet standardvilkår for dette.Ved uheld og nedbrud af køretøjerne på motorbanen er der risiko for spild af olie og benzin. Da motorbanenkun er i besiddelse af mindre motorcykler og gokarts, vurderer Favrskov Kommune, at der kun er tale mindrespildmængder. Ved sidste tilsynsrapport i 2012 blev det registreret, at spild på pladsen udenfor containerneog kørebane opsamles med kattegrus. Påfyldning af køretøjer sker på oliesugende måtter. Hvis der forekommeroliespild fra defekte herfra opsamles dette ved hjælp af kattegrus.I området mellem de to containere er der en asfalteret plads til parkering af det kørende materiel. Banenskøreareal er i hele sin længde befæstet med asfalt.Da der kun er tale om en mindre påvirkning over tid og da alt spild straks opsamles med opsugende materiale,vurderes asfaltbelægningen som en tæt belægning og det er Favrskov Kommunes vurdering, at de stilledestandardvilkår sikrer, at der ikke sker forurening af jord eller grundvand.4.4.4 AffaldDer er stillet vilkår om at alt affald skal bortskaffes i henhold til Favrskov Kommunes regulativer og der er stilletstandardvilkår for opbevaring af farligt affald i henhold til standardvilkår for H 201.4.5 SpildevandOverfladevand fra motorbanen nedsives i jorden. Der er ikke etableret afledning fra motorbanen, ligesom derikke fremkommer spildevand herfra.4.6 OphørDer er overført et vilkår fra en tidligere planlovstilladelse, der blev givet på det tidspunkt motorbanen blevetableret på ejendommen. Vilkåret angår ophør af motorbanen og sikrer, at støjvolden fjernes og at områdetbringes tilbage til sit oprindelige tilstand. Derudover er der stillet vilkår for ophør i henhold til standardvilkårfor H 201.4.7 konklusionDet vurderes, at motorbanen kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligmed hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN5.1 Lovgrundlag:• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.• Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 omgodkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.• Miljøstyrelsens vejledning om støj fra motorsportsbaner af 1. juli 2005• Affaldsbekendtgørelsen: Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 omaffald med senere ændringer• Favrskov Kommuneplan 2009• Regulativ for erhvervsaffald i Favrskov Kommune16. juli 2013 Side 9


• VVM-bekendtgørelsen: Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 omvurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning(Planloven).5.2 Sagsakter:15-04-2013 Indsendelse af supplerende oplysninger - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten14-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og orientering om behandling af godkendelse14-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og orientering om behandling af godkendelse medstandardvilkår13-03-2013 Støjmåling på Motorbanen Rækkevej 10, Hadsten12-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og foreløbig tidsplan for godkendelse af ansøgt ændringaf køretider17-01-2013 SV: Ansøgning om omlægning af køretider15-01-2013 Ansøgning om omlægning af køretider11-12-2012 Tilsynsrapport - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8382 Hinnerup11-12-2012 Tilsynsbrev - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten12-04-2005 Tillæg til Miljøgodkendelse af 12. april 2005 - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten09-10-2002 Miljøgodkendelse til Hadsten Ungdomsskole af 9. oktober 2002 - Rækkevej 10, 8370 Hadsten6. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGTMotorbaner er omfattet af punkt 12a i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurderingaf visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.Favrskov Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt samlet set ikke vil resultere i en øgning af støjniveauet.Anlægget indebærer heller ikke fysiske ændringer. På denne baggrund vurderer Favrskov Kommune,at der ikke skal foretages en ny VVM-screening med høring af relevante myndigheder, jf. vejledning omstøj fra motorsportsbaner af 1. juli 2005..7. GYLDIGHEDMiljøgodkendelsen er gyldig straks efter at den er meddelt.Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse iklageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.8. OFFENTLIGGØRELSEKopi af afgørelse er sendt til:- Sundhedsstyrelsen: midt@sst.dk- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk- Byggesagsafdelingen i Favrskov Kommune byggesagsafdelingen@favrskov.dk- Planafdelingen i Favrskov Kommune plan@favrskov.dk- Friluftsrådet, kommunerepræsentant: obv@frilufsraadet.dkMiljøgodkendelsen offentliggøres onsdag den 17. juli 2013 på Favrskov Kommunes hjemmeside.16. juli 2013 Side 10


Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.9. KLAGEVEJLEDNINGDer kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over afgørelsen. En eventuel klage indgivesskriftligt til Favrskov Kommune, Natur- og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller via mailtil favrskov@favrskov.dk. Herfra vil klagen blive videresendt sammen med sagens øvrige akter til Natur- ogMiljøklagenævnet.Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse, men udvides med 3 uger på grund afsommerferien. Eventuel klage over afgørelsen skal derfor være kommunen i hænde senest onsdag den 4.september 2013 indenfor kommunens åbningstid.En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedensret til at ændre eller ophæve godkendelsen.Der skal betales et gebyr på 500 kr. for iværksættelse af klagesagsbehandlingen. Når gebyret er rettidigt betalt,undersøger Nævnets sekretariat, om klagen er rettidig, og om den, der klager, er klageberettiget. Hvisdisse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffede oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen.Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden6 måneder efter offentliggørelsen.Der er til enhver tid adgang til at søge aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens dokumenter, herunder udkasttil afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven,forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.16. juli 2013 Side 11


BILAG 1 – KORT OVER MOTORBANENFavrskov MotorbaneKorttegning af banens køreareal og det område,motorbanen er beliggende i.16. juli 2013 Side 12


BILAG 2 – STØJRAPPORT ”STØJMÅLING – EKSTERN STØJ”16. juli 2013 Side 13

More magazines by this user
Similar magazines