Greve – et godt sted at bo”, August 2006 - Greve Kommune

greve.dk
  • No tags were found...

Greve – et godt sted at bo”, August 2006 - Greve Kommune

Indkomsterne er hentet fra KL´s. opgørelseaf gennemsnitsindkomst for enfamilie i Greve fordelt på 5 års aldersklasser.Ejendomsskat og grundskyld erskønsmæssigt fastsat til 25.000 kr. omåret. 2Skatteindtægter minus udgifter til skole, daginstitutioner og sociale udgifterfordelt på aldersgrupper200.000De kommunale udgifter er beregnet ud frakommunens egne opgørelser og udgifternepr. person pr. år.0-200.00025 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95+På ældreområdet tegner hjemmehjælpensig for 60 % af udgifterne. Hjemmehjæpensaldersfordeling er anvendt til ataldersfordele udgiften til ældre og sundhed,inklusiv sygepleje, genoptræning,aktivitets-tilbud, madproduktion, visitationog diverse driftsudgifter i hjemmeplejensområder, samt hjælpemidler til borgereover 67 år.I tallene viser ”øjebliksbilleder” for hvordanudgifter og indtægter fordeler sig, nårparret er hhv. i 30´erne, 50´erne, 70´erne,og når de er kommet op i 80´erne.-400.000-600.000Årsagen til dette billede er, at udgifternetil ældrepleje først for alvor sætter ind, nårborgerne når de 75-80 år, mens udgifternetil daginstitutioner og skole mm. faldervæk,når børnene bliver ældre.Nederst:Mosede strandØverst:DaginstitutionSom det fremgår, så giver den fiktive familiemed to børn et overskud for kommunekassenfra forældrene er i slutningenaf 30´eren og til de er sidst i 70´erne.16


Eksempler på kommunale indtægter og udgifter over et livsforløbForældrenes alder: 30-34 år 50-54 år 70-74 år 80-84 årSkatte indbetaling 99.998 kr. 110.118 kr. 71.455 kr. 71.455 kr.Kommunens udgifter til 111.577 kr. 0 0 0daginstituti-on, skole ogSFOKommunens udgifter til692 kr. 1.482 kr. 23.310 kr. 178.986 kr.sociale ydelserOverskud for kommunekassen-12.271 kr. 108.636 kr. 48.145 kr. -107.531 kr.Konklusion:Greve Kommune har gennemsnitligt”nettoindtægt” på en familie med tobørn, når børnene når godt op i skolealderen.Husstanden bliver først udgiftstung, nårforældrene bliver 75-80 år.Friluftsliv i Hundige HavnDer er god økonomi for kommunen vedat have mange midaldrende og seniorer(55-70 årige) og mange familier medstørre børn.17


4. HandleplanIndledningOverordnet set er flyttemønstret i et lokalområdeeller en kommune bestemt afområdets geografiske beliggenhed, boligudbuddet,andre lokale forhold og omdømme/profil.En kommune har ikke mulighed for atændre på sin beliggenhed, men beliggenhedener et meget afgørende vilkår,som der må tages højde for i en strategi.Kommunens muligheder for på forskelligmåde at påvirke boligudbuddet ved atbygge og planlægge for nye områder,ved at udvikle og omdanne eksisterendeboligområder m.m. er begrænset af regionplanen.Kystllinien set fra syd mod nord - en kvalitet af stor betydning for bosætningen.Med andre lokale forhold menes demange ikke boligrelaterede forhold vedet område, som også har betydning, nårfolk vælger sted at bo.Det gælder bl.a. bymæssige kvaliteter,grønne områder, udbud af kultur, idrætsogfritidstilbud og den kommunale service.Også her har kommunen gode påvirkningsmuligheder.Endelig har en kommune muligheder for,via strategisk kommunikation, at påvirkesit omdømme/ sin profil som sted at bo.Greve Byråd har besluttet at udvikle Grevesom et godt sted at bo ud fra en helhedsbetragtning og har udpeget indsatsområderindenfor alle kategorier.Samtidigt har Byrådet valgt at afgrænsehandleplanen til primært at omfatte kommunensfysiske udvikling - og kun i mindregrad beskæftige sig med den kommunaleservice.20


Det skyldes, at der på både børne- unge,idræts-fritids- og sundhedsområdet erpolitikker og handleplaner på vej, som viltage hånd om de mere ”bløde ” emner -et arbejde som vil blive koordineret medarbejdet i dette regi.Følgende 9 indsatsområder er identificeretsom udgangspunkt for kommunensarbejde med at realiseret den politiskemålsætning for udvikling af Greve som etgodt sted at bo:• Planlægge og udbygge nye boligområder• Fortætte den eksisterende by• Udvikle de almene boligbebyggelser• Udvikle Hundige Bymidte• Mere Liv og kultur i Greve Midtby• Udvikle rekreative muligheder langs kysten• Udvikle Kultur, Idræts- og fritidsområdet• Flottere veje, gaderum og pladser• Brande/profilere Greve Kommune som etgodt sted at boIndsatsområderne er beskrevet nærmerepå de følgende sider.Friluftsliv i Mosede Havn21


4.1 Planlægge og udbygge nye boligområderEn skæv befolkningsudvikling med mangeældre og en faldende andel erhvervsaktivesætter de kommende år kommunensøkonomiske bæredygtighed underpres. Greve Kommune skal derfor fastholdeog tiltrække flere yngre familier.En grundlæggende forudsætning for attiltrække denne gruppe er ifølge Bosætningsanalyse2005, at den rette bolig ertil stede. Det er derfor vigtigt, at kommunentil stadighed har et stort og bredtudbud af gode store kvalitetsboliger ogledige byggegrunde.For at sikre, at nye boligområder kan tiltrækketilflyttere, også på sigt, er detdesuden vigtigt, at områderne er kendetegnetved høj arkitektonisk kvalitet.MålsætningDe næste 10 år skal der årligt opføresmindst 200 nye kvalitetsboliger i GreveKommune.Langagergård skal udvikles til et boligområdeaf høj arkitektonisk kvalitet, derkan profilere Greve Kommune som etattraktivt sted at bo, særligt for yngrefamilier.Der skal også være fokus på at opføresenioregnede boliger til greveborgere,som muliggør, at der frigives familieboligertil yngre familier.Visualisering af bomiljø på langagergårdMange boligprojekter er i gang og flereer under planlægning, men den begrænsedeplads til at bygge boliger betyder,at der skal arbejdes aktivt for atsikre, at de muligheder, kommunen harfor boligudbygning, bliver udnyttet.Visualisering af helhedsplan for boligområdet Langagergård22


