TRAFIKKEN I KØBENHAVN

kk.sites.itera.dk
  • No tags were found...

TRAFIKKEN I KØBENHAVN

10CYKELTRAFIKFra god til verdens bedsteI de senere år har der været stor interesse for cykelområdet.For københavnerne giver cyklen en hurtig, nem ogsund transportform, som bidrager positivt til bylivet. ForKøbenhavns Kommune er det derudover en vigtig del af detlangsigtede mål om et CO2 neutralt København i 2025. Somet led i at blive verdens bedste cykelby, har en enig borgerrepræsentationi 2011 vedtaget den nye cykelstrategi – Fra godtil verdens bedste, hvor strategien frem mod 2025 lægges.Københavns Kommune gør en målrettet indsats for atforbedre cykelforholdene. I 2011 vedtog man blandt andetarbejdet på flere vigtige broforbindelser og genveje i byen.Her kan nævnes den længe ventede rampe fra Bryggebroentil Dybbølsbro, og de tre nye broer over Inderhavnen, Trangravenog Proviantgraven til omkring 200 mio. kr.Målrettet arbejdeI dag foregår omkring 35 % af alle ture til job og uddannelsepå cykel, men målet er 50 %. For at nå dette mål, fokuseresder i Cykelstrategien på fire områder: Byliv, Komfort, Hastighedog Tryghed.Derudover arbejdes der også målrettet med at anlægge nyecykelstier, cykelbaner og cykelruter. I 2011 blev der anlagt ca.8 km nye cykelstier og cykelbaner langs med Københavnsveje. Det betyder at, der med udgangen af 2011, var 352 kmcykelsti og 23 km cykelbane i Københavns Kommune. Deseneste år er der anlagt cykelsti eller cykelbane følgendesteder: Niels Juels Gade, Reventlowsgade, Stormgade,Artillerivej, Jernbane Allé, Vennemindevej, Øresundsvej,Sluseholmen, Østbanegade og Havnegade.De grønne cykelruter danner et sammenhængende net,der er velegnet til cykling og gang over længere afstande.Cykelruterne forløber så vidt muligt i grønne omgivelser. Deenkelte ruter har i forskellig grad et rekreativt formål og etbolig- arbejdsstedsformål. De udbygges stadig, og der er nu43 km grønne cykelruter i København.Hele 93 % af københavnerne synes, at København samletset er ’god’ eller ’rimeligt god’ at cykel i. Men kun omkringhalvdelen af københavnerne er tilfredse med bredden og tilstandenaf byen cykelstier. Den relativt lave tilfredshed medbredden på byens cykelstier afspejler det positive problem,at flere cyklende i byen giver større trængsel på cykelstierne.For at forbedre komforten på cykelstierne, har kommunengennemført en registrering af ujævne belægninger på cykelstiernei 2011. Registreringen skal anvendes til at prioritereog udbedre de mest ujævne stier.Cykeltrafik på Åbuen.


12Københavneren går mere end gennemsnitsdanskerenI 26 % af alle københavnernes ture er gang hovedtransportmiddel.Til sammenligning er det kun 17 % af alle danskernesture hvor gang er hovedtransportmiddel.Københavnernes valg afKøbenhavnernestransportmiddelvalg af transportmiddelpr. personpr. dagfor ture pr. person pr. dagGennemsnitdanskerens arbejde eller til uddannelse.valgGennemsnitaf transportmiddeldanskerenspr.valg af transportmiddelpersonforpr.turedagpr. person pr. dagKøbenhavnerne vælger at gå i deres fritidGang i København er primært rekreativt og forbundet medærinder og fritidsaktiviteter. At gå i København er knyttettil oplevelser i det grønne, at få frisk luft og motion eller atgå i butikker og på café. Det er tydeligt, at københavnernevælger cyklen, bilen eller offentlig transport når de skal påBus/tog14%Gang26%Øvrige2%Bil26%Cykel32%Bus/tog Øvrige6% 3%Gang17%Cykel17%Bil57%24%5%Pendling1%45%25%22%22%Uddannelse4% 5%47%8%4%Erhverv20%31%3724%Pendling1%25%22%Uddannelse4%Erhverv20%37%Bil FritidÆrinde14% 2%Cykel Gang Bus/tog Øvrige6% 1%24%31%5%47%5%8%4%31%37%45%22%31%29%25%Kilde: TU-kommunerapport dataperiode 2011.Bil Cykel Gang Bus/tog ØvrigeBil Cykel Gang Bus/tog Øvrige


13Top 10 over de mest befærdede fodgængergader i 2011Der er flest fodgængere i Indre By omkring Strøget, men detmest bemærkelsesværdige er, at Frederiksborggade, øst forNørre Voldgade topper listen på trods af at gaden i størreeller mindre grad har været spærret pga. omlægning. Vejarbejdeer åbenbart ikke noget, der forhindrer fodgængerei at gå en strøgtur, selvom det nok påvirker kvaliteten afoplevelsen.fodgængerophold(Gennemsnit antal fodgængere pr time kl 10-18)3.5007003.0006002.5005002.0004001.5003001.000200500020112010100020112010Frederiksborggade(øst for Nørre Voldgade)Vimmelskaftet(Strøget midt)Frederiksberggade(Strøget vest)Østergade(Strøget øst)Vesterbrogade(ved Tivoli)Frederiksborggade(vest for Nørre Voldgade)Nørrebrogade(ved Nørrebro Station)Nyhavn solsidenFiolstrædeØsterbrogade(ved Trianglen)NyhavnStranden(ved Svanemøllebugten)Amager Torv(Strøget)Vimmelskaftet(Strøget midt)Nørre Voldgade(Nørreport St.)Valbyparken(naturlegeplads)IstedgadeHavneparkenStrædet(Kompagnistræde)NytorvKilde: Center for Trafik, Københavns Kommune.Indre By er én stor fodgængerzone.


14fodgængerTop 10 over byrum, hvor flest opholder sigPå top 10 listen over de mest populære byrum er en del af desamme som i 2010. Dog bliver det mere populært at brugebyens naturområder, hvor tre ud af de ti byrum er naturområder.Den nye strand ved Svanemøllebugten er strøget indpå en andenplads.ophold(Gennemsnit antal ophold pr time kl 10-18)3.5007003.0006002.5005002.0004001.5003001.000200500020112010100020112010Frederiksborggade(øst for Nørre Voldgade)Vimmelskaftet(Strøget midt)Frederiksberggade(Strøget vest)Østergade(Strøget øst)Vesterbrogade(ved Tivoli)Frederiksborggade(vest for Nørre Voldgade)Nørrebrogade(ved Nørrebro Station)Nyhavn solsidenFiolstrædeØsterbrogade(ved Trianglen)NyhavnStranden(ved Svanemøllebugten)Amager Torv(Strøget)Vimmelskaftet(Strøget midt)Nørre Voldgade(Nørreport St.)Valbyparken(naturlegeplads)IstedgadeHavneparkenStrædet(Kompagnistræde)NytorvKilde: Center for Trafik, Københavns Kommune.Nyt opholdssted ved Dronning Louises Bro.


TRAFIKSIKKERHED 15En af trafikkens negative konsekvenser er, at der sker ulykkermed menneskelige omkostninger. Kommunen arbejdermålrettet med at mindske omfanget og har som redskabudarbejdet Trafiksikkerhedsplan i 2006. Målet er at mindskeantallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne trafikantermed 40 % inden udgangen af 2012. Udgangspunktet er etgennemsnit af årene 2003-2005.Trafiksikkerhedsplanen peger på 4 vigtige indsatser: Cyklister,fodgængere, kryds og unge risikobilister. Center for Trafikhar udarbejdet indsatsplaner for cyklister og fodgængereog i 2012 forbedrer vi cyklisters og fodgængeres sikkerhedved at ombygge kryds og strækninger hvor der er registreretmange ulykker.I 2011 blev der i alt registreret 214 dræbte og alvorligt tilskadekomne.Dette er 4 færre end i 2010 og betyder, at antalletaf dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken stadigvækoverholder Københavns ambitiøse målsætning. Antallet afdræbte var 4, det laveste siden politiet begyndte at registreretilskadekomne i trafikken.Der kommer flest cyklister til skade, men alligevel faldtantallet af tilskadekomne cyklister i 2011. De udgjorde 38 %af samtlige alvorligt tilskadekomne og dræbte, og sammenmed knallertkørere (10 %) og motorcyklister (10 %) udgjorde”de to-hjulede” i alt 58 %.Tilskadekomne fodgængere faldt i 2011. Fodgængernesandel er 30 %. Tilsammen udgør de svage trafikanter - fodgængere,cyklister og knallertkørere - 78 % af de alvorligttilskadekomne.For de øvrige trafikanter er der også registreret fald. Bilistertegner sig i 2011 for 11 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne.25020015010050Fodgængere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomneCyklister og knallertkørere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne2502001501005002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


