Dagsorden - Greve Kommune

greve.dk

Dagsorden - Greve Kommune

Greve KommuneØkonomi- og Planudvalgetog Teknik- ogMiljøudvalgetDagsordenTirsdag den 24.01.06kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7Medlemmer:Hans Barlach (C)Bo Johansen (O)Jørgen Kristiansen (V)René Milo (V)Henrik Gliese Pedersen (B)Kai O. Svensson (F)Jakob Thune (A)Erling Ernstsen (V)Brian Hemmingsen (A)Preben Husted (A)Lars Kilhof (V)


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 1IndholdsfortegnelsePunkt Tekst SideØPU+TMU1. Nyt boligområde i Tune Nordøst – ret- ningslinjer forlokalplanforslag ....................................................................................2ØPU+TMU2. Modernisering af vejbelysning i forbindelse medkabellægning af luftledninger ...............................................................5


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 2Ikke til stede:Dagsorden der er offentlig tilgængeligØPU+TMU1. Nyt boligområde i Tune Nordøst – retningslinjerfor lokalplanforslageDoc sagsnummer: 51689By2/23.08.05, By17/22.11.05BaggrundUd fra Byrådets beslutning om forhandling om køb af jord (By2/23.08.05) og Byrådetsvedtagelse af nye rammebestemmelser for området i kommuneplanen(By17/22.11.05) har forvaltningen påbegyndt lokalplanarbejdet med nærmere undersøgelseraf arealet og udarbejdelse af plan for området. Det foreløbige planarbejdeforelægges som retningslinjer for lokalplanforslag.Forvaltningen holdt den 16. november 2005 formøde om lokalplanforslag medgrundejerforeningerne Fortuna og Lundebo samt indsigere til kommuneplanen.BeslutningsgrundlagPå det vedlagte bilag 1 ses nuværende forhold, som der skal tages højde for vedudbygningen. Bilag 2 viser principiel udstykningsplan med veje og stier. Planenindeholder 85 nye parcelhusgrunde på overvejende 1200 m 2 med gode mulighederfor opførelse af individuelle store parcelhuse. Det er intentionen at danne et attraktivtgrønt område med de store grunde, brede vejudlæg og friarealer. Der er tagethensyn til bibeholdelse af de fleste nuværende spildevandsledninger, og friarealerer placeret så boligerne får afstand til regnvandsbassinerne, der kan give lugtgener,til Tune Industriområde og til den ny Rendebjergvej. Den åbne del af Hederendenbibeholdes og den rørlagte del foreslås reetableret som åbent vandløb.Veje og stiforbindelser er udformet efter den mindre trafik i området med storegrunde. Man kan køre rundt i de enkelte delområder uden blinde boligveje. Stiforbindelserneer en kombination af almindelige stier og fortove langs boligveje samthavestier, der giver gode muligheder for gåture i området.Det nye boligområde foreslås sikret mod støj fra den nye Rendebjergvej ved enkombination af mindre nedgravning af vejen og en lav støjvold (der ikke tagerudsigten over markerne) samt anvendelse af støjdæmpende asfalt.