Projekter:1. Fortsætte igangværende udviklingaf nye boligområderPlanlægge et nyt boligområde i TuneNordøst, og arbejde for at realisere nyeboligbebyggelser på Bjælkevangen iKarlslunde, i Freyas kvarter i Hundige, påMejerivej 23 i Karlslunde og en række øvrigemindre bebyggelser i landsbyerne. Ialt ca. 330 boliger.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.2. Realisere LangagergårdprojektetFortsætte den igangværende planlægningaf et stort nyt boligområde af arkitektoniskkvalitet. I alt 650 boliger.Ressourcer: Byggemodning og planlægningenkræver bevilling på budgettet. Indtægterved salg af grund/byggeretter giveret kommunalt nettooverskud påprojektet, jfr. budget 2006-09.Tidsplan:3. Ny boligbebyggelse på TværhøjgårdPlanlægge og realisere en utraditionel boligbebyggelseaf høj arkitektonisk kvaliteti den vestlige del af området Tværhøjgård særligt henvendt mod yngre familier.Ca. 270 boliger.Ressourcer: Udvikles området privat, vilkommunens opgave være at udarbejdelokalplan og forestå øvrig myndighedsbehandlingsamt evt. anlæg af vejforbindelsertil området. Sidstnævnte vil krævemidler fra budgettet.4. Ny boligbebyggelse i HundigeCenter ØstUdarbejde og realisere en samlet plan forudbygning af Hundige Center Øst nordfor Frydenhøj Allé som tæt, boligdomineretbyområde af høj arkitektonisk kvalitetmed 200-350 boliger.Ressourcer: Planlægning og byggemodningaf området vil kræve bevillinger påbudgettet. Indtægter ved salg af grunde/Visualisering af Freyas Kvarter, Hundigebyggeretter giver et betydeligt kommunaltnettooverskud på projektet.5. Sikre fremtidige boligudbygningsmulighederMed afsæt i Kommuneplan 2005-2017skal planer for mulige fremtidige boligområder(nord for Tune, vest for Karlslundelandsby og ved Kildebrønde) konkretiseresog udvikles - og der skal arbejdes for,at planerne kan realiseres, når der bliverbehov for det.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.5.Omfatter planlægning og realisering23


4.2 Fortætte den eksisterende byDer skal opføres mange nye boliger i GreveKommune, hvis kommunen skal tiltrækketilflyttere, men kommunen har begrænsetplads til boligudbygning.Inddragelse af grønne arealer til boligformålvil forringe Greve Kommunes naturkvaliteter,som ifølge Bosætningsanalyse2005 er væsentlige for tilflyttere.Det fremtidige potentiale for boligudbygningligger derfor i fortætning og omdannelseaf det eksisterende byområde ogbygge i højden. Da Greve Kommunes byområderer kendetegnet ved en arealmæssigåben struktur er mulighederne forfortætning, omdannelse og højere bebyggelsertil stede. De mange ældre parcelhuseskal også i fremtiden være attraktive.Derfor skal omdannelsen af parcelhusområdernefokusere på at leve op tiltidssvarende og fremtidige boligpræferencer.Det er et problem for kommunen, at der ibegrænset omfang bor børnefamilier i destore og mange familieboliger, der er ikommunen. For at løse dette problemskal fortætningen og omdannelsen af deeksisterende boligområder fokusere påat frigive familieboliger til yngre børnefamilier.Ved at bygge senioregnede boliger i forbindelsemed fortætning skabes der mu-Fra 2007 skal der årligt etableresMålsætninglighed for at seniorer flytter ud af deres minimum 50 boliger indenfor alleredestore familieboliger, hvorved yngre familierkan flytte ind. Omdannelsen af parcel-familieboliger til yngre familier.bebyggede områder, og der skal frigiveshusområder, hvor man eks. deler en stor Kommunens mange ældre parcelhusområderskal i fremtiden stadig være attrak-familiebolig op til 2 senioregnede boligerkan også frigive familieboliger til yngre tive boligområder for både unge, børnefamilierog familier.seniorer.Eriksmindekvarteret i Hundige. Et klassisk eksempel på et ældre parcelhuskvarter24


4.3 Udvikle de almene boligbebyggelserSkal Greve Kommune udvikle sig til atvære et endnu bedre sted at bosættesig, er det vigtigt, at også de almeneboligbebyggelser hele tiden udvikler sig,så de udgør et attraktivt alternativ til andreboligtyper.I Greve Kommune ligger de almene bebyggelsersom store sammenhængendeområder. En negativ social og fysisk udviklingaf områderne kan derfor prægeen bydel. Det er således vigtigt, at der sikresen balanceret beboersammensætning,og at der gennem en helhedsorienteretindsats holdes øje med bebyggelsernestilstand, planlægges for udviklingog gennemføres løbende vedligeholdelse.ældre og seniorer fra kommunens familieboliger.Det giver mulighed for, at der vilblive frigivet familieboliger til yngre familier.Gudekvarteret, HundigeMålsætningKommunens almene boligbebyggelserskal i højere grad udgøre attraktiveboligtilbud for familier, unge og ældre.I samarbejde med boligselskaber skalder forebygges mod problemer relaterettil beboersammensætning, og der skalvære ro og orden i boligområderne.De høje priser på ejer- og andelsboliger iKøbenhavnsområdet og et lille udbud aflejeboliger kan gøre almene boliger iomegnskommunerne attraktive.Velfungerende almene bebyggelser kanderfor være med til at fastholde de unge,der bor i kommunen.Velfungerende almene bebyggelser, dersom i Greve Kommune ligger centralt ogtæt på kollektiv trafik, kan også tiltrækkeAlmene boligbebyggelser i Greve Kommune26


