12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 1113. 1882, 27. juni. Jens Poulsen Rasmussen, Døbt i Kirken 23. juni 1882. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Sophie Jensen, 24 ½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Anders Rasmussens Hustru, ibid., UngkarlRasmus Rasmussen, Husmand Mads Madsen <strong>og</strong> Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.14. 1882, 17. juli. Hans Peder Larsen, Døbt i Kirken 24. september 1882. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 32 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Hansen af Ellerup, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Langaa, Gaardmændene Niels Madsen <strong>og</strong>Rasmus Hansen samt Møller Frederik Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1882, 20. juli. Johannes Larsen Johannesen, Døbt i Kirken i 20. august 1882. Ugift, Maren Nielsen, 24 Aar. Til huse for HusmandJohannes Larsen, Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Johansen af Svindinge. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Frederiksen fraHesselager, Pigen Trine Nielsen fra Taasinge. Ungkarlene Hans Johansen <strong>og</strong> Peder Johansen fra Ellerup, samt Ungkarl Niels Nielsen afHesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen i Ellerup.Barnefaderen er Søn af Husmand Johannes Larsen i Ellerup.16. 1882, 23. juli. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Indsidder Mads Andersen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineRasmussen, 20 ¼ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Jespersen af Svendborg, Gaardmand Jens Sørensens Hustru paaLakkendrup Mark, Husmand Knud Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Christoffersen paa Lakkendrup Mark, samt Husmand JensRasmussen paa Brudager Mark.17. 1882, 14. oktober. Peder Julius Jensen, Hjemmedøbt 12. november, Døbt i Kirken 26. december 1882. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong>Hustru Sophie Frederikke Jacobsen, 35 Aar, i Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet ved Hjemmedaaben, Gaardmand PederPedersens Hustru fra <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Pigen Karen Sophie Jensen, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmand Hans Jensen, Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Husmand JensHansen Bøj – alle af Brændeskov.18. 1882, 27. december. Jens Martin Jensen, Døbt i Kirken 25. februar 1883. Indsidder Anders Nielsen Jensen <strong>og</strong> Hustru RasmusHansen, 39 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Davidsens Enke af Brændeskov, Husmand KnudJørgensen af Brændeskov, Indsidder Christen Kord Hansen af Heldager <strong>og</strong> Barnets Fader.1. 1883, 12. januar. Anders Laurits Andersen, Døbt i Kirken 4. marts 1883. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 29½ Aar, <strong>og</strong> opholdende sigfor Husmand Hans Knudsens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader Sophus Pedersen, Staldkarl paa Glorup. Faddere: Pigen Karen Larsenaf Ellerup, Indsidder Christoffer Frederiksens Hustru, Indsidder Christoffer Frederiksen, Indsidder Hans Andersen, Ungkarl AndersJørgen Andersen, alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Glorup.2. 1883, 19. februar. Christen Pedersen Christensen, Døbt i Kirken 8. april 1883. Ugift, Ane Kirstine Christensen, 28 Aar, opholdendefor sin Moder, Gaardmand Christen Pedersens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader, Mejeribestyrer Hans Peder Rasmussen paaArreskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru gik for. Kreaturhandler Niels Nielsen, Ungkarl PederLarsen Christensen <strong>og</strong> Sadelmager Mejer – alle af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Arreskov, ØsterHæsinge S<strong>og</strong>n.3. 1883, 7. marts. Morten Pedersen, Døbt i Kirken 6. maj 1883. Karen Rasmine Hansen, 26 ¾ Aar paa Trunderup Fattiggaard, gift med… Hans Peder Pedersen, … … ej for … … i mindst … … … for øjeblikket i Nakskov. Faddere: Bestyrer N. Pedersens Hustru aneKirstine Larsen, Trunderup Fattiggaard, Smed Hans Jacob Pedersens Hustru, Trunderup Dong, Bestyrer N. Pedersen, TrunderupFattiggaard, Gaardmand Niels Caspersen, Brænderup, Husmand Hans Pedersen, Brændeskov.4. 1883, 25. marts. Hans Hansen, Hjemmedøbt 25. marts af Husmand Hans Hansen paa Lakkendrup Mark. Ugift, Kirsten Hansen, 21Aar, til huse for Husmand Hans Hansen i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Hansen af Egense S<strong>og</strong>n. Anmærkninger:Barnet døde før Daabens Publikation. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Skovrider Clausen paa Dyrhedegaard.5. 1883, 11. april. Frederik Rex Ambrosius Nielsen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Husbestyrer Hans Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru JensineEline Rex, 36 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Frederikke Ambrosia Noer af Hansen af Hesselager, Pigen Jensine Christensen afEllerup Kohave, Maler Noer af Hesselager, Husmand Christen Madsen af Ellerup Kohauge <strong>og</strong> … Jørgen Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark.6. 1883, 12. april. Niels Christian Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Gaardbestyrer Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Nielsen, 26Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Jensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Gaardmand Rasmus Lehnskovs Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Gaardmand Henrik Hansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Rasmus Jensen af Lakkendrup <strong>og</strong> Gaardmand Hans Christian Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>.7. 1883, 10. maj. Jens Peder Marius Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Skræddermester Jens Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen,22 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen, Pigen Marie Pedersen, Gaardmændene Rasmus Kusk <strong>og</strong> Niels Pedersen, alleaf g, samt Gaardmand Anders Mortensen af Ellerup.8. 1883, 30. maj. Hans Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj 1883. Ugift, Christine Rasmussen, 21 Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen,Brændeskov, for hvem hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Rasmussen, Snarup. Faddere: Ved Hjemmedaaben,Boelsmand Hans Pedersens Hustru <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsens Hustru af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Hans Larsens Enke, Tordengaard, Sørup S<strong>og</strong>n. Barnet døde før DaabensPublikation.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!