Download Center for Døves årsberetning 2009 som pdf

cfd.dk
  • No tags were found...

Download Center for Døves årsberetning 2009 som pdf

SelskabsoplysningerLedelsespåtegningSelskabCenter for DøveCVR-nr.: 55280312Hjemstedskommune: Gladsaxe KommuneTelefon: 44391100Telefax: 44391124Internet: www.cfd.dkE-mail: cfd@cfd.dkBestyrelseKnud Søndergaard (formand)Asger BergmannLars AbelGunhild Olesen MøllerSøren DalmarkSvend Erik HansenAnne Hvid KarstenAnne Holtet (medarbejderrepræsentant)Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret1. januar – 31. december 2009 for Center for Døve.Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabetsaktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.Årsrapporten er godkendt på Center for Døves bestyrelsesmøded. 14. april 2010.BestyrelseKnud SøndergaardFormandAsger BergmannChefgruppeBruno Madsen (Centerchef)Anne VikkelsøHelle BrøggerSussi KongshøjKurt Faber-CarlsenNiels AndersenRevisionDeloitte Statsautoriseret RevisionsaktieselskabLars AbelSøren DalmarkSvend Erik HansenGunhild Olesen MøllerAnne Hvid KarstenLedelseBruno MadsenCenterchef4


Erklæring om udført forvaltningsrevisionI overensstemmelse med god offentlig revisionsskikhar vi for udvalgte forvaltningsområderundersøgt, om Center for Døve har etableretforretningsgange, der sikrer en økonomiskhensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejdeer udført med henblik på at opnå begrænsetsikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgteområder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssigmåde.KonklusionVed den udførte forvaltningsrevision er viikke blevet bekendt med forhold, der giver osanledning til at konkludere, at forvaltningen i2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke ervaretaget på en økonomisk hensigtsmæssigmåde.Supplerende oplysningUden at det har påvirket vores konklusionpå den udførte forvaltningsrevision, gør viopmærksom på, at der fra driftsoverenskomstpartnerikke er stillet krav om rapportering afmål og resultater. Den udførte forvaltningsrevisionbygger derfor på centerets egneunder søgelser af forvaltningen.København, den 14. april 2010DeloitteStatsautoriseret RevisionsaktieselskabJohn Menåstatsautoriseret revisorVed den udførte forvaltningsrevision ervi ikke blevet bekendt med forhold, dergiver os anledning til at konkludere, atforvaltningen i 2009 på de områder, vihar undersøgt, ikke er varetaget på enøkonomisk hensigtsmæssig måde.7


LedelsesberetningHoved- og nøgletal 2009 2008 2007Hovedtal (mio. kr)Nettoomsætning 267,77 260,22 250,93Resultat af primær drift 11,54 18,10 16,58Resultat af finansielle poster 0,43 1,21 0,32Resultat af ekstraordinære poster 0,00 0,00 0,00Årets resultat 11,96 19,32 16,91Egenkapital 134,18 122,22 97,50Balancesum 175,03 161,86 156,92Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,45 3,22 2,24PengestrømsforholdDriftsaktivitet 31,20 -0,91 7,87Investeringsaktivitet -1,45 -3,22 -1,89Finansieringsaktivitet 0,00 0,00 0,00Årets ændring i likviditet 29,76 -4,13 5,98Aktivitetsmæssige nøgletalDøgnpladser 83,00 81,00 81,00Belægningsprocent døgnpladser 101,60 102,99 98,93Dagpladser 121,00 117,00 117,00Belægningsprocent dagpladser 92,70 96,48 95,92Pladser i alt 204,00 198,00 198,00Antal årsværk 496 474 472NøgletalOverskudsgrad (%) 4,31 6,96 6,61Likviditetsgrad (%) 556,12 384,88 150,52Soliditetsgrad (%) 76,66 75,51 62,13Egenkapitalens forrentning (%) 9,33 17,58 18,98Center for Døve 2009CfD omsatte for 267,8 mio. kr. i 2009, hvilket er en vækst på 2,9 % i forhold til 2008. Væksten erfortrinsvis sket på konsulentområdet og på tolkeområdet.8


Figur 1. Økonomisk udviklingMio. kr.350.000.000300.000.000250.000.000200.000.000200720082009150.000.000100.000.00050.000.0000OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerAfskrivningerInterne omkostningerDriftresultatÅrets resultat blev positivt på kr. 12 mio. hvilket ledelsen anser for tilfredstillende. I forholdtil budgettet blev overskuddet kr. 5,7 mio. større end budgetteret.Figur 2. Budget og forbrugMio. kr.350.000.000300.000.000250.000.000200.000.000150.000.000100.000.00050.000.0000Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Ordinære driftindtægter budgetOrdinære driftindtægter forbrugLønomkostninger budgetLønomkostninger forbrugDriftsomkostninger budgetDriftsomkostninger forbrugEn væsentlig årsag til, at resultatet blev bedre end budgetteret, er, at konsulent- ogtolkeområdet har præsteret et større overskud end budgetteret. Samtidig har der påCfD’s institutionspladser været en tilfredsstillende belægningsprocent, og de fleste øvrigeområder har samlet set ligeledes præsteret en tilfredstillende aktivitet og et tilfredstillenderegnskabsresultat.EjendommePå alle Center for Døves egne bygninger har der i 2009 været en fortsat markant indsats påombygninger, udbygninger og i særdeleshed fortsat tiltrængte renoveringer. I 2009 er derud over almindelig vedligeholdelse blandt andet sket følgende:10


• Nyopført værkstedsbygning i Nyborg indviet.• Gammel værkstedsbygning i Nyborg renoveret,blandt andet med nyt tag.• Kloaker på Generatorvej/Oktobervej gennemgåetog repareret.• Nyt varmeanlæg på Egebækhus.• Midlertidig pavillonbygning med 4 boligeropført på Oktobervej.• Renovering og ombygning af D-blok samttilhørende gangarealer på Oktobervejpåbegyndt.MedarbejdereCenter for Døves vigtigste ressource er voresmange dygtige medarbejdere. Der har i 2009været en vækst i antal medarbejdere fra 474årsværk i 2008 til 496 årsværk i 2009. En fortsatudvikling af kompetencerne og af arbejdsmiljøeter nødvendige forudsætninger for, at denborgerrettede service kan forbedres og udvikles.Som det fremgår senere af dette regnskab,har der været øget fokus på dette i 2009.ØkonomiCenter for Døve gennemgår i disse år storeudfordringer på mange områder. Det har væretprioriteret at holde fokus på den økonomiskekonsolidering, som bestyrelsen har truffet beslutningom, og fortsat udvikle kerneydelserneog styrke CfD til de kommende års udfordringer,som blandt andet indeholder en stigendeefterspørgsel efter CfD’s institutionspladser.Bestyrelsen godkendte i september 2009 budgetog udviklingsplan for 2010-2013. Budgettetopererer med driftsmæssige overskud i heleperioden og et højt investeringsniveau til bygningsmæssigrenovering og udbygning.11