Projekter1. Anvende strategisk kommunikationAfholde inspirationsmøder med inputudefra og udveksle ideer og erfaringer ogsikre, at de gode historier kommer frem idiverse medier.Ressourcer: Kan gennemføres indenforen eksisterende budgetramme.2. Justere anvisningsreglerLøbende justere anvisningsregler med dethovedformål at styrke beboersammensætningeni områderne og varetage kommunensboligsociale forpligtigelser i forholdtil akut boligsøgende.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.3. Fokus på ro og ordenStyrke fokus på at opretholde ro og orden iboligområderne ved at kortlægge handlemulighederefter lejeloven i boligområder-Tidsplan:Bebyggelsen Grønningen, Hundigene, så de opfattes som et godt sted at boRessourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.4. Følge udvikling i beboersammensætningHolde os ajour med beboersammensætningeni de enkelte bebyggelser ved årligtat indhente KÅS-nøgletal for alle bebyggedeområder i Greve Kommune.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.5. Samarbejde med boligselskaber omudviklingsplanlægningUdvikle en model for og igangsætte enproces - hvor boligselskaberne årligt skalredegøre for deres udviklingsarbejde ogde styrker, svagheder, udviklingsmulighederog trusler, som tegner sig. Som optaktafholde idékonference om udviklingaf almene boligbebyggelser.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.6. Muligheder for ekstern finansieringSikre, at alle muligheder for at få ekstern(med)finansiering af projektet for udviklingaf kommunens almene boligbebyggelserer kendte, og at der etableres en tæt dialogmellem boligselskaber og kommunenmed henblik på at udvikle og samarbejdeom fremtidige projekter.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.5.6.Omfatter planlægning og realisering27


4.4 Udvikle Hundige BymidteBosætningsanalyse 2005 peger på, atmanglende bymiljø har en væsentlig betydningfor, at fraflyttere har valgt at flyttefra Greve Kommune. Ligeledes efterspørgerindpendlere bymiljø for, at de viloverveje at flytte til kommunen.For at fastholde borgere og tiltrække tilflyttereskal kommunen udvikle bymiljøet.Hundige Bymidte (den centrale del afHundige Bydel) er kommunens størstecenterområde og området rummer detregionale indkøbscenter Hundige Stor-Center. Centret er imidlertid nedslidt ogutidssvarende. Men der ligger et stortpotentiale i at udvikle centrets bymiljøkvalitetermed et større udbud af butikker,cafeer, biograf m.m.og Havn. De rekreative kvaliteter, bymidtenhar ved at ligge tæt på vandetskal udnyttes.For at potentialet i centerudviklingen ogkystnærheden kan udnyttes, er det vigtigt,at der løbende arbejdes med at afhjælpeboligsociale problemer i området.Det er i den forbindelse hensigtsmæssigtat styrke befolkningssammensætningen iområdet og give hele bymidten et løft iform af en helhedsorienteret indsats forstørre trivsel og tryghed.Hundige Bymidte har udover centret ogkystnærheden et potentiale i det delvistubebyggede område Hundige CenterØst. Boligbebyggelser af høj kvalitet idette område kan medvirke til at øgeHundige bymidtes attraktivitet.MålsætningHundige Storcenter skal være et meresammenhængende og indbydendedetailhandelscenter med flere attraktivekultur- og fritidstilbud.Den centrale del af Hundige skal væreen tryggere og mere sammenhængendebydel med et større udbud af kulturogfritidstilbud og muligheder for opholdog leg.Skal centret øge sin tiltrækningskraft ogbymiljøkvaliteter, er det desuden nødvendigt,at centret får et funktionelt ogæstetisk løft.Udover det potentiale, der ligger i at udviklebymiljøet i og omkring centret, vilHundige Bymidte kunne opnå størrekvalitet, hvis der skabes en bedre sammenhængog adgang til Hundige StrandHundige StorCenter. I forgrunden ses det ubebyggede Hundige Center Øst.28


Projekter:1. Udvikle Hundige StorcenterArbejde for realisering af foreliggendeplaner for en udbygning Hundige Stor-Center med op til 12.000 kvm., facaderenoveringog forlængelse af centerstrøgetfra centerafsnit I til centerafsnit II og III.Ressourcer: Kan gennemføres indenforeksisterende budgetramme.2. Gangstrøg fra Hundige Center tilHundige HavnSynliggøre byens nærhed til kysten vedat etablere et markant cykel- oggangstrøg fra Hundige Station, gennemHundige Center Øst og via Hundige Byparkog Hundige Parken til kysten.Ressourcer: Projektudvikling vil kræve,at der afsættes midler på budgettet. Endel anlæg kan finansieres som del af udviklingenaf et nyt boligområde.Tidsplan:Kulturhuset Portalen i Hundige3. Tryghed og trivsel i HundigeUdarbejde og gennemføre et helhedsorienteretprojekt for at tilføre centerområdetflere kultur- og fritidstilbud, muligheder forophold og leg med inddragelse af beboerneog øvrige aktører i bydelen.Ressourcer: Projektudvikling og realiseringvil kræve, at der afsættes midler påbudgettet.4. Udbygge Hundige Center Østnord for Frydenhøj ÁlleUdbygge Hundige Center Øst ud fra enny helhedsplan, som en moderne og tætboligdomineret bebyggelse af høj arkitektoniskkvalitet , hvor der indgår et cykel-gangstrøg fra Hundige Station tilHundige Strand, og mulighed for butiksforsyningi området nærmest stationen.Ressourcer: Er angivet under indsatsområde1, projekt 4.Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.Omfatter planlægning og realisering29


4.5 Mere Liv og kultur i Greve MidtbyBosætningsanalyse 2005 viste, at folkgerne vil bo, hvor der er spændende ogdynamiske bymidter med indkøbsmuligheder,kulturtilbud mv.Gennem de seneste år er der foregået enomfattende fortætning og udvikling afGreve Midtby, og nu er der behov for atskabe ”liv mellem bygningerne”. Områdetskal være et mere livligt og dynamiskbycentrum, som appellerer til, at borgerneopholder sig i og bruger området,også når de ikke har et konkret ærinde.Dynamikken kan skabes ved at etablererammerne for kulturaktiviteter.MålsætningGreve Midtby skal blive et mere dynamiskog livligt bycentrum med størretæthed og flere kultur- og fritidstilbud ogøvrige aktiviteter som kan understøttebylivet i området.Der skal skabes kontakt mellem GreveMidtby og strandområdet, så havet ogkysten udnyttes som en kvalitet forGreve Midtby.Greve Midtby ligger tæt på vandet, mendenne kystnære rekreative kvalitet erikke udnyttet. Man kan derfor med fordelskabe en bedre kontakt mellem kystområdetog Greve Midtby.Greve Midtby, 200530


