12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 141. <strong>1885</strong>, 1. januar. Anders Christensen Hansen, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1885</strong>. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenNielsen, 37 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Kromand Christoffer Rasmussens Enke af Sortebro gik for.Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Christen Nielsen – alle paa Ellerup Mark.- 1884, 30. november. Carl Hansen Hornemann, døbt i Brudager Kirke 26. december 1884. Ugift, Ane Andersen Knudsen, 20 Aar, somBarnefader er udlagt Ungkarl Ludvig Hansen af Vejstrup. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup, Meldt fra Gudme 9. januar <strong>1885</strong>.2. <strong>1885</strong>, 4. februar. *Karl Christian Pedersen, Døbt i Kirken 2. april <strong>1885</strong>. Arbejdsmand Anders Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen SophieJensen, 27 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jacob Jensen Løvs Hustru, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensens Hustru, Ungkarlene NielsJørgensen <strong>og</strong> Peder Hansen – alle af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november1904, er hans fulde Navn: *Carl Christian Ejby, (O.P.A. №293/1904).3. <strong>1885</strong>, 17. februar. Karl Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. april <strong>1885</strong>. Bødker Frederik Ferdinand Hansen <strong>og</strong> HustruAne Hansen, 33 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Kristen Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Kristensen af Oure Mark,samt Mejerist Hans Jensen af Brændeskov.4. <strong>1885</strong>, 22. februar. Dødfødt. Gaardmand Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 32 Aar, Ellerup Mark.5. <strong>1885</strong>. 8. marts. Martin Alfred Jensen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Spækhøker Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 37 ½ Aar, Brændeskov. Faddere: Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensens Hustru, Forpagter Jens Pedersens Hustru, Ungkarl JensPedersen Løv, Ungkarl Hans Jensen <strong>og</strong> Husmand Peder Hansen Løv, alle af Brændeskov.6. <strong>1885</strong>, 1. april. Laurits Christian Christensen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Indsidder Hans Larsen Christensen <strong>og</strong> Hustru ChristianeJørgensen, 34 ¾ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Jensen, Pigen Ane Jørgensen, Ungkarl Niels Hansen Christensen,Ungkarl Hans Jensen, alle af Lunde, samt Ungkarl Hans Jørgensen af Egebjerg.7. <strong>1885</strong>, 6. april. Thorvald Hans Jørgen Larsen, Døbt i Kirken 14. maj <strong>1885</strong>. Skovløber Claus Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Hansen,31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Smed Jørgen Danielsens Hustru, Gaardmand Niels Caspersens Hustru, Gaardmand NielsCaspersen, Gaardmand Christian Pedersen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.8. <strong>1885</strong>, 6. april. Sohne Christensen Sohnesen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Bødker Christen Sohnesen <strong>og</strong> Hustru KarenLarsen, 22½ Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Marie Christensen af Gudme, Husmand Claus Hansens Hustru af Ellerup, UngkarlAnders Sohnesen af Ellerup Sejet, Ungkarl Peder Sohnesen af Lamdrup <strong>og</strong> Ungkarl Anders Jørgen Andersen af Svindinge.9. <strong>1885</strong>, 6. april. Thorvald Christian Berg, Døbt i Kirken 19. juli <strong>1885</strong>. Bagersvend Alfred Theodor Berg <strong>og</strong> Hustru Johanne NielsineRasmine Jensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Hønsehave, Lunde S<strong>og</strong>n, Stenhugger Christen Jensens Enkeaf Svendborg, Høker Christoffer Pedersen, Brændeskov, Fisker Frits Olsen, Svendborg, samt Barnets Fader.10. <strong>1885</strong>, 7. april. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 10. maj <strong>1885</strong>. Murer Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Kirstine Christensen, 27 Aar,Ellerup. Faddere: pigen Maren Pedersen paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersens Hustru i Ellerup, Husmand Claus Hansen,Indsidder Rasmus Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Peder Jørgensen af Ellerup.11. <strong>1885</strong>, 16. april. Hans Jørgensen, Døbt i Kirken 28. juni <strong>1885</strong>. Husmand Niels Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Frederikke Pedersen, 24Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Sophie Jørgensen af Ellerup, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paa Brudager Mark,Husmændene Hans Hansen, Hans Larsen, Peder Hansen paa Lakkendrup Mark.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!