12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 6- 1878, 1. juli. Anders Laurits Andersen, døbt i Gislev Kirke, 21. juli. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, Sølt, Gislev S<strong>og</strong>n, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Peder Larsen i Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Kohauge, anmeldt af Provst … Spreichelsen?8. 1878, 2. november. Jens Laurits Jensen, Hjemmedøbt 3. november 1878. Skovf<strong>og</strong>ed Niels Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 29 Aar,Brænderup Vænge. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.9. 1878, 30. november. Heinrich Ludvig Lundegaard, Døbt i Kirken 12. januar 1879. Skrædder Niels Rasmussen Lundegaard <strong>og</strong> HustruClara Frederiksen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Peder Pedersens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. IndsidderAnders Rasmussen, Husmændene Peder Pedersen <strong>og</strong> Rasmus Pedersen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.10. 1878, 10. december. Dødfødt. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 35 Aar, Ellerup Kohauge.1. 1879, 26. januar. Lars Antonsen, Døbt i Kirken 16. februar 1879. Ugift, Sarah Karoline Larsen, 19 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Antonsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Hansen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet,Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for, Ungkarl Rasmus Larsen af Gudme, Hans Jørgen Larsen <strong>og</strong> Niels Peder Larsenpaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Anmærkninger: Ungkarl Niels Peder Larsen meldte Fødselen.2. 1879, 28. januar. Kristen Kristensen, Døbt i Kirken 6. april 1879. Husmand Kristen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Andersen, 40½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Katrine Hansen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Anders Jensens Kone af Lakkendrupmark gik for. Gaardmændene Jørgen Hansen, Hans Larsen <strong>og</strong> Anders Hansen af Lakkendrup.3. 1879, 5. februar. Rasmus Jørgensen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Lars Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Maren Rasmussen, 26 Aar,Brændeskov. Faddere: Peder Hansens Kone af Hørup bar Barnet, Pigen Marie Rasmussen af Sørup gik for. Ungkarl MichaelRasmussen <strong>og</strong> Husmand Johannes Kristoffersen af Brændeskov, samt Husmand Peder Hansen af Hørup.4. 1879, 8. april. Lars Christian Larsen, Døbt i Kirken 22. maj 1879. Ugift, Ane Katrine Larsen, 22½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Rasmus Larsen paa Mullerup, født i Øster Skerninge. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone afEllerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand Rasmus Knudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarlene Jørgen Larsen, KnudHansen <strong>og</strong> Lars Hansen paa Mullerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte selv Fødselen.5. 1879, 19. juni. Jens Peder Pedersen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Markus Pedersen <strong>og</strong> Hustru Rasmine Jensen Bæk, 42½Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Pedersen af Thaarup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Rasmussens Kone Kirsten Steffensen afEllerup gik for. Husmand Rasmus Pedersen af Thaarup, Gartner Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> Ungkarl <strong>og</strong> Gaardbestyrer ChristenChristensen af Ellerup.6. 1879, 21. august. Rasmus Nielsen Drejer, Hjemmedøbt 25. september, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Husmand Anders NielsenDrejer <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 28 ½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardbestyrer Christen Pedersens Hustru Ane Kirstine Pedersen afSvindinge bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone Johanne Pedersen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong>Ungkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup, samt Husmand Lars Rasmussen i Oure.7. 1879, 4. september. Jørgen Peder Jørgensen, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Ugift, Maren Rasmussen, 21 Aar, til huse forGaardmand Jørgen Pedersens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Jørgensen for Gaardmand Rasmus Jørgensen paaEllerup Mark. Faddere: Pigen Karen Marie Hansen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone BirgitteHenriksen ibid., gik for. Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark, Ungkarl Rasmus Christoffersen ad Svindinge, Lamdrup <strong>og</strong>Ungkarl Peder Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand AndersNielsens Enke paa Brudager Mark.8. 1879, 28. september. Rasmus Jensen, Hjemmedøbt 18. oktober, Døbt i Kirken 7. december 1879. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> HustruSophie Frederikke Jacobsen, 32 Aar, Brændeskov. Faddere: Tjenestepige Karen Kirstine Jensen for Gaardmand Jørgen Hansen paaLakkendrup Mark bar Barnet, Husmand Rasmus Pedersens Kone paa Brudager Mark. Husmand Jens Pedersen, Ungkarlene HansJensen <strong>og</strong> Hans Hansen af Brændeskov.9. 1879, 23. september. Rasmus Jensen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Ugift, Maren Madsen, 24 Aar, tjenende for StedfaderenHusmand Jens Jensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Jens Jørgen Andersen, tjenende i Lunde for Gaardmand MadsPedersen Skovsgaard. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov gik for. Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Ungkarl Hans Hansen af Lunde.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Mads Pedersen Skovsgaard paa Lunde Mark iLunde S<strong>og</strong>n.10. 1879, 2. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 28. december 1879. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 28 ¾Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Jensine Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Hustru Ane MarieJohansen i <strong>Gudbjerg</strong>, gik for. Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg, Gaardmændene Rasmus Hansen <strong>og</strong> Rasmus Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong>.11. 1879, 11. december. Hans Jørgen Jensen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 35½ Aar,Brænderup. Faddere: Boelsmand Lars Andersens Hustru af Skaarup bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustru af Brænderup gikfor. Gaardmand Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!