Projekter1. Udbygge ”hjørnegrunden”Udbyde ”Hjørnegrunden” til salg til etskulpturelt byggeri, som kan indeholdediverse forlystelsesfaciliteter, cafe,restauration, wellness m.v. - sikre realiseringaf et projekt, som vil give hele bydelenet løft.Ressourcer: Betydelig kommunal indtægtved salg af grunden/byggeretter.2. Kulturpark GrevePlanlægge og etablere ”Kulturpark Greve”i byrummet mellem bygningerne i helebymidten. Der skal udvikles en bred vifteaf kulturaktiviteter, etableres pladser, kulturudsmykning,scene og udstillingsfacilitetersom kan skabe mere liv i området.Projektet består af faserne: konceptudviklingprojektudvikling og detailprojektering/finansiering og efterfølgende realisering.Ressourcer: Realiseres ved en kombinationaf fondsmidler, private sponsorater,private investeringer og kommunal finansieringvia budgettet.Gangstrøg langs kanalen i Greve MidtbyTidsplan:Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.Omfatter planlægning og realisering31


4.6 Udvikle rekreative muligheder langs kystenNærhed til natur og rekreative områderer af afgørende betydning for, hvor vivælger at bosætte os. Bosætningsanalyse2005 viste, at kommunen allerede idag står relativt stærkt på dette område særligt i kraft af kommunens attraktivekyststrækning.Men der er muligheder for at forbedreden rekreative anvendelse af områdernebetydeligt. Ved at udvikle kystområdernekan kommunen kompensere for manglenpå liv og dynamik i bymidterne. Og potentialetfor at skabe kultur og aktivitet ikystområderne er til stede.MålsætningDer skal være et kønnere og mere rekreativtnaturmiljø langs stranden og i destrandnære grønne områder.Hundige Havn og -Strand skal tilføresflere idræts-, frilufts- og kulturtilbud.Mosede Havn, -Strand og -Fort skal udviklestil et sammenhængende kultur-,natur- og fritidsområde, med et bredtudbud af tilbud særligt til familier, ogmed respekt for områdets kulturmiljø oghistorie.Mosede HavnKystområdet indeholder naturlige omdrejningspunkterfor aktivitet i kraft afhavnene og Mosede Fort, som med storfordel kan udnyttes bedre og mere intensivt.Mosede Havn, etableret i slutningen af 1920’erne som erhvervshavn32


Projekter:1. Udvikle Mosede Havn, -Strand og-FortGreve Kommune vil sammen med relevantbrugerrepræsentation og andre interessenterudvikle ideer for områdetsudvikling som et samlet rekreativt område.Udarbejde en helhedsplan, sikre atde økonomiske og juridiske/planlægningsmæssigeforudsætninger for planensrealisering er til stede og gennemføreplanen i samarbejde med de nævnteaktører.Ressourcer: Planlægningen krævermidler fra budgettet. Planen realiseresved en kombination af fondsmidler, privateinvestorer og kommunal finansieringvia budgettet.Tidsplan:2. Udvikle Hundige HavnGreve Kommune vil sammen med relevantebrugerrepræsentationer og andreinteressenter arbejde for, at HundigeHavn kan udvikle sig som en moderne ogattraktiv lystbådehavn med en bred vifteaf idræts-, fritids- og kulturtilbud og skabemulighed for visse typer liberalterhverv i havnen. Mulighed for lokaliseringaf Husbåde skal afklares.Ressourcer: Afsat 2 mio. kr. på budgetteti 2006.3. En renere strand med badefaciliteterGennemføre en ekstraordinær indsats forat fjerne tang og affald langs stranden,opsætte badebroer og inventar som understøtterfriluftslivet, og udvikle og forbedrede rekreative kvaliteter af strandområdetsmange offentlige grønnearealer, bl.a. ved rydning af bevoksning iområderne.Ressourcer: Der er afsat 1,4 mio. kr. påanlægsbudgettet i 2006 og 1 mio. kr i2007.Badeliv ved Køge Bugt4. Afhjælpe lugtgener ved MosedeStrand Mosede StrandparkOpgaven er igangsat maj 2006. Der gennemføreset projekt, som ved udligning afstrandprofilet og fjernelse af (dele af) lægivendehøfter mm. skal afhjælpe lugtproblemetog danne udgangspunkt for enbedre rekreativ anvendelse af området.Ressourcer: Der er afsat 11 mio., kr. påbudgettet i 2006 og 2007.Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.Omfatter planlægning og realisering33


4.7 Udvikle Kultur-, Idræts- og fritidsområdetGreve Kommune kan tilbyde mangeidræts-, fritids- og kulturtilbud. Men derer behov og muligheder for at udvide ogforbedre tilbuddene, så de matcherfremtidens behov. Skal Greve Kommunevære et endnu mere attraktivt sted at bo,skal idræts-, fritids- og kulturlivet værekonkurrencedygtigt i sammenligningmed regionens øvrige kommuner.Kommunen har gode faciliteter påidræts- fritids- og kulturområdet. Mender hvor kommunen kan skille sig ud ogtilbyde aktiviteter andre ikke kan, er ikystområdet og havnene. Derfor skal deri særlig grad arbejdes med at udvikleidræts- fritids- og kulturtilbud der.MålsætningGreve Kommune skal etablere sig somen foregangskommune på idræts- fritids-og kulturområdet.Kommunen skal i regional sammenhængvære kendt for et stort og bredtkvalitetsudbud både for det organiseredeog det selvorganiserede idræts-, fritids-og kulturliv.Kulturhuset Portalen i GreveGreve MusikskoleGreve Museum34


