12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 262. 1882, 24. januar. Maren Elise Frederiksen, Døbt i Kirken 10. april 1882. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 27Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Mette Kirstine Nielsen, Pigen Karen Marie Hansen Løv, begge paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, SnedkerHans Løv paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1882, 10. maj. *Kirstine Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juni 1882. Forpagter Peder Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Inger Katrine Jacobsen, 23 Aar, Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsen af Hesselager,Gaardmand Knud Rasmussen af Hareskov ved Svendborg. Fik 1905, 3. juli, som Kirstine Hansen, født Pedersdatter Skovgaard,Navnebevis af Rinds - … Herreds Kontor for Navnet: *Kirstine Hansen Due, født Pedersdatter Skovgaard, (A408a).4. 1882, 13. maj. Johanne Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 16. juli 1882. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 29Aar, Broholms <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Rasmus Hansens Hustru af Vester Aaby, Pigen Sidsel Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Husmand Knud Rasmussen paa Lakkendrup Mark, Indsidder Christen Rasmussen afBrændeskov.5. 1882, 17. maj. Karen Mathilde Madsen, Døbt i Kirken 25. juni 1882. Gaardmand Niels Madsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Johansen, 41½Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Mark, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardmændene Peder Madsen <strong>og</strong> Peder Pedersen Lang af Gudme, samt Gaardmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>.6. 1882, 26. maj. Karen Sophie Poulsen, Hjemmedøbt 26. maj, Døbt i Kirken 23. juli 1882. Gaardbestyrer Hans Poulsen <strong>og</strong> HustruMaren Jørgensen, 28 Aar, Brænderup. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Thaarup, Gaardmand Christen Jensens Hustru af Brænderup,Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup, samt Ungkarl Christen Poulsen af Ellerup.7. 1881, 28. juli. Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Ugift, Maren Hansen, 28 Aar, hjemme for Moderen, HusmandHans Rasmussens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Morten Rasmussen i Ellerup. Faddere: Pigen Ane Hansen,Niels Rasmussens fraskilte Hustru Frederikke Christensen, Væver Hans Hansen, Tømmerkarl Anders Hansen, alle af <strong>Gudbjerg</strong>, samtVæver Jens Hansen af Sønder Højrup.8. 1882, 30. juli. Methine Marie Mejer, Døbt i Kirken 8. oktober 1882. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 32 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Pigen Karen Marie Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Sadelmager Mejer <strong>og</strong> SkomagersvendRasmus Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Svendborg.9. 1882, 8. oktober. Sofie Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. november 1882. Væver <strong>og</strong> Husmand Lars ChristianRasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Rasmussen, 37 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Christensenaf Brudager Mark, Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong> Husmand <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark.Anmærkninger: Attest fra Pastor Petersen af 20. november 1882.10. 1882, 11. oktober. Ane Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 19. november 1882. Gaardbestyrer Lars Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru GjertrudSørensen, 22 ¼ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Marie Elise Jørgensen paa Ellerup Mark, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru iEllerup Grøftehauge, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Hans Hansen paa Ellerup Mark <strong>og</strong> Hjulmand Hans Larsen iEllerup.11. 1882, 25. oktober. Dødfødt. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen, 26 ¾ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.12. 1882, 27. oktober. Dagmar Dorthea Christiansen, Døbt i Kirken 4. februar 1883. Ugift, Maren Kirstine Laura Mortensen af Gerlev …pr Slagelse, til huse for Husmand Christian Larsens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, 22 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Christensen tjenendepaa Glumsøgaard, Glumsø S<strong>og</strong>n, nu Ringsted. Faddere: Moderen bar Barnet, pigen Ane Jørgensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarlene LarsChristiansen i Ellerup, Frederik Christiansen i Albjerg. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaGlumsøgaard ved Næstved.1. 1883, 13. januar. Mary Sophie Olsen, Døbt i Kirken 25. februar 1883 … Hans Olsen <strong>og</strong> Hustru Mette Kristine Margrethe Hansen, 37½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Fattighus. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Hustru Ellerup Mark bar Barnet, Sypige Ane Sophie Carlsen gikfor. Smed Nicolajsen <strong>og</strong> Hjulmand P. Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Husmand Anders Jørgensen af Holmdrup.2. 1883, 21. marts. Maren Hansen, Døbt i Kirken 29. april 1883. Ugift, Karen Kristine Kristensen, 26 Aar, til huse for Husmand HansMortensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Niels Hansen i Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder RasmusPedersens Hustru, Indsidder Rasmus Pedersen, Husbestyrer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Peder Jørgensen – alle af Ellerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Caspersen i Brænderup.3. 1883, 31. marts. Dødfødt. Ugift, Ane Margrethe Rasmussen, 24 Aar, Brændeskov. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens PederHansen? paa Hillerslev Mark.4. 1883, 7. april. Karen Marie Frederiksen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 27. maj 1883. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen <strong>og</strong> HustruMaren Hansen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Moder, Gaardmand Niels Pedersens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Pigen Marie Hansen, Gaardmand Poul Rasmussens Hustru, Gaardmand Rasmus Hansen, Ungkarlene Niels Hansen <strong>og</strong> RasmusHansen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!