12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 101. 1882. 14. januar. Anders Christen Marinus Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1882. Ugift, Sara Nielsen, Datter af afdøde GaardmandNiels Christensen i Ellerup, opholder sig for sin Stedfader Gaardmand Anders Christensen i Ellerup, 22 Aar. Udlagt Barnefader,Ungkarl Niels Jensen af Gislev. Faddere: Barnets Moder, Pigen Maren Jensen af Gislev, Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong>Christen Nielsen, samt Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen.2. 1881, 16. januar. Kristen Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. februar 1882. Bødker Frederik Hansen <strong>og</strong> Hustru AneChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peter Rasmussens Hustru Inger Katrine af Brændeskov,Forpagter Peter Rasmussen <strong>og</strong> Mejerist Nicolai Peder Kjær af Brændeskov <strong>og</strong> Ungkarl Hans Kristensen af Vejstrup. Anmærkninger:Bødker Frederik Ferdinand Hansen har løst S<strong>og</strong>nebaand til Valgmenighedspræsten i Vejstrup.3. 1882, 15. februar. Lars Larsen Jensen, Døbt i Kirken 2. april 1882. Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong> Hustru maren Jensen, 39 Aar.Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Rasmussens hat af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Nielsens Hustru af Galdbjerg, gikfor. Gaardmand Rasmus i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.4. 1882, 5. marts. Niels Peder Nielsen, Døbt i Kirken 30. april 1882. Indsidder Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne SophiePedersen, 39 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Karen Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge,Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Rasmus Pedersen af Stenstrup, Ungkarl Rasmus Christensen af Lunde.5. 1882, 5. marts. Dødfødt. Ugift, Karen Rasmussen, Brændeskov, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen, hvor hun opholder sig, 27 ½Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Jørgen Jensen i Brænderup, for Gaardmand Lars Jensen.- 1881, 19. december. Hans Christian Hansen, døbt i Gislev Kirke 8. januar 1882. Ugift, svenskfødte? Fruentimmer Hanne Hansdatter iSølt, Gislev S<strong>og</strong>n, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen paa Eskelund (Ravndrupgaard), Moderen 20 Aar. Anmærkninger:Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel her i S<strong>og</strong>net. Først modtaget anmeldelsen fra Gislev S<strong>og</strong>n 15. marts.6. 1882, 4. april. Jørgen Peder Christoffersen, Døbt i Kirken 29. maj 1882. Husbestyrer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Hustru marenJørgensen, 31 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frederikke Pedersen af Brænderup, Husmand Knud Hansens Hustru i Ellerup,Indsidder Lars Hansen i Ellerup, Husmand Henrik Christoffersen i Gislev, Ungkarl Hans Christoffersen, ibid.7. 1882, 8. april. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 23. april 1882. Ugift, Ane Margrethe Frederiksen, Datter af Gaardmand FrederikRasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Hansen i Sønderborg, Søn af Gaardmand Hans Andersen iHesselager. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Pigen Ane Catrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UngkarlAnders Hansen af Hesselager, Ungkarl Rasmus Peder Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ladef<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen paa Mullerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel Vranglinggaard i Ulkebøl S<strong>og</strong>n paa Als.- 1882, 7. april. Edvard Claus Gitz, Døbt i Kirken i St. Knuds Kirke i Odense, 18. maj 1882. Ugift, Marie Magdalene Gitz paaFattiggaarden i Odense. Udlagt Barnefader Skovf<strong>og</strong>ed Clausen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Skovf<strong>og</strong>ed Clausen i Ellerup Vænge, anmeldt fra Provst Damgaard 15. april 1882.8. 1882, 8. maj. Rasmus Rasmussen *Brændeskov, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Laurentine Katrine Nielsen, 21 Aar, Brændeskov,opholder sig for sin Moder, Indsidder Niels Larsens Enke, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Rasmussen paa Thurø, søn af IndsidderRasmus Knudsen i Tved. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Hustru af gravvænge, Ungkarl Hans Rasmussenaf Tved, Ungkarl Lars Rasmussen af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: Moderen har haft ophold i Hjemmet iBrændeskov, det sidste Aar. Navnet *Brændeskov – er tilføjet i Henhold til Esbjerg By – <strong>og</strong> Herreds - <strong>og</strong> Birkekontors Navnebevis,1908, November 4. (O.L.A. № 250/1908).9. 1882, 10. maj. Christen Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj 1882, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Ane Kirstine Nielsen, 25Aar, Datter af Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup., hvor hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl RasmusChristensen paa Langkildegaard i Lunde, Søn af Husmand Christen Rasmussen i Lunde. Faddere: indsidder Jørgen Christian NielsensHustru, Familiehuset ved Mullerup. Pigen Gjertrud Nielsen af Hundtofte, Indsidderne Niels Madsen, Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong>Mads Nielsen af Familiehuset ved Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Børnenes Fødsel for GaardmandKnud Rasmussen i Gislev.10. 1882, 10. maj. Niels Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Samme Forældre som førnævnte.Faddere: Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge, Pigen Marie Nielsen, ibid., Ungkarl Lars Johansen Davidsen, ibid., Indsidder AndreasJulius Davidsen af Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Hans Christensen af Lunde S<strong>og</strong>n.11. 1882, 17. juni. Niels Mortensen, Døbt i Kirken 6. august 1882. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 37 ¾ Aar, paaEllerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Gudme, Gaardmand Christen Nielsen, SnedkerChristian Thomsen af Ellerup, samt Gaardmand Jens Nielsen af Gudme.12. 1882, 22. juni. Peder Poul Nielsen, Døbt i Kirken 3. september 1882. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 33½Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Hansens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Jens Pedersen, Hans Larsen <strong>og</strong> Jens Sørensen af Lakkendrup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!