Projekter:1. Politik og udviklingsplan påidræts- og fritidsområdetUdarbejde en Idræts- og Fritidspolitik, derkan være retningsgivende for udviklingenpå områderne og en dynamisk Idræts- ogFritidsudviklingsplan, der kan bruges somstyringsredskab til at opnå målene påidræts- og fritidsområdet.Ressourcer: Projektet kræver, at der afsættesmidler på budgettet, til afvikling afkonference mm.2. Politik og udviklingsplan på kulturområdetUdarbejde en kulturpolitik for Greve Kommune,der kan være retningsgivende forudviklingen, og en dynamisk kulturudviklingsplander kan bruges som styringsredskabtil at opnå målene på kulturområdet.Ressourcer: Projektet kræver, at der afsættesmidler på budgettet, til afvikling afkonference mm.Tidsplan:3. Friluftsliv, fritidstilbud og kultur istrandområdet og det åbne landNatur- og kulturværdier skal udpeges ogudvikles i dialog med ejere og brugere.Områderne skal tilbyde bedre rammer foraktive naturoplevelser og friluftsliv. Kulturhistoriskeværdier i landskaber og bebyggelserskal bevares og integreres i områdernesudvikling som rekreative områder.Ressourcer: Projektets realisering vil kræve,at der afsættes midler på budgettet.4. Mosede Fort som et kulturhistoriskcenterUdvikle Mosede Fort som museum forKøbenhavns Befæstningsanlæg i samspilmed Tunestillingen og gøre det til et centerfor formidling af egnens historie oget aktivt og mangfoldigt kulturhus. Mulighederfor at føre fortet tilbage til dets oprindeligeudseende skal afklares.Ressourcer: Projektudvikling og realiseringvil kræve, at der afsættes midler påbudgettet.Leg i naturen5. Udvikle Kulturhuset PortalenDer skal arbejdes for at Portalen kan udbyggesin position som markant regionaltkulturhus ved at udvikle og udvide udbuddetog ved at indgå i samarbejdermed andre kulturinstitutioner, erhvervslivetmv.Ressourcer: Projektet vil kunne betyde,at der skal afsættes midler på budgettet.(Projekterne ”Kulturpark Greve” (5.1),”Trivsel og tryghed i Hundige” (4.3) ogindsatsområde 6 vedrører også Idræts-,fritids- og kulturområdet).Projekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.5.Omfatter planlægning og realisering35


4.8 Flottere veje, gaderum og pladserMange mennesker, der ikke bo i GreveKommune, arbejder, handler eller kørerigennem kommunen. Skal kommunen tiltrækkeborgere, er det afgørende, atkommunen visuelt fremstår behagelig ogat byrummet har æstetisk høj kvalitet.Det flygtige visuelle indtryk kan væremeget afgørende for den opfattelse potentielletilflyttere har af kommunen.Bosætningsanalyse 2005 viste, atkvaliteten af bolig- og byområder tillæggesstor betydning ved valg af stedat bo. Et byområde opleves imødekommendeog indbydende og som et godtsted at bo, når veje, gaderum og pladserer flot anlagte i gode materialer og medbeplantninger og gadeudstyr af kvalitet.Det er også med til at give et områdeidentitet.MålsætningVeje, gader og byrum i Greve Kommune særligt i bymidterne skal have højvedligeholdelsesstandard og anlæggesi gode materialer med beplantninger.Veje, gader og byrum og gadeudstyr afen kvalitet, så de opleves som pæne ogimødekommende og understreger deenkelte områders identitet. Der skalogså lægges vægt på handicapvenlighed.VejvedligeholdelseDette indsatsområde indgår som en delaf den trafikhandlingsplan kommunen erved at lave, og som forventes at væreklar i starten af 2007.Nyt byrum i Greve Midtby/ Holmeagervej36


Projekter:1. Formulere en byrumspolitikFastlægge principper og mål for brug afbeplantninger, belægninger, belysning oggadeinventar, retningslinier for hvordankunstnerisk udsmykning af byrum kanintegreres i den fysiske planlægning ogudarbejde eksempelsamling.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.2. Bedre vedligeholdelseFastlægge mål og retningslinier for vedligeholdelseaf veje og byrum i kommunen,som skal sikre en højere vedligeholdelsesstandard.Ressourcer: Vil kræve bevillinger påbudgettet.Tidsplan:3. ForskønnelsesplanUdarbejde en plan for forskønnelse af etantal vigtige gader og pladser i kommune.Planen skal angive standarder ogprincipper for forskellige veje og byrum .Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.4. Pænere private vejeArbejde for, at kommunens private vejeholdes i pæn stand ved at igangsætte entættere dialog med grundejerforeningermv. om opgaven.Ressourcer: Kan gennemføres indenforden eksisterende budgetramme.5. Forskønne offentlige veje og pladserGennemføre forskønnelse af et antal offentligeveje og pladser, særligt hvadangår beplantninger og gadeudstyr herunder af Rådhuspladsen.Ressourcer: Vil kræve bevillinger påbudgettet.Ny beplantning langs vejProjekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.4.5.Omfatter planlægning og realisering37


4.9 Brande/Profilere Greve som et godt sted at boMange undersøgelser viser, at etområdes omdømme og profil ellerimage om man vil har stor betydningfor hvor vi vælger at bo.Ejendomsmæglere bekræfter dette.Kommunen kan på mange områdermatche Hovedstadsregionens mesteftertragtede bosætningskommuner.Men Greve Kommune er ikke itilstrækkelig grad kendt i den bredeoffentlighed som et rigtigt godt sted atbo.MålsætningVære dagsordenssættende for denopfattelse omgivelserne har af GreveKommune.Greve Kommune skal i højere grad endi dag sættes i forbindelse med de kvaliteter,som findes, og som gør kommunentil et godt sted at bo.Daginstitutioner med reel pasningsgarantiGennem målrettet kommunikation er detmuligt at plante Greve Kommune i folksbevidsthed som et godt sted at bo som et sted der naturligt overvejes, nårman vælger et sted at bo.Det er særligt relevant at gøre sig synlig iforhold til målgruppen af yngre familier.Hertil kommer, at der de kommende 5 årforventes at blive opført 200 nye boligerom året og de næste 5 år ca. 150 boligerom året.Denne boligudbygning gør brandingrelevant og nødvendigt.En af Greve Kommunes stærke sider er en bred vifte af Idrætstilbud38


