12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2314. 1879, 10. august. Laura Marie Nielsen, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineHansen, 33 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Hustru bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustrugik for. Husmand Hans Jørgensen, Ungkarlene Niels Jørgensen <strong>og</strong> Niels Jensen – alle af Brænderup.15. 1879, 10. september. *Ane Hansen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen,30½? Aar, Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Hustru Birgitte Henriksen paa Ellerup Mark bar Barnet,Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Kristensen i Ellerup Grøftehauge. Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen <strong>og</strong>Kristen Nielsen paa Ellerup Mark. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juli 1905, erhendes fulde navn; *Ane Hansen Lyder, (O.P.A. № 522/1905).16. 1879, 10. oktober. Johanne Pedersen, Døbt i Kirken 16. november 1879. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 32 Aar iEllerup. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Christensen i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand KristenNielsens Hustru Ane Kristensen paa Ellerup Mark. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Johannes Larsen af Ellerup.17. 1879, 13. november. Karen Thora Frandsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Boelsmand Hans Frandsen <strong>og</strong> Hustru Johanne KirstineKnudsen, 43 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Spækhøker Jens Peder Johansens Hustru Karen Hansen i <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Anders Hansen <strong>og</strong> Niels Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Indsidder Mads Nielsen paa Gudme Mark.- 1879, 10. oktober. Vilhelmine Marie Davidsen, døbt i Tved Kirke 16. november 1879. Ugift, Fruentimmer Mette Kirstine Hansen, tilhuse paa Tved Mark, Udlagt Barnefader Ungkarl Anders Julius Davidsen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel paa Mullerup. Anmeldt af Pastor Andersen i Tved, under 20. november 1879.- 1879, 29. september. Hansine Petrine Petersen, døbt i Oure Kirke 19. oktober 1879. Ugift, Fruentimmer, Marie Kristine Andersen,Datter af Væver <strong>og</strong> Husmand Anders Christoffersen i Oure. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Henrik Pedersen søn af Husmand? PederKristensen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Peder Kristensen,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Meldt af Pastor Saaby, Oure under 12. november 1879.18. 1879, 15. december. Ane Marie Nielsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Træskomand Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Maren DortheaRasmine Andrea Larsen, 25 ½ Aar. Faderen opholder sig i Svindinge, Moderen er foreløbiges hos sine forældre, Husmand LarsRasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Amalie Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens HustruMaren Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarl Hans Jørgen Larsen af Hesselager, Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong>Ungkarl Hans Nielsen af Svindinge.19. 1879, 28. december. Hansine Hansen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru PetrineHansen, 26 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Oure bar Barnet, Husmand Christian Hansens HustruKaren Christensen paa Lakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Rasmussen paa Brudager Mark, Christian Hansen <strong>og</strong> HansHansen paa Lakkendrup Mark.1. 1880, 3. januar. Ragnhild Kristensen Sønderholm, Hjemmedøbt 18. januar, af Valgmenighedspræsten Pedersen i Vejstrup, i Kirken11. juli 1880. Friskolelærer Niels Kristensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Andersen, 28 ¼ Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet,Gaardmand Michael Pedersens Hustru af Svindinge. Barnets Fader, Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Købmand Jens Peder Johansen af<strong>Gudbjerg</strong>.2. 1880, 20. februar. *Marie Christine Christensen, Døbt i Kirken 17. maj 1880. Gaardmand Christen Christensen <strong>og</strong> Hustru KarenMarie Larsen, 24 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Købmand Pedersens Hustru Martha Eriksen bar Barnet, Gaardmand Poul HansensHustru Karen Christensen gik for, begge af Ellerup. Gaardmændene Christen Nielsen <strong>og</strong> Anders Mortensen af Ellerup, samt SmedJørgen Danielsen af Brænderup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hendes fulde navn; *Marie Christine Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).3. 1880. 22. februar. Johanne Elise Jensen, Døbt i Kirken 29. marts 1880. Ugift, Ane Marie Nielsen, 23 ¼ Aar, Datter af GaardmandNiels Nielsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i <strong>Gudbjerg</strong>, søn af … Jens Pedersen i Lakkendrup. Faddere: PigenKaren Jensen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Hans Christian Andersens Kone Ane Catrine Nielsen af Egebjerg gik for.Gaardmand Hans Christian Andersen af Egebjerg, Ungkarl Hans Jensen af Lakkendrup <strong>og</strong> Husmand Anders Nielsen af Brudager.4. 1880, 2. marts. Maren Jørgensen, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Pernille Clausen, 42Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hansine Hansen bar Barnet, Gaardmand Jens Sørensens Hustru Pouline Hansen gik for.Husmændene Rasmus Peder Hansen, Lars Rasmussen <strong>og</strong> Peder Pedersen – alle af Lakkendrup.5. 1880, 6. maj. Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 11. juni 1880. Gaardmand Niels Rasmussen of Hustru Maren Larsen, 42½ Aar,paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Marie Nielsen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gikfor. Snedker Møller <strong>og</strong> Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg.6. 1880, 5. juni. Karen Marie Pedersen, Døbt i Kirken 17. august 1880. Indsidder Rasmus Pedersen <strong>og</strong> Hustru Anne Kirstine Hansen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Elise Gundersen af Ellerup bar Barnet, Pigen Ane Margrethe Hansen ibid. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong>Ungkarl Niels Hansen af Ellerup, samt Indsidder Niels Rasmussen af Svindinge.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!