Som selvejende institutionudførtes i 2009 i hovedgrupperfølgende aktiviteter: Institutionsdrift ·Tolkeservice · Konsulentservice ·Støttecentre og bofællesskaber ·Øvrige aktiviterSamtlige pladser er godkendt af Gladsaxe Kommune og indberettet til Rammeaftale for Social- ogUndervisningsområdet i Region Hovedstaden. Yderligere information kan findes i områdets årsberetningpå www.cfd.dkÅrets resultatDet samlede driftsresultat for institutionspladserne er et underskud på kr. 1,2 mio. med en samletomsætning på kr. 138,7 mio. kr. Segmentoplysninger for området kan findes på side 36. Underskudskuddetfor institutionspladsområdet er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning.Den økonomiske udvikling på området de sidste tre år kan illustreres som følgende:Figur 4. InstitutionsdriftMio. kr.160.000.000140.000.000120.000.000100.000.00020072008200980.000.00060.000.00040.000.00020.000.0000-20.000.000OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerAfskrivningerInterne omkostningerDriftresultat13


TolkeserviceCfD driver Tolkebooking og -service og leverer blandt andet tolkeydelser til SU-Styrelsen, De KommunaleJobcentre og Det Sociale Tolkeprojekt. Tolkeydelser afregnes efter timepris.Aktivitet – udvikling i aktivitet gennem åreneDer blev i 2009 solgt 76.855 tolketimer, hvilket er en vækst på 11% i forhold til 2008, hvor der blevsolgt 69.112 tolketimer.Årets resultatTolkeordningen afsluttede 2009 med et overskud på 4,0 mio. kr. og med en samlet omsætning på57,4 mio. kr. Segmentoplysninger for området findes på side 38. Den økonomiske udvikling påområdet de sidste tre år kan illustreres som følgende:Figur 5. tolkeserviceMio. kr.70.000.00060.000.00050.000.00040.000.00030.000.00020.000.00010.000.0000200720082009OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerInterne omkostningerDriftresultatKonsulentserviceCfD driver blandt andet følgende konsulentordninger: Døvekonsulentordningen, som levererydelser til borgere jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og som finansieres af alle landets kommunerjævnfør Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om kommunernes finansiering af de mestspecialiserede lands- og landsdeldækkende tilbud; Døvblindekonsulentordningen, som levererydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service § 12 og 13 og som finansieres dels efter kontraktmed VISO, dels efter aftale med en række af landets kommuner; Familiekonsulentordningen,som leverer ydelser til borgerne jævnfør Lov om Social Service kapitel 11 og som finansieres frasag til sag efter aftale med borgernes hjemkommuner.AktivitetOplysninger om konsulentområdets aktivitet kan findes i konsulenternes årsberetning påwww.cfd.dkÅrets resultatDer er for 2009 et samlet overskud på 1,8 mio. kr. ud af en omsætning på 30,0 mio. kr. Overskuddetfor Døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysningerfor området findes på side 39. Den økonomiske udvikling på området de sidstetre år kan illustreres som følgende:14


Figur 6. KonsulentserviceMio. kr.35.000.00030.000.00025.000.00020.000.00020072008200915.000.00010.000.0005.000.0000OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerInterne omkostningerDriftresultatStøttecentre og BofællesskaberCfD driver støttecentre og bofællesskaber jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgerneskommuner opkræves en timetakst, der er fastsat i en aftalekontrakt med de respektive kommuner.For støttecentret og bofællesskabet i Nyborg er der indgået aftale med Nyborg Kommune omdriften.Årets resultatÅrets resultat blev et underskud på 0,5 mio. kr. med en omsætning på kr. 17,3 mio. Segmentoplysningertil støttecentrene kan findes på side 40. Den økonomiske udvikling på området de sidste treår kan illustreres som følgende:Figur 7. Støttecentre og BofællesskaberMio. kr.20.000.00018.000.00016.000.00014.000.00020072008200912.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.0002.000.0000-2.000.000OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerInterne omkostningerDriftresultat15