Projekter:1. Udarbejde en kommunikationsplatformOpstarte et længerevarende projekt forbranding af ”Greve som godt sted at bo”.Fase 1, går ud på at definere kerneværdier,grundudsagn og visuel identitet somudgangspunkt for at tilrettelægge enbrandingstrategi for ”Greve som et godtsted at bo”.Ressourcer: Er finansieret,2. Forankre kerneværdier og brandingstrategi(fase 2)Resultatet af fase 1 skal efterprøves ogforankres både internt og eksternt. Detskal tilrettelægges, hvordan Greve Kommunevil brande sig i en 2-årig periode.Ressourcer: Vil kræve udviklingsmidlertil nyansættelse og/eller konsulentydelse.Greve Kommune har 8 km. kyststrækning med god badestrand - her Hundige Strand3. Fase 3: Gennemføre kommunikations-processer(fase 3)Gennemføre pr-virksomhed mv. forbranding af Greve som godt sted at bo,og indarbejde kerneværdier i kommunensorganisation og øvrige udviklingsarbejde.Ressourcer: Vil kræve udviklingsmidlertil nyansættelse og/eller konsulentydelse.Tidsplan:Lille Vejleådalen - en af kommunens grønne kilerProjekt 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-20171.2.3.Omfatter planlægning og realisering39


5. Supplerende materialeByggeri og boligforhold1000Boligbyggeri Greve Kommune, fuldførte boligerI perioden 1981-91 blev der i gennemsnit800fuldført ca. 330 boliger om året i GreveKommune. Fra 1992-2005 har tallet været160 boliger. Bemærk, at byggeriet hartaget fart igen i 2005. Statistikken viserstørre årsvariation end den faktiske udvikling.Det skyldes, at statistikken bygger60040020001981198319851987198919911993199519971999200120032005på, hvornår et fuldført byggeri er blevetregistreret som afsluttet.Kilde: Danmarks Statistik.Beboede boliger efter antal værelser iGreve Kommune, 2005Boligbestanden i Greve Kommune er heltdomineret af boliger med 4, 5 eller flereværelser. Gennem de seneste 15 år er derprimært bygget mindre boliger, men somdet fremgår, så dominerer de store boligerfortsat boligmassen i Greve Kommune.1 værelse m køkken2 værelser m køkken3 værelser m køkken4 værelser m køkken5- værelser m køkkenKilde: Danmarks Statistik.Greve Kommune er en ung by. Langthovedparten af boligerne er opført efter1960. Kommunens få ældre boliger findesprimært i landsbyerne og langsstrandvejen. Det fremgår også, at enmeget stor del af kommunens boliger eropført i perioden 1960-1980 som omtalt irapporten.Boligmassen efter opførelsesår,Greve KommuneFør 19001900-19391940-19591960-19801980-2004Kilde: Danmarks Statistik.40


60504030201006050403020100Granhegnet m.m.Bøgehegnet ISøjlegårdenHC ØstEghøjHele KommunenAndel 25-49 år i almene boligbebyggelserBøgehegnet IIEnebærhegnet m.m.AskerødGudekvartererneHedelyparkenGns. almeneElkærparkenFleksiboHele KommunenTjur- og TejstgårdenAndel 50+ år i almene boligbebyggelserTjur- og TejstgårdenGersagerparkenHC ØstEghøjSøjlegårdenGersagerparkenGns. almeneHedelyparkenElkærparkenEnebærhegnet m.m.Bøgehegnet IGranhegnet m.m.FleksiboGudekvartererneBøgehegnet IIAskerødAlmene boligbebyggelserMed udgangspunkt i KÅS-nøgletal fraDanmarks Statistik er der gennemført enanalyse af kommunens almene boligbebyggelser.KÅS-tallene vedrører delområderi kommunen (såkaldt 4-cifredebefolkningsprognose-områder).Analysen omfatter derfor ikke samtligealmene bebyggelser i kommunen, mende bebyggelser som udgør et heltprognoseområde.De almene boligbebyggelser har nogenlundeden samme repræsentation afbeboere mellem 25 og 49 år som restenaf befolkningen. Variationen indenfor denalmene sektor er begrænset.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.I de almene boligbebyggelser bor dergenerelt færre personer over 50 år end ikommunen som helhed. Der er dog storvariation mellem bebyggelserne. Særligti Søjlegården ved Hundige Center bormange over 50 år.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.41


Den årlige fraflytning fra de almene områderer højere end for kommunen somhelhed. Det er normalt, at der flyttes2520Fraflyttede som andel af befolkningen, 2003mere fra almene boliger end ejerboliger.Det ses også, at enkelte almene bebyg-15gelser ligger væsentligt over gennemsnittetfor de almene bebyggelser. Fraflytningengiver et fingerpræg om bebyg-105gelsens trivsel. En stor fraflytning kanvære tegn på, at bebyggelsen fungererdårligt.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.0HC ØstAskerødGudekvartererneGranhegnet mm.Bøgehegnet IIHedelyparkenGns.almeneSøjlegårdenFleksiboTjur-og tejstgårdenBøgehegnet IEnebærhegnet mm.GersagerparkenHele KommunenElkærparkenEghøjDer er større andel af befolkningen over16 år, som er ledige eller som ikke er påarbejdsmarkedet i de almene boligbebyggelserend i befolkningen i GreveKommune som helhed. Blandt de almenebebyggelser er der også stor variation,hvor bebyggelserne nord forHundige Center har flest beboere somikke er i arbejde.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.3530252015105Andel ledige + udenfor arbejdsmarkedet (ekskl. pensionister)af personer over 15 år, 2003AskerødGudekvartererneBøgehegnet IIGersagerparkenFleksiboGns. almeneHedelyparkenBøgehegnet IElkærparkenEghøjHC ØstEnebærhegnet m.m.Granhegnet m.m.Hele kommunenSøjlegårdenTjur- og Tejstgården42


