• 2003 Good Turns • Trekantløbet i Vejle • Gildernes Højskole • Nyt ...

sct.georg.dk
  • No tags were found...

• 2003 Good Turns • Trekantløbet i Vejle • Gildernes Højskole • Nyt ...

NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARKSct. GeorgMAJ200370. ÅRGANG 2003 Good Turns Trekantløbet i Vejle Gildernes Højskole Nyt fra Frimærkebanken3


Om ganske få månederslutter min periode somLGUS i Landsgildet, og fra denne udsigtspostvil jeg benytte lejligheden til at se tilbage påde 4 år, jeg sammen med Bodil Kjeldgaard ogSten Frost har haft ansvaret for denne post.Vi tre har tilsammen arbejdet for at givedistrikternes DUS’er (distrikternes uddannelsesmedarbejdere)mulighed for at etablere etarbejde i distriktsledelserne, men også at fåarbejdet med gildernes GUM’er (gildernesuddannelsesmedarbejdere) løbet i gang.Sten: Lidt bedrøveligt at skulle ophøre et nærtog godt samarbejde i Kursusudvalget efterfire år, hvor det har vist sig, at vi tre haropfattet hinanden som solide plankeværker afmeninger, vi har kunnet spille mange boldeop imod.I KU er vi enige om, at det skal være sjovt atvære gildebror, og at det også skal være muligtfor alle at påtage sig jobs med ledelse, uddannelseog udvikling. Derfor har vi bygget ettrefløjet værktøjsskab med god plads til dehåndværktøjer, vi kan have gavn af i hverdagen.Værktøjerne har form af kursusmoduler,beskrivelser af workshops og inspirationsmateriale,hvor det har været af stor betydningfor os, at indhold og udtryksmåde er jordnærog anvendelig i det gildeliv, som det gerneskal være en fornøjelse at være en del af.Der skal naturligvis ikke foreligge manualerfor, hvordan gildelivet skal leves. Gildelivet erikke statisk, men skal være i uafbrudt bevægelse.Kursusmodulerne skal understøtte oginspirere til fortsat udvikling og søgen efternye veje i nye tider. Kursusmodulerne er løseblade i et slidstærkt ringbind! På hylderneligger for tiden 5 kursusmoduler omhandlendestrukturer/samarbejde og ledelse/udvikling,og vi vil gerne slutte med at lægge endnunogle moduler på hylderne til brug for denæste, som kommer. At medvirke med inspirationtil udvikling er – og skal være – Kursusudvalgetsadelsmærke.Bodil: Det har været 4 spændende år i KU,da min samtidige funktion som DUS hargivet mig muligheden for som Janus atkunne kigge i to retninger. Jeg har fra KUhurtigt kunnet formidle tiltag og ideervidere, samtidig med, at jeg med DUS’enskasket på kunne fremkomme med ideer ogønsker til KU.Et tilbageblikHerfra har vi opfordret til samarbejdeDistrikterne imellem, og her har jeg selv haftet fantastisk samarbejde med DUS-medarbejdernei Vestsjælland, Dragsholm og Lolland-Falstersdistrikter. Derved prøver jeg atvirkeliggøre noget af det, jeg brænder for,nemlig at komme ud og møde masser afandre dejlige gildebrødre, og være sammenom nogle spændende, interessante oplevelser!!Kursusudvalget har i perioden taget initiativtil at nyt debat- og inspirationsforum, nemligUdviklingsstævnet, som afholdes i maj månedi de ulige år.Stævnet skal være forum for den bredestmulige debat, hvor hensigten er at involvereKursusudvalget, distrikter og gilder i et solidtnetværk, som forhåbentligt bringer inspirationertil og fra alle hjørner af landet.Margrethe: I de år, jeg har været i KU bådesom almindeligt medlem og som formand,har det ligget mig stærkt på sinde at få etableretgode og grundige forberedelser til alle gildebevægelsenstider. Det arbejde har udvalgetfået struktureret nu, så ingen i landet behøverat føle sig hjælpeløse og uden værktøjer.DUS’erne og GUM’erne vil efterhånden værei stand til at deltage som forberedere på hvertderes sted, og derfor vil det være den sammeforberedelse, der gives i hele landet. Dvs., atALLE gildebrødre kan få samme grundigeindføring i gildebevægelsens formål og idegrundlag.Gildernes Højskole er blevet etableret idenne periode. Det har været og er stadig detstørste og mest spændende arrangment, vi harpåtaget os. Vi havde ikke i vores fantasi forestilletos, at så mange gildebrødre ville deltage,da vi første gang for 3 år siden lanceredeideen. Oplægsholdere med vidt forskelligbaggrund har givet deltagerne noget at diskutereom og reflektere over. Derpå højskoledagepå Rødding Højskole med afvekslendeprogrammer og masser af samvær med andregildebrødre fra alle hjørner af landet.I KU har vi haft udfordrende opgaver atudføre, og vi kan kun udtale glæde og taknemmelighedover at dette har kunnet ladesig gøre.Margrethe GybelLandsgildets uddannelsessekretær3


2003 Good Turns– at gøre livet gladere og lysere for andreDen internationalegildebevægelse (ISGF)opfordrer alle gildebrødre til at markere ISGF’s50 års jubilæum ved at gennemføre GoodTurns. Gildebrødre kan gøre det som enkeltpersoner,i fællesskab med gruppen, gildet,byens gilder, distriktet eller på landsplan.Landsgildeledelsen har besluttet at prioriteresamarbejdet med Spejderhjælpen som et fællesGood Turn projekt. Vi vil derfor opfordre gildernetil at bruge denne mulighed for at fåskabt kontakt til de lokale spejdergrupper. Herer chancen for at få etableret et samarbejde omet ægte Good Turn-projekt, som spejdere imere end 40 år har gennemført under mottoet:Raske børn hjælper syge børn.Landsgildeledelsen vil gerne opfordre alle gildebrødretil at være aktive i mindst én – mengerne flere – Good Turns. Om Good Turn’en erårligt tilbagevendende, og derfor en »kendtsag« eller om det er en ny aktivitet er ikke afgørende.Hvis du har brug for inspiration tilGood Turns, så kig under jubilæumslogoet påwww.sct-georg.dkI perioden 24. april til 25. oktober har vi allemuligheden for at gøre en ekstra indsats for atleve op til gildelovens ord om at enhver gildebrorgør sit bedste for at gøre livet gladere oglysere for andre.Rigmor Lauridsen, international sekretærTemamøde medLandsgildeledelsenSct. Georgs Gilderne i Danmark fylder 70 år og ISGF fylder 50 år. 2003 er jubilæumsår, ogvi ser også mod fremtiden. Hvordan får den enkelte gildebror det gode tilhørsforhold tilgildet, der sikrer et langt, gerne livslangt medlemskab? Hvad fastholder nye gildebrødresinteresse i gildearbejdet? Hvad forventer nye gildebrødre af gildemedlemskabet? Harmonererdet med de ældre gildebrødres ønsker? Mødetemaet er medlemspleje.Gildebrødre fra Bornholms Distriktgilde med ægtefæller indbydes til temamøde medlandsgildeledelsen lørdag den 14. juni kl. 13.00 til 16.00 i Bornholm Kannikegård, Rønnevej1, 3720 Aakirkeby.Kom og vær med denne eftermiddag hvor vi vil prøve at svare på de spørgsmål, du måttehave. Landsgildeledelsen er parat til at tage debatten op, og vi ser frem til at møde bornholmerne”på hjemmebane”.Tilmelding senest mandag den 10. maj 2003 tildistriktsgildemester Per Holm Jensen, tlf. 56 49 16 86.Kaffe og kage kr. 15. Øl og vand afregnes separat.4