Øvrige aktiviteterØvrige aktiviteter omfatter i 2009: Det SocialeTolkeprojekt, finansieret af satspuljemidler,Videnscenteret for Døvblindblevne, somfinansieres af midler fra VISO – den NationaleVidens- og Specialrådgivningsorganisationunder Socialministeriet, CfD’s interne Kompetencecenterm. m., intern ejendomsdrift ogdiverse øvrige fællesaktiviteter.Det Sociale TolkeprojektI 2009 har Det Sociale Tolkeprojekt samarbejdetmed 35 forskellige tolkeformidlinger oggennemført 16.555 tolketimer. Sammenlignetmed 2008, hvor der blev gennemført 14.856tolketimer er der i 2009 sket en stigning iantal gennemførte socialtolketimer på 11%.Sammenlignet med 2007, hvor der blev gennemført21.922 tolketimer, er der sket et faldpå 24%.Projektet er lukket i CfD-regi ved udgangen af2009, men er fortsat som en permanet ordningunder Den Nationale Tolkeenhed. Segmentoplysningerfindes på side 40.Videnscenteret for DøvblindblevneSiden 1. januar 2007 har Videnscentret forDøvblindblevne sammen med de øvrigevidenscentre på handicapområdet været endel af vidensfunktionen i VISO – den NationaleVidens- og Specialrådgivningsorganisation,som hører under Velfærdsministeriet. Videnscentretudgør en selvstændig enhed på Centerfor Døve og finansieres af midler fra Socialministeriet.Videnscentret har som opgave at indsamle,udvikle, bearbejde og formidle viden om alleaspekter af erhvervet døvblindhed til (primært)fagfolk på alle niveauer og i alle sektorer, somarbejder med døvblindblevne. Videnscentrethar i 2009 især beskæftiget sig med følgende:• Samarbejdet med 6 kommuner om opsporingaf ældre med kombineret høre- ogsynsnedsættelse. Med i samarbejdet er ogsåCenter for Døves døvblindekonsulentordning.• Igangsat udviklingsarbejde om demensog andre kognitive problemer hos ældremed kombineret høre- og synsnedsættelse.Samarbejde med bl.a. Center for Døvesdøvblinde konsulentordning. Afholdt totemadage om emnet.• Færdiggjort beskrivelse af erhvervet døvblindhed”Nordisk vejleder om erhvervetdøvblindhed”. Videnscentret deltog i dennordiske skrive- og redaktionsgruppe.• Medvirket til planlægning af afslutningsseminari forbindelse med Center for Døvesprojekt ”Meningsfuld beskæftigelse fordøvblindblevne”.• Deltaget i europæisk konference om døvblindhedi Italien med daglige rapporter tilVidenscentrets hjemmeside www.dbcent.dk. I alt 14 indlæg blev skrevet, denne gangsuppleret med videoklip.• Påbegyndt projektsamarbejde med de øvrigevidenscentre på handicapområdet omemnet ”Handicap og aldring”.• Kortlagt Videnscentrets vidensprofil – hvilkenviden haves, og hvilken savnes? (Efterønske fra VISO).• Deltaget i i alt 18 projekt- og arbejdsgruppersamt netværk.Hertil kommer Videnscentrets løbende aktiviteter,som udgivelse af bladet ”NYT” fire gangeom året, opdatering af www.dbcent.dk, artiklertil eksterne fagblade, svar på spørgsmål og henvendelser,afholdelse af foredrag og oplæg.Årets resultatVidenscentret havde i 2009 et overskud på 3 t.kr., som er ført til balance og dermed videreførttil udligning i 2010. Segmentoplysningerfor Videnscentret findes på side 40, og specifikationaf regnskabet er på side 33.KompetencecenteretKompetencecentret er en integreret del afCenter for Døves faglige virksomhed. Kompetencecentretgiver primært servicetilbudtil brugere på Center for Døve i form af bl.a.psykologbistand, fysioterapeutisk bistand,socialrådgiverbistand, psykiatrisk bistand ogjuridisk bistand. Sekundært ydes også ekstern16


istand til institutioner og kommuner uden forCenter for Døve. I forbindelse med Kompetencecentretdrives også Center for Døves internetegnsprogsuddannelse, hvor der i begrænsetomfang udbydes eksterne pladser, samt forældrevejledningsprojektet.Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantineCenter for Døve ejer ejendommene Generatorvej2A/Oktobervej 22 i Gladsaxe, Egebækvej159 i Nærum, Wesselsmindevej 9-11 i Nærumog Skaboeshusevej 107 i Nyborg. Ejendommeneanvendes primært til institutionsdrift.Ejendomsservice og kantine er alle vedrørendeejendommen i Gladsaxe. Ejendomsomkostningernefinansieres ved, at afdelinger, der anvenderejendommene, betaler huslejebidrag.I 2009 blev første fase af processen medrenovering og omlægning til almene boligeri Gladsaxe færdig, og fase to i samme projektblev påbegyndt. Samtidig er byggeriet af enny værkstedsbygning i Nyborg afsluttet, ogden gamle værkstedshal er gennemrenovereti 2009. Samlet set er vedligeholdelses oganlægsaktiviteterne steget gennem 2009.Diverse fællesaktiviteterAktiviteterne omfatter administration og it,centrale puljer samt fælles områdeledelse.Centrale puljer dækker dels afdelingernesomkostninger til ny løn, dels diverse fællespersonaleomkostninger, som ekstraordinærearbejdsmiljøtiltag, sundhedspulje og krisepsykologiskberedskab etc. Administration ogit finansieres ved, at alle afdelinger bidragermed en fastsat procent af de eksterne indtægter.Det samme er gældende for Centrale puljerog omkostningerne til områdeledelse.Årets resultat for Øvrige aktiviteterResultatet blev et overskud på kr. 2,9 mio.med en ekstern omsætning på 24,5 mio. kr.Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter erpå siderne 40 - 42. Den økonomiske udviklingpå området de sidste tre år kan illustreres somfølgende:Figur 8. Øvrige aktiviteterMio. kr.70.000.00060.000.00050.000.00040.000.00030.000.00020.000.00010.000.0000200720082009OrdinæredriftindtægterLønomkostningerEksterneomkostningerAfskrivningerInterne omkostningerDriftresultat17


