12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 25Pedersen af Brændeskov, Ungkarl Mads Pedersen <strong>og</strong> Husmand Christen Larsen af Brændeskov, samt Husmand Jørgen Jensen afKirkeby. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Heldagergaard.8. 1881, 3. maj. Dødfødt. Ugift, Ingerline Hansen, Datter af Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, hvor hun opholder sig, 21¾ Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Christian Hansen af Højby, født i Rynkeby, Ringe S<strong>og</strong>n.9. 1881, 23. juni. Anne Kirstine Jensine Jensen, Døbt i Kirken 31. juli 1881. Ugift, Marie Rasmussen, 22½ Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>edRasmus Larsen i Brændeskov, hvor hun opholder sig. Udlagt Barnefader. Tjenestekarl Lars Jensen, tjener for … Christensen i Sørup, eren søn af Husmand Jens Jacobsen i … under Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n. Faddere: Pigen Karen Rasmussen af Brænderup, Tømrer ChristianHareskov Jensens Hustru af Tved, Tømrer Christian Hareskov Jensen af Tved, Skrædder Michael Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong>Ungkarl Hans Jensen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand ChristenBørgesens Enke i Rødskebølle, Sørup S<strong>og</strong>n.10. 1881, 10. september. Hanne Mathilde Frederiksen, Hjemmedøbt 9. oktober, Døbt i Kirken 13. november 1881. Bødker Hans PederFrederiksen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 29 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Hørup bar Barnet, Pigen Karen MarieFrederiksen paa Ellerup Mark, Gaardmand Anders Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>, Hjulmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ungkarl LarsPedersen af Hørup.11. 1881, 10. september. Gjertrud Marie Hansen, Døbt i Kirken 6. november 1881. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane MagdaleneHansen, 36 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> mark. Faddere: Pigen Jacobine Jacobsen af Hesselager Mølle bar Barnet, Gaardbestyrer Peder JensensHustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmændene Rasmus Jensen, Niels Pedersen <strong>og</strong> Aftægtsmand Peder Rasmussen Garder af <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1881, 14. september. Johanne Marie Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 23. oktober 1881. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> HustruMaren Hansen, 31 Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Hansen, Gaardmand Hans Larsens Hustru Maren Hansen, Gaardmand JensPedersen, Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen – alle af Lakkendrup.13. 1881, 26. september. Caroline Ane Kirstine Davidsen. Døbt i Kirken 6. november 1881. Indsidder Anders Julius Davidsen <strong>og</strong>Hustru Mette Kirstine Hansen, 34 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Indsidder Hans Andersens Hustru af Ellerup, IndsidderJørgen Nielsens Hustru af Ellerup Kohauge, Indsidder Hans Andersen af Ellerup, Indsidder Søren Pedersen <strong>og</strong> Jørgen ChristianNielsen af Familiehuset ved Mullerup.14. 1881, 26. september 1881. Ane Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 23. oktober 1881. Ugift, Karen Pedersen, 24 Aar, Datter afHusmand Peder Rasmussen i Brændeskov, for hvem hun ar opholdt sig i de sidste 3 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl RasmusPedersen af Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Sophie Jensen af Brændeskov, Boelsmand Hans Frandsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>,Husmændene Christen Larsen <strong>og</strong> Hans Jensen, samt Ungkarl Rasmus Pedersen af Brændeskov.15. 1881, 6. oktober. Josephine Frederikke Nielsen, Hjemmedøbt 25. oktober, Døbt i Kirken 27. november 1881. Skovløber Niels PederNielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Hansen, 35 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup, GaardmandNiels Caspersens Hustru af Brænderup, Gaardmændene Niels Caspersen <strong>og</strong> Christen Pedersen af Brænderup, samt Indsidder JørgenNielsen af Ellerup Kohauge.16. 1881, 9. oktober. Josephine Frederikke Emilie Jensen, Døbt i Kirken 4, december 1881. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> HustruJosephine Marie Pedersen, 24½ Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Anders Jørgensens Hustru af Ellerup, SnedkerHans Theodor Pedersen af Boltinggaard Skov, Husmand Hans Nielsen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Husmand Hans Jensen af Brændeskov.17. 1881, 13. november. Louise Johansen, Hjemmedøbt 12. december, Døbt i Kirken 15. januar 1882. Ugift, Christiane Pedersen, 28 Aar,Datter af afdøde Husmand Peder Thomsen i Brænderup, opholder sig for Moderen sammesteds. Udlagt Barnefader, TjenestekarlAnders Johansen i Svendborg, søn af Husmand Johannes Larsen i Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Væver Hans Hansens Hustruaf <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen af Brænderup, Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Christen Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.18. 1881, 8. december. Dagmar Marie Hansen, Døbt i Kirken 5. februar 1882. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenChristensen, 26 Aar i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Pigen Karen Hansen af Lakkendrup, Pigen Ane Katrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Gaardmændene Jørgen Larsen, Christen Nielsen <strong>og</strong> Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark.19. 1881, 21. december. Dødfødt. Husmand Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Katrine Madsen, 40½ Aar, paa Lakkendrup Mark.20. 1881. 30. december. Rasmine Rasmussen, Døbt i Kirken 5. marts 1882. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Hansen fra K<strong>og</strong>tved, Gaardmand Claus Poulsens Hustru paaLakkendrup Mark, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen, samt Husmand Hans Christensen – alle paa Lakkendrup Mark.1. 1882, 21. januar. Gjertrud Kirstine Karen Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 12. marts 1882. Husmand Morten Pedersen <strong>og</strong> HustruRasmine Jensen, 45 Aar, Ellerup. Faddere: Husmand Rasmus Pedersens Hustru af Thaarup, Friskolelærer Peder Christensens EnkeJohanne Marie Christensen af Ellerup. Indsidder Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> Husmand Johannes Larsen af Ellerup, samt HusmandHans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!