12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 71. 1880, 2. februar. Jørgen Peder Christoffersen, Hjemmedøbt 11. februar, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husbestyrer RasmusChristoffersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 29 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Marie Jørgensen af Vormark bar Barnet, Indsidder Lars’Hustru af Ellerup gik for. Gaardmand Christian Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Pedersen i Brænderup, samt Ungkarl Niels Hansen afEllerup.2. 1880, 9. februar. Dødfødt. Kreaturhandler Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 28 ¼ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1880, 12. februar. Carl Pedersen, Døbt i Kirken 3. marts 1880. Husmand Søren Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 45 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Nielsine Rasmussen bar Barnet, Boelsmand Peder Pedersens Hustru Ane Jørgensen Kr<strong>og</strong> gik for,Boelsmand Peder Pedersen, Husmændene Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Lars Hansen – alle paa Lakkendrup Mark.4. 1880, 19. april. Peter Marius Olsen, Døbt i Kirken i Svendborg, Frue Kirke 13. juni 1880. Ugift, Caroline Rasmine Christensen,Tjenestepige paa Mullerup, født i Sønder Broby, 17. februar 1857, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Væver Martin Olsen af Lunde, søn afHusfæster Ernst Peder Olsen i Kværndrup. Faddere: Barnets Forældre, Pigen Jensine Rasmussen af Svendborg, Snedker E. P. Olsen afKværndrup, Skibstømmermand E. Olsen af Svendborg. Ifølge attest fra Kordegn ved Frue Kirke, S. Frederiksen, Svendborg, 13. juni1880. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen. Moderen har tjent paa Mullerup siden 3. juni 1878.5. 1880, 12. maj. Niels Jørgen Nielsen, Døbt i Kirken 20. juni 1880. Ugift, Stine Rasmussen, 24½ Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed RasmusLarsen i Brændeskov, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Nielsen, Svendborg, Søn af Husmand Niels Jørgensen i Øster Skerninge.Faddere: Pigen Ane Marie Rasmussen af Svendborg bar Barnet, Pigen Nielsine Rasmussen ibid., gik for. Husmand Niels Pedersen <strong>og</strong>Ungkarl Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl M<strong>og</strong>ens Nielsen af Svendborg. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Købmand J. P. Baagø, Frue S<strong>og</strong>n, Svendborg.6. 1880, 18. maj. Johan Ludvig Hansen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 4. juli 1880. Indsidder Jens Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen,30 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Bødker Rasmus Hansens Kone af Sandager bar Barnet, Indsidder Jens Rasmussens Kone iFamiliehuset ved Mullerup gik for. Ungkarl Niels Peder Hansen, Mullerup, Bødker Rasmus Hansen af Sandager <strong>og</strong> Indsidder JensRasmussen, Familiehuset ved Mullerup.7. 1880, 27. maj. Jens Marius Rasmussen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 27. juni 1880. Indsidder Hans Rasmussen <strong>og</strong> HustruAnne Kirstine Madsen, 25 Aar, … huset ved Mullerup. Faddere: Indsidder Jens Rasmussens Hustru Christine Vilhelmine Hansen iFamiliehuset ved Mullerup. Indsidder Jørgen Nielsens Kone, ibid., Maren Nielsen. Indsidder Hans Rasmussen, Familiehuset vedMullerup, Husmand Rasmus Rasmussen af Trunderup, Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Grøftehauge.8. 1880, 3. september. Knud Peder Knudsen, Døbt i Kirken 10. oktober 1880. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen,24 ¼ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Rasmus Larsens Hustru paa Trunderup Mark bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Jens Bech i <strong>Gudbjerg</strong>, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Husmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.9. 1880, 4. september. Peder Pedersen, Hjemmedøbt 4. oktober, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Ugift, Henriette Pouline JørgineJørgensen, 20 Aar, til huse i Familiehuset ved Mullerup. Udlagt Barnefader, Johan Pedersen paa Trunderup Fattiggaard, hvor han erArbejdskarl. Faddere: Pigen Christiane Madsen af Kværndrup Mark, Pigen Marie Kirstine Pedersen af Ellerup Sejet. Ungkarl ChristianPedersen af Oure, Ungkarl Knud Andersen Brænderupgaard <strong>og</strong> Indsidder Søren Pedersen af Mullerup Familiehus. Anmærkninger:Barnefaderen, der er søn af Husmand Peder Pedersen i Oure meldte selv Fødselen, Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Kværndrup Mark.10. 1880, 13. september. Jens Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenChristensen, 26 Aar af Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone af Ellerup Mark, Gaardmand ChristenNielsens Hustru ibid., Gaardmændene Knud Lyder Hansen, Christen Nielsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Ellerup.11. 1880, 15. september. *Mads Pedersen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 37Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Karen Henriksen af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Christen Pedersens Hustru ibid.Gaardmændene Jakob Hjeriksen <strong>og</strong> Knud Christensen, samt Husmand Christen Madsen – alle af Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Ihenhold til Kongelig Bevilling, 17. april 1905, er hans fulde Navn: *Mads Nørregaard, (O.P.A. № 282/1905).12. 1880, 20. september. Hans Mortensen, Døbt i Kirken 31. oktober 1880. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 36Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Rygaard Skovf<strong>og</strong>edbolig, Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa EllerupMark. Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup, Gaardmand Christen Christensen ibid. <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Christen Hansen af Rygaards Skov.13. 1880, 2. oktober. Niels Peder Larsen, Døbt i Kirken 21. november 1880. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 29 ¾Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Peder Jacobsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. GaardmandRasmus Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Jens Nielsen af Langaa.14. 1880, 4. oktober. Jens Christian Larsen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Bødker Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 27¾ Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Markus Pedersens Hustru af Ellerup. Indsidder Christoffer Frederiksen afEllerup, Ungkarl Rasmus Larsen paa Mullerup <strong>og</strong> Husmand Niels Pedersen af Skaarupøre.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!