Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

Slides på www.jeppe.bundsgaard.netFremtidens teknologiskeløsninger i folkeskolen12. april 2012Fagdidaktik og digitale læremidlerfor fremtidens samfund i fremtidens skoleLektor, ph.d. Jeppe BundsgaardInstitut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet


Fra vision til didaktisk praksis●Hvordan it kan anvendes til at udvikleundervisningen i fagene gennem– fornyede didaktiske praksisser,– bedre læremidler og– forøgede relationer til den omgivende verden.●Fokus på– faldgruber,– udfordringer og– muligheder.


iPads er perfekt til læring!●Apple iPads Education– http://www.apple.com/dk/education/ipad/– http://www.youtube.com/watch?v=24R1QJAXL4s●– It seems to open up some new door tosome new knowledge! It transformsyou.Nej det gør ej.– Lad os ikke falde i flere teknologifetichisme-grøfter!


Lad os gå didaktisk til værks●Lad os spørge først:– Hvad er det for nogle mål vi gernevil nå med vores undervisning?– Hvordan kan de enkelte fag bidragemed viden, metoder ogperspektiver til at nå disse mål?– Hvad ved vi om hvordan vi udviklerkompetencer (dvs. lærer)●– Hvilke undervisningspraksisservirker?Og så kan vi spørge:– Kan vi anvende og udvikleteknologi til at understøtte dissemål?


Faser i en prototypisksituationsorienteret curriculumlogik


Didaktisk design●Udgangspunkt i de prototypiske situationer som eleverne skaludvikle kompetencer til at deltage i– a) udpegning af hvordan aktiviteter i disse situationerkan lede til udvikling af kompetencer,– b) udpegning af hvilke artefakter der kan indgå ihåndteringen af udfordringer i situationerne og– c) udpegning af hvordan faglige tilgange, metoder ogviden kan bidrage til håndtering af artefakter i dissesituationer


En situation●●Diskussion af klima-problemetForudsætning:– Eleverne skal vide noget om klima– Eleverne skal have kendskab til positionerne idiskussionen●Mål: – Eleverne skal blive mere nuancerede i deresholdning til klimaspørgsmålet– Eleverne skal udvikle deres kompetence tilansigtsløs kommunikation


Ide●●●Flere klasser arbejder sammen via webbenom at komme til klarhed over et emne,foreslå regler for eller ideer til fornyetpraksis og fremlægge det for relevantepersoner.Alle elever har profiler – og derigennemidentitet i det virtuelle rum – og adgang tilsocial kommunikationEleverne mødes som afslutning på projektettil en paneldebat


Tilrettelæggelse●●●Der sker en grundig forberedelse før diskussionen påtværs går i gang (og undervejs).Der er konfliktpotentiale– Eleverne starter med at have for-imod-holdningerDer er klare rammer for samarbejdet– Der er grupper for og imod hvert delemne i hver klasse– Der er formuleret tids- og organisatoriske rammer fordebatterne


Tilrettelæggelse●●●Der debatteres efter webhøringsformen med enordstyrerDer er et produktmålDer er et fremlæggelsesmål– Fx paneldebat med deltagelse af lokalpolitikere,embedsmænd el.lign.


Webhøring●●●Der er klare deadlinesEn forberedelse, fx i form af debatoplægEn ordstyrer– der ikke tildeler ordet, men samler op og lægger op til dekommende diskussioner●●– Hvem har sagt hvad, hvad er vi enige om, hvad er vi ikke enige om, hvadmangler vi at tale om.Det er meningen at deltagerne skal komme til enighed – ellervære enige om at være uenige.Der skal produceres et fælles produkt


Faglige muligheder●Naturfaglighed– Undersøgelser●– Vurdering af løsningeraf CO2-kredsløbet, energiproduktion, klimaforandringer osv.●Danskfaglighed●energikilders fordele og ulemper, omlægning af livsformer– Faglig læsning– Informationssøgning, kildekritik– Genreskrivning●læserbrev, argumenterende tekster– Samarbejde om skrivning af policy paper●Responsgivning, korrekturlæsning– Ansigtsløs kommunikation●Empatisk kompetence og scenariekompetence


En ansigtsløs diskussion●●”I skriver det som om at de mennesker der afliverkattene og hundene, nyder at pine dem indende dør!Men ikke alle steder er det så slemt som det iskriver - I overreagerer!”


Og et svar...●●●”Nej vi overreagere overhovedet ikke.. Når det har været påfjernsyn er det nok rigtigt! Igår så vi også en film på nettet omdyremishandling sammen med den anden gruppe (den der erimod). Og de syntes også det var totalt synd... I kan finde det etsted på www.peta.netOg foresten er jeres ikke meget bedre, for i skriver at mink ogræve ikke kan overleve i naturen... Det kan de sagtens... Der erda mange ræve i naturen som ikke er døde... Så kom igen!!!Og i skriver også at de mennesker som er imod peldyravl ikke hartænkt på at de vil blive skudt i naturen... Men i har nok ikketænkt på at dem der avler dem dræber dem på en meresmertefuld måde... Så endu en gang kom igen!!!”


Demokratisk dialog!●”... Og vi skriver ikke "kom igen", for vi angribernemlig ideén og ikke menneskene.”●●●●”Dette projekt handler faktisk om at findeargumeneter om sit emne, også selvom man er ien gruppe for noget, kan det jo godt være at maner imod det!Det lyder som om at I bare vil have ret og ikkeprøver at se emnet fra en anden side!Tænk lige over det!”


Faglighed: Demokratisk dialog●Fx: Udforskende samtale– All relevant information is shared– The group seeks to reach agreement– The group takes responsibility for descisions– Reasons are expected– Challenges are acceptable– Alternatives are discussed before a decision istaken– All in the group are encouraged to speak by othergroup members (Wegerif 2001: 123).


En situationUndersøge og formidle viden


Video og billede●●Et besøg ved en åeller et vandhulEleverne tagervideo/billeder af dyr– i vandet,– dyr i luften,– dyr på jorden


Teknik


Finde, behandle og formidleviden●Undersøger de fundne dyr og planter– Med USB-mikroskoper●Læser mere om de fundne dyr på– danskedyr.dk,– denstoredanske.dk– wikipedia.dk●Arbejder med stoffet– Hvad er vigtigst?– Hvordan hænger det sammen?– Stemmer oplysningerne?


Producerer digital fagbog●Videoen/billedhistorien tilrettelægges– Med Filmstudiet eller Filmlinjen●●●Videoen klippes– med Kino, OpenShot eller WindowsMovie MakerBillederne sættes ind– i et dokument eller i et slideshow til enbilledhistorieDer sættes lyd til billederne– med Audacity eller WindowsLydoptager og– de lægges ind i filmen eller slideshowet


Kommunikér autentisk!


Fagbogen LÆSES●●●●Eleverne går på opdagelse i hinandens fagbøgerElevernes bøger vises på det interaktive whiteboardfor mini-venskabsklassen– Eleverne vælger noget vigtig ny viden ud, som devil fortælle venskabsklassekammeraterne om.Venskabsklassen arbejder videre med emnet– Og de giver feedbackOg bøgerne vises frem til et forældrearrangement


I forløbet indgår●●●●●●Overvejelser over modtagergruppensforudsætninger og interesserValg af genre og tiltaleform.Informationssøgning og fokusering ogproblemformuleringNaturfaglige undersøgelser og videnstilegnelseSkrivning og gensidig responsgivningArbejde med digitale værktøjer i autentiskesammenhænge


Undersøg verden!Også den usynlige...


De store og de små tingSe alt med simulationerhttp://phet.colorado.edu/


Og kroppen


FaglighedFaglighed er– at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden●Faglighed er– at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer●Faglighed er– at kunne genkende noget nyt som noget kendt●Faglighed er– at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden


Simulerér praksisfællesskaber!


At være noget●●●●●●●●●●●●JournalistFilmskaberForfatterRådgivende ingeniørKommunikationsrådgiverTV-producerLærerVirksomhedsejerPolitikerØkonomichefForlagsredaktørIt-supporter●...


Udfordringer for læreren●Flere grupper arbejder a-synkront medforskellige faser af forskellige delopgaver –det stiller krav til●●●Strukturering af arbejdsstierOrganisering af samarbejdsgrupperIntroduktion af faglige perspektiver, metoder ogtilgange


Future City●Future City er i problemer• Bruger for meget energi frakulkraftværker, forurener åer ogsøer, har mest tung industri osv.• Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.●Eleverne er rådgivende ingeniører.●Mål: At præsentere den bedste planfor Future City.


En ingeniørarbejdsplads...


Bliv ingeniørEleverne uddannes som eksperter: Natur ogMiljø, Energi, Infrastruktur, Produktion ogBolig og Teknik.


InnovationEleverne arbejder i tværgrupper


Organiserer samarbejdet– og understøtter lærerens overblik


Storyline


Kompetenceorienteretundervisning●Undervisningen har fokus på– at eleverne skal udvikle kompetencer så de kanhåndtere udfordringer i situationer i deresnutid og fremtid.– Ikke at de skal kende fagets fortid.●Undervisningen er derfor mere initierende,understøttende, vejledende, udfordrende.


Lærernes kompetencer●●Hvis vi vil forberede eleverne på en ikke mindre kompleksfremtid, er kompetenceorienteret og projektorienteretundervisning uundgåelig.Lærerne skal kunne svare på følgende spørgsmål:– Hvad skal eleverne lære i dette forløb og hvorfor?●Hvordan bidrager det til udviklingen af deres kompetencer?– Hvordan understøtte eleverne i deres arbejdsproces?●Hvilken faglig viden og hvilke metoder skal de lære?– Hvordan kan de støttes i dette?●●Hvilke faser/trin består deres arbejdsproces af?Hvordan kan deres samarbejde organiseres?


Et fagdidaktiskudviklingsprojekt●●Vi skal i gang med et fagdidaktiskudviklingsprojekt– Fagenes indhold og praksis skal nytænkes ilyset af nutidens og fremtidens udfordringerVi skal anvende it til at understøtte progressiveundervisningspraksisser– Ikke til at genindføre 50'ernes skole med nyteknologi


Tak for nuwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines