En dag om kompetencer - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net
  • No tags were found...

En dag om kompetencer - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

Kompetence●●Et managementord der „nedstammer fra en specifikvirksomhedsøkonomisk tænkning, kaldet HumanRessource Management“ (Carlsen 2005: 29)The term "core competencies" was first coined in a1990 article titled "The Core Competence of theCorporation" by C.K. Prahalad and Gary Hamel in aseries of Harvard Business Review articles.


Kompetencebegrebets historie●”It is consequently futile to set up even the ulteriordevelopment of faculties of observation, memory, etc.,unless we have first determined what sort of subjectmatter we wish the pupil to become expert in observingand recalling and for what purpose. And it is onlyrepeating in another form what has already been said, todeclare that the criterion here must be social. We wantthe person to note and recall and judge those thingswhich make him an effective competent member of thegroup in which he is associated with others.” Dewey(1916): Democracy and Education


Kompetence i DK●●Handlingkompetence, Hans JørgenKristensen (1983; 1987)Handlekompetence, Karsten Schnack ogBjarne Bruun Jensen (1993)● Kompetence, Per Schultz Jørgensen (1999;2005)●Faglig kompetence, Mogens Niss (1999; m.fl.2002)● Kompetence, Hans Siggaard Jensen (2005)


En tendens●Nye refleksioner over hvad eleverne skal lære– Assessment and teaching of 21st CenturySkills– Partnership for 21st Century Skills– Description and Selection of KeyCompetencies (DeSeCo)– International Information and ComputerLiteracy Study– Osv.


Partnership for 21st Century Skillswww.p21.org


Interdisciplinære temaer●”weaving 21st century interdisciplinary themesinto core subjects”– Global awareness– Financial, economic, business andentrepreneurial literacy– Civic literacy– Health literacy– Environmental literacy


Assessment and teaching of 21 stCentury Skills


http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf


Målet er dannelse?!●●”Oplysning er menneskets udtræden af en selvforskyldtumyndighed. Umyndighed er manglende evne til at brugesin forstand uden andres ledelse” (Kant)”Almendannelse er i denne henseende ensbetydendemed at få en historisk formidlet bevidsthed om centraleproblemstillinger i samtiden og – så vidt det erforudsigeligt – i fremtiden at opnå den indsigt, at alle ermedansvarlige for sådanne problemstillinger, og at opnåen beredvillighed til at medvirke til disse problemersløsning” (Klafki 2001, p. 74)– Selvbestemmelsesevne– Medbestemmelsesevne– Solidaritetsevne


Målet er deltagelse?●[Progressive samfund] tilstræber at forme deunges erfaringer således, at disse ikke skalreproducere de gældende vaner, men skabebedre vaner, så det fremtidige voksnesamfund er en forbedring der skyldes demselv (Dewey 1916).


Traditionel curriculumudvikling:Fra formål til fag●Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give elevernekundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videreuddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør demfortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse forandre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse formenneskets samspil med naturen og fremmer den enkelteelevs alsidige udvikling.●Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremmeelevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andreudtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturelidentitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne ogderes æstetiske, etiske og historiske forståelse.


Traditionel curriculumudvikling:Fra fag til trinmål●Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernesoplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformersom kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skalfremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske oghistoriske forståelse.●Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sigkundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at– læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse– beherske forskellige læseteknikker– afpasse læsemåde efter formål, genre og medie– fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftligform


Udfordringer●Målet med skolen?– Dannelse●Målet med de enkelte fag?– Hvad er forbindelsen?●Trinmål– Hvorfor?– I hvilket omfang?


Et alternativ●Det mest relevante spørgsmål en elev kanstille:– ”Hvad skal vi bruge det til?”●Et gyldigt svar:– ”Du kan kan bruge det, når du skal...”●Derfor:– Lad os tage udgangspunkt i de situationereleverne står i og kommer til at stå i


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Formål●[...] derfor må uddannelsesinstitutionerne og depædagogiske bestræbelser, der foregår der, åbne sigover for den virkelighed de lærende er en del af uden forskolen, åbne sig over for deres allerede eksisterendeeller mulige erfaringer og kontroverser.Uddannelsesinstitutionerne og de pædagogiskebestræbelser må bevidst og målrettet – gennem grundigeundersøgelser, projekter og praktiske forløb – opsøgedenne virkelighed og sætte det, man har erfaret, tildiskussion inden for skolens rammer– (Klafki 2001, p. 84).


Formål og mål●●Hvad vil vi med vores samfund ogHvordan vil vi opdrage de opvoksendegenerationer til at deltage i dette samfund


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


The missing link: Konkretiseringgennem situering●●Menneskets liv foregår i en sekvens af stadigt skiftende situationerSituationer udgøres for os af– et eller flere geografiske rum evt. forbundet af teknologier og medier,– en konstellation af primære (materielle) artefakter og menneskeligedeltagere som står i– komplekse historisk determinerede relationer til hinanden, og som– rammes ind af sekundære (konceptuelle, sociale) artefakter●regler, forventninger, typiske processer for handling og begivenheder– mentale modeller af situationen●Situationer er determineret af tidligere og forventede senere situationerog af den samfundsmæssige og materielle kontekst.


Prototypiske situationer●●●●The world consists of a virtually infinite number ofdiscriminably different stimuli. One of the most basicfunctions of all organisms is the cutting up of theenvironment into classifications by which non-identicalstimuli can be treated as equivalent (Rosch et al.)En prototypisk situation er– en abstraktion som har konkret eksistens for osnår vi skal håndtere udfordringer i stadigt nyesituationer.Recurrent situations, typified rethorical action (Miller)Et analytisk begreb: En prototypisk situation er engrundtype-situation


Situationsanalyse●●Mål: udvælge og afgrænse prototypiskesituationer– sociologisk og almendidaktisk analyseTre delanalyser– a) udpegning af typiske identiteter,– b) udpegning af prototypiske situationerdisse identiteter deltager i og– c) udpegning af udfordringer i disseprototypiske situationer.


Fire domæner


Fem identiteter●●●●●BorgerArbejderPersonÆstetikerForbruger


Fremlæggelse af årsregnskab●●●Resultaterne fra en lang række megetforskelligartede beregninger samles og gøres op påen overskuelig mådeVærdier af aktiver og passiver fastsættes– nuværende værdi omregnes og beregnes påbaggrund af overslag og sammenligningermed andre materielle og ikke-materielleværdierUdviklinger i virksomheden beregnes og omsættes tilprocentvise frem- og tilbagegange osv.


Regnskabet fremlægges – ogtolkes...●”Danske Bank har sammen med 89 andrebanker fra EU-lande deltaget i stresstest påforanledning af EBA (European BankingAuthority). Her kom Danske Bank ind på ensjetteplads, og det bekræfter koncernensfinansielle styrke.”


Privatbudget●●Hovedbrud: Hvad er der råd til?Eller regneark med årets forventede forbrug– Hvad hvis vi køber X?– Forbruger vi for meget?●Hvad for et liv kan vi leve hvis vi køber en bil?Et hus? En ferie?


DREAM●●”DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) eren dynamisk anvendt generel ligevægtsmodel medoverlappende generationer af husholdninger, dertilrettelægger deres adfærd i overensstemmelse medrationelle forventninger””Husholdningerne antages at planlægge deres forbrug,arbejdsudbud og opsparing med henblik på at opnå et såhøjt forbrug som muligt, givet en afvejning af værdien affritid og ønsket om at videregive arv til egne børn. Mansiger således, at husholdningerne tager hele deresfremtidige livscyklus i betragtning i deres økonomiskeadfærd”


Diskussion af DREAM●●●Er mennesker rationelle?Er krise en anomali?– professor i økonomi Jesper Jespersen: når derer arbejdskraft til rådighed, så eksisterer derogså arbejdspladser til dem (hvis de vil tagejobbene). Arbejdsløshed er således udtrykfor uvilje til at arbejde – eller en midlertidiganomali.Er meningen og målet VÆKST?


Summe●●Flere prototypiske situationer– Udpeg prototypiske situationer (som I forventerkan have relevans for jeres fag) for en ellerflere identiteter i et eller flere domæner:●Forbruger, Borger, Arbejder, Æstetiker, PersonHvad kendetegner disse situationer?– Hvilke udfordringer er der i disse?


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Udmøntning●●Hvilke af de identificerede prototypiskesituationer er vigtige for de opvoksendesamfundsborgere at kunne deltage i?Sociologiske og almendidaktiske argumenter,politiske beslutninger


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Kompetenceanalyse oglæreplansdesign●●Fagdidaktiske analyser: Hvordan kan fagenebidrage med at udvikle kompetencer somsætter eleverne i stand til at håndtereudfordringer i udpegede prototypiskesituationer?To faser:– Udpegning af artefakter af primær, sekundærog tertiær art der skal kunne håndteres for atdeltage kompetent i en prototypisk situation.– Med hvilke metoder og med hvilken viden kande enkelte fag og fagområder bidrage.


Fremlæggelse af regnskab●●●Matematik: Samarbejde om modellering,systematik, regning. Statistik.Økonomi/samfundsvidenskab: Viden omkravene til regnskabspraksis, skat.Dansk: Selvfremstilling. Fortælling. Genrer.


Privatbudget●●●Matematik: Regneark, modellering. Renter.Dansk/Religion/Filosofi: Livets mening...!Økonomi/samfundsfag: Løn og lån. Skat.Investering.