16Der er mere information om trafiksikkerhedsarbejdet påkommunens hjemmeside http://www.kk.dk/Borger/ByOg-Trafik/ByensTrafik/Sikkerhed.aspxBilister og MC-førere: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne2502001501005002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011450Alle trafikanter: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomneKrydset Nørre Søgade/Gyldenløvsgade.Foto: Claus Rosenkilde.4003503002502001501005002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Dræbte og alvorligt tilskadekomneMålsætning


TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTET 1970 - 2011Summen af begge retninger kl. 06-18, fra 2009 kl. 07-19 171970197519801985199019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011KOMMUNEGRÆNSENKøretøjer Cykler og Cykler ogknallerter392.500388.400356.400390.600417.700423.700425.500427.700431.900457.800462.000481.800492.900496.900499.900504.300513.100532.900541.000547.800545.000543.500544.200535.700529.40057.70063.04046.97062.52056.38060.89058.16051.45046.62049.50049.70046.68057.38062.77063.32060.42046.83063.52057.68048.10052.00063.02058.28057.45057.810knallerterVejrkorrig.----56.38061.66058.87056.62050.63054.28055.98050.55057.38062.77063.32064.23065.39063.52063.21063.05062.88063.02058.28057.45057.8101970197519801985199019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011SØSNITTETKøretøjer Cykler og Cykler ogknallerter knallerterVejrkorrig.351.100330.500306.000317.900309.100296.100290.000293.800302.500304.200309.600316.200318.500314.300317.400319.000312.700312.600308.400295.000290.400289.100281.500284.900268.600100.07074.08090.06090.58077.120122.180121.420123.700111.000144.650138.070142.840155.400128.720141.600171.670171.720176.910178.080173.600163.600164.790169.560184.420208.360----101.730122.180122.080123.700120.170144.650149.450145.880155.400162.350166.130171.670171.720176.910178.080173.600175.400164.790169.560184.420208.360


18TRAFIKKEN GENNEM KOMMUNEGRÆNSEN OG SØSNITTETSummen af begge retninger kl. 06-18, fra 2009 kl. 07-19Cykel-/knallerttrafikken er vejrkorrigeret fra 1989 til 2007600.000TÆLLESTEDERKommunegrænsen500.000Søsnittet400.000Kommunegrænsen300.000Søsnittet200.000100.000SøsnittetKommunegrænsen0Kommunegrænsen


KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1919TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 20102011ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %62: AMAGERBROGADEKØRETØJER11.5006,911.5006,211.0007,412.0006,310.8005,8syd for AdriansvejCYK+KNALL4.8004.1003.8003.8004.000709: AMAGERMOTORVEJENKØRETØJER98.00098.60097.40097.20097.800på bro over Avedøre HolmeCYK+KNALL63: AMAGER STRANDVEJ a)KØRETØJER15.0009.60014.00013.10010.8008,9syd for HedegårdsvejCYK+KNALL2008: ENGLANDSVEJKØRETØJER14.3005,015.1006,414.4003,114.2002,713.2002,5nord for FølfodvejCYK+KNALL2.7002.2002.2002.0002.50013: FREDERIKSBORGVEJKØRETØJER17.9005,516.8005,715.9003,716.6003,515.7003,4syd for GladsaxevejCYK+KNALL5.0005.2004.2005.2005.40014: FREDERIKSSUNDSVEJKØRETØJER20.1005,620.2005,519.7005,022.0003,519.0003,3broen over fæstningsgravenCYK+KNALL3.7003.6002.7003.3002.70016: GAMMEL KØGE LANDEVEJKØRETØJER17.5006,817.8005,015.9005,515.4005,015.2004,2syd for VigerslevvejCYK+KNALL3.1003.4002.9002.8002.00070: GRØNNEMOSE ALLEKØRETØJER2.3002.2001.9002.0000,62.000vest for MoseskelletCYK+KNALL80020: HARESKOVVEJc)KØRETØJER49.1003,048.4002,848.3002,250.0002,549.1002,1ved RutenCYK+KNALL2.9003.1002.3003.2003.200487: HOLBÆKMOTORVEJENKØRETØJER46.2006,949.1005,847.3004,047.7003,747.6003,0vest for SønderkærCYK+KNALL71: HORSEBAKKENKØRETØJER2.6003.9002.6003,82.900nord for MosesvingetCYK+KNALL1.000544: HØJE GLADSAXEVEJ d)KØRETØJER6.9006.9006.9006.7002,86.7002,8nordøst for HareskovvejCYK+KNALL73: ISLEVHUSVEJKØRETØJER12.0006,612.8006,511.4006,211.9005,99.9006,0sydvest for KildeløbetCYK+KNALL1.6001.1001.0001.10080024: JYLLINGEVEJ b)KØRETØJER35.1003,538.7006,029.8003,030.2003,928.7002,9vest for TudskærvejCYK+KNALL2.3002.6001.4002.1001.700a)2008: Trafikforsøg i Tårnby Kommuneb)2009: Vejarbejdec)2011: pga tekniske problemer er cykeltallet overført fra 2010d)2011: pga tekniske problemer er tallene overført fra 2010


20KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 20102011ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %74: KASTRUPVEJsyd for Backersvej75: KONGELUNDSVEJnord for Floridavej392: LANDLYSTVEJvest for Engdals Alle31: LYNGBYVEJnord f. Emdrupvej (motorvej + lokalvej)78: MØRKHØJVEJbroen over fæstningsgraven36: ROSKILDEVEJud for Damhussøen79: RYGÅRDS ALLEsyd for Lundeskovsvej80: RYVANGS ALLEsyd for Callisensvej40: SLOTSHERRENSVEJvest for Åvendingen194: STRANDVEJENsyd for Callisensvej43: STRANDVEJENsyd for Tuborgvej82: SVANEMØLLEVEJsyd for Callisensvej45: SØNDERKÆRsyd for Holbækmotorvejen49: TUBORGVEJsydvest for LundedalsvejKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL7.5002.40010.6002.7004.30067.2005.80011.1003.20045.0004.7001.20010.1002.20018.6002.40017.9006.00026.2006.9002.2003.60032.1003.2006,75,82,96,35,71,44,16,27,84,88.6002.3008.5002.0004.30090066.9006.10010.7002.60043.5006.4009.5002.80017.2002.00017.9005.80027.1006.50032.6003.3006,05,72,82,56,85,41,64,49,37,73,48.0001.8008.4001.6004.20064.2005.90010.1002.00043.1004.6001.20080010.0002.70018.1001.80018.8005.70025.1006.8002.7004.10030.3003.8004,33,93,14,24,31,91,24,24,96,52,28.5001.7008.2001.6004.40065.6005.7009.8002.50039.9004.2001.2009.5002.60017.0002.00019.3005.40023.2005.6002.3003.50030.3002.9004,74,52,95,34,21,22,04,36,32,97.7002.1008.7002.1008.8002.10040.3004.8005.5001.70016.7001.70020.5007.40025.4008.5002.1008003.90080033.1002.3003,34,45,03,91,02,04,15,92,93,61,8


KOMMUNEGRÆNSEN, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1921TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 20102011ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %609: TUBORGVEJKØRETØJER21.20021.60023.1006,421.90021.6005,9vest for RymarksvejCYK+KNALL3.1003.10055: VIGERSLEV ALLEKØRETØJER7.3007,56.9008,76.7007,66.7007,67.0007,9vest for VigerslevvejCYK+KNALL1.5001.8001.3001.3001.200708: ØRESUNDSMOTORVEJENKØRETØJER64.80066.2004,961.0006,759.7005,9øst for KongelundsvejCYK+KNALL


22TRAFIKKEN GENNEM SØSNITTETKl. 08 - 09 mod centrum 1970 - 2011Cykel-/knallerttrafikken er ikke vejrkorrigeret25.00020.00015.00010.0005.00001970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010


SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1923TÆLLESTED129: BRYGGEBROENcykel-og gangbro mellem Fisketorvet ogIslands Brygge, åbnet 14. sep20065: DRONNING LOUISES BRO a)69: FREDENSBRO122: GAMMEL KONGEVEJvest for Stenosgade19: GYLDENLØVESGADE b)ud for søerne72: INGERSLEVSGADEsydøst for Tietgensgade602: ISTEDGADEnordøst for Gasværksvej717: KALKBRÆNDERIHAVNSGADEnord for Indiakaj25: KALVEBOD BRYGGEsydvest for Bernstorffsgade6: KAMPMANNSGADEud for søerne26: KNIPPELSBRO29: LANGEBRO c)42: STRANDBOULEVARDEN d)nord for Classensgade603: VESTERBROGADEvest for StenosgadeKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %4.50013.90027.90041.20014.80013.00012.10053.40020.5009.3003.30010.9004.90019.8003.40044.0003.3007.6006.50028.90026..70058.50026.2008.6002.80015.40011.5008,44,46,95,510,86,79,27,44,57,26,87,17,15.40013.50025.50044.40016.10012.00013.30054.70018.60010.5003.50010.2004.70017.5002.30046.2003.2006.1005.30026.40023.40058.00023.5008.9002.60015.00011.3008,34,67,25,09,18,38,56,75,45,66,16,37,57.3007.70030.90048.30014.10013.00010.60055.90019.3009.8002.50010.2004.20017.5002.40042.3002.3006.9006.00025.40027.70051.90021.8007.3002.80015.4009.800a)2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogade. 2011: Vejarbejdeb)2010: Omfattende vejarbejde på H.C. Andersens Boulevardc)Fodgængere er kl. 7-19, se også side 48d)2009: Vejarbejde13,13,85,03,97,86,04,64,32,76,85,63,76,87.6007.30030.40044.20012.10012.40012.30052.30022.9009.3002.8009.3005.40019.3002.90044.7002.6007.1006.10025.80029.90056.40025.4008.6003.00014.30010.90011,93,95,04,78,36,54,34,13,25,45,43,76,82011ANTAL TUNG %2.5009.8005.400 15,233.90045.000 3,717.90011.500 6,114.70049.200 4,124.0007.900 8,43.3007.800 5,35.80018.600 4,74.60037.500 4,82.9005.700 3,26.50025.500 5,131.10051.800 4,725.8008.300 3,82.90014.900 7,011.500


24SØSNITTET, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 20102011ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %57: ØSTBANEGADE (ensrettet)KØRETØJER2.0001.6003,81.4005,01.5003,8nord for ClassensgadeCYK+KNALL6008006001.00059: ØSTERBROGADE *)KØRETØJER24.8006,224.7006,025.4004,321.3005,522.1004,4nord for ClassensgadeCYK+KNALL18.90016.80017.60015.10018.800*)2010 og 2011: Vejarbejde ved Trianglen


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1925TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 2010201192 : AMAGER BOULEVARDnordvest for Amagerbrogade94 : AMAGERBROGADEnord for Englandsvej551 : AMAGERBROGADEsyd for Hollænderdybet245 : AMAGER FÆLLEDVEJ *)syd for Sundholmsvej604 : AMAGER FÆLLEDVEJsyd for Peter Vedels Gade688 : AMAGER FÆLLEDVEJnord for Amager Boulevard733 : AMAGERMOTORVEJENvestlige ben, ved Vejlands Allé734 : AMAGERMOTORVEJENøstlige ben, ved Vejlands Allé360 : AMAGER STRANDVEJsyd for Prags Boulevard64 : AMALIEGADEnord for Toldbodgade98 : ANNEBERGVEJnord for Bellahøjvej703 : ANNEXSTRÆDEsyd for Valby Langgade644 : ARTILLERIVEJsyd for Amager Boulevard645 : ARTILLERIVEJsyd for NjalsgadeKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLANTAL14.4006.80022.80019.30014.0007.6003.60036.80018.8009.600TUNG %10,09,212,5ANTAL23.70019.900TUNG %7,7ANTAL12.9008.80021.10016.40017.8004.8008.8001.80016.3004.00013.8001.900TUNG %6,76,24,81,62,43,0ANTAL19.40016.9003.4002.100TUNG %7,414,0ANTAL19.70017.5007.1001.700TUNG %6,71,2*)2007: Data overført fra 2006


26ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 20102011ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %ANTALTUNG %689 : BACKERSVEJsyd for Greisvej99 : BELLAHØJVEJsyd for Frederikssundsvej685 : BELLMANSGADEøst for Vennemindevej726 : BERNSTORFFSGADEnord for Tietgensgade697 : BERNSTORFFSGADEnord for Kalvebod Brygge515 : BISPEENGBUENKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJER4.6001.30051.7005,63,621.5003.70019.8001.70052.70012,611,84,053.3002,610.4001.40048.3003,62,74.50090047.1007,32,9255 : BLEGDAMSVEJsyd for Øster Allé397 : BLEGDAMSVEJsydvest for Fredensgade704 : BORGBJERGSVEJsydvest for Sydhavnsgade103 : BORGERGADEnord for Gothersgade496 : BORUPS ALLEnordvest for Hulgårdsvej3 : BREDGADE (ensrettet)nord for Kongens Nytorv681 : CARL JACOBSENS VEJvest for Bjørnsonsvej738 : CENTER BOULEVARDsyd for indkørsel til Bella CentretCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL5.4007.70013.7006.00010.2008,76,314.4005.40010.2005,87.0008.50014.4005.8002.3009.5006,14,13.4002.50052.7003.20012.4005.6008.8002,33,15,07.7007.3004.8001.70013.4006.3003.5001.4006,09,44,46,8


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1927TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 2010 20114 : CHRISTIAN IV`s BRO258 : CLASSENSGADEøst for Østerbrogade65 : DAG HAMMERSKJÖLDS ALLÉsydøst for Øster Farimagsgade7 : ELLEBJERGVEJøst for Poppelstykket259 : EMDRUPVEJvest for Tuborgvej686 : EMDRUPVEJvest for Strødamvej682 : ENGHAVE PLADSøst for Enghaveveja)67 : ENGHAVEVEJnord for P. Knudsens Gade613 : ENGHAVEVEJsyd for Vesterbrogade477 : ENGLANDSVEJsyd for Sundbyvestervej643 : ENGLANDSVEJnord for Sundholmsvej9 : FARVERGADE (ensrettet)nordøst for Rådhuspladsenb)377 : FIOLSTRÆDEsydøst for Nørre Voldgade488 : FOLEHAVENvest for RetortvejKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLANTAL15.4002.00035.4002.1005.5001.50019.8004.00011.6001.500TUNG %0,66,98,78,75,6ANTAL17.5001.90036.4002.3006.10021.0004.90011.000TUNG %1,37,14,25,94,4ANTAL16.6002.3005.1003.90015.60010.60034.1002.00022.3005.50011.1001.9008.8002.700TUNG %0,45,05,24,85,14,34,5ANTAL15.7002.20036.8001.9005.60020.0004.7001.6002.400TUNG %0,54,65,42,5ANTAL14.5001.80034.0001.5005.5001.3008.5003.70018.6004.30015.3007.8003001.80039.2001.000TUNG %0,33,53,65,63,62,93,8a)2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Alléb)Se fodgængere side 48


28ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %68 : FOLKE BERNADOTTES ALLÉsyd for IndiakajKØRETØJERCYK+KNALL22.4003.2008,120.3004.7007,020.3004.9005,3113 : FREDERIKSBERGGADE (ensrettet) a) KØRETØJERnordøst for Rådhuspladsen CYK+KNALL30011 : FREDERIKSBORGGADE (ensrettet) a) KØRETØJERøst for Nørre Voldgade12 : FREDERIKSBORGGADEsydøst for SøtorvetCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL6.20018.40013,3 6.30018.30013,8 5.60016.40013,86005.40017.20015,1677 : FREDERIKSBORGVEJsyd for Bispebjerg TorvKØRETØJERCYK+KNALL6.400117 : FREDERIKSSUNDSVEJKØRETØJER 21.900 6,6 19.600 7,6 16.600 7,4 15.900 8,0 15.200 7,4øst for FrederiksborgvejCYK+KNALL 11.7008.60011.20010.00010.900120 : FREDERIKSSUNDSVEJøst for KrabbesholmsvejKØRETØJERCYK+KNALL18.8004.6006,4626 : FREDERIKSSUNDSVEJnordvest for ÅkandevejKØRETØJERCYK+KNALL23.9004.8006,8723 : FREDERIKSSUNDSVEJvest for HulgårdsvejKØRETØJERCYK+KNALL18.1004.9006,3121 :b)FÆLLEDVEJ KØRETØJER 6.200 3,24.300 7,3nordøst for NørrebrogadeCYK+KNALL 7.6007.900482 : GAMMEL JERNBANVEJøst for Toftegårds Allé123 : GAMMEL KØGE LANDEVEJ d)syd for Toftegårds Plads705 : GLASVEJsydvest for Frederiksborgvej549 : GODTHÅBSVEJ c)sydøst for Grøndals ParkvejKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL24.4003.3005,5 24.2003.6005,6 22.5003.3004,4 22.9002.9004.9001.5006.5006.0003,83,34,94.7001.70020.4003.3002,33,7a)Se fodgængere side 48b)2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogadec)2010: På grund af spærring/vejarbejder ved Tesdorphsvej var trafikken under tællingen af Godthåbsvej i retning mod nord lavere end normaltd)2011: Tælling foretaget under VM i landevejscykling


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1929TÆLLESTEDKATEGORIa)17 : GOTHERSGADE KØRETØJERsydøst for SøtorvetCYK+KNALL127 : GOTHERSGADE (ensrettet) KØRETØJERvest for Kongens NytorvCYK+KNALL270 : GOTHERSGADEKØRETØJERøst for Nørre VoldgadeCYK+KNALL18 : GRØNDALS PARKVEJKØRETØJERnord for Peter Bangs VejCYK+KNALL652 : GRØNNEGADEKØRETØJERsyd for GothersgadeCYK+KNALL624 : GRØNNINGENKØRETØJERnord for Jens Kofods Gade CYK+KNALL724 : GYLDENLØVESGADE b)KØRETØJERsydøst for Nørre SøgadeCYK+KNALLa)275 : HAMLETSGADE KØRETØJERnord for MimersgadeCYK+KNALL276 : HAMMERICHSGADEKØRETØJERsydvest for H.C.Andersens Boulevard CYK+KNALL495 : HARALDSGADEKØRETØJERvest for LyngbyvejCYK+KNALL1 : H.C.ANDERSENS BOULEVARD b) KØRETØJERsydøst for Jarmers PladsCYK+KNALL692 : HEDEGÅRDSVEJKØRETØJERvest for EngvejCYK+KNALL21 : HILLERØDGADEKØRETØJERvest for Borups AlléCYK+KNALL132: HILLERØDGADEKØRETØJERøst for NattergalevejCYK+KNALLa)2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogadeb)2010: Omfattende vejarbejde2007 2008 2009 2010 2011ANTAL5.6006.70020.0001.80010.1002.90053.50014.5003.60018.1003.30011.2003.800TUNG %3,85,76,15,25,33,5ANTAL6.9006.40014.00012.00020.4002.10011.6004.40048.90013.60018.3003.000TUNG %3,46,55,512,45,04,2ANTAL5.2006.00020.9001.50019.9005.50012.6004.30052.60013.90018.3002.600TUNG %1,74,32,85,23,92,7ANTAL5.4006.8006.7006.00018.7001.6001.8002.90067.60020.90051.60018.00018.7003.700TUNG %2,75,44,92,14,14,74,2ANTAL5.0006.90019.2001.4007.1003.60048.20013.10016.4003.500TUNG %2,04,46,73,53,1


30ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTED635: HILLERØDGADEøst for Nordre Fasanvej667: HOLMBLADSGADEvest for Østrigsgade136: HOLMENS KANALsyd for Vingårdsstræde650: HOVEDVAGTSGADEvest for Kongens Nytorv138: HULGÅRDSVEJnord for Hillerødgade672: HULGÅRDSVEJsyd for Frederikssundsvej414: HUSUMVEJnord for Tølløsevej695: HYLTEBROsydvest for Nørrebrogade525: HØJBRO615: INGERSLEVSGADEøst for Enghavevej493: IRLANDSVEJnord for Følfodvej673: IRLANDSVEJnord for Sundbyvestervej363: ISLANDS BRYGGEunder Langebro698 : ISLANDS BRYGGEnord for DrechselsgadeKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL11.6003.700TUNG %5,8ANTAL9.3001.700TUNG %2,7ANTAL5.2002.600TUNG %10,7ANTAL24.90011.5001.00070025.3002.30029.0001.900TUNG %5,72,34,03,2ANTAL TUNG %8.4001.8003,63.8001.4004.0001.8005.6003.4004.0003,14,73,02.5003.2004.9007,512.7003.2005.4005,72,4


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-193123 : JAGTVEJa)TÆLLESTEDsydvest for Nørrebrogade478 : JAGTVEJøst for Lyngbyvej617 : JAGTVEJnordøst for Lersø Parkallé663 : JERNBANE ALLÉnord for Vanløse Allé664 : JERNBANE ALLÉsyd for Vanløse Allé638 : JYLLINGEVEJvest for Slotsherrensvej553 : KASTRUPVEJsydøst for Øresundsvej739 : KLAKSVIGSGADEsydvest for Amager Boulevard691 : KLØVERMARKSVEJøst for Raffinaderivej27 : KRISTEN BERNIKOWS GADE b)nordvest for Østergade (ensrettet)76 : KRONPRINSESSEGADEnord for Gothersgade (ensrettet)576 : KRONPRINSESSEGADEsyd for Øster Voldgade542 : LANDEMÆRKETsyd for Gothersgade606 : LERSØ PARKALLÉnordvest for JagtvejKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLa)2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogadeb)2011: Vejarbejde2007 2008 2009 2010 2011ANTAL18.50011.20021.0006.40019.2007.2006.6002.4009.6007.4006.600TUNG %4,76,06,97,75,8ANTAL18.20010.70021.7007.8003.9008.6003.50029.6002.4006.9005.800TUNG %7,33,95,15,76,45,5ANTAL18.8009.50018.5008.8006.8005005.9007.1002.1001.800TUNG %3,84,27,64,53,1ANTAL18.10012.1007.2007.0005.1004.500TUNG %4,34,62,9ANTAL17.70012.00021.7008.7005.4007.600TUNG %3,63,87,53.6002.6002,99.0003.7007,5


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1933TÆLLESTED157: NYHAVNSBROEN32: NØRRE ALLEsyd for Universitetsparken418: NØRRE ALLEsyd for. Tagensvej166: NØRREBROGADE a)nordvest for Jagtvej577: NØRRE FARIMAGSGADEsyd for Ahlefeldtsgade33: NØRREGADE b)sydøst for Nørre Voldgade170: NØRRE SØGADEsydvest for Vendersgade34: NØRRE VOLDGADE c)nordøst for Jarmers Plads631: NØRRE VOLDGADEsyd for Frederiksborggade309: PEDER LYKKES VEJøst for Røde Mellemvej501 : PETER BANGS VEJvest for Ålstrupvej605 : P. KNUDSENS GADE d)nordøst for Borgm.Christiansens Gade176: REBILDVEJsydvest for Dybendalsvej641 : RETORTVEJsyd for Vigerslev AlléKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %11.300 4,735.5007.6006.6006.80013.90013.9004.00011.40025.4007.6004,02,08,812,711,734.8007.80013.90016.00016.2006.30040009.90032.00010.30023.5006.60022.0009.5003,78,64,213,03,410,811,72.00036.6008.2007.9004.5009.50028.8007.90023.5007.1009.5002.1003,49,914,62,98,85,335.5008.3004.50010.70021.5008.7003,310,18,833.4008.2005.1009.80027.0009.90015.2006.8003,38,02,39,912.1003.90023.0001.9003,24,430.6001.6003,56.9008006,8a)2009: Tælling er foretaget efter trafikomlægningen på Nørrebrogadeb)Se fodgængere side 48c)2011: Vejarbejde i forbindelse med ombygning af Nørreport Stationd)2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Allé


34ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI384 : ROSKILDEVEJKØRETØJERvest for SkelletCYK+KNALL716 : ROVSINGSGADEKØRETØJERnordøst for TagensvejCYK+KNALL661 : RUTENKØRETØJERvest for HareskovvejCYK+KNALL662 : RUTENKØRETØJERvest for ÅkandevejCYK+KNALL179 : RØDE MELLEMVEJKØRETØJERsyd for SundbyvestervejCYK+KNALL467 : RÅDVADSVEJKØRETØJERvest for FrederiksborgvejCYK+KNALL639 : SALLINGVEJKØRETØJERsydøst for JyllingevejCYK+KNALL702 : SANKT ANNÆ PLADSKØRETØJERvest for ToldbodgadeCYK+KNALL683 : SCANDIAGADEKØRETØJERnordøst for Sydhavnsgade CYK+KNALL706 : SEJRØGADEKØRETØJERøst for LyngbyvejCYK+KNALL37 : SJÆLLANDSBROENKØRETØJERCYK+KNALL*)381 : SJÆLØR BOULEVARD KØRETØJERnord for EllebjergvejCYK+KNALL184: SLOTSHERRENSVEJKØRETØJERnordvest for JyllingevejCYK+KNALL696 : STOREGÅRDSVEJKØRETØJERnordøst for Frederikssundsvej CYK+KNALL*)2011: Enghavevej spærret for tung trafik. Skal køre ad Sjælør Boulevard / Vigerslev Allé2007 2008 2009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %21.6003.30010.3002.20053.7001.8005,92,921.6004.20026.7003.1006,15,019.8002.80011.9002.9005.8003.9001.40050.1001.8004,55,05,94,319.4003.1005.8002004.00040047.2001.6003,62,411,75,219.7003.30023.4004007.1003.60045.7001.2008.4001.7004,34,87,34,49,513.4001.9007.9004,6


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1935TÆLLESTED41 : STORE KONGENSGADE (ensrettet)nord for Kongens Nytorv625 : STORE KONGENSGADE (ensrettet)nord for Jens Kofods Gade653 : STORE REGNEGADEsyd for Gothersgade191 : STORMGADEnordøst for Vester Voldgade608 : STRANDBOULEVARDENøst for Kertemindegade620 : STRANDLODSVEJnord for Øresundsvej195 : STRANDVÆNGETud for roklubberne332 : STUDIESTRÆDEøst for Vester Voldgade81 : SUMATRAVEJnord for Hedegårdsvej676 : SUNDBYVESTERVEJøst for Irlandsvej492 : SUNDHOLMSVEJøst for Amager Fælledvej648 : SUNDKROGSGADEøst for Kalkbrænderihavnsgade196 : SVANEMØLLEBROEN44 : SØLVGADE (ensrettet)nordvest for SølvtorvetKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL13.5006.30030012.8001.30014.7005.700TUNG %6,320,04,6ANTAL14.2006.00013.50015.0006.100TUNG %5,513,35,2ANTAL16.2007.2009.8005.00012.7007.6005.7006002.4001.30010.4004.20014.2005.800TUNG %3,64,112,94,36,73,84,8ANTAL13.1007.4001.8001.40012.5007.5002.1004.30015.0005.600TUNG %5,12,114,13,64,4ANTAL12.5006.40012.2007.60017.2004.70018.0001.60014.8001.20019.4005.90014.4006.300TUNG %5,613,23,96,714,03,34,3


36ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1983 : SØLVGADETÆLLESTEDøst for Øster Voldgade84 : SØLVGADEøst for Stockholmsgade46 : TAGENSVEJsydøst for Tuborgvej479 : TAGENSVEJnordvest for Jagtvej614 : TAGENSVEJnordvest for Frederik Bajers Plads671 : TAGENSVEJnordvest for Rovsingsgade679 : TAGENSVEJsyd for Bispebjerg Torv679 : TAGENSVEJsyd for Bispebjerg TorvTEGLVÆRKSBROENåbnet 22. januar 2011569 : THORSHAVNSGADEsydvest for Amager Boulevard202 : TIETGENSBROEN203 : TOFTEGÅRDSBROEN204 : TOMSGÅRDSVEJnord for Frederikssundsvej86 : TORVEGADEnord for Christmas Møllers PladsKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL20.0005.00018.5007.60016.2009.60021.3005.90025.80020.400TUNG %5,26,55,96,86,9ANTAL18.8004.80012.2008.60025.20019.900TUNG %5,47,75,0ANTAL13.2007.90022.30011.60019.2004.50020.0008.2001.1003.80024.80019.600TUNG %3,05,04,44,54,64,5ANTAL18.1003.9006.6003.10040032.5002.60023.00020.700TUNG %4,42,53,45,2ANTAL18.5004.9002.70080027.1003.40025.20020.200TUNG %3,98,24,34,9


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1937TÆLLESTED48 : TUBORGVEJsydvest for Bispebjerg Parkallé87 : UNIVERSITETSPARKENvest for Nørre Allé341 : UPLANDSGADEnordvest for Prags Boulevard680 : UTTERSLEVVEJnord for Hareskovvej210 : VALBY LANGGADEøst for Nakskovvej586 : VALBY LANGGADEvest for Toftegårds Allé665 : VANLØSE ALLEvest for Apollovej445 : VED STADSGRAVENnordøst for Amager Boulevard736 : VEJLANDS ALLÉmlm. motorvejsforgreningerne737 : VEJLANDS ALLÉvest for Lossepladsvej699 : VEJLANDS ALLÉvest for Center Boulevard212 : VEJLANDS ALLÉøst for Røde Mellemvej700 : VEJLANDS ALLÉvest for Amagerbrogade213 : VERMLANDSGADEøst for HerjedalsgadeKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL32.7003.5007.0004.40021.0002.30016.80035.70027.30018.1001.3006.700500TUNG %5,05,59,17,59,6ANTAL35.3003.80012.0003.1004.8002.20019.7001.7006.100TUNG %4,94,37,86,36,6ANTAL33.0003.90011.50060018.8001.500TUNG %2,810,67,4ANTAL30.8003.2009.30018.4001.500TUNG %3,06,0ANTAL31.1002.3007.7002.40022.20019.4002.100TUNG %1,94,04,321.4004.0005,8


38ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTEDKATEGORI2007 2008 2009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %669 : VERMLANDSGADEøst for Uplandsgadea)52 : VESTERBROGADEvest for Rådhuspladsen53 : VESTER FARIMAGSGADEnord for Ved Vesterport684 : VESTER FÆLLEDVEJnord for Ny Carlsberg Vejb)217 : VESTERGADEnordøst for Rådhuspladsenc)218 : VESTER VOLDGADEnordvest for Rådhuspladsen54 : VIGERSLEV ALLÉøst for Toftegårds Plads221: VIGERSLEV ALLÉvest for Vestre Kirkegårds Allé223 : VIGERSLEV ALLÉøst for Retortvej56 : VIGERSLEVVEJnord for Langagervej226 : VIGERSLEVVEJnordvest for Gl. Køge Landevej491 : WEBERSGADE (ensrettet)nordvest for Øster Farimagsgade228 : ØRESUNDSVEJvest for Kastrupvej623 : ØRESUNDSVEJøst for StrandlodsvejKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL12.2008.80013.9004.60021.4004.20015.5001.50012.5005.10012,26,28,46,86,211.4006.40013.4004.10020.4004.70016.9001.90012.2005.10012,46,78,05,15,98.2003.80012.4008.60012.6004.80011.9004.20020.4004.60015.7001.30012.0004.4006.8002.1004.3009003,59,74,99,17,35,05,46,24,810.9008.40014.0005.6006.2003.90021.5004.20015.0001.20011.8003.80013,64,618,56,14,36,411.2007.50013.2005.7007.5002.20020.3002.80017.0004.10015.9002.90015.9001.3003.80050012.0005.00013,24,72,15,53,95,13,14,55,4a)2010: Omfattende vejarbejde på H.C. Andersens Boulevardb)2010: spærret pga. Metrobyggeric)2010: vejarbejde pga. Metrobyggeri


ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1939TÆLLESTED58 : ØSTER ALLÉøst for Nørre Allé232 : ØSTERBROGADEsyd for Jagtvej90 : ØSTER FARIMAGSGADEnordøst for Gothersgade234 : ØSTER FARIMAGSGADEsydvest for Lille Triangel60 : ØSTER SØGADEnordøst for Gothersgade237 : ØSTER SØGADE a)sydvest for Lille Triangel91 : ØSTER VOLDGADEnord for Gothersgade731 : ØSTER VOLDGADEnordøst for SølvgadeKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL552 : ØSTRIGSGADEsydøst for HolmbladsgadeKØRETØJERCYK+KNALL61 : ÅBOULEVARDnordvest for Tømrergade161: ÅBUEN (cykel- og gangbro) b)(over Ågade), åbnet juni 2008481 : ÅGADEvest for Jagtvej628 : ÅKANDEVEJnordøst for Frederikssundsvej503 : ÅKANDEVEJnord for GadelandetKØRETØJERCYK+KNALLFODGÆNGERECYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLa)2009: På grund af vejarbejder er sporet mod byen spærret for biltrafikb)Fodgængere kl. 7-19, se også side 482007 2008 2009 2010 2011ANTAL13.0002.40025.3009.00046.5008.10057.0004.000TUNG %4,23,85,04,7ANTAL13.1002.20014.20010.50028.0008.90045.9009.7003.200TUNG %5,38,44,94,3ANTAL13.0002.1007.5006.30026.4007.9003.1003.90017.8007.00011.0004.0007.6002.80044.6008.7003.900TUNG %3,87,72,62,18,58,66,73,3ANTAL10.5001.90014.50010.10020.7008.60045.7009.9003.900TUNG %3,65,62,43,7ANTAL10.6002.20019.9007.4003303.4005.0001.0008,77.5004008,1TUNG %4,03,9


40ANDRE FASTE TÆLLESTATIONER, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-19TÆLLESTED240 : ÅLEKISTEVEJnordvest for Peter Bangs Vej241 : ÅLEKISTEVEJsyd for Slotsherrensvej242 : ÅLHOLMVEJnord for Roskildevej359 : ÅRHUSGADEvest for ØstbanegadeKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007 2008 2009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL TUNG %14.600 3,33.70011.500 3,01.90017.80017.1003.800 13,61.500


TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN- antal biler, årsdøgntrafik (data fra 2004)41STRANDVEJENFREDERIKSBORGVEJLYNGBYVEJHARESKOVVEJLYNGBYVEJHARESKOVVEJFREDERIKSSUNDSVEJSLOTSHERRENSVEJJYLLINGEVEJROSKILDEVEJVASBYGADEHOLBÆKMOTORVEJENTORVEJAMAGER STRANDVEJKASTRUPVEJGAMMEL KØGE LANDEVEJAMAGERMOTORVEJENKONGELUNDSVEJENGLANDSVEJAMAGERBROGADE5.000-9.999 10.000-14.999 15.000-19.999 20.000-24.999 25.000-29.999 30.000-34.999 35.000-39.99940.000-44.999 45.000-49.999 50.000-54.999 55.000-59.999 60.000-64.999 65.000-69.999 > 70.000


42TRAFIKARBEJDET FOR KØRETØJER - antal kørtekilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET 20111000 km500045004000Overordnet vejnetHele vejnettet3500300025002000Regionale veje1500Fordelingsgader1000Bydelsgader5000Lokale vejeStrøggaderI kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader,bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt iregionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenesnaturlige handelsgader.


TRAFIKSTRØMME I KØBENHAVN- antal cykler og knallerter, en hverdag kl. 06-18 (data fra 2004)43FREDERIKSBORGVEJSTRANDVEJENLYNGBYVEJHARESKOVVEJFREDERIKSSUNDSVEJSLOTSHERRENSVEJJYLLINGEVEJROSKILDEVEJHOLMBLADSGADEVASBYGADEVIGERSLEV ALLÉKASTRUPVEJGAMMEL KØGE LANDEVEJKONGELUNDSVEJENGLANDSVEJAMAGERBROGADE2.000-3.999 4.000-5.999 6.000-7.999 8.000-9.999 10.000-11.99912.000-13.999 14.000-15.999 16.000-17.999 18.000-19.999 > 20.000


44TRAFIKARBEJDET FOR CYKLER - antal kørtekilometer på det københavnske vejnet (hverdag) OVERSIGTSKORT OVER VEJNETTET 20111000 km13001200Hele vejnettet11001000900800700Overordnet vejnet600500Fordelingsgader400300Regionalveje2001000BydelsgaderLokale vejeStrøggaderI kommuneplan 2009 er fastlagt et overordnet vejnet af regionale veje, fordelingsgader,bydelsgader og strøggader. Det overordnede vejnet skal kanalisere trafikken rundt iregionen, mellem bydelene og internt i bydelene. Strøggaderne fungerer som bydelenesnaturlige handelsgader.


DØGN-, UGE- OG ÅRSVARIATIONER45KøretøjerDøgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation%20%20%2015151510101055500mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag0jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov decCyklerDøgnvariation (hverdag) Ugevariation Årsvariation%20%20%2015151510101055500mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag0jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov decData fra 2010


46KØRETØJERNES FORDELING I PROCENT- en hverdag kl. 07-19 i 201175,9 %PersonbilerMotorcyklerVarevogneSololastbilerStørre lastbilerBusser2,0 %0,8 %1,5 %0,9 %19,0 %


FREDERIKSBERG KOMMUNE, årsdøgnstrafik (ÅDT) som sum af begge retningerTungprocenten gælder for tidsrummet kl. 06-18, fra 2009 dog kl. 07-1947TÆLLESTED900 : BÜLOWSVEJnord for Amalievej910 : C.F. RICHSVEJ *)øst for Grøndals Parkvej911 : DALGAS BOULEVARDnord for Roskildevej913 : FALKONER ALLÉsyd for Dronning Olgas Vej906 : FINSENSVEJøst for Lindevangs Allé908 : FREDERIKSBERG ALLÉøst for Pile Allé904 : GAMMEL KONGEVEJøst for Allégade905 : GODTHÅBSVEJøst for Guldborgvej901 : H.C. ØRSTEDSVEJnord for Niels Ebbesens Vej912: NORDRE FASANVEJnord for Howitzvej914 : NYELANDSVEJvest for Falkoner Allé907 : PETER BANGS VEJvest for Orla Lehmanns Vej903 : PILE ALLEsyd for Vesterbrogade713 : SØNDRE FASANVEJsyd for Roskildevej902 : VESTERBROGADEøst for Pile AlléKATEGORIKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALLKØRETØJERCYK+KNALL2007ANTAL TUNG %12.300 3,03.70012.90010.30012.1007.00011.0003.70015.5003.8006,36,07,77,52008ANTAL TUNG %9.5005.4007.7002.00013.2009.90013.5008.20013.5006.200*)2010: Et vejarbejde på Godthåbsvej ved Tesdorpfsvej, der spærrede trafikken i nordgående retning, forårsagede forhøjede trafiktal på C.F. Richsvej i vestlig retning5,16,36,65,46,32009 2010 2011ANTAL TUNG % ANTAL TUNG % ANTAL7.600TUNG %2,43.3008.800 3,22.7008.300 3,31.80015.90010.9005,311.10010.70017.1008.2005,75,111.70011.1008.6005.2005,24,013.00011.80012.4008.40012.0004.50014.3004.70016.0004.4004,63,65,74,83,9


48FODGÆNGEREsum af begge retninger kl. 06-18, dog fra 2009 kl. 07-19TÆLLESTEDAMAGERBROGADE 18AMAGERBROGADE 32 ved HollænderdybetAMAGERBROGADE 68 ved BrysselgadeAMAGERBROGADE 232B129: BRYGGEBROEN377: FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade11: FREDERIKSBORGGADE øst for Nørre VoldgadeFREDERIKSBORGGADE vest for Nørre VoldgadeISTEDGADE 38 ved GasværksvejKOMPAGNISTRÆDE 13 (Strædet)NORDRE FRIHAVNSGADE øst for TrianglenNYHAVN 5 (solsiden)NYHAVN 44 (skyggesiden)NØRREBROGADE på Dronning Louises Bro a)NØRREBROGADE 88 ved Assistens Kirkegård a)NØRREBROGADE 120 ved Nørrebro Runddel a)NØRREBROGADE 238 ved Nørrebro Station a)33: NØRREGADE sydøst for for Nørre Voldgade b)PEBLINGE DOSSERING ved BaggesensgadeSORTEDAM DOSSERING øst for LæssøesgadeSORTEDAM DOSSERING ved KroghsgadeSTRØGET MIDT (Vimmelskaftet)113: STRØGET VEST (Frederiksberggade) ved RådhuspladsenSTRØGET ØST (Østergade) ved Kgs. NytorvØSTERBROGADE 68 (ved Trianglen)ØSTERBROGADE 110 (ved Park Bio)ØSTERBROGADE 146 (ved Poul Henningsens Plads)ØSTERBROGADE 163 (ved Svanemøllen Station)161: ÅBUENa)2008 og 2009: Tælling kun til kl. 18b)Daells Varehus lukker den 31. marts 19991985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL23.70039.20014.30023.70016.30031.80010.60025.70017.00032.3008.60026.90012.40025.8005.60038.10011.70029.0005.30037.2001.4004.7003.5006.10012.6004003.8004.2005.5002.5002.1005.3003.0005.30011.3002.2009.0005.9003.3007.6003904.8004.7005.2002.6002.2009.00030.10015.6004.9003.7004.9008.9001.2007.1004.3007.00013.7005.8002.4002.20029.50029.20018.7008.2005.5003.7007.5005403.2003.2005.9002.6002.50011.60033.0005.2004.10012.0003.2005.2003.7006.50011.7003.4003.1003.30028.30028.30025.7009.3006.2004.0009.100330


FODGÆNGEREsum af begge retninger kl. 06-18, dog fra 2009 kl. 07-1949Døgnvariation (hverdag)201510502015Ugevariation10502015ÅrsvariationData fra 20101050JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecemberGunnar Nu Hansens Plads ved Østerbrogade.


50OVERSIGTSKORT OVER FASTE TÆLLESTEDERTællestederKommunegrænsenSøsnittetAndre faste tællestederFrederiksberg KommuneGothersgadeNørre VoldgadeKøbmagergadeNørregadeVester Voldgade


REGISTER51SIDEAMAGER BOULEVARD nordvest for Amagerbrogade ......................25AMAGERBROGADE syd for Adriansvej .................................. 19AMAGERBROGADE nord for Englandsvej. ...............................25AMAGERBROGADE syd for Hollænderdybet .............................25AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Sundholmsvej .............................25AMAGER FÆLLEDVEJ syd for Peter Vedels Gade .........................25AMAGER FÆLLEDVEJ nord for Amager Boulevard ........................25AMAGERMOTORVEJEN på bro o. Avedøre Holme ......................... 19AMAGERMOTORVEJEN vestl. ben ved Vejlands Allé ......................25AMAGERMOTORVEJEN østl. ben ved Vejlands Allé .......................25AMAGER STRANDVEJ syd for Prags Boulevard ...........................25AMAGER STRANDVEJ syd for Hedegårdsvej ............................. 19AMALIEGADE nord for Toldbodgade ....................................25ANNEBERGVEJ nord for Bellahøjvej. ....................................25ANNEXSTRÆDE syd for Valby Langgade ................................25ARTILLERIVEJ syd for Amager Boulevard. ...............................25ARTILLERIVEJ syd for Njalsgade .......................................25BACKERSVEJ syd for Greisvej ..........................................26BELLAHØJVEJ syd for Frederikssundsvej ................................26BELLMANSGADE øst for Vennemindevej ................................26BERNSTORFFSGADE nord for Tietgensgade .............................26BERNSTORFFSGADE nord for Kalvebod Brygge ..........................26BISPEENGBUEN .....................................................26BLEGDAMSVEJ sydvest for Øster Allé ...................................26BLEGDAMSVEJ sydvest for Fredensgade ................................26BORGBJERGSVEJ sydvest for Sydhavnsgade .............................26BORGERGADE nord for Gothersgade. ...................................26BORUPS ALLÉ nordvest for Hulgårdsvej. ................................26BREDGADE nord for Kongens Nytorv ...................................26SIDEBRYGGEBROEN .....................................................23BÜLOWSVEJ nord for Amalievej........................................47CARL JACOBSENS VEJ vest for Bjørnsonsvej .............................26CENTER BOULEVARD syd for indk. t. Bella Centret .......................26C.F. RICHSVEJ, øst for Grøndals Parkvej .................................47CHRISTIAN IV’S BRO .................................................27CLASSENSGADE øst for Østerbrogade ..................................27DALGAS BOULEVARD nord for Roskildevej ..............................47DRONNING LOUISES BRO.............................................23DAG HAMMERSKJÖLDS ALLÉ sydøst for Ø. Farimag.......................27ELLEBJERGVEJ øst for Poppelstykket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27EMDRUPVEJ vest for Tuborgvej ........................................27EMDRUPVEJ vest for Strødamvej ......................................27ENGHAVE PLADS øst for Enghavevej ...................................27ENGHAVEVEJ nord for P. Knudsens Gade................................27ENGHAVEVEJ syd for Vesterbrogade....................................27ENGLANDSVEJ syd for Sundbyvestervej .................................27ENGLANDSVEJ nord for Sundholmsvej ..................................27ENGLANDSVEJ nord for Følfodvej ...................................... 19FALKONER ALLÉ syd for Dronning Olgas Vej.............................47FARVERGADE nordøst for Rådhuspladsen ..............................27FINSENSVEJ øst for Lindevangs Allé....................................44FIOLSTRÆDE sydøst for Nørre Voldgade ..............................*) 27FOLEHAVEN vest for Retortvej ........................................27FOLKE BERNADOTTES ALLÉ syd for Indiakaj ............................28FREDENSBRO. ......................................................23FREDERIKSBERG ALLÉ øst for Pile Allé .................................44FREDERIKSBERGGADE nordøst for Rådhuspladsen.....................*) 28FREDERIKSBORGGADE øst for Nørre Voldgade.........................*) 28* ) Fodgængere, se side 48


52 REGISTERSIDEFREDERIKSBORGGADE sydøst for Søtorvet .............................28FREDERIKSBORGVEJ syd for Bispebjerg Torv ............................28FREDERIKSBORGVEJ syd for Gladsaxevej ............................... 19FREDERIKSSUNDSVEJ på bro o. fæstningsgraven ........................ 19FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Frederiksborgvej ..........................28FREDERIKSSUNDSVEJ øst for Krabbesholmsvej ..........................28FREDERIKSSUNDSVEJ nordvest for Åkandevej ...........................28FREDERIKSSUNDSVEJ vest for Hulgårdsvej. .............................28FÆLLEDVEJ nordøst for Nørrebrogade ..................................28GAMMEL JERNBANEVEJ øst for Toftegårds Allé ..........................28GAMMEL KONGEVEJ vest for Stenosgade ...............................23GAMMEL KONGEVEJ øst for Allégade ...................................47GAMMEL KØGE LANDEVEJ syd for Toftegårds Pl. .........................28GAMMEL KØGE LANDEVEJ syd for Vigerslevvej. .......................... 19GLASVEJ sydvest for Frederiksborgvej ..................................28GODTHÅBSVEJ sydøst for Grøndals Parkvej ..............................28GODTHÅBSVEJ øst for Guldborgvej .....................................47GOTHERSGADE sydøst for Søtorvet ....................................29GOTHERSGADE vest for Kongens Nytorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29GOTHERSGADE øst for Nørre Voldgade .................................29GRØNDALS PARKVEJ nord for Peter Bangs Vej ...........................29GRØNNEGADE syd for Gothersgade ....................................29GRØNNEMOSE ALLÉ vest for Moseskellet .............................. 19GRØNNINGEN nord for Jens Kofods Gade. ...............................29GYLDENLØVESGADE sydøst for Nørre Søgade ...........................29GYLDENLØVESGADE ud for Søerne. ....................................23HAMLETSGADE nord for Mimersgade. ..................................29HAMMERICHSGADE sydvest for H.C.Andersens Boulev. ...................29HARALDSGADE vest for Lyngbyvej .....................................29SIDEHARESKOVVEJ nordvest for Ruten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19H.C. ANDERSENS BOULEVARD sydøst for Jarmers Pl. .....................29H.C. ØRSTEDSVEJ, nord for Niels Ebbesens Vej...........................47HEDEGÅRDSVEJ vest for Engvej .......................................29HILLERØDGADE vest for Borups Allé ...................................29HILLERØDGADE øst for Nattergalevej ..................................29HILLERØDGADE øst for Nordre Fasanvej ................................30HOLBÆKMOTORVEJEN vest for Sønderkær.............................. 19HOLMBLADSGADE vest for Østrigsgade.................................30HOLMENS KANAL syd for Vingårdstræde ...............................30HOVEDVAGTSGADE vest for Kongens Nytorv ............................30HORSEBAKKEN nord for Mosesvinget .................................. 19HULGÅRDSVEJ nord for Hillerødgade ...................................30HULGÅRDSVEJ syd for Frederikssundsvej ...............................30HUSUMVEJ nord for Tølløsevej.........................................30HYLTEBRO sydvest for Nørrebrogade ...................................30HØJBRO ............................................................30HØJE GLADSAXEVEJ nordøst for Hareskovvej ............................ 19INGERSLEVSGADE øst for Enghavevej ..................................30INGERSLEVSGADE sydøst for Tietgensgade .............................23IRLANDSVEJ nord for Følfodvej ........................................30IRLANDSVEJ nord for Sundbyvestervej..................................30ISLANDS BRYGGE under Langebro .....................................30ISLANDS BRYGGE nord for Drechselsgade ...............................30ISLEVHUSVEJ sydvest for Kildeløbet.................................... 19ISTEDGADE nordøst for Gasværksvej ...................................23JAGTVEJ sydvest for Nørrebrogade ..................................... 31JAGTVEJ øst for Lyngbyvej ............................................ 31JAGTVEJ nordøst for Lersø Parkallé ..................................... 31


REGISTER53SIDEJERNBANE ALLÉ nord for Vanløse Allé 31JERNBANE ALLÉ syd for Vanløse Allé 31JYLLINGEVEJ vest for Slotsherrensvej 31JYLLINGEVEJ vest for Tudskærvej 19KALKBRÆNDERIHAVNSGADE nord for Indiakaj 23KALVEBOD BRYGGE sydvest for Bernstorffsgade 23KAMPMANNSGADE ud for Søerne 23KASTRUPVEJ sydøst for Øresundsvej 31KASTRUPVEJ syd for Backersvej 20KLAKSVIGSGADE sydvest for Amager Boulevard 31KLØVERMARKSVEJ øst for Raffinaderivej 31KNIPPELSBRO 23KONGELUNDSVEJ nord for Floridavej 20KRISTEN BERNIKOWS GADE nordvest for Østergade 31KRONPRINSESSEGADE nord for Gothersgade 31KRONPRINSESSEGADE syd for Øster Voldgade 31LANDEMÆRKET syd for Gothersgade 31LANDLYSTVEJ vest for Engdals Allé 20LANGEBRO 23LERSØ PARKALLÉ nordvest for Jagtvej 31LERSØ PARKALLÉ syd for Tuborgvej 32LILLE KONGENSGADE vest for Kongens Nytorv 32LOSSEPLADSVEJ 32LUNDTOFTEGADE syd for Hillerødgade 32LYGTEN syd for Drejervej 32LYNGBYVEJ nord for Emdrupvej 20LYRSKOVGADE øst for Vester Fælledvej 32LØNGANGSSTRÆDE nordøst for Vester Voldgade 32MARBJERGVEJ syd for Frederikssundsvej 32SIDEMØRKHØJVEJ på bro over fæstningsgraven ..............................20NJALSGADE sydøst for Leifsgade ......................................32NJALSGADE øst for Artillerivej .........................................32NORDRE FASANVEJ syd for Glentevej ..................................32NORDRE FASANVEJ nord for Howitzvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47NORDRE FASANVEJ syd for Hillerødgade................................32NORDRE FRIHAVNSGADE nordøst for Faksegade ........................32NYELANDSVEJ vest for Falkoner Allé ...................................47NYGÅRDSVEJ vest for Fanøgade .......................................32NYHAVNSBROEN. ...................................................33NØRRE ALLÉ syd for Universitetsparken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33NØRRE ALLÉ syd for Tagensvej ........................................33NØRREBROGADE nordvest for Jagtvej ..................................33NØRRE FARIMAGSGADE syd for Ahlefeldtsgade .........................33NØRREGADE sydøst for Nørre Voldgade ..............................*) 33NØRRE SØGADE sydvest for Vendersgade...............................33NØRRE VOLDGADE nordøst for Jarmers Plads............................33NØRRE VOLDGADE syd for Frederiksborggade ...........................33PEDER LYKKES VEJ øst for Røde Mellemvej .............................33PETER BANGS VEJ vest for Ålestrupvej .................................33PETER BANGS VEJ vest for Orla Lehmanns Vej ...........................47P. KNUDSENS GADE nordøst for Borgm. Chr. Gade........................33PILE ALLÉ syd for Vesterbrogade ......................................47REBILDVEJ sydvest for Dybendalsvej ...................................33RETORTVEJ syd for Vigerslev Allé ......................................33ROSKILDEVEJ vest for Skellet .........................................34ROSKILDEVEJ ud for Damhussøen .....................................20ROVSINGSGADE nordøst for Tagensvej .................................34RUTEN vest for Hareskovvej...........................................34* ) Fodgængere, se side 48


54 REGISTERSIDERUTEN vest for Åkandevej ............................................34RYGÅRDS ALLÉ syd for Lundeskovsvej .................................20RYVANGS ALLÉ syd for Callisensvej ....................................20RØDE MELLEMVEJ syd for Sundbyvestervej .............................34RÅDVADSVEJ vest for Frederiksborgvej .................................34SALLINGVEJ sydøst for Jyllingevej ......................................34SANKT ANNÆ PLADS vest for Toldbodgade .............................34SCANDIAGADE nordøst for Sydhavnsgade. ..............................34SEJRØGADE øst for Lyngbyvej .........................................34SJÆLLANDSBROEN ..................................................34SJÆLØR BOULEVARD nord for Ellebjergvej ..............................34SLOTSHERRENSVEJ nordvest for Jyllingevej .............................34SLOTSHERRENSVEJ vest for Åvendingen ...............................20STOREGÅRDSVEJ nordøst for Frederikssundsvej .........................34STORE KONGENSGADE nord for Kongens Nytorv .........................35STORE KONGENSGADE nord for Jens Kofods Gade. .......................35STORE REGNEGADE syd for Gothersgade ...............................35STORMGADE nordøst for Vester Voldgade ..............................35STRANDBOULEVARDEN øst for Kertemindegade ........................35STRANDBOULEVARDEN nord for Classensgade ..........................23STRANDLODSVEJ nord for Øresundsvej .................................35STRANDVEJEN syd for Callisensvej .....................................20STRANDVEJEN syd for Tuborgvej ......................................20STRANDVÆNGET ud for Roklubberne ..................................35STUDIESTRÆDE øst for Vester Voldgade. ...............................35SUMATRAVEJ nord for Hedegårdsvej ...................................35SUNDBYVESTERVEJ øst for Irlandsvej ..................................35SUNDHOLMSVEJ øst for Amager Fælledvej ..............................35SUNDKROGSGADE øst for Kalkbrænderihavnsgade .......................35SIDESVANEMØLLEBROEN ................................................35SVANEMØLLEVEJ syd for Callisensvej ..................................20SØLVGADE nordvest for Sølvtorvet .....................................35SØLVGADE øst for Øster Voldgade .....................................36SØLVGADE øst for Stockholmsgade ....................................36SØNDRE FASANVEJ syd for Roskildevej .................................47SØNDERKÆR syd for Holbækmotorvejen ...............................20TAGENSVEJ sydøst for Tuborgvej ......................................36TAGENSVEJ nordvest for Jagtvej .......................................36TAGENSVEJ nordvest for Frederik Bajers Plads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36TAGENSVEJ nordvest for Rovsingsgade .................................36TAGENSVEJ syd for Bispebjerg Torv ....................................36TEGLVÆRKSBROEN .................................................36TERASSERNE nord for Ruten..........................................36THORSHAVNSGADE sydvest for Amager Boulevard.......................36TIETGENSBROEN. ...................................................36TOFTEGÅRDSBROEN ................................................36TOMSGÅRDSVEJ nord for Frederikssundsvej .............................36TORVEGADE nord for Christmas Møllers Plads ...........................36TUBORGVEJ sydvest for Bispebjerg Parkallé .............................37TUBORGVEJ sydvest for Lundedalsvej ..................................20TUBORGVEJ vest for Rymarksvej....................................... 21UNIVERSITETSPARKEN vest for Nørre Allé ..............................37UPLANDSGADE nordvest for Prags Boulevard............................37UTTERSLEVVEJ nord for Hareskovvej ...................................37VALBY LANGGADE øst for Nakskovvej ..................................37VALBY LANGGADE vest for Toftegårds Allé..............................37VANLØSE ALLE vest for Apollovej......................................37VED STADSGRAVEN nordøst for Amager Boulevard.......................37


REGISTER55SIDEVEJLANDS ALLE mlm. Motorvejsforgreningerne ..........................37VEJLANDS ALLE vest for Lossepladsvej .................................37VEJLANDS ALLE vest for Center Boulevard ..............................37VEJLANDS ALLE øst for Røde Mellemvej ................................37VEJLANDS ALLE vest for Amagerbrogade ...............................37VERMLANDSGADE øst for Herjedalsgade ...............................37VERMLANDSGADE øst for Uplandsgade ................................38VESTERBROGADE vest for Rådhuspladsen ..............................38VESTERBROGADE vest for Stenosgade .................................23VESTERBROGADE øst for Pile Allé .....................................47VESTER FARIMAGSGADE nord for Ved Vesterport. .......................38VESTER FÆLLEDVEJ nord for Ny Carlsberg Vej ...........................38VESTERGADE nordøst for Rådhuspladsen. ..............................38VESTER VOLDGADE nordvest for Rådhuspladsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38VIGERSLEV ALLE øst for Toftegårds Plads ..............................38VIGERSLEV ALLE vest for Vestre Kirkegårds Allé .........................38VIGERSLEV ALLE øst for Retortvej .....................................38VIGERSLEV ALLE vest for Vigerslevvej .................................. 21VIGERSLEVVEJ nord for Langagervej. ...................................38VIGERSLEVVEJ nordvest for Gl. Køge Landevej ...........................38WEBERSGADE nordvest for Øster Farimagsgade .........................38ØRESUNDSMOTORVEJEN øst for Kongelundsvej ......................... 21ØRESUNDSVEJ vest for Kastrupvej .....................................38ØRESUNDSVEJ øst for Strandlodsvej ...................................38ØSTBANEGADE nord for Classensgade. .................................24ØSTER ALLE øst for Nørre Allé. ........................................39ØSTERBROGADE syd for Jagtvej .......................................39ØSTERBROGADE nord for Classensgade ................................24ØSTER FARIMAGSGADE nordøst for Gothersgade ........................39SIDEØSTER FARIMAGSGADE sydvest for Lille Triangel ........................39ØSTER SØGADE nordøst for Gothersgade ...............................39ØSTER SØGADE sydvest for Lille Triangel ...............................39ØSTER VOLDGADE nord for Gothersgade................................39ØSTER VOLDGADE nordøst for Sølvgade ................................39ØSTRIGSGADE sydøst for Holmbladsgade ...............................39ÅBOULEVARD nordvest for Tømrergade ................................39ÅBUEN, cykel- og gangbro over Ågade ..................................39ÅGADE vest for Jagtvej ...............................................39ÅKANDEVEJ nordøst for Frederikssundsvej ..............................39ÅKANDEVEJ nord for Gadelandet ......................................39ÅLEKISTEVEJ nordvest for Peter Bangs Vej ..............................40ÅLEKISTEVEJ syd for Slotsherrensvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40ÅLHOLMVEJ nord for Roskildevej ......................................40ÅRHUSGADE vest for Østbanegade ....................................40Københavns KommuneTeknik- og MiljøforvaltningenCenter for TrafikIslands Brygge 37, 2. sal2300 København SPostadressePostboks 4501505 København VKontakt:Åse Boss Henrichsenaashen@tmf.kk.dkTlf. 2072 2730Frank Dybdahlz67k@tmf.kk.dkTlf. 2072 2731Grafik og layout :Center for TrafikFoto :Troels HeienTrykkeri :Jønsson GrafiskTrykt på Galerie Art Silk.Svanemærket, ISO 14001,ISO 9002 og EMAS


Københavns KommuneTeknik- og MiljøforvaltningenCenter for Trafiktrafik@tmf.kk.dktlf. 33 66 35 00www.kk.dkSvanemærket tryksag 541-473

More magazines by this user
Similar magazines