Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

• VVM-bekendtgørelsen: Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 omvurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning(Planloven).5.2 Sagsakter:15-04-2013 Indsendelse af supplerende oplysninger - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten14-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og orientering om behandling af godkendelse14-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og orientering om behandling af godkendelse medstandardvilkår13-03-2013 Støjmåling på Motorbanen Rækkevej 10, Hadsten12-03-2013 Anmodning om supplerende oplysninger og foreløbig tidsplan for godkendelse af ansøgt ændringaf køretider17-01-2013 SV: Ansøgning om omlægning af køretider15-01-2013 Ansøgning om omlægning af køretider11-12-2012 Tilsynsrapport - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8382 Hinnerup11-12-2012 Tilsynsbrev - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten12-04-2005 Tillæg til Miljøgodkendelse af 12. april 2005 - Favrskov Motorbane, Rækkevej 10, 8370 Hadsten09-10-2002 Miljøgodkendelse til Hadsten Ungdomsskole af 9. oktober 2002 - Rækkevej 10, 8370 Hadsten6. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGTMotorbaner er omfattet af punkt 12a i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurderingaf visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.Favrskov Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt samlet set ikke vil resultere i en øgning af støjniveauet.Anlægget indebærer heller ikke fysiske ændringer. På denne baggrund vurderer Favrskov Kommune,at der ikke skal foretages en ny VVM-screening med høring af relevante myndigheder, jf. vejledning omstøj fra motorsportsbaner af 1. juli 2005..7. GYLDIGHEDMiljøgodkendelsen er gyldig straks efter at den er meddelt.Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse iklageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.8. OFFENTLIGGØRELSEKopi af afgørelse er sendt til:- Sundhedsstyrelsen: midt@sst.dk- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk- Byggesagsafdelingen i Favrskov Kommune byggesagsafdelingen@favrskov.dk- Planafdelingen i Favrskov Kommune plan@favrskov.dk- Friluftsrådet, kommunerepræsentant: obv@frilufsraadet.dkMiljøgodkendelsen offentliggøres onsdag den 17. juli 2013 på Favrskov Kommunes hjemmeside.16. juli 2013 Side 10

More magazines by this user
Similar magazines