DREAM●●●Matematik/Økonomi/Samfundsfag: Økonomiskmodellering, politiske grundsyn og relationentil økonomisk teoriFilosofi/dansk/psykologi: Hvad er etmenneske? Rationalitet, begær. Evne til atoverskue konsekvenser af handlingerHistorie: Hvilke økonomiske kriser har derværet tidligere i historien?


Summe●I forhold til jeres tidligere samtale– Udpeg af artefakter af primær, sekundær ogtertiær art der skal kunne håndteres for atdeltage kompetent i den prototypiskesituation.– Med hvilke metoder og med hvilken viden kande enkelte fag og fagområder bidrage?


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Didaktisk design●Udgangspunkt i de prototypiske situationer someleverne skal udvikle kompetencer til at deltage i– a) udpegning af hvordan aktiviteter i dissesituationer kan lede til udvikling afkompetencer,– b) udpegning af hvilke artefakter der kan indgåi håndteringen af udfordringer i situationerneog– c) udpegning af hvordan faglige tilgange,metoder og viden kan bidrage til håndteringaf artefakter i disse situationer


En situation●●Diskussion af klima-problemetForudsætning:– Eleverne skal vide noget om klima– Eleverne skal have kendskab til positionerne idiskussionen●Mål:– Eleverne skal blive mere nuancerede i deresholdning til klimaspørgsmålet– Eleverne skal udvikle deres kompetence tilansigtsløs kommunikation


Ide●●●Flere klasser arbejder sammen via webbenom at komme til klarhed over et emne, foreslåregler for eller ideer til fornyet praksis ogfremlægge det for relevante personer.Alle elever har profiler – og derigennemidentitet i det virtuelle rum – og adgang tilsocial kommunikationEleverne mødes som afslutning på projektet tilen paneldebat


Faglige muligheder●●●NaturfaglighedTværfaglighed.– Faglig læsningGenreskrivning– læserbrev, argumenterende tekster●Samarbejde om skrivning af policy paper– Responsgivning, korrekturlæsning●Skriftlig selvfremstilling


Kompetenceorienteret undervisning●Undervisningen har fokus på– at eleverne skal udvikle kompetencer så dekan håndtere udfordringer i situationer ideres nutid og fremtid.– Ikke at de skal kende fagets fortid.●Undervisningen er derfor mere initierende,understøttende, vejledende, udfordrende.


De 10 KOMPIS-budHvad kendetegner kompetenceorienteret undervisning?• Projektorienteret – ikkefacitorienteret• Et fagligt(projekt-)fællesskab• Produkt med modtager• Lærer planlægger eftermål og produkt (SMTTE)• Tillid til eleverne• Elevaktivitet og -ejerskab –motivation der kommerindefra• Autentisklærer-/elevkommunikation (vejlederrolle)• Åbne opgaver: Lærerensætter rammer(deadlines, proceskrav,produktkrav, lærings- ogfaglighedskrav) ogeleverne fylder dem ud• Dialog- og undersøgendespørgsmålsorienteretundervisning• Lærer og elever reflektererover læringsmål ogkompetenceudvikling


Summe●I forhold til jeres prototypiske situationer – udtænkundervisningssituationer– a) diskuter hvordan aktiviteter i dissesituationer kan lede til udvikling afkompetencer,– b) diskuter hvilke artefakter der kan indgå ihåndteringen af udfordringer i situationerneog– c) diskuter hvordan faglige tilgange, metoderog viden kan bidrage til håndtering afartefakter i disse situationer


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Evaluering●●Hvor kompetent deltager eleverne i depraksisser undervisningen udgøres afFokus på tegn på udvikling


Tegn på udvikling●●●●Findes i elevernes delprodukterFindes i elevernes aktive deltagelseFindes i elevernes egne formuleringer afderes egen udviklingTest...?– Logbog, portefølje,kompetenceudviklingsskema– Er kontekstløse– Men sammenlignelige...


Opsummering:Faser i en prototypisk situationsorienteret curriculumlogik


Litteratur●Facing faceless faces : Exploring the Necessity of NewCompetencies E-mail and Web Communication. / Bundsgaard,Jeppe. 1. udg. New York : Hampton Press; Incorporated, 2012. s.55-73.●Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb /Jeppe Bundsgaard, Morten Misfelt og Vibeke Hetmar I: Viden omlæsning (forthcoming)●The missing link - Prototypiske situationer som didaktisk kategori :En homage til Svein Østerud. / Bundsgaard, Jeppe. I: DigitalKompetanse, Vol. 6, Nr. Special_issue, 02.12.2011, s. 295-308.●Hvad skal der ske i skolen? : Et bud på en prototypisksituationsorienteret curriculum-logik. / Bundsgaard, Jeppe ; Misfeldt,Morten ; Hetmar, Vibeke. I: Cursiv, Vol. 2011, Nr. 8, 2011.


Tak for nuwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines