Download her skemaer for eftersyn

i.bar.dk
  • No tags were found...

Download her skemaer for eftersyn

Anhugningsgrej - EftersynMinimum hver månedDato forDato forDato forDato forDato forNummer påAnhugningsgrej_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersynservicevirksomhed,Typeder udførereftersynEftersyn min. hver måned:Eftersyn bør udføres på ”brugerniveau”, dvs. af jeres egne medarbejdere, minimum hver måned.Anhugningsgrej skal efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligereoplysninger. Brugsanvisninger kan findes på …………………………………………… (Skriv fx på kontoret iparentesen).I skal sørge for at:Jeres anhugningsgrej og dets enkeltdele vedligeholdes efter leverandørens anvisninger og, ioverensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer, hvilket normalt vil sige et eftersyn mindst én gangom måneden og et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Hovedeftersyn udføres af leverandøren elleranden sagkyndig.Hvis I ved et eftersyn af redskabet konstaterer fejl, slid, skader eller andet, som kan medføre, atredskabets sikkerhed forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden redskabet igen tages ibrug. Det kan være nødvendigt at kassere redskabet eller dele deraf. I kan fx indrette et sted iværkstedet eller på lageret, der er tydeligt mærket med ”KASSERES” eller ”REPARATION”. (Anfør fx iovennævnte skema redskabet, hvis det kasseres)I skal kassere anhugningsgrej, hvis I konstaterer de skader, som anført i skemaet vedr. kassation afstålwire, kæder og fibertov.Anhugningsgrej der er af metal bortskaffes som metalaffald. Fiberstropper bortskaffes som almindeligtaffald.


Pallereoler - EftersynNormalt hvert 12. måned.PallerolDato forDato forDato forDato forDato forNummer påNr._. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersynservicevirksomhed,der udførereftersynEftersyn:Eftersyn af pallereoler skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger og de skal efterArbejdstilsynets praksis normalt efterses hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet.Pallereoler skal efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligere oplysningerBrugsanvisninger kan findes på ………………………………………… (Skriv fx på kontoret i parentesen).I skal sørge for at:Jeres pallereoler vedligeholdes og efterses så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med dekrav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring, mv.Hvis I ved en et eftersyn eller sikkerhedsrundering af redskabet konstaterer skader, deformationer andet,som kan medføre, at reolens sikkerhed forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, indenredskabet igen tages i brug. Det kan være nødvendigt at kassere reolen eller dele deraf. Brug må førstske, når reolen eller del heraf er blevet efterset og fejl udbedret af leverandøren eller anden sagkyndigperson.


Porte - HOVEDEFTERSYNNormalt hver 12 måned.PortDato forDato forDato forDato forDato forNummer påType_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersynservicevirksomhed,der udførereftersynEftersyn:Eftersyn af porte skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger og de skal efter Arbejdstilsynetspraksis normalt efterses hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andetPallereoler skal efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligere oplysningerBrugsanvisninger kan findes på ………………………………………… (Skriv fx på kontoret i parentesen).I skal sørge for at:Jeres porte vedligeholdes og efterses så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav,der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring, mv.Hvis I på jeres porte konstaterer fejl, slid, skader eller andet, som kan medføre, at redskabets sikkerhedforringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden redskabet igen tages i brug. Det kan værenødvendigt at tage redskabet ud af drift ind til det er efterset og fundet i fuld funktionsdygtig tilstand.


Åndemiddelluft - KONTROLminimum hver 12 måned.Kontrol afDato forDato forDato forDato forDato forNummer pååndemiddel-_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersynservicevirksomhed,luftder udførereftersynKontrol af åndemiddelluften min. hver 12. måned:Udføres af en ”leverandøren eller anden kvalificeret person”.Trykluftanlæg med bla. åndemiddelluft efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen foryderligere oplysninger. Brugsanvisninger kan findes på ………………………………………………… (Skriv fx påkontoret i parentesen).Åndemiddelluft og dermed trykluftanlæg er normalt kun velfungerende, hvis de jævnligt bliver efterset,kontrolleret, vedligeholdt og rengjort. Leverandørens anvisninger herom skal følges. I skal sørge for, atanlægget bliver efterset af en kvalificeret person, fx leverandøren eller af en anden sagkyndig påområdet. Almindeligt daglig kontrol, vedligeholdelse og rengøring kan varetages af disse eller af jer selv.Hvis I ved åndemiddelluften konstaterer fejl, at den lugter eller andet, som kan medføre, at anlæggetssikkerhed eller brug forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden anlægget igen tages ibrug. Det kan være nødvendigt at tage trykluftudstyret ud af drift eller forhindre brug i forbindelse medtrykluftforsynet åndedrætsværn indtil det er efterset og fundet i fuld funktionsdygtig tilstand.


Faldsikring - EFTERSYNMinimum hver 12 måned.FaldsikringDato forDato forDato forDato forDato forNummer påType/nr.1. eftersyn2. eftersyn3. eftersyn4. eftersyn5. eftersynservicevirksomhed,der udførereftersynEftersyn min. hver 12. måned:Faldsikringsudstyr skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger og i overensstemmelse medArbejdstilsynets retningslinjer. Det skal normalt have følgende eftersyn:• Hovedeftersyn mindst hver 12. måned udført af en kompetent person anvist af producenten.• Før brug skal brugeren endvidere kontrollere at udstyret er helt, funktionsdygtigt og rent samtefterset inden for det seneste år.Faldsikringsudstyr efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligereoplysninger. Brugsanvisninger kan findes på ………………………………………………… (Skriv fx på kontoret iparentesen).I skal sørge for at:Jeres faldsikringsudstyr vedligeholdes og efterses så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelsemed de krav, der gælder for udformning, udstyr og sikring.Hvis I på jeres faldsikringsudstyr konstaterer fejl, slid og skader, som kan medføre, at udstyretssikkerhed forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden udstyret igen tages i brug. Detkan være nødvendigt at tage udstyret ud af drift ind til det er efterset og fundet i fuld funktionsdygtigtilstand eller at kassere faldsikringsudstyret.


Elektrisk håndværktøj - EFTERSYNElektriskDato forDato forDato forDato forDato forNummer påhåndværktøj_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersyn_. eftersynservicevirksomhed,Typeder udførereftersynHovedeftersynEftersyn og kontrol af elektrisk håndværktøj skal foretages af sagkyndig eller anden instrueret person ihenhold til leverandørens anvisninger dog:• Minimum hver 2. måned.• Minimum hver 6. måned når håndværktøjet er dobbeltisoleret.• Når maskinen viser tegn på fejl.Elektrisk håndværktøj efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligereoplysninger. Brugsanvisninger kan findes på ………………………………… (Skriv fx på kontoret i parentesen).I skal sørge for at:Jeres håndbårne elektriske værktøj vedligeholdes og efterses så de altid er i forsvarlig stand og ioverensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring, mv.Husk at dokumentere det gennemførte eftersyn af det elektriske håndværktøj i form af fx. påsætning afklistermærke eller metalmærkat.


Hvis I konstaterer fejl på jeres elektriske håndværktøj som fx slid, skader eller andet, som kan medføre,at værktøjet sikkerhed forringes, skal I træffe de nødvendige foranstaltninger, inden værktøjet igen tagesi brug. Det kan være nødvendigt at kassere eller tage værktøjet ud af drift ind til det er efterset ogrepareret af en leverandør og fundet i fuld funktionsdygtig tilstand.Brandslukkere - Eftersynminimum hver 12. månedBrandslukkerDato forDato forDato forDato forDato forNummer påType_. tilsyn_. tilsyn_. tilsyn_. eftersyn_. tilsynservicevirksomhed,der udførereftersynEftersyn minimum hver 12 måned:Brandslukningsudstyr skal efterses minimum hver 12 måned af en sagkyndig person, der har fagligindsigt i opgaven, fornødent kendskab til slukkerens opbygning.Et eftersyn udføres efter DS2320: 2005 og omfatter:• En undersøgelse af slukkeren uden man tømmer, åbner eller på anden måde aktivere slukkeren.• At sikre at håndslukkerne er på plads, er frit tilgængeligt, forsvarligt ophængt og at der ertydeligt og genkendeligt skiltet med brandslukningsudstyr i umiddelbar nærhed af udstyret.Eftersyn af håndildslukkere kan evt. udføres af en sagkyndig person ansat i virksomheden, forudsat atdenne har den fornødne indsigt i henhold til DS2320: 2005.(Standarderne kan købes ved Dansk Standard www.ds.dk)I skal sørge for at:Jeres brandslukningsudstyr vedligeholdes og tilses så udstyret altid er i funktionsdygtigstand og ioverensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr og sikring.Husk at I skal kunne dokumentere det gennemførte tilsyn med håndildslukkerne ved at skrive dato ognavn på udstyrets mærkat.


Liste med servicevirksomheder, der udfører hovedeftersyn og/ellereftersynNavn, adresse og telefonnummer påNavn, adresse og telefonnummer påNr.servicevirksomheden, der udførerNr.servicevirksomheden, der udførereftersyn/eftersyn/hovedeftersynhovedeftersynOBS: Overfør det nummer I har givet den servicevirksomhed, der udfører eftersyn/hovedeftersyn til detrelevante redskabs tjekliste. Herved skabes der sammenhæng mellem redskab og navn påservicevirksomheden, der udfører eftersynet.

More magazines by this user
Similar magazines