12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 247. 1880, 23. juni. Nielsine Christensen, Døbt i Kirken 1. august 1880. Ugift, Jensine Christensen, Datter af Husmand Christen Madsen iEllerup Kohauge, hvor hun opholder sig, 26 Aar. Udlagt Barnefader Købmand <strong>og</strong> Enkemand Rasmus Jensen i Oure. Faddere: PigenMaren Hansen Ellerup Mark bar Barnet, Pigen Karen Kirstine Christensen Ellerup Kohauge. Husmand Christen Madsen <strong>og</strong>Gaardmand Jakob Hjeriksen Ellerup Kohauge, gartner Christoffer Frederiksen i Ellerup. Anmærkninger: Barnemoderens Fader,meldte Fødselen.8. 1880, 30. juli. Ane Marie Agnete Frederiksen, Døbt i Kirken 29. august 1880. Ugift, Ane Pedersen, Tjenestepige for GaardmandRasmus Jespersens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, 28 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Frederiksen, Lakkendrup. Faddere: Pigen KarenMarie Frederiksen af Ellerup bar Barnet, Pigen Stine Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Ungkarlene Herman Rasmussen af Lakkendrup,Peder Jespersen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Lars Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.9. 1880, 15. oktober. Nicoline Nielsine Mathilde Andersen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Indsidder Anders Rasmussen <strong>og</strong> HustruLouise Christensen, 36 Aar, Brændeskov. Faddere: pigen Christine Hansen af Højbjerg Dong, Pigen Gjertrud Marie Hansen afBrændeskov. Tjenestekarlene Jens Jensen, Niels Hansen <strong>og</strong> Peder Hansen i Brændeskov.10. 1880, 29. oktober. Ane Marie Villumsen, Hjemmedøbt 31. oktober, Døbt i Kirken 1. december 1880. Dyrlæge Peder ChristofferVillumsen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 24 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Husmand Knud RasmussensHustru, Lakkendrup Mark, Indsidder Rasmus Hansens Hustru i Galdbjerg. I kirken, bar ovennævnte Knud Rasmussens Hustrubarnet, Gaardmand Jens Sørensens Hustru paa Lakkendrup Mark gik for. Husmændene Niels Hansen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt UngkarlRasmus Christoffersen paa Lakkendrup Mark.11. 1880, 18. november. Marie Andersen, Døbt i Kirken 16. januar 1881. Gaardmand Hans Andersen <strong>og</strong> Hustru Edel MarieChristoffersen, 41½ Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Pedersens Datter, Maren Pedersen paa Ellerup Mark bar Barnet,Hjulmand Peder Christensens Hustru Gjertrud Hansen af Heldager. Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong> Poul Hansen <strong>og</strong>Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen af Ellerup.12. 1880, 27. november. Ingeborg Kirstine Hansen, Døbt i Kirken 23. januar 1881. Husmand <strong>og</strong> Væver Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenHansen, 36 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Snedker Thomsens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Christen Pedersens Hustru ibid.,gik for. Gaardmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Husmændene Jens Andersen <strong>og</strong> Jakob Jensen af Ellerup.13. 1880, 16. december. Anne Kirstine Hansen, Hjemmedøbt 3. januar, Døbt i Kirken 6. februar 1881. Kreaturhandler Hans Hansen <strong>og</strong>Hustru Mette Marie Jacobsen, 23½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: ved Hjemmedaaben var Barnets Moder <strong>og</strong> Indsidder Kristen PedersensHustru i <strong>Gudbjerg</strong>. Pigen Ane Jørgensen i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen Birthe Hansen af Ryslinge gik for. Gaardmand Rasmus Jacobseni <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Christen Pedersen ibid. <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen paa Ellerup Mark.1. 1881, 3. januar. Karen Marie Kathrine Frederikke Pedersen, Døbt i Kirken 20. marts 1881. Husmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru IdaMargrethe Gjerstrup, 28 ½ Aar, Brændeskov. Faddere: Købmand Hans Jensens Hustru i Brændeskov, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus JensensHustru Broholms Brændeskov. Husmand Knud Jørgensen, Brændeskov, Ungkarl Hans Jensen ibid., Ungkarl Peder PedersenStubshoved Mølle.2. 1880, 6. januar. Sophie Jensen, Hjemmedøbt 16. februar 1881. Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 31 ½ Aar,Brænderup. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.3. 1881, 21. januar. - - - Ugift, Nielsine Rasmussen, 20 Aar, Brændeskov, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen, Udlagt Barnefader,Tømmerkarl Christian Hanskov? Jensen af Tved. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GunnerLerche i Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n. Barnet døde uden at blive døbt.4. 1881, 23. januar. Ane Margrethe Hansen, Døbt i Kirken 6. marts 1881. Ugift, Karen Kirstine Kristensen, 22 Aar, tjente for GaardmandNiels Rasmussen i Ellerup, Til huse for Skomager Rasmus Jensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Murer Niels Hansen iEllerup. Faddere: Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru gik for. HusbestyrerRasmus Christoffersen, Husmand Claus Hansen <strong>og</strong> Indsidder Rasmus Pedersen – alle af Ellerup.5. 1881, 14. marts. Marie Dorthea Hansen, Hjemmedøbt 16. marts 1881. Ugift, Karen Marie Rasmussen, 26 Aar, til huse for HusmandHans Knudsens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, … Niels Christian Hansen for forpagteren paa Glorup. Faddere: VedHjemmedaaben Pigen Ane Kirstine Jensen <strong>og</strong> Husmand Hans Knudsens Enke, begge af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Ørbæklunde. Ungkarl Anders Jørgen Nielsen af Ellerup meldte Fødselen. Barnet døde førDaabens Publikation.6. 1881, 24. marts. Dagmar Hansen, Døbt i Kirken 1. maj 1881. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Larsen, 34 Aar iEllerup. Faddere: Pigen Johanne Hansen paa Ellerup Mark, Husmand Hans Jørgensens Hustru af Brænderup, Husmand HansJørgensen af Brænderup, Husmand Rasmus Christoffersen af Ellerup <strong>og</strong> Ungkarl Lars Jørgensen paa Stubshoved Mølle.7. 1881, 26. marts. Ane Kirstine Christensen, Døbt i Kirken 4. juli 1881. Ugift, Christine Jørgensen, 31 Aar, til huse for HusmandChristen Larsen i Brændeskov, født i Kirkeby. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Larsen Christensen paa Heldagergaard, søn afHusmand Christen Larsen i Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Kirkeby, Husmand Knud Andersens Hustru Grethe

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!