Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

Som en ny fraktion er opstillet container til opsamling af rent træ til genanvendelse. Det har betydet, at enstadig større mængde rent træ er blevet frasorteret i den foregående planperiode (se fi gur 13).I forbindelse med udarbejdelse af den nye kommuneplan er området ved Nymarken i Malling blevetudpeget til grøn kile, der skal adskille Beder og Malling. Det kan derfor blive aktuelt at flytte genbrugsstationen.Det skal derfor i 2010 undersøges, om det er muligt at fi nde en alternativ placering i lokalområdet,eller om der kan opnås dispensation til at opretholde den nuværende placering.Brugerundersøgelser foretaget på genbrugsstationerne i 2008 af capacent viser, at der er meget stor tilfredshedmed både brugervenlighed og service.Der vil i planperioden løbende blive fulgt op på, om indretningen af de enkelte pladser er den mest hensigtsmæssige,eller om der er behov for ændringer, ligesom der løbende vil blive foretaget brugertilfredshedsundersøgelserErfaringer fra vore nabokommuner viser, at der er miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele ved, at der – nåraffaldet er opsamlet i sække – kun må anvendes klare poser. Der vil derfor i den kommende planperiodeblive indført samme system i Århus, når det er undersøgt, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan indføres,og der er informeret grundigt herom.Det følges løbende, om der sker ændringer i afsætningsmulighederne, som gør, at der med fordel kanforetages udsortering af særlige eller flere affaldsfraktioner til genanvendelse.OVERSIGT OVER TILTAG I PLANPERIODEN– GENBRUGSSTATIONERNE2009 2010 2011 2012Undersøge mulighederne for- og evt. at etablere en ny genbrugsstationi det sydlige Århus til erstatning for NymarkenxxOpdatering af faciliteterne på pladserne x xImplementering af klare sække til aflevering af affaldxMiljøcertifi cering af genbrugsstationerne. x xLøbende driftsoptimeringer x x x xBrugertilfredshedsundersøgelse x x xFORBRÆNDINGSANLÆGGETAffaldsmængderne fra Århus Kommune til forbrænding har været stigende de senere år (fi gur 14), dogmed en afmatning i 2008 som følge af den økonomiske krise. Da der også brændes affald fra nabokommunerneer den nuværende forbrændingskapacitet på 250.000 tons pr. år fuldt udnyttet. Derfor er derbehov for at kapaciteten tilpasses til de forventede fremtidige mængder.Det nuværende samarbejde med Randers Kommune og Reno Djurs ønskes udvidet, så hele deresmængde af brændbart affald leveres til Århus fra 2015. Der er i 2009 indledte samarbejde med Samsø omforbrænding af deres brændbare affald (ca. 2.500 t/år), som også forventes at fortsætte.35

More magazines by this user
Similar magazines