B-P Fellowship Event, Denmark 2003Af Niels RosenbomBaden-Powell Fellowship er en verdensomspændendeorganisation, der har til formål atindsamle midler til støtte for WOSM, verdensspejderbevægelsen(se artiklen Fund-Raising, SG 6/2002). Hvert år arrangeresmøder (events) med optagelse af nye medlemmer.I år skal vi have et sådant møde her iDanmark, nærmere betegnet København ogKolding 10.-14. september.I planlægningsgruppen, nedsat af Fællesrådetfor Danske Drengespejdere (hvor jeg repræsentererGilderne) er der et klart ønske om atflytte tyngden fra det turistmæssige til et merespejderrelevant indhold. I al ubeskedenhedsynes jeg også, at vi har fået skruet et spændendeog indholdsrigt program sammen:10/9: Der tilbydes en ”pre-tour sightseeing” iKøbenhavn.11/9: ”Københavnerne” kører i bus via Roskildetil Kolding hvor selve mødet starter.12/9: Konference på LEGO om ”spejderarbejdetog det fælles sociale ansvar” medindlæg af Kong Carl XVI Gustav, UffeEllemann-Jensen og Henriette Kjær samtflere af industriens og spejderbevægelsenstopledere.13/9: Samvær med danske spejdere påHouens Odde og om aftenen optagelsesceremoniog gallamiddag på Koldinghus.Som noget helt nyt er det lykkedes at kobleB-P Fellowship og Olave B-P Society (pigespejdernespendant) sammen. PrinsesseBenedikte, som er en særdeles aktiv protektorfor OB-PS (og jo også vores æresmedlem), vildeltage og optage Dronning Sylvia.I planlægningsgruppen håber og tror vi påstor deltagelse (tæt på 250, som er max.) ogmange optagelser, så vi kan score et stortoverskud til spejderbevægelsen.Som sidegevinst håber jeg, at vi kan skabegod PR for gildebevægelsen i denne kreds,som tæller mange indflydelsesrige personer,også fra de ellers så utilnærmelige Boy Scoutsof America.Gilderne i Trekantsområdet er allerede blevetinvolveret i gennemførelsen i det jyske (medDGM som krumtappen), og for Københavnsarrangementetkan vi godt bruge et parengelsktalende gildemedlemmer som hjælpere.Hvis du er interesseret, skal du kontakte mig(4925 3603 eller niro@mail.tele.dk).Fredslyset fra Betlehem 2003På nuværende tidspunktved vi, at Fredslysetankommer uge 48, såalle har det til 1. søndag iadvent.Den endelige dato i uge48 bliver bekendtgjortsenere.God sommer til alle!H. C. Soré.SpansktalendeefterlysesCentral Branch fik efter min annonce sidsteefterår meget hurtigt en særdeles kompetentoversætter-gruppe, som hjælper mig utroligflot med kontakten til de fransksprogede.Nu har jeg fået en ny udfordring, idet CentralBranch begynder at vokse i Sydamerika.Derfor søger jeg frivillige, som kan hjælpemed at opdyrke denne verdensdel. Du behøverikke at være på nettet – men det hjælper!Du vil sandsynligvis også få lejlighed til atarbejde sammen med Rigmor LGIS om WorldGazette Mondiale (det er jo Danmark, dersidder på redaktionen af alle ISGFs magasiner).Hvis du griber denne bold, så kontakt mig påniro@mail.dk eller 49 25 36 03.Med venlig hilsenNiels RosenbomCentral Branch koordinator5


Ændringsforslag til Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, ved landsgildetinget 2003,fremsat af landsgildeledelsenNuværende ordlyd Foreslås ændret til Motivering§ 2 Idégrundlag og formål,afsnit 1:»Sct. Georgs Gilderne iDanmark« er en organisation,der har rod i spejderbevægelsen.§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 2:Et distriktsgilde ledes afen distriktsgildeledelse(DGL) på mindst femmedlemmer, distriktsgildemester(DGM), distriktsgildekansler(DGK),distriktsgildeskatmester(DGS), distriktets uddannelsessekretær(DUS) ogdistriktets internationalesekterær (DIS).§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 2 og 3:Det er distriktsgildeledelsensopgave at inspirererog bistå enkeltgildernei deres arbejde.Distriktsgildeledelsenforestår kursusvirksomhedog ridderoptagelser, ogden koordinerer internationaltarbejde samt forbindelsentil offentligheden.§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 5:Distriktsgildemesterenskal være ridder.6§ 2 Idégrundlag og formål,afsnit 1:»Sct. Georgs Gilderne iDanmark« er en organisation,der har sine rødder ispejderbevægelsen.§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 2:Et distriktsgilde ledes af endistriktsgildeledelse påmindst fem medlemmer,distriktsgildemester,distriktsgildekansler,distriktsgildeskatmester,distriktets uddannelsessekretærog distriktetsinternationale sekretær.§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 3:Det er distriktsgildeledelsensopgave at inspirereog bistå enkeltgilderne ideres arbejde. Distriktsgildeledelsenforestårdistriktets gildehaller samtkoordinerer kursusvirksomhedog internationaltarbejde, og forbindelsentil offentligheden.§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 5:Til distriktsgildeledelsenkan ikke vælges svende.Sproglig justering.I lighed med § 7, stk. a) anføres der ikkeforkortelser.Denne ordlyd præciserer, at der idistriktsgildeledelsens opgaver indgårafholdelse af distriktsgildehaller.Der anvendes samme begrænsning forvalgbarhed som for valg til gildeledelser.Dermed opnås bredest mulig adgang tilopstilling af kandidater til distriksgildemesterposten.Der ændrer dog ikke ved at det erdistriktsgildeledelsen der har ansvaret forridderarbejdet i distriktet – og at kun enridder kan foretage ridderoptagelse.Såfremt forslaget vedtages, vil detteskulle præciseres i »Håndbog for gildeledelser«.