KapacitetsomkostningerI 2009 har alle afdelinger fortsat bidraget meden fastsat procentsats af de eksterne indtægtertil kapacitetsomkostninger på Center for Døve,hvilket skal forstås som opbygning af nødvendiglikviditet og egenkapital til forsvarligdrift. På baggrund af en bestyrelsesbeslutningi 2008 er afdelingernes bidrag reduceret fra2008 til 2009, og resultatet blev som budgetteretet overskud på kr. 4,5 mio.Usikkerhed ved indregningog målingI forbindelse med strukturreformen ognedlæggelsen af Københavns Amt og denderaf følgende ændring af Center for Døvesdriftsforhold har Center for Døve etableretselvstændigt regnskab og beregnet selvstændigåbningsbalance pr. 1. januar 2007.• I forbindelse med strukturreformen harKøbenhavns Amt overdraget pant i Centerfor Døve til Gladsaxe Kommune. Pantene eroptaget i forbindelse med anlæg og renoveringaf Center for Døves ejendomme, oger alle rente- og afdragsfrie. I forhold til de itingbøgerne oplyste pant er der usikkerhedom, hvilke pant Gladsaxe Kommune harovertaget. De samlede tinglyste pant er påkr. 36,4 mio. Center for Døve er i dialog medGladsaxe Kommune om dette.Usædvanlige forholdCenter for Døve har i forbindelse med etableringenaf eget regnskab pr. 1. januar 2007ændret anvendt regnskabspraksis, således atCfD nu følger årsregnskabsloven bestemmelser.For nøgletallenes vedkommende betyderdette, at der kun er medtaget tal for 2007,2008 og 2009, da det ikke har været muligt atopstille meningsfyldt regnskabssammenligningmed år 2006 og tidligere.Center for Døves juridiske status efter 1. Januar2007 har været under afklaring gennem etstykke tid. Efterfølgende regnskabsåret harCfD modtaget en afgørelse fra Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen som konkluderer at CfD eren erhvervsdrivende fond, men at fonden eromfattet af lov om erhvervsdrivende fonde§ 1, stk. 4, nr. 4, og at fonden som følge heraf erundtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde.Særlige risiciCenter for Døves indtægter består primærtaf salg af tjenesteydelser inden for detsociale område til kommuner samt leveringaf lovgivningsbestemte ydelser til andremyndigheder.Løn og ansættelsesforhold vedrørende ansatteaftales på Center for Døves vegne af KommunernesLandsforening for hovedparten af deansatte. Dette indebærer, at der nødvendigvisikke er sammenhæng mellem lønstigninger ogindtægter.Center for Døves væsentligste egne driftsrisici er:• At sikre en fortsat balance mellem udbudaf institutionspladser og efterspørgsel efterpladserne.• At sikre en fortsat balance mellem antalansatte tolke og salget af tolketimer.• Samt løbende at opretholde en forsvarligbalance mellem indtægter og udgifter,hvoraf den største del udgør løn.VidensressourcerCenter for Døve har i 2009 haft 496 årsværk,hvilket er en for øgelse på 4,6 % i forhold til2008, hvor der var 474 årsværk. I 2007 var der472 årsværk.Den gennemsnitlige anciennietet har udvikletsig som følgende:- Gns. Anciennitet 2007; 5 år 1 måned- Gns. Anciennitet 2008; 5 år 2 måneder- Gns. Anciennitet 2009; 5 år 8 månederSygefraværet her udviklet sig som følgende:- Gns. Sygefravær 2007; 5,37%- Gns. Sygefravær 2008; 5,10%- Gns. Sygefravær 2009; 5,27%18


Kompetencecenteret har afholdt i alt 17 ugemodulers medarbejderuddannelse i tegnsprog og tougemoduler introduktion til CfD og døve. Der har i alt deltaget 252 medarbejdere i et ugeskursus,og det gennemsnitlige deltagerantal har været 13 medarbejdere pr. kursus.Desuden har CfD arrangeret flere temadage med eksterne foredragsholdere i løbet af 2009. Dissetemadage har været meget velbesøgte af medarbejdere fra alle områder af Center for Døve.Den eksterne kompetenceudvikling har udviklet sig som følgende:ekstern komtenceudviklingÅr beløb årsværk Gns. pr. åv2007 1.133.515 472 2.4022008 1.858.265 474 3.9202009 2.030.225 496 4.093MiljøforholdCenter for Døve er tilsluttet en energiledelsesordning hos Force Technology, der fører løbendekontrol med forbrug og senest har udarbejdet ELO-rapporter i 2005 med besparelser for øje. I 2009er varmeanlægget på Egebækhus udskiftet, og der arbejdes med planer om udskiftning af anlæggeti Gladsaxe.For el, vand og varme kan forbrugsudviklingen beskrives således for egne ejendomme se figur 9.Begivenheder efter regnskabsårets afslutningDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.Forventet udviklingBestyrelsen godkendte i september 2009 budget og udviklingsplan for 2010-2013. Budgettet opererermed driftsmæssige overskud i hele perioden og et højt investeringsniveau til bygningsmæssigrenovering og udbygning.Bestyrelsen godkendte i september 2009budget og udviklingsplan for 2010-2013.Budgettet opererer med driftsmæssigeoverskud i hele perioden og et højtinvesteringsniveau til bygningsmæssigrenovering og udbygning.20


Figur 9. Varmem 3200.000180.000160.000140.000200720082009120.000100.00080.00060.00040.00020.0000NyborgEgebækhusDøvblindehusetGladsaxeFigur 9. vandm 312.00010.0008.0006.0002007200820094.0002.0000NyborgEgebækhusDøvblindehusetGladsaxeFigur 9. elKWh700.000600.000500.000400.000200720082009300.000200.000100.0000NyborgEgebækhusDøvblindehusetGladsaxe21


Anvendt regnskabspraksisÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser forregnskabsklasse C (stor). I enkelte tilfælde,der kan tilskrives CfD’s særlige forhold somprimært offentlig finansieret virksomhed, erregnskabsaflæggelsen modificeret i henholdtil Velfærdsministeriets regelsæt. Der vil i dissetilfælde blive redegjort for afvigelser.Center for Døve har i henhold til årsregnskabslovens§ 112, stk. 1 undladt at udarbejdekoncernregnskab.Generelt om indregning og målingAktiver indregnes i balancen, når det som følgeaf en tidligere begivenhed er sandsynligt, atfremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabetsom følge af en tidligere begivenhedhar en retlig eller faktisk forpligtelse, og det ersandsynligt, at fremtidige økonomiske fordelevil fragå Center for Døve, og forpligtelsensværdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver ogforpligtelser til kostpris. Måling efter førsteindregning sker som beskrevet for hver enkeltregnskabspost nedenfor. I forbindelse medopstilling af primobalancen pr. 1. januar 2007er CfD’s ejendomme, som ikke tidligere eroptaget i regnskaber, indregnet til offentligejendomsvurdering for 2006, da den historiskekostpris ikke kan opgøres.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigeligerisici og tab, der fremkommer indenårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfterforhold, der eksisterede på balancedagen.I resultatopgørelsen indregnes indtægter itakt med, at de indtjenes, mens omkostningerindregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes vedførste indregning til transaktionsdagens kurs.Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andremonetære poster i fremmed valuta, som ikkeer afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagensvalutakurs. Valutakursdifferencer,der opstår mellem transaktionsdagens kursog kursen på henholdsvis betalingsdagen ogbalancedagen, indregnes i resultatopgørelsensom finansielle poster. Materielle og immaterielleanlægsaktiver, varebeholdninger og andreikke-monetære aktiver, der er købt i fremmedvaluta, omregnes til historiske kurser.ResultatopgørelsenNettoomsætningNettoomsætning ved salg af tjenesteydelserog varer indregnes i resultatopgørelsen, nårlevering og risikoovergang til køber har fundetsted. Nettoomsætning indregnes eksklusivmoms, afgifter og rabatter i forbindelse medsalget og måles til dagsværdien af det fastsattevederlag.Eksterne omkostningerEksterne omkostninger omfatter omkostningeri forbindelse med Center for Døves hovedaktiviteter,herunder gevinster og tab ved salgaf materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l.Desuden omfatter omkostningerne køb af varerog tjenesteydelser, administration, lokaler,tab på debitorer mv.PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger omfatter løn samtsociale omkostninger, pensioner mv. til Centerfor Døves personale.Finansielle posterFinansielle poster omfatter renteindtægter ogrenteomkostninger, rentedelen af finansielleleasingydelser, realiserede og urealiseredekursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.Endvidere gældsforpligtelser og22