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 3Forvaltningen havde planlagt rundkørsel ved Rendebjergvejs tilslutning til Grevevej,idet rundkørslen samtidig kunne udgøre en trafikdæmpende indkørsel til byen.Der er imidlertid ikke plads til en rundkørsel i forhold til ejendommen syd for Grevevej.Tilslutningen kan ikke føres længere ind mod byen, da ejer vil bibeholdeindkørsel med allé til Lisegård, og den kan heller ikke føres længere ud på grund afhøjspændingsledninger. Der etableres i stedet lyskryds ved tilslutningen.Planen er udformet, så der kan byggemodnes og udstykkes i etaper (A1-A4 på bilag2). Anlæg af hele Rendebjergvejs forlængelse er dog forudsætning for påbegyndelseaf udstykning. Parcellerne i delområde A4 ligger inden for en tilladt støjzonepå 45 dB i henhold til Spæncoms miljøtilladelse. Disse parceller kan kun udstykkestil boligformål, hvis der opføres støjskærm. Alternativt kan udstykningenher afvente evt. flytning eller ændring af Spæncoms produktion.Nogle beboere i parcelhusområderne syd for, der ikke ønsker området bebygget,har alternativt foreslået, at der udlægges et grønt friareal i 20 m’s bredde langsderes grunde (35 parcelhuse har i dag udsigt over markerne). Dette imødekommesikke i planen. Der foreslås en byggelinje på de nye parcelhusgrunde langs sydskel,hvor der ikke må opføres bebyggelse i 10 m’s afstand fra skellet. Planen giver mulighedfor, at de nuværende parceller kan udvide med et mindre areal på det nyeområde, samtidig med at de nye parceller ikke bliver mindre end 1000 m 2 . Tunegårsvejlukkes, så der ikke kommer ny trafik gennem Fortunas område, men derbliver fortsat adgang til Kommunens regnvandsbassin fra Tunegårdsvej. Jævnførvedlagte referat fra formøde.Bilag 3 viser foreløbig plan for bebyggelse og beplantning. De viste byggefelterskal sikre udsigt for de bagved liggende parceller, og byggelinjerne mod vej skalmarkere vejforløbet.Forvaltningen har undersøgt området med anbefaling af, at der ikke udarbejdesmiljøvurdering, idet udbygningen ikke vurderes at medføre væsentlige ændringer imiljøet. Screeningen har været til høring hos Roskilde Amt og Greve Museum, derer enig i forvaltningens vurdering.Ifølge Miljøvurdering af Kommuneplan 2005-2017, side 15, vil Byrådet arbejde formere energirigtigt byggeri, nedsivning af regnvand fra tage, og at der ikke brugeskemiske stoffer, der kan true grundvandet. Der er ikke lovhjemmel til særlige kravom disse forhold i en lokalplan, men hvis kommunen køber arealet kan der tinglysesbestemmelser herom inden salg af parcelhusgrunde.TidsplanLokalplanforslag behandles på fælles ØPU og TMU den 16. februar 2006 og iByrådet den 28.februar 2006. Lokalplanen kan endeligt vedtages i Byrådet den 15.juni 2006.Øvrige forholdDet forudsættes, at den nuværende svineproduktion på Tunegård nedlægges. Detkan ikke sikres med lokalplanen og foreslås derfor tinglyst inden endelig vedtagelseaf planen.Seks parcelhusejere i området syd for har ca. 20 år gamle jordvarmeanlæg indenfor området (vist på Bilag 1). Et af anlæggene er stadig i brug,og der foreligger


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 4ingen aftaler om fjernelse af anlæggene. Jordvarmeanlæggene skal fjernes, indender udstykkes nye parcelhusgrunde her.Den del af ny Rendebjergvej, der ligger på Spæncoms areal, er ikke medtaget ilokalplanforslaget, da der er tinglyst deklaration om vejen. Der skal aftales nærmeremed ejeren og ejer af del af Lundevej om vejanlæg og overtagelse af vejene.BilagBilag 1: Plan med nuværende forhold,Bilag 2: Plan for udstykning, veje og stier,Bilag 3: Plan for bebyggelsesforholdReferat af formøde med grundejerforeninger og indsigere til kommuneplanHøringsbrev til Roskilde Amt om miljøvurderingTeknisk Forvaltnings indstilling:Forvaltningen anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalgetbeslutter, at1. forvaltningen udarbejder lokalplanforslag til max 85 nye parcelhusgrunde medudstykning, veje, stier og friarealer i princippet som vist på vedlagte bilag 2 og32. Rendebjergvej tilsluttes Grevevej med etablering af lyskryds3. den del af området, der ligger inden for Spæncoms tilladte støjzone på op til45dB medtages med forudsætning om opsætning af støjskærm4. inden lokalplanen vedtages skal ejer af ejendommene deklarere, at der ikke kanudstykkes nye boligparceller før erhvervsmæssigt dyrehold på Tunegård er ophørtog nuværende jordvarmeanlæg fjernet5. der udarbejdes ikke miljøvurdering af lokalplanen, idet udbygningen ikke vurderesat medføre væsentlige ændringer i miljøet6. hvis kommunen køber arealet, udarbejder forvaltningen forslag til krav ommere energirigtigt byggeri, nedsivning af regnvand fra tage og forbud mod anvendelseaf kemiske stoffer, der kan true grundvandet, der kan deklareres indensalg af grunde.Beslutning:


