12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 217. <strong>1874</strong>, 13. september. Niels Christensen Nielsen, Døbt i Kirken 18. oktober <strong>1874</strong>. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Hustru AneChristensen, 23 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Maren Christensen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand NielsRasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardmændene Niels Rasmussen, Anders Christensen <strong>og</strong> Christen Hansen af Ellerup.18. <strong>1874</strong>, 26. oktober. Martin Hansen, Døbt i Kirken 10. januar 1875. Maler Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Frandsine Pedersen, 21 Aar iLakkendrup. Faddere: Gaardmand Rasmus Eriksens Enke af Sørup bar Barnet, Snedker Knud Sørensens Kone af Slæbech gik for.Snedker Knud Sørensen <strong>og</strong> Skomager Henrik Hansen af Slæbech, samt Ungkarl Jørgen Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger:Ægteviede… … ifølge attest 17. november <strong>1874</strong> …- <strong>1874</strong>. 17. februar. Carl Thorvald Lauritsen Gydesen, Døbt af Birkedal i Vejstrup Kirke, 20. maj <strong>1874</strong>. Gaardmand Lars MøllerGydesen <strong>og</strong> Hustru Petrine Wilhelmine Holm paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Først anmeldt den 14. november.19. <strong>1874</strong>, 24. november. Claus Martin Nielsen, Hjemmedøbt 4. februar 1875, Døbt i Kirken 21. februar 1875. Indsidder Søren Nielsen <strong>og</strong>Hustru Maren Hansen, 36 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ane Marie Nielsen af Slæbech bar Barnet, Skomager P. MortensensKone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Husmændene Peder Andersen <strong>og</strong> Hans Jensen af Brændeskov, samt Skomager P. Mortensen af <strong>Gudbjerg</strong>.1. 1875. Hans Vilhelm Nielsen, Døbt i Kirken 25. april 1875. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Hansen 28 Aar iFamiliehuset ved Mullerup. Gaardmand Christen Pedersens Kone i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Kone afMullerup Familiehus gik for. Indsidder Hans Madsen, Niels Madsen <strong>og</strong> Jørgen Nielsen af Familiehuset ved Mullerup.2. 1875, 17. marts. Jørgen Christian Jørgensen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hustru PernilleClausen, 37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Aaby bar Barnet, Pigen Marie Nielsen af Vejstrup gik for.Gaardmand Niels Hansen, Husmand Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.3. 1875, 30. marts. Lars Frederiksen, Døbt i Kirken 28. maj 1875. Gaardmand Frederik Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Jacobsen, 39 ½ Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Maren Larsen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Knud Rasmussens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Faddere: Gaardmand Jens Bech i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmændene Hans Christensen <strong>og</strong> Lars Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. 1875, 10. april. Poul Frederik Hansen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marqvardsen, 34Aar i Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone af Ellerup Sejet bar Barnet, Husmand Knud Jørgensens Kone afBrændeskov gik for. Husmændene Christen Larsen, Knud Andersen <strong>og</strong> Jens Pedersen af Brændeskov.5. 1875, 25. april. Martin Clausen, Hjemmedøbt 5. juni, Døbt i Kirken 16. oktober 1875. Skovf<strong>og</strong>ed Eduard Augustinus Clausen <strong>og</strong>Hustru Doris Louise Christine … 45 Aar i Ellerup Vænge. Faddere: Skovassistent Fløytrups Kone fra Sørup bar Barnet, Barnets SøsterSophie Clausen gik for. Forvalter Clausen paa Lundsgaard, Skovassistent Fløytrup fra Sørup, … Fløytrup fra Glorup.- 1875, 26. februar, i Hesselager. Hans Peder Nielsen, døbt i Hesselager Kirke 8. maj 1875. Ugift, Johanne Hansen af Hesselager, 28 Aar,den Udlagte Barnefader Ungkarl Niels Andersen af Langaa. - - - Anmærkninger: Moderen Tjente Timaanedersdagen for Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Nielsens Enke i Ellerup. Anmeldt fra Hesselager, den 8. maj 1875.6. 1875, 25. juni. Niels Larsen Jensen, Hjemmedøbt 1. juli, Døbt i Kirken 12. september 1875. Faddere: Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong>Hustru Maren Jensen, 35 Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Hansens Kone af Lakkendrup bar Barnet, Husmand HansJørgensens Kone af Brænderup gik for. Gaardmændene Lars Caspersen, Niels Caspersen <strong>og</strong> smed Jørgen Danielsen af Brænderup.7. 1875, 26. juni. Anton Gerhard Thorkild Nielsen, Døbt i Kirken 4. august 1875. Skolelærer Morten Nielsen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeMarie Clausen, 26½ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Kirstine Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Lars Clausens Kone fraGudme gik for. Lars Clausen, Gudme, Handelsbetjent fra Svendborg <strong>og</strong> Ungkarl Peder Nielsen fra Holmdrup.- 1875, 29. april. Rasmus Rasmussen, døbt i Hundstrup Kirke, 13. juni 1875. Moderen Karen Marie Larsen i Hundstrup, UdlagtBarnefader Hans Rasmussen i Ellerup Kohauge. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrænderupgaard. Hun er før Barnets Fødsel gift med Indsidder Rasmus Jensen i Stenstrup. Anmeldt fra Hundstrup 13. juni 1875.8. 1875, 24. juli. Dødfødt. Husmand Christen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Nielsen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.9. 1875, 27. juli. Hans Peder Christensen, Døbt i Kirken 29. august 1875. Ugift, Gjertrud Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong>Hjulmand Peder Christensen, begge i Ellerup. Faddere: Pigen Karen Sohnesen bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Konegik for begge af Ellerup. Ungkarlene Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Anders Johansen af Ellerup, samt Smedesvend Jacob Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.Anmærkninger: Forældrene blev ægteviede i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke, den 23. november 1877.10. 1875, 22. august. Hans Kristen Hansen, Hjemmedøbt 7. september, Døbt i Kirken 14. november 1875. Ugift, Maren Christensen, 21Aar i Ellerup Grøftehauge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Hansen paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Jacob HjeriksensKone i Ellerup Kohauge bar Barnet, snedker Rasmus Sørensens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Jørgen Larsen, GaardbestyrerKnud Hansen <strong>og</strong> Gaardmand Christen Nielsen, alle paa Ellerup Mark.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!