Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

Foruden hjemmekompostering og mulighed for aflevering af haveaffald på genbrugsstationerne, har godt3100 haveejere mod betaling, siden 2004 hvor ordningen blev indført, bestilt og fået opstillet beholderetil opsamling af haveaffald (fi gur 9). Disse afhentes i ruteindsamling hver 4. uge i perioden 1.marts til 1.november (10 tømninger pr. år).Mængderne af haveaffald der indsamles hos eller leveres fra private til kompostering har over hele periodenværet relativt stabile, og ligget lidt over 20.000 tons årligt (fi gur 10).3000025000200001500010000500002004 2005 2006 2007 2008HaveaffaldFIGUR 10. Mængden af have affald, der er komposteret i perioden 2004 - 2008.Med udgangspunkt i DTUs rapport om miljøvurdering af haveaffaldet foreslås gennemført en informationskampagne,f.eks. i form af et åbent hus arrangement i et forsøg på at øge afsætningen af kompost tilhavebrug. Samtidig søges afsætningen øget gennem levering af kompost i bigbags.Der vil i planperioden i samarbejde med KU-Life og DTU Miljø blive gennemført nye undersøgelser afråkompostens anvendelighed som næringskilde til landbrugsjorden med henblik på at øge afsætningentil landbruget.INFORMATIONDet vil i planperioden løbende blive vurderet om - og på hvilke vilkår - der er behov for information til borgerneom affaldssystemerne. Det vil naturligvis ske i forbindelse med, at der indføres nye ordninger ellerforetages ændringer af gældende.AffaldVarme Århus vil i samarbejde med interessenter og samarbejdsparter via kampagner og reklamespotsløbende udbrede kendskabet til kommunens affaldsordninger og tilbud, så mest mulig affaldgenanvendes, hvorved vi reducerer miljøpåvirkningen fra affaldet.Vi vil øge antallet af selvbetjeningsløsninger for borgerne ud over de nuværende. Det kan ske ved, at derudbydes muligheder for, at borgerne selv, via AffaldVarme Århus’s hjemmeside, kan bestille de forskelligeserviceydelser som tilbydes, f.eks. ændring af beholderstørrelse. Der vil løbende blive informeret omordningerne for at udbrede kendskabet til de forskellige ordninger.Indførelse af “tags” på skraldespandene vil føre til, at man på hjemmesiden løbende kan følge med i, omtømningerne af ens affaldsbeholder forløber som foreskrevet, eller om der er ændringer heraf.31

More magazines by this user
Similar magazines