Views
3 years ago

Læs pjecen - Ergoterapeutforeningen

Læs pjecen - Ergoterapeutforeningen

Lønforskellen på 27

Lønforskellen på 27 procent er et udtryk for et lønefterslæb mellem SundhedskartelletsMVU’er og privatansatte MVU’er. I SFI’s rapport til Sundhedskartelleti 2008 bruges i stedet den beregningsmetode, som SFI traditionelt bruger ideres ligelønsanalyser, nemlig løngabsberegning. 2Ser man specifikt på løngabet for farmakonomer og tandplejere, samt Sundhedskartelletsgrupper med en erhvervsuddannelse – ernæringsassistenter ogfodterapeuter – så får man henholdsvis 21 og 25 procent. Altså en anelse mindre,men stadig alt for stort.SFI’s undersøgelser viser, at løngabet har ligget nogenlunde stabilt de sidste10 år, og skyldes det kønsopdelte arbejdsmarked. Det vil sige det forhold, atkvinderne arbejder i den relativt lavtlønnede offentlige sektor, mens mændenearbejder i den private sektor.Når nu flere undersøgelser tydeligt viser, at der er et stort løngab, hvorfor bliverder så ikke lavet om på dette forhold?Hovedforklaringen er, at man af historiske, politiske og strukturelle årsager ikkehar villet tage problemet alvorligt. Dertil kommer, at der kan benyttes metoderog beregninger, som ikke altid viser omfanget af ligelønsproblemet.Hvad er det så for forhold, der kan sløre problemet med uligeløn?Der er flere forskellige, men her er fire vigtige:1. Kvinders barselsorlov2. Personalegoder3. Ulempetillæg4. Betalt frokostpause1. Kvinder straffes økonomisk for at føde børnNår kvinder er på barsel, kommer det i statistikkerne fejlagtigt til at se ud somom, de har en højere timeløn end mænd med samme aftalte løn.2. SFI har siden 2000 udgivet 3 større rapporter om mænds og kvinders løn på det danske arbejdsmarked.Den seneste rapport kom i 2008.8

I lønstatistikkerne hos Danmarks Statistik bruger man blandt andet lønbegrebet”præsterede timer”. I stedet for at sammenligne den aftalte løn – fx enmånedsløn for 37 timers ugentligt arbejde - omregner man månedslønnen tilen timeløn på baggrund af de timer, man reelt har været til stede på arbejdspladsen.Dermed bliver timelønnen i disse statistikker højere i det øjeblik, manhar fravær i forbindelse med fx barsel og barns sygdom. Som det fremgår af eksempleti boksen, har en kvinde med løn under barsel et halvt års barselsfraværog en årsløn på 300.000 kroner, altså i statistikkerne dobbelt så høj løn som enmand med samme årsløn, som ikke går på barsel.Når vi ved, at det er kvinderne, som tager mest barsel 3 ,er denne måde at opgøreløn på naturligvis generelt urimelig og kønsskæv. Den samlede gruppe kvindervil, uanset om vi sammenligner inden for det offentlige eller med det private,på denne måde fremstå med en ”kunstig” høj løn i forhold til mændene.Sundhedskartellet mener derfor, at det eneste rimelige og kønsneutrale vil værealtid at sammenligne de aftalte lønninger, uden at fravær på grund af fx barselindgår.EksempelSom eksempel på hvordan kvinders timeløn fiktivt opskrives, når man bruger et lønbegrebbaseret på præsterede timer, kan man - som vist i tabellen - forestille sig en gruppeaf kvinder og en gruppe af mænd, hvor alle har aftalt at arbejde 1.924 timer pr. år til engennemsnitlig løn på 300.000 kr.Hvis gruppen af kvinder har et barselsfravær på halvdelen af tiden, vil timelønnenfremstå som dobbelt så høj. Hvis man alene sammenligner lønnen uden dette barselsfravær(såkaldt aftalt tid) vil lønnen være ens for de to grupper.GennemsnitliglønAftaltetimerBarselsfraværPræsteredetimerLøn pr.præsterettimeLøn pr.aftalttimeKvinder 300.000 1924 962 962 312 156Mænd 300.000 1924 0 1924 156 1563. Ifølge Danmarks Statistik (2008) holder kvinderne 92 pct. af den samlede orlov, og mændenesåledes 8 pct. (SFI: Lige muligheder – frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem etårti.)9

Læs pjecen - Dansk Socialrådgiverforening
Læs mere om Faxe kommunes demenspolitik i pjecen ... - Sundhed.dk
Læs pjecen - Dansk Socialrådgiverforening
[pdf] Læs mere her - Ergoterapeutforeningen
Læs hele pjecen her - LO
Læs hele artiklen om projektet i Magasinet Midt - CFK Folkesundhed ...
Læs CO-Magasinet - CO-industri
Pjece om Limfjordens miljøtilstand
Læs rapporten - Dansk Socialrådgiverforening
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Læs projektrapporten - Interfolk, Institute for Civil Society
Læs CO-Magasinet - CO-industri
Læs CO-Magasinet - CO-industri
Læs hele interviewet her - Per Nikolaj Bukh, professor i ...
Læs mere om udvendig vandtætning og isolering af ... - Skalflex
Læs mere om indvendig vandtætning af kælder og gulv - Skalflex
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Læs 77 gode råd om Kost, Rygning, Alkohol, Motion - Marina Aagaard
[s.6] SOLCREME [s.18] GPS - Tænk
Læs Socialt udsatte grønlændere i Aalborg
Læs Svendborg Kommunes Arkitekturpolitik - mitsvendborg
Læs om Grønlands Indlandsis i et skiftende Klima - Klimatilpasning
Læs mere om radonsikring her - Skalflex