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 5ØPU+TMU2. Modernisering af vejbelysning i forbindelsemed kabellægning af luftledningereDoc sagsnummer: 52342T12/03.02.04; T8/01.11.05BaggrundPå budget 2006-2009 er der afsat 5.050.000 kr. til modernisering af vejbelysningeni forbindelse med en systematisk kabellægning af luftledningerne i Greve Kommune.BeslutningsgrundlagFor at optimere forsyningssikkerheden vil Nesa udskifte gamle luftledninger medjordkabler. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at udskifte gammel vejbelysningpå de eksisterende træ- og gittermaster, som står med varierende afstande.Som hovedregel gælder, at udskiftningen udføres 1 til 1. Ændring af antal lygter fårbetydning for endelig betaling.Greve Kommune opdeles i 8 områder, som kabellægges. Udspecificering af områderog oversigt over lygter før og efter kabellægningen fremgår af aftalens bilag 1og 2. For at opnå størst mulig forsyningssikkerhed ønsker Nesa at starte i Hundige,hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for strømafbrydelser.Belysningsarmatur-typerDen eksisterende vejbelysning i Greve Kommune er meget forskelligartet og bærerpræg af den løbende udbygning . Der er i dag 13.426 belysningsarmaturer langskommunens veje og stier, som Greve Kommune betaler abonnement for. Hidtil erlampetyperne ”Vintergækken” og ”Kineserhatten” opsat, men de er udgået af produktionen,og derfor er Nesa igang med på stier og boligveje at udskifte til ”gratisarmaturet”Iridium, som besluttet af Teknisk Udvalg den 3. februar 2004. Derudskiftes i alt 2.492 armaturer i årene 2004-2010.På de overordnede veje opsættes gråt Københavnerarmatur monteret på galvaniserederundkoniske rørmaster med Kalundborgarm. Dette er bl.a. sket i erhvervsområderneGreve Main og Ventrupgård.I forbindelse med udskiftning til Iridium-armaturet og Københavnerarmaturet, somhar asymmetrisk lysfordeling med hovedlysretningen er mod vejen, har der vist sigproblemer. Det kan ikke undgås, at noget lys skinner bag masten og ind i haverneoa. Flere borgere har klaget over gener fra vejbelysningen af denne type. NESA harløst problemet med at montere afskærmning på Iridium-armaturet.For at undgå disse problemer, har NESA foreslået et andet armatur Pivot, som netoper udviklet som specielt egnet til boligveje, hvor lys bag armaturet ikke ønskes.Pivot har asymmetrisk lysfordeling og minimerer spildlys bag masten.Den nye reflektorkonstruktion i Pivot giver mulighed for at øge masteafstandensamtidig med, at der opnås bedre belysningsstyrke, hvilket betyder lavere driftomkostning.Grundejerforeningen Hundigegård har bedt om at få Pivot-armaturet i deres område.


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 6Forvaltningen foretrækker, at vejbelysningen langs kommunens overordnede vejefortsat udskiftes til gråt Københavnerarmatur monteret på galvaniserede rundkoniskerørmaster med Kalundborgarm, og at Iridium-armaturet monteret på galvaniserederundkoniske rørmaster opsættes i boligområderne for at opnå en ensartethed.Udgift ved forskellige belysningstyperForvaltningen har følgende 3 forslag til valg af belysningsarmaturer:A. Der etableres 3.020 Iridium-armatur monteret på galvaniserede rundkoniskerørmaster på boligveje og 1.003 grå Københavnerarmatur monteret på galvaniserederundkoniske rørmaster med Kalundborgarm på de overordnede veje.Anlægsbidrag 29.160.650 kr.B. Der etableres 3.020 Pivot-armatur monteret på galvaniserede rundkoniske rørmasterpå boligveje og 1.003 grå Københavnerarmatur monteret på galvaniserederundkoniske rørmaster med Kalundborgarm på de overordnede veje.Anlægsbidrag 31.667.250 kr.C. Der etableres 4.023 Iridium-armatur monteret på galvaniserede rundkoniskerørmaster på bolig- og overordnede veje.Anlægsbidrag 28.449.710 kr.Anlægsbidraget betales over abonnementsbetalingen, hvilket betyder en forøgetabonnementsbetaling fra 2007 til 2029.Udvikling i abonnement og anlægsbidrag i forbindelse med moderniseringen:Anlægsbidrag Abonnement og anlægsbidrag Abonnementsbetaling2007 2010-20272030Forslag A 29.160.650 2.807.304 4.510.032 2.188.225Forslag B 31.667.250 2.848.195 4.621.589 2.127.786Forslag C 28.449.710 2.798.580 4.446.604 2.188.225Alle beløb i kr. og 2006-priserPå bilag 6 vises den løbende abonnementsbetaling frem til 2030 i prisniveau 2006.Det fremgår af en højesteretsdom at momsregistrerede selskaber, der har vejbelysningsopgavenfor kommuner, må fradrage elafgifter efter afgiftloven på belysningsaktiviteter,og dette betyder at abonnementsbetalingen for Greve Kommunefra 2006 falder med ca. 0,6 mio. kr. i forhold til 2005.Abonnementsbetalingen indeholder, at Nesa leverer lys samt driver og vedligeholderlygterne til en fast abonnementspris pr. lygte. Dette indebærer, at Nesa udskifterlyskilder, vedligeholder lygterne og reparerer skader, herunder også skader somfølge af hærværk. Belysningen efterses 12 gange pr. år. Nesas servicestandarderfremgår af bilag 5 i Nesa-mappe.Energiforbruget til det moderniserede anlæg udgør i alt 761.286 kWh pr. år, nårarmaturerne monteres med Smart Light og dæmpes i perioden kl. 24.00 til 06.00,hvilket giver en besparelse på 532.917 kWh pr. år i forhold til i dag. Hvis Pivot (B)anvendes, vil der være yderligere besparelser.