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser forregnskabsklasse Ctransaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillægog amortiseringsfradrag vedrørendeprioritetsgæld mv.Ekstraordinære posterEkstraordinære poster omfatter indtægter ogomkostninger, der hidrører fra begivenheder,som ikke hører under selskabets ordinæredrift, og som derfor ikke forventes at væretilbagevendende.SkatCenter for Døve er en erhvervsdrivende fond,men er untaget fra fondsbeskatningsloven oger således skattepligtig efter selskabsskattelovens§ 1, stk. 1, nr. 6, og har således fradragsretfor almennyttige uddelinger og hensættelser.I den forbindelse er henlæggelse af overskudtil egenkapitalen sidestillet med hensættelsesadgangen.Fonden er endvidere undtaget fraselvangivelsespligt, idet fondens formål måanses for udelukkende almennyttigt.BalancenImmaterielle anlægsaktiverLøbende udviklingsomkostninger af it-systemeraktiveres ikke, men udgiftsføres.Materielle anlægsaktiverGrunde og bygninger, teknik og inventar samtandre anlægsaktiver måles til kostpris medfradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Undtaget herfra er grunde og bygningererhvervet før 01.01.2007, som er målt til ejendomsvurdering for 2006, da den historiskekostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke pågrunde.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostningerdirekte tilknyttet anskaffelsen ogomkostninger til klargøring af aktivet indtil dettidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive tageti brug. For egenfremstillede aktiver omfatterkostprisen direkte og indirekte omkostningertil materialer, komponenter, underleverandørerog lønninger. For finansielt leasedeaktiver udgør kostprisen den laveste værdi afdagsværdien af aktivet og nutidsværdien af defremtidige leasingydelser.Renteomkostninger på lån til finansiering affremstilling af materielle anlægsaktiver indregnesi kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden.Alle øvrige finansieringsomkostningerindregnes i resultatopgørelsen.Afskrivningsgrundlaget er kostpris medfradrag af forventet restværdi efter afsluttetbrugstid. Der foretages lineære afskrivningerbaseret på følgende vurdering af aktivernesforventede brugstider:BygningerBygningsinstallationerTekniske anlægAndre anlæg, driftsmaterielog inventar40 år15 år3-5 år3-10 årMaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,såfremt denne er lavere endden regnskabsmæssige værdi.Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielleanlægsaktiver opgøres som forskellenmellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostningerog den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste ellertab indregnes i resultatopgørelsen, som enkorrektion til af- og nedskrivninger eller underandre driftsindtægter, i det omfang salgsprisenoverstiger den oprindelige kostpris.I regnskab 2009 er der optaget kr. 1,4 mio.som anlæg under opførsel. Beløbet vedrørergangarealer i forbindelse med ombygningtil almene boliger i Gladsaxe samt bygningaf servicefaciliteter til vaskeriets personale iGladsaxe.23


TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris,der sædvanligvis svarer til nominel værdi, medfradrag af nedskrivninger til imødegåelse afforventede tab.PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet underaktiver omfatter afholdte omkostninger, dervedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningspostermåles til kostpris.Andre værdipapirer ogkapitalandeleVærdipapirer indregnet under omsætningsaktiveromfatter børsnoterede obligationerog kapitalandele, der måles til dagsværdi(børskurs) på balancedagen.PrioritetsgældPrioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelsetil kostpris, svarende til det modtagneprovenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.Efterfølgende måles prioritetsgældtil amortiseret kostpris. Dette betyder, atforskellen mellem provenuet ved lånoptagelsenog den nominelle værdi, der skal tilbagebetales,indregnes i resultatopgørelsen overlåneperioden som en finansiel omkostning vedanvendelse af den effektive rentes metode.Andre finansielle forpligtelserAndre finansielle forpligtelser måles til amortiseretkostpris, der sædvanligvis svarer tilnominel værdi.PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet underforpligtelser omfatter modtagne indtægtertil resultatføring i efterfølgende regnskabsår.Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.PengestrømsopgørelsenPengestrømsopgørelsen præsenteres efterden indirekte metode og viser pengestrømmevedrørende drift, investeringer og finansieringsamt selskabets likvider ved årets begyndelseog slutning.Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteteropgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændringer i driftskapital,investeringsforhold og finansieringsforhold.Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteteromfatter betalinger i forbindelse medkøb og salg af virksomheder, aktiviteter ogfinansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling,forbedring og salg mv. af immaterielle ogmaterielle anlægsaktiver, herunder anskaffelseaf finansielt leasede aktiver.Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteteromfatter ændringer i størrelse, eller af låneller afdrag på rentebærende gæld.Likvider omfatter likvide beholdninger ogkortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko,med fradrag af kortfristet bankgæld.Hoved- og nøgletalNøgletal er defineret som følgende:Overskudsgrad =Likviditetsgrad =Soliditetsgrad =Egenkapitalens =forrentningSegmentoplysningerDer gives oplysninger på segmenter, derom fatter en opdeling af CfD’s aktiviteter iInstitutionsdrift, Tolkeservice, Konsulentservice,Støttecentre og bofællesskaber samtØvrige aktiviteter. Segmentoplysningernefølger Center for Døves regnskabspraksis oginterne økonomistyring.Ved afgivelsen af segmentoplysninger er derforetaget en række fordelinger af interne omkostningertil de respektive segmenter.Årets resultat før fin. poster x 100OmsætningOmsætningsaktiver x 100Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelseEgenkapital x 100Samlede aktiverÅrets resultat x 100Gennemsnitlig egenkapital24


