12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 311. 1875, 12. september. Hans Hansen, Døbt i Kirken 31. oktober 1875. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv <strong>og</strong> Hustru Ane CathrineMadsen, 23 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand NielsMadsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Husmændene Niels Pedersen <strong>og</strong> Christen Nielsen paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov.12. 1875, 21. september. Hans Pedersen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Abelone Hansen 29 Aar, i Brændeskov, UdlagtBarnefader Georg Pedersen i Ringe. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Kone af Freltofte bar Barnet, Husmand Jens PedersensKone af Brændeskov gik for. Husmændene Jens Pedersen, Peder Andersen <strong>og</strong> Jens Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: HusmandJens Hansen B… i Brændeskov meldte Fødselen. Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Barnets Fødsel, efter Skudsmaalsb<strong>og</strong>en iEgense.13. 1875, 7. oktober. Johan Pedersen Rasmussen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Rasmussen <strong>og</strong> Hustru KirstenHansen, 40½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Gaardmand Knud RasmussensKone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen i Brændeskov <strong>og</strong>Husmand Hans Mikkelsen i Albjerg.14. 1875, 25. oktober. Jørgen Hansen Jørgensen, Hjemmedøbt 17. november, Døbt i Kirken 12. december 1875. Gaardmand RasmusJørgensen <strong>og</strong> Hustru Birgitte Henriksen 34 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Ane Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet,Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark gik for. Faddere: Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen <strong>og</strong>Ungkarl Hans Hansen – alle paa Ellerup Mark.15. 1875, 29. oktober. Kristen Kristensen Nielsen, Døbt i Kirken 28. november 1875. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Ane Christensen,24 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Anders Mortensens Kone paa EllerupMark gik for. Gaardmand Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong> Gaardbestyrer Niels Rasmussenaf Ellerup.16. 1875, 31. oktober. Peder Pedersen, Døbt i Kirken 19. december 1875. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Johanne MargretheHansen, 34 Aar i Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Anders Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Husmand Rasmus Nielsens Kone afLakkendrup gik for. Ungkarl Niels Hansen af Galdbjerg, Husmand Anders Drejer <strong>og</strong> Rasmus Knudsen af Lakkendrup.17. 1875, 10. november. Søren Peder Eriksen, Døbt i Kirken 30. januar 1876. Husmand Poul Eriksen <strong>og</strong> Hustru Severine Christiansen,35½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen af Brændeskov bar Barnet, Husmand Frederik Pedersens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Jens Rasmussen, samt Gaardmand Jens Sørensen, alle paa LakkendrupMark.- 1875. 14. december. Vilhelm Rasmussen, Døbt i Kirken St. Jørgens Kirke, Svendborg, 9. januar 1876. Ugift, Elisabeth FrederikkeAndersen, Udlagt Barnefader, Rasmus Mathiassen af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen opholder sig i Pasop, Sørup S<strong>og</strong>n. - - - Anmærkninger:Anmeldt af Pastor Bendsen i St. Jørgens Gaard, 9. januar 1876.1. 1876, 14. januar. Jørgen Jørgensen, Døbt i Kirken 27. februar 1876. Indsidder Lars Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Marie Rasmussen 23 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen af Brænderup bar Barnet, Pigen Sine Rasmussen af Sørup gik for. Skovf<strong>og</strong>ed RasmusLarsen, Indsidder Hans Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Michael Rasmussen alle af Brændeskov.2. 1876, 30. januar. *Lars Rasmussen, Hjemmedøbt 30. januar, Døbt i Kirken 2. april 1876. Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> HustruMaren Larsen, 38 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Skrædder Peder Rasmussens Kone af Hørup bar Barnet, Gaardmand PederLarsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarlene Peder Larsen <strong>og</strong> Hans Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Lars Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 25. november 1905, er hans fuldeNavn: *Lars Rasmussen Degn, (O.P.A. № 848/1905).3. 1876, 8. februar. *Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Mette Marie Hansen, 34 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Madsen bar Barnet, Husmand Niels Pedersens Enke gik for, begge af Brændeskov. GaardmændeneNiels Rasmussen <strong>og</strong> Peder Larsen, begge paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Husmand Hans Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: fik 1905,11. maj, Kongelig Bevilling paa Navnet; *Christian Rasmussen Aaskov.4. 1876, 26. februar. Carl Albert Peder Thyboe, Døbt i Kirken 2. april 1876. Købmand Albert Marius Peder Thyboe <strong>og</strong> Hustru AneMarie Petersen, 23 Aar, Ellerup. Faddere: Sypige Maren Nielsen af Nyborg bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Skomager Hans Pedersen af Brændeskov, samt Husmand Kristen Andersen af Dong Hørup.5. 1876, 29. februar. Christian Nielsen, Døbt i Kirken 9. april 1876. Husmand Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 40 Aar, paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Hustru af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Snedker Møller, Snedker Hans Løv <strong>og</strong> Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.6. 1876, 16. marts. Hans Christensen, Døbt i Kirken 14. maj 1876. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Andersen, 39 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for. Husmændene PederSørensen, Peder Frederiksen <strong>og</strong> Gaardmand Anders Hansen – alle af Lakkendrup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!