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 7FibernetNår luftledningerne kabellægges, vil Nesa i tættere bebyggede områder nedlæggerør, hvori Nesa senere vil blæse en fiber til bredbåndsnet.I forbindelse med etableringen af et fiberbaserede netværk, hvor en stor del af GreveKommunes borgere og institutioner vil få mulighed for at koble sig på, skal deretableres nogle opsamlingspunkter indeholdende dataudrustning.Nesa vil i den forbindelse gerne indgå i en dialog med kommunen om placering afteknikkabiner, enten på kommunal grund eller i kommunale bygninger.TidsplanAnlægsarbejderne udføres fra april 2006 til udgangen år 2009.KonsekvenserArmaturerne indbygges med Smart Light (bilag 7, Nesa-mappe), hvilket indebærer,at hvert enkelt armatur kan kommunikere med Nesas overvågningsserve, og derforetages en 50 % neddæmpning af belysningsniveauet i den trafiksvage periodemellem kl. 24.00 til 06.00.Såfremt Greve Kommune ikke benytter sig af Nesas tilbud om modernisering samtidigmed kabellægningen, vil den eksisterende belysning fortsætte på de gamlemaster.Som hovedregel medfører dette, at der vil blive bibeholdt de to luftledninger, somer nødvendige for belysningen. Endvidere vil masterne overgå fra Nesa Net tilNesas belysningsforretning, da masterne hidtil både har båret elforsyning og belysning.Dette medfører, at belysningskunderne skal betale for den merudgift sompålignes Nesas belysningsforretning, hvilket vil indgå i abonnementsbetalingen.Samtidig vil en efterfølgende modernisering af vejbelysningen blive væsentligtdyrere, da der ikke kan opnås de samme stordrift- og synergifordele, som når moderniseringensker samtidig med at elforsyningen kabellægges.Forudsat, at Greve Kommune underskriver aftale med Nesa senest den 31. januar2006 forpligter Nesa sig til at påbegynde anlægsarbejderne i område 3 den 1. april2006 og for område 4 i efteråret 2006.Bilag:Aftale samt bilag 1-8.Teknisk Forvaltnings indstilling:Forvaltningen indstiller,1. at Økonomi- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådetgodkender aftale mellem Greve Kommune og Nesa A/S om moderniseringaf vejbelysning i forbindelse med en systematisk kabellægning af luftledningeri Greve Kommune, og at der afsættes anlægsbidrag i budget 2010-2029.2. at der vælges, hvilken type belysningsarmatur, der skal indgå i aftalen mellemGreve Kommune og Nesa A/S:Alternativ A: Der etableres 3.020 stk. galvaniserede rundkoniskerørmaster monteret med Iridium-armatur på boligveje og 1.003 stk.


Økonomi- og Planudvalget ogTeknik- og MiljøudvalgetGreve KommuneTirsdag den 24.01.06 kl. 16.00 i mødelokale 6 og 7DagsordenSide 8Beslutning:galvaniserede rundkoniske rørmaster med Kalundborgarm monteretmed gråt Københavnerarmatur på de overordnede veje.Anlægsbidrag 29.160.650 kr.Alternativ B: Der etableres 3.020 stk. galvaniserede rundkoniskerørmaster monteret med Pivot-armatur på boligveje og 1.003 gråKøbenhavnerarmatur monteret med galvaniserede rundkoniske rørmastermed Kalundborgarm på de overordnede veje.Anlægsbidrag 31.667.250 kr.Alternativ C: Der etableres 4.023 Iridium-armatur monteret på galvaniserederundkoniske rørmaster på bolig- og overordnede veje.Anlægsbidrag 28.449.710 kr.

More magazines by this user
Similar magazines