§ 7b) Distriktsgilder,afsnit 7:Distriktetsgildeledelsenkan med bindende virkningtegne distriktsgildet.Ved køb, salg eller pantsætningaf fast ejendomkræves dog forudgåendebemyndigelse af etdistriktsgildeting.§ 7b) Distriktsgilder, afsnit 7:Distriktsgildeledelsen kanmed bindende virkning tegnedistriktsgildet ved underskriftaf 3 af dets medlemmer.Ved køb, salg eller pantsætningaf fast ejendomkræves dog forudgåendebemyndigelse af et distriktsgildeting.Ændring således at et flertal kan tegneet distriktgilde på lige fod med gilderog landsgilde.§ 8) Landsgildeting,afsnit 4:Forslag, der ønskesbehandlet, kan fremsættesaf et medlem af landsgildetingetog skal fremsendesskriftligt til landsgildekontoretinden 1.april. Indkomne forslagoffentliggøres i »Sct.Georg«, maj-nummeret.§ 8) Landsgildeting, afsnit 4:Forslag, der ønskes behandlet,kan fremsættesaf et medlem af landsgildetingetog skal fremsendesskriftligt til landsgildekontoretinden 1. april. Indkomneforslag offentliggøresi »Sct. Georg«, juninummeret.Denne ændring mulilggør, at der kanindføres 2 måneders intervaller forudgivelsen af »Sct. Georg«.Ændringsforslag til vedtægter for Gildecenterfonden til Landsgildeting 2003:Fremsat af Gildecenterfondens bestyrelse§ 2, afsnit 1:Fondens bestyrelse beståraf landsgildeledelsen ogden til enhver tid udpegedebestyrer af Rodbjerggaard.Landsgildemesterener bestyrelsens formand.Fondens hjemsteder København.§ 2, afsnit 1:Fondens bestyrelsebestår af landsgildeledelsen,den tilenhver tid udpegedebestyrer af Rodbjerggaardsamt en gildebrorudpeget af ogblandt medlemmernei StøtteforeningenRodbjerggaardsVenner. Landsgildemesterener bestyrelsensformand. Fondenshjemsted erKøbenhavn.Forslaget giver Støtteforeningen RodbjerggaardsVenner sæde i Gildecenterfondensbestyrelse med sammerettigheder, pligter og ansvar sombestyrelsens øvrige medlemmer.Nyt § 2, afsnit 2:Afstemninger i bestyrelsenafgøres vedsimpelt flertal. I tilfældeaf stemmeligheder formandensstemme afgørende.Dette forslag er aktuelt, hvis § 2 afsnit1 ændres som foreslået, i det Gildecenterfondensbestyrelse i såfald vilbestå af et lige antal medlemmer.7


Ændringsforslag til Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark vedlandsgildetinget 2003, fremsat af Fiskebæk Sct. Georgs Gilde, Farum§ 5 ArbejdsformGildebrødrenes forståelse afbevægelsens formål ogaktive deltagelse i arbejdetsøges udviklet gennem,svende-, væbner- og riddertid.a) Gildebrødre (svende) børstraks indtræde i engruppe. De kan efter 1års gildetid og skal normaltinden 2 år ladesig optage som væbnere.b) Gildebrødre, som harværet væbnere i mindst5 år, eller som væbnerehar været gildeledelsesmedlemmeri mindst 1år, kan optages somriddere.Ritualer samt arbejdsformerfor svende, væbnere ogriddere fastlægges af landsgildeledelsen.Ritualerne ervejledende.§ 7Til gildeledelsen kan ikkevælges svende.§ 7 Organisation og administrationc) Landsgildeledelsen8§ 5 ArbejdsformGildebrødrenes forståelse afbevægelsens formål ogaktive deltagelse i arbejdetsøges udviklet gennemsvende-, væbner- og riddertid.a) Gildebrødre (svende) børstraks indtræde i en gruppe.De kan efter 1 års gildetidlade sig optagesom væbnere.b) Gildebrødre, som harværet væbnere i mindst 5 år,eller som væbnere harværet gildeledelsesmedlemmeri mindst 1 år, kanoptages som riddere.Ritualer samt arbejdsformerfor svende, væbnere ogriddere fastlægges afLandsgildeledelsen. Ritualerneer vejledende.Valg til gildeledelsen forudsættermindst 2 års gildetidsamt gennemførtvæbnerforberedelse ellertilsvarende.(Nyt afsnit)Landsgildeledelsen kangodkende forsøg, der indebærerafvigelser fra gældenderegler og arbejdsformeri enkeltgilder ogdistriktsgilder.Forslaget til ændring af ordlyden i det førsteafsnit går ud på at der ikke skal være nogentvivl om, at der ved udtrykkene svende-,væbner- og riddertid alene forstås nogletidsrum.Hovedformålet med forslaget er, at væbneroptagelsebør være en sag mellem detenkelte gildemedlem og det enkelte gilde.Væbneroptagelse skal altså ikke være enobligatorisk ting. Derfor foreslås i pkt. a)ordene ». . . og skal normalt inden 2 år . . .«fjernet.Derimod er det ikke hensigten med detteforslag at fjerne begreberne væbner ogridder fra gildebevægelsen. De medlemmerder ønsker at lade sig optage som væbnere,skal fortsat have mulighed for dette. Og deder ønsker at lade sig optage som ridder, månaturligvis først lade sig optage somvæbner.Det er bestemt heller ikke hensigten medforslaget, at det enkelte gildemedlems deltagelseog uddannelse i gildebevægelsensidegrundlag, arbejdsform m. m. skal kunnevære mindre end den er nu. Dette forholdmå landsgildeledelsen tage hensyn til vedfremtidig fastsættelse af arbejdsformer.Det at udføre forsøg er en vigtig fremgangsmådefor en organisation i udvikling. I enhverorganisation bør ledelsen følge med i, hvadder laves af forsøg. I en stor landsdækkendeorganisation er det naturligt, at det præciseresi vedtægterne, at man godt må gørenoget, der afviger fra gældende regler m. m.,blot man spørger landsgildeledelsen først.Der tales så meget om, at gildebevægelsenskal følge med udviklingen, men uden atmiste det værdifulde. Der er tydeligvis retstor uenighed om, i hvilken retning man skalgå og hvordan man skal gøre det.Ved at modtage begrundede anmodningerom at måtte udføre forsøg får landsgildeledelsenløbende et indtryk af, hvilke forandringerder overvejes rundt omkring igilderne, dvs. landsgildeledelsen får et indtrykaf organisationens forandringsvillighed.Gennem en dialog med de gilder, der vil laveforsøg får landsgildeledelsen forhåbentligogså nogle impulser, der kan være nyttigeved fastlæggelsen af gildebevægelsensfremtidige udvikling.


Nyt fra FrimærkebankenSom tidligere meddelt udgiver Frimærkebankenen særkuvert med særstempel i anledningaf Landsgildetinget i Fuglsø i septembermåned. Bestilling kan foregå ved indbetalingaf 20 kroner pr. stk. til Frimærkebankensbankkonto:Reg. nr. 7127 konto nr. 1087997(husk at anføre afsender og antal)eller ved indsendelse af beløbet i frimærker tilFrimærkebankens adresse:Postboks 55, 8310 Tranbjerg.snarest og senest 15. august. Der vil kun imeget begrænset omfang blive mulighed forat købe særkuverterne på landsgildetinget.Vi håber i næste nummer af Sct. Georg atkunne vise et billede af den smukke særkuvert.Nils Liljeberg»bankdirektør«Den Europæiske SpejderfondAf Paulli MartinFonden, der stiftedes i 1974, har til formål atunderstøtte spejderarbejdets vækst og udviklingi hele Europa. Indtil 1989 kunne verdensspejderbevægelsen(WOSM) tælle 26europæiske medlemslande, men efter Berlinmurensfald steg antallet temmelig pludseligtmed 15 nye lande, hvoraf en del - i hvert faldnogle år frem i tiden - har stærkt brug forøkonomisk hjælp.Presset på fonden er således blevet væsentligtøget, hvorfor det har været nødvendigt atgå mere utraditionelle veje for at skaffe midlertil støtte for arbejdet i Central- og Østeuropa.Et vigtigt tiltag har her vist sig at være oprettelsenaf Friends of Scouting in Europe, ellerpå dansk »Europæiske Spejdervenner«, dergiver sine medlemmer mulighed for at visederes støtte til spejderbevægelsens ideer ogmål gennem pengebidrag til Europa-Regionen, og her altså primært hjælp til Central-og Østeuropa.Det kan nævnes, at fonden alene sidste åruddelte ialt 35.000 schweizer-francs til 9 forskelligeprojekter. Men listen fra ansøgere erstor og omfatter alt fra telte og udstyr tilstøtte til lejre, diverse spejderaktiviteter,ledertræning, tryksager etc.»Europæiske Spejdervenner« i Danmarkadministreres af Fællesrådet for DanmarksDrengespejdere på vegne af Den EuropæiskeSpejderfond, og et medlemskab koster kroner1.125,- pr. år eller kr. 15.000,- for livstid.Så har din spejdertid virkelig betydet nogetfor dig, og kan du undvære de knap 100kroner om måneden, og har du fortsat etønske om at støtte spejderarbejdet, så er heren oplagt mulighed. Foruden bevidsthedenom at yde en værdifuld indsats giver medlemskabetet diplom, et emblem, spejderkontaktog muligheden for at deltage i årsmøder for»Europæiske Spejdervenner«, hver gang enspændende forlænget week-end i et europæiskspejderland. Næste møde finder sted iLetland 16. - 19. oktober i år.(For nærmere oplysninger kontakt venligstFællesrådet for Danmarks Drengespejdere,Postbox 44, 1022 København K.).9


Sct. Georgs Budskabet 2003Af Anita Esbjørnsognepræst i Udby og Hørby sogne.Nogle gange bliver jeg så glad. Som regel over noget, som andre ikke forstår’, - skrevvores danske digter Tove Ditlevsen for mange år siden i en lille kronik.Denne kronik handler om, at man kan genfinde/finde et ’rum’, som man troede vartabt med barndommen.Og når jeg skriver dette citat, så er det naturligvis, fordi jeg, ved mødet med Sct.Georgs Gilderne i Danmark, fik denne samme udefinerlige fornemmelse:Jeg blev så glad….Jeg har aldrig haft noget tæt forhold til spejderbevægelsen. Men jeg arbejder naturligvissammen med dem i kraft af mit erhverv.Og som præst har jeg et naturligt og frugtbart samarbejde med spejderne både igudstjenester og ved møder.Jeg har stor respekt for det arbejde, der i de sammenhænge udføres frivilligt ogulønnet af de mange ledere i spejderbevægelsen.Og ungerne er jo altid dejlige…Men for mig blev der et skifte, da jeg blev kontaktet af Sct. Georgs Gildet i Holbæki Danmark.Jeg blev bedt om at komme og give mit bud på et aktuelt politisk og socialt/menneskeligt problem.Jeg må med skam melde, at jeg ikke anede, hvad Sct. Georgs Gilderne var!Men jeg kom – og jeg kom ind i et ’rum’, som dét Tove Ditlevsen talte om.Spejderbevægelsen fik ’kød og blod’ gennem dette møde.Dannelsesgrundlaget, indsigten og udsynet blev sat i focus.Hér mødte jeg – så forskellige menneskene var – et fælles dannelsesgrundlag og etfælles menneskesyn.Og pludselig blev det for mig helt enkelt at ’forstå’ spejderbevægelsen i denshelhed.Fra at spejderbevægelsen – for mig – var begrænset til at være noget med børn ognatur, kristendom og beslægtede områder, så opdagede jeg, at et dybere menneskesynog tilværelsesforståelse var grundlaget.Derfor bliver dette års Sct. Georgs budskab ikke alene mit til jer, men også jeres tilmig: En glæde og en frihed, der går begge veje…nemlig at der stadig er mennesker,der får vore børn og unge til at opleve glæden ved at være til i Guds gode skaberværkmed alt, hvad det medfører…’Nogen gange bliver jeg så glad. Som regel for noget, andre ikke forstår’.Guds velsignelse til jer alle.10


5 minutters Sct. Georg afholdt under besøg fra Zukowo, Polen, ved Vordingborggildernes 10 årsjubilæum for samarbejdet gilderne imellem”5 minutter Sct. Georg”Når vi i dag er samlet, så er det for at markereet godt 10’årigt samarbejde mellem Danmarkog Polen. Det er netop i disse tider godt 11 årsiden, at Vordingborg Gilderne fik den førstekontakt med vores polske venner i Zukowo.Næppe mange af os i Vordingborg vidste dengang, hvor Zukowo lå – og nok de færreste iZukowo vidste noget om Vordingborgs geografiskeplacering i Danmark. Siden er dernok blevet bragt på plads.Al begyndelse er svær, sådan har det og vildet altid være. Sproget kan være en forhindring,men det findes der jo råd og fingersprogtil for at overvinde. Kulturelle forskellevil der jo normalt også være. Men hvor der eren god vilje, en naturlig nysgerrighed og gensidigrespekt for hinandens holdninger ogsynspunkter – så plejer et samarbejde at blivegensidigt og frugtbart.En af de grundlæggende ideer i spejder- oggildebevægelsen er, at arbejde for internationalforståelse og gensidig respekt for hinandenpå tværs af alle de kulturelle, geografiske,sproglige og religiøse forskelle menneskene oglandene imellem.Indgangsvinklen var spejderbevægelsen. Ogbåde for vores unge i Zukowo og Vordingborghar venskabet været frugtbart. Det gavde unge spejdere i begge lande en mulighedfor at møde og lære andre unge fra et andetland at kende.Det er i tidens løb sket både ved lejre iZukowo og andre steder i Polen samt i Vordingborgved Dehnshytten i Bakkebølle ogved landslejrene – Blå Sommer – ved HastrupSø i Sønderjylland. Det har i årenes løb væretspændende at møde nogle af dem igen – somvoksne mennesker, der nu har tiden frem forsig.Indgangsvinklen var spejderbevægelsen –videreførelsen er gildebevægelsen. Jeg kan idenne forbindelse ikke lade være med at henledeopmærksomheden på, at Sct. GeorgsGildebevægelsen er en dansk opfindelse – dersnart har 70 års fødselsdag. Gildebevægelsen iDanmark startede i 1933, da nogle ”gamlespejdere” – som var faldet for de aldersregler,der jo er i en ungdomsbevægelse – syntes atden glade og spændende spejdertid måttefortsætte på en eller anden måde – bare somnoget andet. Resultatet blev så gildebevægelsen.Men tilbage til udgangspunktet – gildebevægelsen.De sidste 10 års samarbejde mellemZukowo og Vordingborg har for os gildebrødreført til mange gensidige besøg i vore 2lande. Der er knyttet mange venskabermellem gildebrødre i Vordingborg ogZukowo. Det har været utrolig lærerigt ogudbytterigt for os. Ved hvert besøg har vi medselvsyn kunnet konstatere at tiden ikke stårstille.En af mærkedagene i Vores samarbejde erden 3. november 1995. Det var første gang,at et dansk gilde – i dette tilfælde – Vordingborggilderne holdt en gildehal i Polen. Detvar også den dag, at venskabsaftalen mellemVordingborg Gilderne og ”Den sorte riddersbroderskab” i Zukowo blev indgået. Beggegilder fik den dag bragt de formelle ting påplads med ISGF’ twinnings-bevis. Så vidt jeger orienteret er den første venskabsaftale, derblev indgået mellem et polsk og dansk gilde –så små 52 år efter, at gildebevægelsen startedei Danmark kom Polen også med ind i verdensgildebevægelsen.Der findes folk somikke mere har evnetil at feriere.De bør ta fri og gåomkring og øve sig iingenting.Hvad nytter al énskløgt og viden,hvis man har glemt atspilde tiden!11


2003Tilmelding ANavn:Adresse:Postnr.:Gilde:Funktion i gildet:Telefon:Tilmelding BLedsager:Navn:Adresse:Postnr.:Gilde:Evt. funktion i gildet:Telefon:By:By:Overnatning og aktiviteter:Overnatning: Fredag LørdagSæt XStemmeberettiget: Kun en fra hvert gilde:TilmeldingATilmeldingBJaNejSamletOvernatnings pris:Overnatningsnr.:kr.Vil bo sammen sæt XPrisLGT uden stemmeret 200 kr.Kammeratskabsaften 120 kr.Fællestur lørdag formiddag 60 kr.Frokost lørdag 145 kr.Ledsagertur lørdag eftermiddag 60 kr.Festaften 280 kr.Transport lørdag aften 35 kr.Ledsagertur søndag formiddag 60 kr.Frokost søndag 145 kr.Sendes til Jan F. Michelsen, Bymarks Alle 22, 9500 HobroTilmelding senest 1. juni 2003 !!!! I alt at betale: kr.Check vedlagt Indbetalt til konto nr. 9337 - 0000480568NIELSEBBESENSDISTRIKT12


Vi har skaffet følgende overnatningsmuligheder og beder endnu engang om at tilmeldingsfristen overholdes!!Sidste frist 1. Juni 2003.Skriv det nummer der står ud for jeres valgte overnatning:Til personer i flersengsværelser: Skriv hvem I vil sove sammen med!Overnatningsnummer:Ebeltoft Park Hotel.Ebeltoft Park Hotel ligger i Ebeltoft by med en afstand til Fuglsø-centretpå ca. 10 km. Transport til og fra Festaftenen kan bestilles.Flere af værelserne har udsigt over vandet, så det gælder om at være førstmed bestilling.nr.: 1 Pris pr. person for 1 nat inkl.morgenmad 505 kr.nr.: 2 Pris pr. person for 2 nætter inkl. morgenmad 900 kr.Der kan fås både enkelt og dobbeltværelser.Adresse: Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft.Tlf: 86 34 32 22Fuglsø-centret.Fuglsø-centret er et kursuscenter under DGI, som indeholderkonferencefaciliteter og et utal af værelser.LGT 2003 afholdes her.Der kan fås både enkelt- dobbelt- tredobbeltværelser og firedobbeltværelser.nr.: 3 Pris pr. person i enkeltvær. for 1 nat inkl.morgenmad 585 kr.nr.: 4 Pris pr. person i dobbeltvær. for 1 nat inkl. morgenmad 395 kr.nr.: 5 Pris pr. person i 3-personersvær.for 1 nat Inkl. morgenmad 350 kr.nr.: 6 Pris pr. person i 4-personersvær.for 1 nat Inkl morgenmad 290 kr.nr.: 7 Pris pr. person i enkeltvær. for 2 nætter inkl. morgenmad 1110 kr.nr.: 8 Pris pr. person i dobbeltvær. for 2 nættert inkl. morgenmad 730 kr.nr.: 9 Pris pr. person i 3-personersvær.for 2 nætter Inkl morgenmad 630 kr.nr.:10 Pris pr. person i 4-personersvær.for 2 nætter Inkl morgenmad 520 kr.Adresse: 8420 KnebelTlf: 86 35 13 55nr.:11 Campinghytter på Sølystgaard Camping. Afstand ca. 1km.Søbygård Camping har 12 campinghytter indrettet til 4 personer.Hytterne koster uden morgenmad eller sengelinned.400 kr.Adresse: Dragsmurvej 15, 8420 KnebelTlf: 86 35 12 39Alle personer skriver samme overnatningsnummer og navne på de andre!Derudover har Sølystgård Camping plads til mange campingvognetil en rimelig pris. I skal selv bestille!Ca. pris: 67.- for voksne eks. ELAdresse: Dragsmurvej 15, 8420 KnebelTlf: 86 35 12 3913


Velkommen til Landsgildeting19., 20. og 21. september 2003 i EbeltoftNiels Ebbesens Distrikt glæder sig til at bydejer alle velkommen til Landsgildeting 2003.For at alt kan glide så nemt som muligt, vil vibede jer om at læse nedenstående godt igennem.Naturligvis tænker vi først og fremmestpå, hvordan I vil blive indkvarteret, og hvormeget I ønsker at deltage i, men vi pointererogså vigtigheden af at overholde tidsfristenden 1. juni 2003. Kommer tilmelding efterdenne dato, kan vi ikke garantere for overnatning.Fuglsø-centret ved Ebeltoft vil danne rammenom kammeratskabsaftenen, frokost lørdag ogsøndag, landsgildeting og festaften.Overnatning foregår på Fuglsø-centret ellerEbeltoft Parkhotel. (se senere). Vi kan tilbydeenkeltværelse, dobbeltværelse, 3-personersværelseog 4-personers værelse.Alle deltagere skal udfylde en tilmeldingsseddel(A eller B). Husk at tilkendegive, omI vil sove sammen. Hvis deltagere fra forskelligegilder ønsker at dele værelse/hytte, kander vedlægges en seddel med tydelig angivelseaf navn og adresse fra alle deltagere.Transport fra Ebeltoft Parkhotel til festaftenenskal bestilles ved tilmeldingen.Stemmeberettigede, d.v.s. 1 fra hvert gildesamt 1 fra hvert distriktsgilde får gebyretbetalt fra Landsgildet. Alle andre betaler gebyretved tilmeldingen. Hertil kommer prisenfor overnatning og de forskellige arrangementer.(Ved evt. afbud 1 måned førLandsgildetinget tilbagebetales hele beløbet.Ved afbud senere refunderes intet, mender kan sendes enstedfortræder).Tilmelding erbindende og førstgældende når vi harmodtaget beløbet,enten som checkeller overført tilbankkontoen.Sendes til: Jan F.Michelsen, BymarksAlle 22, 9500 Hobroinden den 1. juni2003. Jeg besvarerogså spørgsmål påtlf.: 98 52 56 15 ellerpå E-mail:janfm@post9.tele.dk14


DebatRidderdebattenAf Gunnar Hauerberg, 2. Gilde, RoskildeTak til Margrethe Gybel for dit indlæg i aprilnummeretaf Sct. Georg. Specielt er jeg megetenig med dig i det, du skriver om de tre løfter:I virkeligheden er det jo præcist det samme,man lover ved optagelsen, ved væbnerhallenog ved ridderhallen. »At love« kan ikke gradbøjes!Men hvorfor så ikke taget skridtet fuldtud?Når jeg - som gammel spejder - optages igilderne bør jeg udfra ordet »een gang spejder- altid spejder« blot sige JA til, at mit spejderløftestadig er gældende. Denne bekræftelsekan også anvendes ved væbnerhallen og vedridderhallen - altså en bekræftelse på, at mitspejderløfte stadig er gældende for mig. Erder tale om en gildebror, som ikke har aflagtet spejderløfte, skal der naturligvis være »ettil spejderløftet svarende gildeløfte«, som såsenere hen kan bekræftes ved forskellige lejligheder.Jeg har hørt om en vordende gildebror,som ikke ville aflægge gildeløftet, da hun jofor mange år siden havde aflagt et spejderløfte;og når vi samtidig holder fast ved »eengang spejder...«, så er løsningen for mig klar.Det kræver lidt ændring i vore ritualer; mendette burde ikke være en hindring.I den anden ende af forløbet, ser jeg ogsågerne en fortsættelse. Vi har tidligere haft etGrundkursus og et Vidstudium, og for tidenhar vi en Gildehøjskole (som jeg i øvrigt ermeget glad for). Ved disse studier har der ikkeværet noget krav om, at deltagelse kun er forriddere - og det skal der selvfølgelig heller ikkevære fremover. Men hvad med at fortsætteidéen: Tilbud om en Gildehøjskole på Rodbjerggaardfra mandag til fredag i en eller flereuger (weekenden skal(?) være fri af hensyn tileventuel udlejning). Og efter et sådant højskoleopholdkan deltagerne hjemme i egetgilde blive opfordret til at holde 5 minuttersSct. Georg om et emne, som er baseret påhøjskolens indhold. Altså ikke nogen Ridderhal,men blot et udtryk for, at man har haft etværdifuldt gildehøjskoleophold. På sigt kanet sådant højskoleophold måske træde i stedetfor en ridderforberedelse.Som ridderforbereder har jeg været såheldig, at enkelte gildebrødre har spurgt om,hvad der kommer bagefter, og så har jeg hvergang måttet svare, at der ikke er noget »bagefter«.Dette er det sidste (officielle) tilbudfra Sct. Georgs Gilderne. Det videre forløbmå du selv finde ud af. Med en gildehøjskole(som kunne virkeliggøre tanken om Rodbjerggaardsom gildecenter) vil der hele tidenvære nye emner/udfordringer at tage op. Pådenne måde kunne der komme lidt mere »go«i »gildernes etiske værksted«.15


Trekantløbet – det cykler derudadPlanlægningen af motionscykelløbet Trekantløbetstartede, da det sidste sluttede. De 3Vejle Gilder arbejder her sammen om at få etstort motionsløb til at løbe af stabelen søndagden 7. september. Det bliver i år 11. gang, viskal i gang med denne store opgave.10 gange har de 3 gilder samarbejdet omdet store arrangement. Formålet med cykelløbeter:1) Samarbejde på tværs af de tre gilder.2) Synliggørelse af gildebevægelsen.3) Overskud, som uddeles til spejdergrupperi lokalområdet og til humanitærtarbejde.Samarbejdet mellem de 3 gilder har udvikletsig godt. Synliggørelse af gildebevægelsenforsøger vi at gøre bedre. Den første forudsætninger at vi laver et godt løb, og at deltagerneforbinder gildelogo med noget positivt.Samarbejdet med den lokale avis Vejle AmtsFolkeblad går godt, og de bringer såvel forannonceringsom artikler om løbet. Det skulleogså synliggøre gildebevægelsen.Overskuddet fra cykelløbet går ind iTanken, der er Vejlegildernes fælles formue.Overskud og renter fra formuen bliver uddeltomkring Sct. Georgsdag. Ansøgningerne ermange, og det er et stort arbejde udvalget gørTravlt i sekretariatet16for at fordele pengene så retfærdigt sommuligt. I år blev der uddelt 66.500 og givet etlån på 30.000 kr. Lånet, som selvfølgeligkommer tilbage i Tanken skal bruges til etableringaf en overnatningsplads med shelters.Pengegaverne gik til tilskud til indkøb afrafter, svævebane, patruljetelte, klatreudstyrog andet spejderudstyr. Et plejehjem fikpenge til køb af sangbøger og gruppen”Hjælp Jelgava” fik penge til transport af tøj,møbler og andet til et børnehjem i Letland.Gennem årene er der uddelt 460.000, somalene kommer fra overskuddet fra Trekantløbet.Gennem årene har vi fået mange fastekunder til løbet og nu er 80% af deltagernehold. Små og store hold præger billedet. Holdenebærer navne som ”Røde orm” (Amtsgården),”Team Tholstrup”, ”Fætrene fra Mågevej”,”Mormor Banden”, ”Tømmermændenefra Jerlev” ”Kaj Munksvej”, ”Nørup Cykelklub”,”Børkop Motionscyklister”, ”VejleCykel Motion”, ”Bjergrytterne”,”VAFHoldet” og ”Hyggeholdet”. ”Minoltaholdet”fra hovedkvarteret her i Vejle har ikke adgangtil firmaets julefrokost med mindre man hargennemført Trekantløbet! Et ”Tiscali” holdbestående af Bjarne Riis med gamle cykelkammeraterfra Herning bl.a. Alex Pedersenog Gunnar Asmussen deltog sidste år ogstemningen blandt især drengene steg adskilligegrader. Man kunne ønske sig et gildehold!Alle gildebrødre her i Vejle har opgaver påselve løbet, så vi kan desværre ikke selv stille ethold. Det kunne være spændende, om gildebrødreudefra ville stille et hold og dermedsynliggøre gildebevægelsen. Man behøver joikke at vælge de hårdste ruter som 160 km og100 km. Jeg kan personlig anbefale 28 kmruten, der ikke er særlig anstrengende, og sågår den igennem et meget smukt og afvekslendelandskab. Et depot undervejs givergratis forfriskninger, men derudover kan man


mange steder finde hyggepladser til pauser.Man har 4 til 6 timer til hele turen. Jo førman tilmelder sig des tidligere er ens starttidspunkt.Løbet slutter klokken 16. En lukkevognkører bag sidste deltager på alle 4ruter, så vi er sikre på at alle kommer godt imål. Cykelhandlere kører rundt på ruterne oghjælper med bl. a. punkteringer.Vi håber på mindst et gildehold til Trekantløbet2003 søndag den 7. september. Flereoplysninger kan findes på vores hjemmeside:www.trekantlobet.dkØnskes program tilsendt så ring eller skrivtil undertegnede.Med gildehilsenGerda Vest HansenLøbslederSankelmarkvej 187100 VejleEmail: hansmj@post12.tele.dkFødselsdagsgavetil en 70 års fødselarAf Vagn Dalsgaard, Nykøbing Sj.I Sct. Georg nr. 7 (dec. 2002), opfordredeFinn Sørensen alle gildebrødre til at give ensærlig fødselsdagsgave i anledning af at Sct.Georgs Gilderne i Danmark fyldte 70 år herpå Sct. Georgs dag i år.Fødselsdagsgaven består i, at vi hver giver 1krone (eller mere) for hvert af vores gildeår.Som vi alle ofte har hørt fra ældre medborgere,så lyder ordene ”I skal ikke give miggaver, jeg har hvad jeg har brug for, men hvisI alligevel vil give mig noget, så giv det til………..” Derfor kære gildebrødre lyt tilFinns forslag og giv Jeres fødselsdagsgave tilGildecenter Rodbjerggaard.Fødselsdagsgaven indbetales på Landsgildetsgirokonto nr. 6 00 13 51.Mange af Jer kender sikkert Finn Sørensenfra Distriktsforum, Gildemestermøder ogLandsgildeting. Jeg husker Finn fra hans tidsom distriktsgildemester i mit distrikt –Dragsholm distrikt.PS! En sådan fødselsdagsgave er også en GoodTurn.17


På gensyn i Rødding 2005Gildernes Højskole 2002-2003 sluttede sidste weekend i april med to spændende dage på RøddingHøjskole. Allerede fredag aften mødtes 200 forventningsfulde gildebrødre fra hele landet, og der ventededem da også to indholdsrige dage. Da deltagerne tog hjem søndag, hørte man igen og igen »Vises i Rødding om to år«.Ved festmiddagen lørdag aften holdt landsgildemester Steen C. Andersen en tale, hvor han resumeredede afsluttende indlæg og debatter. Talen Talen bringes her i sin fulde ordlyd.Jeg vil gerne prøve at sætte nogle af de mangeindtryk, vi har modtaget her i dag, i relationtil vores gildebevægelse.Anita Esbjørn talte ved morgensamlingenom søgen efter identitet. Søgen efter det genkendelige.Og Michael Kvium arbejder med detsamme tema, når han i sin grænsesøgningstræber efter at gå for vidt. Han siger: Jeg vilgerne gå for vidt. Hvorfor? Fordi det først er,når jeg har overskredet en begrænsning, at jegkan se, hvor jeg var.Det er jo et paradoks, at selv når vi sommennesker forsøger at skildre kaos – nok deneneste grundorden, der findes, siger MK –har vi brug for at anvende regler. MichaelKvium fortalte os om reglerne for sin film:Også selv om reglerne går ud på at skabestørst mulig åbenhed for en fortolkning.Nemlig rummeligheden for eksponering frasort til hvidt, fra skarpt til uskarpt, for uhæmmetinddragelse af inspiration, for længden afkunstværket.At blive bevidst om sin egen identitet, er velogså et spørgsmål om at være bevidst om sineegne regler. Sine etiske regler.Ingen tvivl om, at MK kan skabe stærkefølelser med sin kunst, men det var også et afdagens tankevækkende udsagn, at den vestligekulturs ikon nr. 1 er et menneske, der erpint ihjel.Meget af den kunst, vi glæder os ved atmøde, er et spørgsmål om opdragelse. Og detkan i sig selv give glæde at vinde en indsigt.Man vil aldrig forstå et billede længere enddertil, hvor man er kommet, men ved atvinde indsigt flytter vi os og giver os selv nyemuligheder for at forstå. Og i selve det atundres finder vi grundvilkåret for at skabekunst, at skabe noget nyt.Lars Hulgaard talte om den institutionelleuddiferentiering, eller adskillelsen af degrundbestande, samfundet indeholder, ogsom i de oprindelige samfund var uadskilleligestørrelser. For eskimoerne og indianernevar det verdener, der hang sammen. LHtalte også om, hvorledes det er tidens tendens,at den enkelte sammenknytter de dele, der erdet bedste for en selv, fx i forholdet mellemdemokratiets former, hvor gildebevægelsenmest dækkende beskrives af den demokratiskeform, der rummer værdifællesskabet, oggiver plads til diskussionen, deltagelsen ogfællesskabet. Under alle omstændigheder erdet af samfundsmæssig stor betydning i endemokratisk kultur, at have frivillige organisationersom fx gildebevægelsen.Anne Marie Morris sagde, at det ikke kannytte noget at tro, at vi kan beskrive fremtidenudfra andet end det, vi allerede har lagtbag os, fra vores erfaring. Derfor er det nødvendigtat samle op på såvel fiaskoer som successer.Det indeholder en vigtig pointe for os sombevægelse, at vi skal lære af de erfaringer vigør, lære af vore sejre og nederlag, og byggevidere på denne erfaring.Anne Marie Morris sagde også, at detmoralske valg i de seneste år er blevet reducerettil et spørgsmål om noget, man kan vælgetil eller fra. Men, siger Anne Marie Morris, vibliver nødt til at fokusere på nødvendighedenaf et værdifællesskab. Et fællesskab om værdier,man ikke blot vælger til eller fra efter18


eget forgodtbefindende, men hvor vi står vedvore værdier, og et fællesskab, hvor vi kan føleet tilhørsforhold. Et fælleskab, hvor vi mødervor fælles sårbarhed med et godt kammeratskab.Hvor vi ikke har behov for atomskrive ordet barmhjertighed til ordetsocial ansvarlighed, fordi vi gerne vil mødeden udfordring at lodde dybden i hvad det vilsige at være barmhjertige i mødet med vorenæste. Og et fællesskab til værn mod dengrundløse ensomhed, også når vi blivergamle. Det fællesskab giver gildet os.I en gildesammenhæng hører det med tilvores personlige udvikling, at vi gennem godesamtaler er med til i fællesskab at lodde dybdernei de værdier, vi bekender os til gennemgildelov og gildeløfte.Vi har med Gildernes højskole fundet enform og ikke mindst et indhold, der på enmeget givende måde rummer et bud på denpersonlige udvikling, vi har sat os som et afvore mål i vort idegrundlag og formål.Vi har med det arbejdsstof, der knytter sigtil svende-, væbner- og riddertiden, et godtfundament for den personlige udvikling, somvi skal videreudvikle. Gildernes Højskole er etled i denne videreudvikling, og jeg lyttede – ilighed med alle andre - med stor lydhørhed tilAnne Marie Morris’s betragtninger i eftermiddagom at finde en form og et forum, derkan give mulighed for fordybelse. Noget svarendetil denne studiekreds, men for unge, ogafsluttende med en dejlig fest, hvor detvæsentligste er samværet med hinanden.Det tror jeg er rigtigt set, og det er noget afdet, vi skal drøfte videre med landsgildetskursusudvalg.Det er politisk umoderne at skabe detterum mellem voksne og unge, men behovet erder, og vi skal ikke søge gildebevægelsensfremtid ved at stræbe efter hvad der er politiskmoderne, men ved at gøre os umage og ulejlighedi bestræbelsen på at være medvirkendetil at skabe et bedre samfund. Vi skal arbejdevidere med at finde den form, der gør, at mankan finde glæden og få kræfter til at møde tilværelsensmodgang med oprejst pande.Jeg vil på landsgildets vegne rette en tak tilkursusudvalgets medlemmer, til Margrethe,Sten og Bodil, for den indsats, der nu foranden gang har ført denne kreds af gildebrødregennem en møderække, kulminerendemed denne weekend på dejlige RøddingHøjskole. Det er kendetegnende forkursusudvalgets medlemmer, at de alleredehar sat de første streger til et grovrids fornæste forløb frem mod Gildernes Højskole,som atter vil samle en kreds af gildebrødre herpå Rødding Højskole den sidste weekend iapril 2005. En kreds af gildebrødre, der ikkegår af vejen for at møde de udfordringer, der isidste ende er med til at føje nye erkendelsertil vores viden om os selv og vores identitet.Gildernes Højskole er19


OpslagstavlenAbsolut sidste udkald!Århus Stadsgilde inviterer tilÅBEN RIDDERHALlørdag den 31. maj 2003.3 svenske væbnere slås til riddere.Kl. 15.00-15.30: Vi mødespå Århus Rådhus.Kl. 15.30-17.00: Officiel modtagelse ogreception på Århus Rådhus.17.15: VandrehalKl. ca. 18.00: Ridderhal iÅrhus Kongreshus,Amaliegade 23, 8000 Århus C.Kl. ca. 20.00-ca. 23.45: Eftergildehalmed spisning og socialt samvær.Pris: 130,00 kr.Tilmelding senest 12. maj 2003 til:H. C. Soré, tlf. 87 61 39 06Vestjysk Distrikt afholderridderhalpå Riber Kjærgaard Landbrugsskole,Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramminge,4. juni 2003 kl. 19.30.Vandrehal fra kl. 19.00.Pris ca. 75 kr.Tilmelding:Lis Møller Jensen, Kirkegade 24,tlf. 75 17 27 66Birthe Hansen, Jernbanegade 6,tlf. 75 17 37 80.2. Sct. Georgs GildeFrederikshavn50 års jubilæumI den anledning indbyder vi hermedalle gildebrødre og venner tiljubilæumsreceptiononsdag 18. juni 2003kl. 15.00 - 17.00i Krudttårnet, Kragholm 2,Frederikshavn.1. Sct. Georgs Gilde Herningindbyder til60 ÅRS JUBILÆUMSFESTfor gildebrødre med ledsager,Grundlovsdag 5. JUNI 2003i Hardia Logenhjørnet Sølvgade/Smedegade.7400 HerningProgram:kl. 17.00: Vandrehalkl. 18.00: Jubilæumsgildehalkl. 19.00: Festmiddagincl. underholdning.Pris: 175,00 kr.Drikkevarer kan købes.Tilmelding og betaling senest23. maj 2003 til skatmesterConnie Ahle, Sjællandsgade 85.7400 Herning, tlf. 97 21 19 79girokonto 920-1548 eller pr check.Familiehøjskolen i Nordborg28. juni til 5. juli 2003* Alle gildebrødre - alene eller medfamilie - er hjerteligt velkomne tilat deltage i vor gildehøjskole påNordborg Slots Efterskole.* Der er endnu ledige pladser* Kom og vær med i et dejligtkammeratskab og nyd en uge ide smukke omgivelser på dennordlige del af øen Als.* Vi hører gerne fra jer. Ring, skriveller mail efter yderligere oplysningerhosSct. Georgs Gildet i NordborgIb Arne ChristensenBellisvej 11, 6430 Nordborgtlf. 7445 0738 eller e-mail:ibarne@post.tele.dk20


VESTVOLDGILDETBrøndby - RødovreIndbyder til40 års jubilæumsfestpå Rødovregård, Kirkesvinget 3,2610 RødovreTorsdag den 4. september 2003kl. 16.30.Gildehal kl. 17.00.Middag kl. 18.00 med 3 retter,incl. drikkevarerkr. 200,-Påklædning : Festtøj.Tilmelding inden den 10. august vedindbetaling på giro nr. 069 6641eller på check til gildeskatmesterJytte Møller, Kvædehaven 61,2600 Glostrup, tlf. 4396 6982Kræmmer- og loppemarkedi BirkerødFredag 6., lørdag 7.,søndag 8. og mandag 9. juniarrangerer Sct. Georgs Gildet i Birkerødkræmmer- og loppemarked på engenved Byagervej med kræmmerboder,tivoli, café, øltelt, børneloppemarked,spejderaktiviteter og underholdning.Fredag spiller det svenske toporkesterMilles m/Anne Herdorffra kl. 20.00 til kl. 00.45.og lørdag spillerKlaus & Servantsfra kl. 20.00 til kl. 00.30.Yderligere oplysninger fås hoskræmmerudvalget v/Erik Gissel Jensen,tlf. 45823719.Naturlaugsstævne3. – 5. oktober 2003Egnen omkring Himmelbjerget er afvekslende og flot natur og ethelt særligt stykke Danmark.Det er netop der stævnet foregår, på FDFs friluftscenter Sletten. Det byder på enstribe af vandreture af forskellig længde i det spændende landskab samt andreaktiviteter, f.eks. svampesamling og –tilberedning, natursange og meget mere.Prisen er 700 kr. Kom og få en snak med landsgildemesteren og medgildernes folk i Friluftsrådet.Stævnet bliver en lækkerbisken for gildebrødre med lyst til naturoplevelser,vandreture, ny viden og vaskeægte gildesamvær.Regn med ømme fødder – og glade øjne.Det er Naturlaug Steen Blicher, Naturlaug Trekanten, Naturlaug Fyn og NaturlaugSønderjylland der arrangerer stævnet. Alle interesserede gildebrødre indbydes til atdeltage og opleve naturlaugene. Vi tror nemlig at det smitter. Og det vil være rigtiggodt for gildebrødrene der hvor de næste naturlaug kommer.De fire naturlaugs egne folk er i fuld gang med at tilmelde sig, men vi regner med atder stadig er pladser tilbage, når dette blad når dig. Og så må du hellere skynde digat få fat i en indbydelse med tilmeldingsskema hos Bent Andersen, tlf. 6262 1917.Eller find indbydelse og tilmeldingsskema via vores hjemmeside: »www.naturlaug.dk«.Tilmeldingsfristen er 1. juni.Naturlaug TrekantenVelkommen!StævnegruppenNaturlaugSTEEN BLICHER21


GildebluserPolobluser med korte ærmer.Sweatshirts med eller uden krave.Kirsten OlesenFelsted Nygade 116200 AabenraaTlf. 74 68 53 43605025JubilæerPrivat udsigtssommerhus udlejes100 m til strand – 1000 m til centrum –2 badeværelser – spa –2 dobbeltsoveværelser + køjerum –parabol.Henv.:Jørgen Peter Moosdorf,8. Gilde, ÅlborgTlf. 27 11 94 78Gildejubilæer60 års jubilæum50 års jubilæumFerielukketNye gildebrødreLandsgildekontoret harferielukket frafredag 11. juli 2003til søndag 10. august 2003,begge dage incl.Internationalt udvalg (IU)Rigmor Lauridsen, formand for IUAdresse m.v. under LandsgildeledelsenVagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf. 59 32 14 33Kursusudvalget (KU)Margrethe Gybel, formand for KUAdresse m. v. under LandsgildeledelsenSten Frost, Baldursgade 65, 6700 EsbjergTlf. 75 12 66 77. E-mail: sf@esbkomm.dkBodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A,4700 Næstved. Tlf. 55 73 47 17E-mail: bodil.kjeldgaard@mail.dkPR-udvalget (PR)Henning Rose, formand for PRAdresse m. v. under LandsgildeledelsenJens M. Blauenfeldt, Postbox 432,Lyngvej 5, 9100 AalborgTlf. 98 12 78 55. Fax 98 12 75 55Webmaster Kjeld Krabsen,Brørupvej 21, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01E-mail: kjeld@krabsen.dkLauget - for kampen modnarkotikamisbrugFormand Verner Larsen,Rebæk Søpark 15, 1. th.,2650 Hvidovre.Tlf. 36 75 10 1122


Gambia ProjektFormand Hanne Monberg, Pilekrattet 42,Sønderby, 2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41Sct. Georgs FondenSct. Georgsvej 17 A, 3060 EspergærdeTlf. 49 17 67 00Formand for bestyrelsenIb Ladefoged Pedersen,Stationsstræde 2, 8370 HadstenTlf. 86 98 14 89Frimærkebankenv/ Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40E-mail: frimaerkebanken@mail.tele.dkGildetroplaugRigmor Lauridsen, formand,Adresse m. v. under LandsgildeledelsenGood-Turn Mærketv/ formand Jørgen OlsenGødvad Bakke 11, 8600 SilkeborgTlf. 86 82 47 96GILDECENTER RODBJERGGAARD:Bestyrer Hartvig Kjeldgaard,Ørvigvej 100, 6040 EgtvedTlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99Rodbjerggaards adresse:Vorkvej 73, 6040 EgtvedAt ærgre sig over detman ikke ejer, er at spildedet man har.23


Postbesørget blad(0900 KHC)Informationsplanchernekan lånes ved henvendelse til Landsgildekontoret.Er særdeles velegnede i forbindelse med agitationsmøder og lignende.

More magazines by this user
Similar magazines