Energimærke beboerhus

3b.dk
  • No tags were found...

Energimærke beboerhus

SPAR PÅ ENERGIENI DIN BYGNING- status og forbedringerEnergimærkningsrapportAfd. 6084 Grønrisvej - FælleshusetGrønrisvej 92450 København SVBygningens energimærke:Gyldig fra 19. november 2012Til den 19. november 2022.Energimærkningsnummer 310013887


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenKlaus Lund NielsenB.K.Consult A/SHerlufsholmvej, 2720 Vanløsewww.bkconsult.dkark@bkconsult.dktlf. 38710455Mulighederne for Grønrisvej 9, 2450 København SVElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGLoftslyset i foyeren og i salen er indfældede og nedhængte glødepærer med manueltænding og lysdæmpning.I de mindre rum, toiletter og køkken er der henholdsvist glødelamper oglysrørsarmatue men manuel tændingFORBEDRINGDet forslåes, at glødepærerne udskiftes til krystal-pærer, der også kan lysdæmpes,hvorved elforbruget til belysning næsten halveres.1.000 kr. 800 kr.0,27 ton CO₂Energimærkningsnummer 310013887 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:12,14 MWh fjernvarme9.740 kr.1,71 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310013887 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTTagfladerne er ifølge tegning isoleret med 250 mm mineraluld.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervæggen er isoleret hulmur med formur i tegl og bagmur i gasbeton.Isoleringstykkelsen er ca. 150 mm.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERVinduer og døre er monteret med to-lags lavenergi-termoruder.Energimærkningsnummer 310013887 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTGulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKGulvkonstruktionen er terrændæk i beton med trægulv på strøer. Jvf. tegningvurderes dækket at være isoleret med ca. 25 cm Leca-nødder.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONI salen er der installeret mekanisk udsugning med manuel tænd og sluk ogmængderegulering. Det vurderes, at anlægget kun sjældent bruges i hverdagen.Der er konstant udsugning fra toiletterne samt manuel emhætte i køkkenet.Energimærkningsnummer 310013887 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningen opvarmes med varme fra fjernvarmecentralen i Grønrisvej 1 gennemledninger i terræn fra nærmeste blok.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGOpvarmningen er et et-strenget radiatoranlæg med fordelingsledninger undergulvbelægningen.Varmetabet fra rørene kommer bygningen til gode uden spild.AUTOMATIKDer er termostatventiler på alle radiatorerne.Radiatoranlægget styres af automatikken i varmecentralen.Energimærkningsnummer 310013887 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDDet varme brugsvand leveres fra varmecentralen i Grønrisvej 1 gennem ledninger iterræn fra nærmeste blok. Der er cirkulation på det varme brugsvand, således atvarmt vand burde være fremme ved tapstedet kort tid efter åbning.Energimærkningsnummer 310013887 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGLoftslyset i foyeren og i salen er indfældede og nedhængte glødepærer med manueltænding og lysdæmpning.I de mindre rum, toiletter og køkken er der henholdsvist glødelamper oglysrørsarmatue men manuel tændingFORBEDRINGDet forslåes, at glødepærerne udskiftes til krystal-pærer, der også kan lysdæmpes,hvorved elforbruget til belysning næsten halveres.1.000 kr. 800 kr.0,27 ton CO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARERKonklusion.Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt normal for bygninger af tilsvarendetype og alder.Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for bygningens alder, og der er ikkeudført større energibesparende foranstaltninger.Det er - på grund af bygningens gode stand - ikke muligt at gennemføre rentable energibesparendeforanstaltninger vedr. klimaskærmen eller de tekniske installationerDet skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynderarbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at manbør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht.minimumsanbefalingerne.Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad entendet omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godtog fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt fortiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsydelser der i flere kommuner tilbydes påen række energibesparende foranstaltninger.Dokumentationsmateriale.Ved besigtigelsen forelå der plan- og snittegning med målangivelser og delvist medkonstruktionsopbygningerne. Anmærkningerne i energimærket er derfor delvist baseret på opmålingerog registreringer foretaget under besigtigelsen, kombineret med faglige skøn.Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.Energimærkningsnummer 310013887 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTForbrug i energimærket.I energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning og til opvarmning af varmtbrugsvand samt det beregnede elforbrug til pumper og motorer, idet der korrigeres for varmetilskuddetfra personer, solindfald og elektriske apparater.Nærværende energimærke og energiplan er udført i henhold til Energistyrelsens vejledninger.De skønnede omkostninger i forbindelse med besparelsesforslagene er indhentet ved hjælp af V & Sprisbøger, skøn og erfaringstal. Det bemærkes, at besparelserne er beregnet i forhold til det beregnedeEnergimærkningsnummer 310013887 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringElÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseBelysning Andre pærer i loftsbelysningen. 1.000 kr. -0,27 MWhfjernvarme800 kr.460 kWh elEnergimærkningsnummer 310013887 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONOPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTERHerunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.FjernvarmeVarmeudgifter ................................................................. 7.068 kr. i afregningsperiodenFast afgift ........................................................................ 1.940 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 9.008 kr.Varmeforbrug.................................................................. 11,00 MWh fjernvarme i afregningsperiodenAflæst periode................................................................. 17-02-2011 til 22-02-2012OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUGHer vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kansammenlignes med det beregnede forbrug.Varmeudgifter ................................................................. 7.051 kr. per årFast afgift ........................................................................ 1.940 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 8.991 kr. per årVarmeforbrug.................................................................. 10,97 MWh fjernvarme per årCO2 udledning................................................................. 1,55 ton CO₂ per årKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDet oplyste forbrug på 11 MWh er anslået ud fra ejendommens totale varmeforbrug i forhold tilbygningens størrelse.Det beregnede varmeforbrug er på ca. 12 MWh.Det beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vistudsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.Beregningsprogrammet regner desuden med en fuld fyringssæson fra 1/9 til 30/4, hvilket ikke altidpraktiseres i virkelighedenDet er en hovedregel, at det beregnede varmeforbrug er større end det faktisk registrerede.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 642,51 kr. per MWh fjernvarme1.940 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,04 kr. per kWhVand................................................................................. 39,00 kr. per m³Der er anvendt de gældende dagspriser på tidspunktet for energimærkets udarbejdelse.FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310013887 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEHovedbygningAdresse ........................................................................... Grønrisvej 9BBR nr............................................................................. 101-992659-2Bygningens anvendelse .................................................. 590Opførelses år................................................................... 1992År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 120 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 120 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 120 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 0 m²Energimærke .................................................................. CKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENBygningen er et fælleshus i 1 etage med uden kælder , der er opført i 1992. Arealet er på 120 m².Tagkonstruktionen er pyramidetag med plan-eternit. Ydervæggene er isoleret hulmur.Gulvkonstruktionen er terrændæk. Bygningen opvarmes med fjernvarme.HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:B.K.Consult A/SHerlufsholmvej, 2720 Vanløsewww.bkconsult.dkark@bkconsult.dktlf. 38710455Ved energikonsulentKlaus Lund NielsenEnergimærkningsnummer 310013887 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310013887 13


Energimærkefor Grønrisvej 92450 København SVEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 19. november 2012 til den 19. november 2022Energimærkningsnummer 310013887

More magazines by this user
Similar magazines