300000250000200000Gennemsnitsindkomst for personer over 16 år, 2003Den gennemsnitlige bruttoindkomst erlavere i de almene boligbebyggelser endi kommunen som helhed. Igen er der enstor variation indenfor de almene boligbebyggelser.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.150000100000Hele KommunenGranhegnet mm.Enebærhegnet mm.Tjur-og tejstgårdenBøgehegnet IElkærparkenHedelyparkenFleksiboEghøjGns.almeneHC ØstBøgehegnet IIGersagerparkenGudekvartererneSøjlegårdenAskerød450003500025000150005000-5000-15000-25000-35000-45000FleksiboHele KommunenForskel ml. til- og fraflytteres gns. indkomst pr. person, 2003AskerødTjur-og tejstgårdenHC ØstEnebærhegnet mm.Gns.almeneBøgehegnet IIGersagerparkenGudekvartererneEghøjElkærparkenGranhegnet mm.Bøgehegnet IHedelyparkenSøjlegårdenDiagrammet viser forskellen mellemtilflytteres og fraflytteres gennemsnitsindkomst(Tilflytternes gns.indkomst fraflytternes gns.indkomst) for personerover 16 år i Greve Kommune.Det fremgår, at tilflytterne for kommunensom helhed har en større indkomst endfraflytterne. Blandt de almene boligbebyggelserer billedet tvetydigt. Hos denene halvdel af bebyggelser tjener tilflytternemere end fraflytterne, mens billedeter omvendt for den anden halvdel.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.43


Det fremgår, at der bor relativt flere indvandrereog deres efterkommere i de almenebebyggelser end i befolkningensom helhed. Det ses også, at det særligter i 3 bebyggelser, at personer med indvandrerbaggrunder koncentreret.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-nøgletal2004.BefolkningsprognoseTabellen viser, at der ifølge befolkningsprognose2006 samlet set forventes ensvag befolkningsstigning frem til 2010. Ibefolkningsprognosen for 2005 forventedesen befolkningsnedgang. Ændringenskyldes primært, at prognosen i 2006bygger på forventning om et væsentligtstørre årligt boligbyggeri med afsæt idenne boligstrategi og kommuneplan2005-2017.Det fremgår også, at aldersgruppenover 65 år vil være i vækst,mens der vil være færre 25-64 årige.Kilde: Befolkningsprognose 2006, GreveKommune.6050403020100Indvandrere og deres efterkommere, andel af befolkningen,2003AskerødGudekvartererneGersagerparkenGns.almeneHC ØstFleksiboBøgehegnet IHele KommunenGranhegnet mm.SøjlegårdenHedelyparkenEnebærhegnet mm.EghøjTjur-og tejstgårdenBøgehegnet IIElkærparkenIndekseret udvikling i udvalgte aldersgrupper med 1/1 2006 = 100Alder 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100 115,2 112,4 114,4 114,4 100,2 100 105,1 101,9 97,9 93,30-2 112,2 111,0 108,3 106,0 101,7 100 97,8 97,6 97,5 93,23-5 115,2 110,6 108,2 105,5 102,1 100 98,9 100,5 97,0 95,56-16 90,2 93,0 95,4 97,2 98,8 100 100,6 100,8 100,9 100,617-24 118,0 113,6 108,4 103,5 99,4 100 106,1 109,4 115,4 119,925-44 105,2 105,4 104,5 102,4 100,5 100 98,1 96,2 93,7 90,525-59 110,1 109,4 107,5 104,4 101,3 100 97,5 95,8 94,4 92,945-64 102,7 102,7 101,9 101,3 100,1 100 99,0 98,5 97,1 95,760-64 67,3 72,4 77,7 86,7 94,4 100 105,2 106,5 101,6 95,365-69 70,5 76,7 82,8 86,6 93,7 100 107,2 116,6 131,3 142,670-74 75,8 79,0 84,8 90,0 94,3 100 111,3 122,4 128,6 139,275-79 83,9 85,1 85,5 88,9 91,1 100 105,1 113,4 122,6 130,380-99 89,7 93,9 95,6 96,6 97,7 100 102,6 103,4 107,1 110,544


Befolkningsudvikling for borgere over 60 år i Greve KommuneBorgere over 60 år140001200010000800060004000200085+ år80-84 år75-79 år67-74 år60-66 årBefolkningsprognosen for Greve Kommune(2006) viser, at der de kommendeår vil ske en markant stigning i antal borgereover 60 år i Greve Kommune. Det ersærligt gruppen 67-80 årige, som vilvokse.Kilde: Befolkningsprognose 2006, GreveKommune.01993 2005 2017Ændring af husstandsstørrelser, Greve KommuneHusstandsstørrelser6 eller flere5 personer4 personer3 personer2 personer1 person0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%200619901980Gennem de seneste 25 år er der sket enmarkant ændring af husstandsstørrelsernei Greve Kommune. Mest markanter, at andelen af husstande, som beståraf 1 eller 2 personer er øget, så de i dagudgør hovedparken af husstandene.Udviklingen skyldes primært en generelaldring af befolkningen, hvor børnene erflyttet hjemmefra, og hvor der er et stigendeantal enlige.Kilde: Danmarks Statistik.45


Flyttemønstre150Tilflytning til Greve Kommune aldersfordelt, 2005Flyttemønstret i Greve Kommune - hertilflytning - følger mønstret på landsplan:Det er yngre voksne uden børn eller medsmå børn, som flytter mest. For børnefamiliergælder, at flyttehyppigheden faldernår børnene når op i skolealderen. Genereltflytter vi mindre, jo ældre de bliver.Kilde: Danmarks Statistik.1005000 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 årDer er stort aldersmæssigt sammenfaldmellem hvem det er der flytter til og fraGreve Kommune. Som for tilflytterne erdet de yngre, som flytter mest .Kilde: Danmarks Statistik.15010050Fraflytning fra Greve Kommune, aldersfordelt, 2005Trækkes antal fraflyttere fra antal tilflytterekan man se, om flyttemønstret medførerat der kommer flere eller færre personer ien given aldersgruppe. Flytter flere til endfra et område, er der tale om en nettotilflytning.Fordelt på 1 års aldersklasserses, at der er nettotilflytning af små børnog personer omkring de 30 år til GreveKommune. Omvendt er der stor nettofraflytningblandt de 17-25 årige og i mindregrad blandt de 40-60 årige.Kilde: Danmarks Statistik06040200-20-40-60-800 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 årNettotilflytning i Greve Kommune, aldersfordelt, 20050 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år46


