Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

Udbud af indsamlingen af husholdningsaffaldet skal være med til at sikre, at indsamlingen til enhver tidsker på markedsmæssige vilkår og til den rigtige pris.Der vil i forbindelse med implementering af ny lovgivning på affaldsområdet i 2010 generelt blive satøget fokus på gennemsigtigheden i gebyrerne og den samlede økonomi på affaldsområdet. Der er i denforbindelse iværksat et udredningsarbejde med henblik på at gennemføre takstændringer på renovationsområdet,så takstsystemet bliver mere gennemsigtigt. Arbejdet forventes at udmønte sig i en indstilling tilbyrådet i planperioden om ændring af takstsystemet.DAGRENOVATION – INNOVATIVE LØSNINGERFor at yde borgerne et højt serviceniveau fastholdes de forskellige ordninger på dagrenovations-området,som giver borgerne stor valgfrihed.Århus Byråd besluttede i forrige planperiode, at der skulle gøres en indsats for at forskønne Midt-byenved at få fjernet affaldsbeholderne opstillet på offentlige arealer inden udgangen af 2009. Der er i denforbindelse udviklet og indført et nyt koncept for indsamling af dagrenovation i Midtbyen i nedgravedecontainere.Foruden ønsket om at forskønne bybilledet ved at få de skæmmende skraldespande, kuber og af-faldsøervæk fra gadebilledet, er der opnået gevinster i form af at effektivisere indsamlingen af af-faldet, at øge serviceniveauetfor borgerne samt at forbedre arbejdsmiljøet for indsamlerne. Der er i perioden 2007 - 2008nedgravet i alt 450 containere til indsamling af dagrenovation, hvoraf de 221 containere er til den brændbaredel af dagrenovationen. Nedgravningen af de nye containere har betydet, at der er blevet hjemtagetca. 3000 affaldsbeholdere i 2008.I modsætning til affaldsbeholderne, der er placeret ved den enkelte husstand, hvor det er brugerens ansvarat renholde dem, rengøres de nedgravede containere ved kommunens foranstaltning. Lokale fi rmaerinddrages i arbejdet med indretning af køretøjer mv. til servicering og rengøring af de nedgravede containerei det offentlige rum. Indsatsen skal synliggøres og ses i sammenhæng med Ren By Kampagnen omrenholdelse af byrummet.Det er tilladt at benytte de nedgravede containere til ”herreløst” affald. Således må ispapir, servietter o.l.fra en forbipasserende afleveres i containeren, der således er en ny ekstra teknisk løsning, der stilles tilrådighed for byens brugere i bestræbelserne på at få en ren by. Der påregnes monteret sensorer til registreringaf fyldningsgraden, for at effektivisere tømningen. Samtidig overvejes behovet for en tilkaldeordningved overfyldninger udenfor normal arbejdstid. Forslagene indgår i Århus Kommunes indsats for atbegrænse mængden af henkastet affald og i at holde Danmark rent.Nedgravning af containere i Midtbyen planlægges at fortsætte de kommende år med ca. 50 stk. om årettil dagrenovation. Private boligbebyggelser har vist interesse for at anvende konceptet, som derfor forventesat få stor udbredelse i fremtiden. Konceptet vil også kunne anvendes i forbindelse med etablering afnye boligområder.I 2009 fortsætter opgaven med at forsyne alle fritstående affaldsbeholdere med ”tags”, der gør det muligtat følge og registrere tømningerne af beholderne, med henblik på at sikre borgerne et højt service- og21

More magazines by this user
Similar magazines