Der gives oplysninger på segmenter,der omfatter en opdeling af CfD’saktiviteter i Institutionsdrift, Tolkeservice,Konsulentservice, Støttecentre ogbofællesskaber samt Øvrige aktiviteter.Segmentoplysningerne følger Centerfor Døves regnskabspraksis og interneøkonomistyring.25


Resultatopgørelse 2009Note 2009 2008(kr.)(t. kr.)Nettoomsætning 1 267.766.409 260.223Eksterne omkostninger 2 69.600.733 73.451Personaleomkostninger 3 183.416.390 165.585Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver 4 3.213.286 3.080Driftsresultat 11.536.000 18.103Finansielle indtægter 5 486.203 1.284Finansielle omkostninger 6 58.759 71Årets resultat 11.963.444 19.316Forslag til resultatdisponeringOverført til næste år 11.963.444 19.31626


BalanceNote Ultimo 2009 Ultimo 2008(kr.)(t. kr.)Grunde og bygninger 7 96.355.883 96.112Anlæg under opførsel 7 1.422.249 2.764Tekniske anlæg 7 2.532.697 2.501Andet inventar 7 1.010.378 1.710Materielle anlægsaktiver 101.321.207 103.087Andre tilgodehavender 670.095 616Finansielle anlægsaktiver 670.095 616Anlægsaktiver 101.991.302 103.703Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.478.418 32.849Tilgodehavende Gladsaxe Kommune 2.021.900 7.800Andre tilgodehavender 3.296.383 6.013Tilgodehavender 31.796.701 46.662Likvide beholdninger 41.246.832 11.492Omsætningsaktiver i alt 73.043.533 58.154Aktiver i alt 175.034.835 161.857Egenkapital 8 134.184.998 122.222Kortfristede gældsforpligtelser 9 40.849.837 39.635Gældsforpligtelser i alt 40.849.837 39.635Passiver i alt 175.034.835 161.857Andre forpligtelser 10Pantsætninger og eventualforpligtelser 11Nærtstående parter 12Honorar til bestyrelsesvalgt revisor 1327


Pengestrømsopgørelse for 20092009 2008(kr.)(t. kr.)Driftens likviditetsvirkningÅrets resultat 11.963.444 19.316Regulering af pengestrømsforhold-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter 3.213.286 3.081-Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 0 0-Regulering egenkapital 5.401Driftskapitalændringer- Deposita -54.748 19- Tilgodehavender 14.865.525 -8.947- Kortfristet gæld 1.214.082 -19.780Pengestrømme fra driftsaktivitet 31.201.589 -910Betaling for anlægsaktiver -4.807.269 -3.217Modtaget fra salg af anlægsaktiver 3.360.520 0Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.446.749 -3.217Tilbagebetaling af gæld 0 0Optagelse af lån 0 0Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0Ændring likviditet 29.754.840 -4.127Likvider og finansielle omsætningsaktiverPr. 01.01.09 11.491.992 15.619Pr. 31.12.09 41.246.832 11.49228


NoterNote Ultimo 2009 Ultimo 2008(kr.)(t. kr.)1 IndtægterInstitutionsdrift 138.650.253 136.241Tolkeservice 57.357.302 55.415Konsulentservice 30.012.114 26.928Støttecentre m. m. 17.280.002 16.011Øvrige aktiviteter 24.466.738 25.628267.766.409 260.2232 Eksterne omkostningerInstitutionsdrift 25.890.289 29.132Tolkeservice 7.593.247 9.142Konsulentservice 5.587.295 4.907Støttecentre m. m. 1.288.290 1.414Øvrige aktiviteter 29.241.612 28.85669.600.733 73.4513 PersonaleomkostningerInstitutionsdrift 85.699.127 79.915Tolkeservice 41.358.744 35.358Konsulentservice 18.771.033 17.324Støttecentre m. m. 14.620.679 13.112Øvrige aktiviteter 22.966.807 19.876183.416.390 165.585fordeling personaleomkostningerLøn og gager personale 160.315.947 145.118Løn og gager brugere 1.772.128 1.786Pensionsomkostninger 20.013.593 17.486Andre sociale omkostninger 1.314.722 1.195183.416.390 165.585Heraf samlet til bestyrelse 13.302 4Heraf samlet til chefgruppe 4.288.667 4.077antal årsværk 496 47429


NoterNote Ultimo 2009 Ultimo 2008(kr.)(t. kr.)4 Af- og nedskrivningerGrunde og bygninger 1.870.095 1.819Tekniske anlæg 643.067 562Andet inventar 700.124 7003.213.286 3.0815 Finansielle indtægterAndre finansielle indtægter 486.203 1.284486.203 1.2846 Finansielle udgifterAndre finansielle udgifter 58.759 7258.759 72.7597 Materielle anlægsaktiver – anlægsoversigttekniske Grunde og Anlæg under Anlæganlæg bygninger opførsel i altKostpris 01.01.09 3.331.419 99.750.000 2.764.042 108.941.519Tilgang i årets løb 673.858 2.711.162 1.422.249 4.807.269Afgang i årets løb 0 596.478 2.764.042 3.360.520kostpris 31.12.09 4.005.277 101.864.684 1.422.249 110.388.268Af- og nedskrivninger 01.01.09 829.513 3.638.706 0 5.853.775Årets afskrivninger 643.067 1.870.095 0 3.213.286Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 0af- og nedskrivninger 31.12.09 1.472.580 5.508.801 0 9.067.061regnskabsmæssig værdi 31.12.09 2.532.697 96.355.883 1.422.249 101.321.207Regnskabsmæssig værdi af ejendomme 96.355.883Offentlig ejendomsvurdering 2008 116.050.00030