Det er undersøgt, hvad forholdet er mellemantal tilflyttere og fraflyttere i alderens25-49 år i forskellige delområder afGreve Kommune. Billedet er ikke entydigt bl.a. fordi tallene kun omfatter etår. Men der er en tendens til, at der entilgang (netto-tilflytning) af 25-49 årige iparcelhuskvartererne langs stranden.Det vil være interessant at følge udviklingenover de kommende år for at se, omder er generationsskifter på vej i bl.a.parcelhusområderne.Kilde: Danmarks Statistik, KÅS-Nøgletal2003.BosætningsanalyseKortere transporttid til arbejde/uddannelse Lavere grundskyld i den nye kommuneBedre kollektiv transport Lavere boligudgifter (herunder huspriser) i den nye k.Lettere adgang til motorvejAt du/I fandt den helt rette boligNyt arbejdeHøjere kvalitet i boligområder i den nye kommuneStartet ny uddannelseBedre bymiljø i den nye kommuneBedre eller større udbud af arbejdspladser Bedre fritids- og kulturtilbud i den nye kommuneGenerelt bedre kommunal service i den nye k. Bedre indkøbsforhold i den nye kommuneBedre muligheder for børnepasning i den nye k. Familiemæssige forholdBedre ældreservice i den nye kommuneVenner tættere påBedre folkeskoletilbud i den nye kommune Familie tættere påLavere skatteprocent i den nye kommune Gode naturområder (skov, strand, mark mv.)Anden årsag aGreve Kommune fik gennemført en bosætningsanalyseni foråret 2005. Detblev undersøgt hvilke faktorer, der harhaft størst hhv. mindst betydning for valgetom at flytte til- eller fra Greve Kommune.Tilsvarende blev pendlere til kommunenbedt om at vurdere, hvilkefaktorer de ligger vægt på i forhold tilevt. at flytte til Greve Kommune. Tabellenviser de faktorer, som respondenterneblev bedt om at vurdere betydningen af iforhold til deres flytning/ overvejelser omat flytte.47


Af tabellen fremgår det, at den bolig,herunder lavere boligudgifter, natur ogfamilie har været de væsentligste årsagertil at flytte til Greve kommune. Omvendthar uddannelse, nyt arbejde, udbudaf arbejdspladser, folkeskoletilbudog ældreservice haft mindst betydning.Bosætningsanalysens hovedkonklusionTilflyttereAlle Størst• Den rette boligbetydning• Gode naturområder• Familiemæssige forhold• Kvalitet i boligområder• Lavere boligudgifterFraflyttere• Den rette bolig• Gode naturområder• Bedre bymiljø• Familiemæssige forhold• Kvalitet i boligområderSer man på fraflytterne, er det de sammefaktorer, der nævnes som værende afstørst betydning med undtagelse af bedrebymiljø. Omvendt kan det nævnes atskatteprocent, grundskyld og adgang tilmotorvej har haft ringe betydning i for-Mindst betydning• Ny uddannelse• Udbud af arbejdspladser• Nyt arbejde• Ældreservice• Folkeskoletilbud• Ældreservice• Skatteprocent• Grundskyld• Adgang til motorvej• Udbud af arbejdspladserbindelse med fraflytningen fra GreveI Bosætningsanalysen fra 2005 blevrespondenterne også bedt om at tilkendegive,i hvor høj grad de var enige ifølgende udsagn. Nedenstående tabelviser, hvor stor en andel af de adspurgtesom var enten enig eller helt enig i udsagnene.På Greve Kommunes hjemmesidewww.greve.dk kan man læse den fulderapport fra bosætningsanalysen og enforkortet udgave, som sammenfatter devigtigste konklusioner.Udsagn om Greve Kommune- andel i % af adspurgte, som var enig eller helt enig i udsagnene:I Greve Kommune har man et højt kommunalt serviceniveau til en lav prisGreve har mange gode idræts og fritidstilbudI Greve er der dejlige strande og mange andre spændende naturområderI Greve findes et varieret boligudbud af høj kvalitetDer foregår en spændende udvikling af bymiljøer i GreveI Greve er der en god dialog mellem kommune og borger/virksomheder39617442283748


Fodnoter:1: Sadolin og Albæk 2005: ”Boligmarkedeti Hovedstadsregionen”.2: Forbehold:I beregningerne indgår ikkeudgifter til sociale ydelser. Beregningenindeholder ikke bloktilskud og konsekvensaf kommunal udligning. Den er baseretpå det nuværende udgiftsbillede ogsåledes bl.a. på den nuværende forældrebetalingsratepå daginstitutionsområdet.Fremtidige sundhedsudgifter efterkommunalreformen er ikke medtaget.Det er projektgruppens vurdering at detfremkomne billede i hovedtræk ikke vilændre sig, hvis de ukendte og udeladteforhold indgik. Sundhedsudgifterne forventessåledes også at være fordelt,med størst træk hos hhv. de unge familiermed små børn og de ældre. De socialeudgifter forventes at være nogenlunderelativ jævnt fordelt på aldersgrupper.De kommunale udgifter er beregnet udfra kommunens egne opgørelser og udgifterneper person pr. år.På ældreområdet tegner hjemmehjælpensig for 60 % af udgifterne. Hjemmehjælpensaldersfordeling er anvendt til at aldersfordeleudgiften til ældre og sundhed,inklusiv sygepleje, genoptræning,aktivitetstilbud, madproduktion, visitationog diverse driftsudgifter i hjemmeplejensområder, samt hjælpemidler til borgereover 67 årIndkomsterne er hentet fra KL´s. opgørelseaf gennemsnitsindkomst for enfamilie i Greve fordelt på 5 års al-dersklasser.Ejendomsskat og grundskyld erskønsmæssigt fastsat til 25.000 kr. omåret.49


Redaktionelle bemærkningerUdgiverGreve KommuneRedaktionTeknisk ForvaltningGrafisk tilrettelæggelse, IllustrationerTeknisk ForvaltnigFotosTeknisk ForvaltningKenn Thomsen FotografiBillede side x, gengivet med tilladelsefra Greve MuseumUdsnit af Kort- og Matrikelstyrelsenskort er gengivet med Kort- ogMatrikelstyrelsens tilladelseTrykSchultz Grafisk50


Greve KommuneTeknisk ForvaltningRådhusholmen 102670 GreveTelefon: 43 97 97 97Fax: 43 97 92 08E-mail: teknik@greve.dkWeb: www.greve.dk51

More magazines by this user
Similar magazines