NoterNote8 Egenkapitalinst. drift DK ordning Øvrige i altEgenkapital pr. 01-01-09 jvf. regnskab 2008 1.345.803 431.580 120.444.171 122.221.554Årets resultat -1.182.340 275.615 12.870.169 11.963.444egenkapital pr. 31-12-09 163.463 707.195 133.314.340 134.184.998Ultimo 2009 Ultimo 2008(kr.)(t. kr.)9 Kortfristet gæld 31-12-09Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser 7.170.231 10.445Skyldige personaleomkostninger 27.715.390 24.526Periodeafgrænsninger 5.964.216 4.66440.849.837 39.63510 Andre forpligtelserkontraktretslige forpligtigelser9 Lejemål med senest udløb 01.01.2011 (mio.kr.) 1,1911 Pantsætninger og eventualforpligtelserpant i ejendommePantebreve overført til Gladsaxe Kommuneifm. strukturreformen 26.002.946Bortkomne pantebreve 10.396.992langfristede gældsforpligtigelser 36.399.938Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12.09 96.355.883Pantene er rente- og afdragsfri og forfalder ved CfDs ophør eller ved ophør af driftsoverenskomstmed Gladsaxe Kommune.Bortkomne pantebreve søges mortificeret31


NoterNote12 Nærtstående parterCenter for Døve anser Gladsaxe Kommune som nærtsstående part, da kommunen qua driftsoverenskomstskal godkende centerets budgetter og takster samt føre tilsyn med væsentligeaktivitetsområder.Center for Døve har i 2009 haft transaktioner med Gladsaxe Kommune på almindelige vilkår,som led i centerets drift på baggrund af driftsoverenskomst.13 Honorar til bestyrelsesvalgt revisorHonorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:Revision 200.000Andre ydelser end revision 40.000i alt 240.00032


Specifikation regnskab 2009Videnscenteret for Døvblindblevnebudget Forbrug %1201 Faste offentlige tilskud -2.300.000 -2.300.000 1001898 Øvrige indtægter 0 14.544 0Eksterne indtægter -2.300.000 -2.285.456 992101 Løn ledelse og adm. 764.567 765.338 1002102 Løn fagligt personale 398.523 534.062 1342149 Lønreguleringer 0 -73.995 02601 Lønrefusioner 0 -45.709 02602 Barselsfond 2.300 1.384 60Lønomkostninger 1.165.390 1.181.081 1013103 Konsulent edb 20.000 0 03105 Køb af tolkeydelser 20.000 15.613 783106 Supervision 0 16.900 03148 Øvrige tjenesteydelser 200.000 219.226 1103152 Informationsmaterialer 270.000 267.771 993160 Porto og Fragt 100.000 118.594 1193201 Tlf. abb./samtale/service 7.000 1.336 193202 Datatransmissionsomk. 6.000 6.517 1093203 Serviceaft./licenser/data 10.000 4.607 463248 Øvrig tele- og dataservice 20.000 900 53302 Varme 8.000 10.786 1353303 El 5.000 10.398 2083304 Vand 4.000 5.871 1473321 Ejendomsskatter 500 0 03322 Ejd. forsikring m.v. 0 1.993 03323 Renovation 0 632 03331 Service- og abonnementaftaler 1.000 0 03332 Rengøring/vask 20.000 24.124 121...fortsættes33


Specifikation regnskab 2009Videnscenteret for Døvblindblevne...fortsatbudget Forbrug %3401 Personaleforsikringer 0 3.881 03402 Kompetenceudvikling/kurser 50.000 500 13411 Tjenesterejser personale 100.000 102.764 1033421 Personalearrangementer 3.000 0 03448 Øvrige personaleudgifter 0 25.081 03451 Mødeomk. 30.000 26.666 893452 Repræsentationsomk. 0 779 03471 Kontingenter foreninger 0 750 03481 Abonnementer blade/aviser 2.000 1.563 783701 Kontorartikler 15.000 8.831 593711 Inventar og udstyr 0 5.629 03716 Edb udstyr 0 8.921 03717 Service/rep. af kontorudstyr 27.000 0 03721 Rengøringsartikler 150 0 03798 Øvrige anskaffelser 3.247 1.028 32Eksterne driftsomkostninger 921.897 891.662 975001 Intern husleje 76.125 76.125 1005251 Administration og IT 106.041 106.041 1005253 Centrale puljer 30.547 30.547 100Interne omkostninger 212.713 212.713 100Driftsresultat 0 0 034


SegmentopdelingResultat af segmenterekst. Indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatInstitutionsdrift2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.2102008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.5922009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.340Tolkeservice2007 56.514.789 40.988.698 13.605.483 1.920.6082008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.9012009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.408Konsulentservice2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.2002008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.9002009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.736Støttecentre og bofællesskaber2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.2832008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.4002009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.371Øvrige aktiviteter2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.7372008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.2482009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.630Kapacitetsomkostninger2007 5.653.267 5.653.2672008 6.562.751 6.562.7512009 4.541.937 4.541.937I alt2007 250.926.845 34.421.476 161.831.959 106.932.057 16.584.3052008 260.223.452 42.026.742 165.585.897 118.560.305 18.103.9922009 267.766.409 41.484.510 183.416.390 114.298.529 11.536.00035


SegmentoplysningerInstitutionsdriftindtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatNyborg2007 17.144.475 10.335.738 6.887.889 -79.1522008 20.566.414 12.499.532 7.640.254 426.6282009 22.122.821 13.394.309 8.700.127 28.385Egebækhus2007 21.974.285 12.444.657 8.287.079 1.242.5492008 24.851.642 13.009.715 11.388.320 453.6072009 24.228.119 14.640.243 11.094.248 -1.506.372Døvblindehuset2007 13.213.022 7.618.594 5.181.598 412.8302008 14.327.421 9.186.913 5.673.877 -533.3692009 14.787.218 9.648.000 5.449.150 -309.932Unohuset2007 11.629.517 8.055.091 3.658.283 -83.8572008 12.917.042 8.989.339 4.161.388 -233.6852009 13.990.350 10.062.898 4.329.719 -402.267Oktobervej2007 27.070.900 15.317.441 11.268.158 485.3012008 31.515.053 17.182.307 14.237.454 95.2922009 30.697.508 18.042.660 11.299.765 1.355.083Vision 182007 3.661.973 3.565.262 933.098 -836.3872008 4.956.000 3.863.424 1.385.627 -293.0512009 6.047.560 4.210.744 2.062.551 -225.735Aktivitetscenteret2007 10.628.797 6.057.951 4.255.640 315.2062008 11.579.328 6.348.932 4.868.724 361.6722009 11.764.125 6.817.903 4.849.818 96.404...fortsættes36


...fortsat indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatDøves vaskeri2007 15.312.109 8.763.352 6.734.037 -185.2802008 15.528.005 8.834.316 6.896.191 -202.5022009 15.012.552 8.882.370 6.348.088 -217.906Institutionsdrift i alt2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.2102008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.5922009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.34037


SegmentoplysningerTolkeserviceindtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatTolke Kbh.2007 23.569.443 17.239.632 3.966.777 2.363.0342008 24.719.290 15.445.712 5.466.366 3.807.2122009 27.984.491 19.734.416 5.360.984 2.889.091Tolke Odense2007 8.598.322 5.692.985 1.360.991 1.544.3462008 8.573.791 4.756.101 1.859.288 1.958.4022009 6.753.040 4.630.915 1.569.469 552.656Tolke Fredericia2007 10.943.954 7.230.177 1.936.797 1.776.9802008 10.382.742 6.325.190 2.516.094 1.541.4582009 10.969.281 7.281.177 2.761.567 926.537Tolke Århus2007 9.934.154 7.925.266 2.099.886 -90.9982008 8.367.444 5.587.265 2.411.446 368.7332009 8.087.674 5.789.461 2.092.035 206.178Tolke Aalborg2007 3.461.010 2.574.912 889.990 -3.8922008 3.371.323 2.427.320 789.863 154.1402009 3.562.816 3.202.948 787.909 -428.041Tolke Fælles2007 7.906 325.726 3.351.042 -3.668.8622008 3.170.366 815.736 4.293.674 -1.939.0442009 2.142.987 719.827 1.531.173 -108.013Tolkeområdet i alt2007 56.514.789 0 40.988.698 13.605.483 1.920.6082008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.9012009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.40838


SegmentoplysningerKonsulenterindtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatDøvekonsulenterne2007 11.367.228 7.659.038 3.650.278 57.9122008 11.724.766 7.114.350 4.236.748 373.6682009 12.169.638 7.506.605 4.387.418 275.615Familiekonsulenterne2007 4.718.686 2.864.416 1.325.205 529.0652008 5.385.104 3.723.888 1.579.143 82.0732009 6.752.070 4.176.779 1.927.666 647.625Døvblindekonsulenterne2007 7.812.484 4.263.082 2.213.179 1.336.2232008 8.578.699 5.617.649 2.513.891 447.1592009 9.898.024 6.335.354 2.725.174 837.496Ældrevejledningen2007 514.516 405.074 109.442 02008 564.769 445.817 118.952 02009 714.576 522.620 191.956 0Beskæftigelsesprojekt Døvblindblevne2007 490.044 316.924 173.120 02008 674.869 422.972 251.897 02009 477.806 229.675 248.131 0Konsulenter i alt2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.2002008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.9002009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.73639


SegmentoplysningerStøttecentre og Øvrige aktiviteterindtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatStøttecentreGreve2007 6.412.413 4.453.038 1.465.287 494.0882008 6.325.953 5.074.737 1.611.219 -360.0032009 6.109.912 4.738.262 1.452.041 -80.391Columbus2007 6.374.006 4.377.107 1.333.704 663.1952008 5.838.099 4.407.194 1.671.302 -240.3972009 6.616.529 5.602.905 1.441.604 -427.980Nyborg2007 3.667.563 3.447.501 220.062 02008 3.847.178 3.630.714 216.464 02009 4.553.561 4.279.512 274.049 0Støttecentre i alt2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.2832008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.4002009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.371Øvrige aktiviteterDet Sociale Tolkeprojekt2007 21.924.463 1.584.966 20.339.497 02008 16.177.407 1.563.536 14.613.871 02009 17.181.828 1.768.800 15.413.028 0Videnscenteret for Døvblindblevne2007 2.210.000 1.171.721 1.038.279 02008 2.316.538 1.309.967 1.006.571 02009 2.285.456 1.181.081 1.104.375 0...fortsættes40


Øvrige aktiviteter...fortsat indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatKompetencecenter2007 1.392.632 2.840.124 2.192.744 871.138 1.168.8742008 1.453.290 4.392.235 3.458.043 1.082.722 1.304.7602009 929.459 4.574.528 3.755.045 1.264.551 484.391Tegnsprogsuddannelsen2007 73.500 715.692 252.085 241.262 295.8452008 44.000 870.376 430.393 342.990 140.9932009 129.500 1.145.937 805.456 425.647 44.334Forældrevejledningen2007 2.059.365 1.666.797 392.568 02008 2.137.923 1.668.976 468.947 02009 2.137.527 1.566.555 570.972 0Ejendomsservice2007 1.539.482 2.052.350 2.449.745 1.098.429 43.6582008 821.741 2.179.687 1.872.846 1.149.127 -20.5452009 156.250 2.198.901 1.284.091 1.000.158 70.902Kantine2007 1.058.490 1.362.787 1.755.103 1.444.761 -778.5872008 1.267.379 1.617.967 1.552.735 1.328.591 4.0202009 1.352.476 1.605.160 1.657.444 1.416.906 -116.714Øvrig ejendomsdrift2007 5.315.285 3.714.656 1.600.6292008 59.369 5.248.363 4.643.955 663.7772009 129.611 5.101.857 5.996.366 -764.898...fortsættes41


Øvrige aktiviteter...fortsatindtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. ResultatFælles ledelse m. m. PSO og konsulenter2007 850.324 2.400.380 2.025.972 1.222.352 2.3802008 80.000 3.236.250 1.573.026 918.136 825.0882009 4.997.030 1.876.867 638.846 2.481.317Administration og IT2007 135.783 10.153.286 5.770.066 5.024.403 -505.4002008 52.473 10.517.887 6.581.705 5.941.556 -1.952.9012009 164.631 10.839.643 6.841.145 4.846.178 -683.049Centrale puljer2007 1.175.999 3.928.305 2.029.796 243.170 2.831.3382008 1.218.400 4.230.860 -134.453 1.275.657 4.308.0562009 4.336.530 2.230.323 736.860 1.369.347Øvrige aktiviteter i alt2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.7372008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.2482009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.63042


Center for DøveGeneratorvej 2 A2730 HerlevTlf. 4439 1100Fax 4439 1124cfd@cfd.dkwww.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines