12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 815. 1880, 29. oktober. Niels Peter Villumsen, Hjemmedøbt 31. oktober 1880. Dyrlæge Peter Christoffer Villumsen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 24 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Boelsmand Christoffer Rasmussens Enke af Sortebro Kro,Indsidder Rasmus Hansens Hustru af Galdbjerg. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.16. 1880, 23. november. Rasmus Peder Markvardsen, Døbt i Kirken 5. december 1880. Ugift, Mette Kirstine Nielsen, 23 ½ Aar, Datter afBoelsmand Niels Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, hvor hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Ungkarl Mads Markvardsen af Hørup,Lunde S<strong>og</strong>n. Faddere: Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Gaardmand Knud Rasmussens Hustru paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov. S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Knud Rasmussen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov. Anmærkninger: Boelsmand Niels Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, anmeldte Fødselen.17. 1880, 29. december. Karl Rasmussen, Hjemmedøbt 7. februar 1881. Husmand <strong>og</strong> Væver Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen,39 ¾ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben; Barnets Forældre <strong>og</strong> Gaardmand Jens Sørensens Hustru paa LakkendrupMark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Kundgørelse.1. 1881, 12. januar. Thorvald Nielsen, Hjemmedøbt 15. januar 1881. Ugift, Barbara Kirstine Christensen, 19 ¼ Aar, Ellerup, for sinBedstemoder Christen Jensens Enke. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Nielsen, for Gaardmand Hans Andersen i Holmdrup.Faddere: Ved Hjemmedaaben, Pigen Jensine Christensen, Ellerup, Gaardmand Christen Jensens Enke i Ellerup. Anmærkninger:Gaardbestyrer Christen Christensen i Ellerup meldte Fødselen, Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Holmdrup,Skaarup. Barnet døde før Daabens Publikation.2. 1881, 24. januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 15. april, Langfredag, 1881. Ugift, Maren Kirstine Hansen, 20 ¼ Aar, hjemme hosModeren, Husmand Hans Larsens Enke paa Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Mortensen, Graaes Mølle,Frue S<strong>og</strong>n, Svendborg. Faddere: Pigen Elisabeth Christensen af Slæbæk, Pigen Ane Kirstine Andersen, Svendborg Mark, Murer PederRasmussen, Lakkendrup Mark, Ungkarl Rasmus Hansen, Holmdrup <strong>og</strong> Husmand Lars Rasmussen, Lakkendrup Mark.Anmærkninger: Skrædder Erik Hansen af Lakkendrup anmeldte Fødselen. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forGaardmand Hans Andersen i Holmdrup.3. 1881, 12. februar. Anders Hansen, Hjemmedøbt 2. april, Døbt i Kirken 18. april 1881. Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Hustru AneAndersen, 38 Aar, Lakkendrup. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Forældre, Gaardmand Christen Jensens Hustru JohannePedersdatter i Lakkendrup.Gaardmand Rasmus Lehnskovs Hustru, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Christen Jensens Hustru i Lakkendrup, Gaardmand NielsThomsen, Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Husmand Rasmus Knudsen af Lakkendrup.4. 1881, 15. februar. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 14. april 1881, Skærtorsdag. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane SophieJensen, 23 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Peder Larsens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Hans ChristensensHustru ibid. Gaardmand Anders Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Murer Søren Rasmussen, Murer Erik Peder Jensen, begge af Skovsbo.5. 1881, 28. februar. Carl Alfred Pedersen, Døbt i Kirken 11. maj 1881. Ugift, Kathinka Elise Pedersen, Datter af Møller Niels Pedersen i<strong>Gudbjerg</strong>, 23 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Poul Jensen i Skælskør. Faddere: Indsidder Laurits Bruuns Hustru af Vejstrup,Boelsmand Hans Frandsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>. Husmand Hans Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Peder Jespersen, ibid., IndsidderLaurits Bruun af Vejstrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Ørbæklunde.6. 1881, 19. marts. Niels Jørgen Poulsen, Hjemmedøbt 2. april 1881. Ugift, Maren Jørgensen, Gaardmand Niels Jørgensens Plejedatter iBrænderup, 26 ½ Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Poulsen, Gaardmand Poul Hansens Søn paa Ellerup Mark. Faddere: VedHjemmedaaben; Barnets Moder, Gaardmand Niels Jørgensens Hustru, Sophie Ulriksdatter i Brænderup. Anmærkninger: Barnet dødefør Daabens Publikation.7. 1881, 20. marts. *Niels Hansen, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 31 Aar,Ellerup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Hans Nielsens Hustru af Dong,Gaardmændene Jørgen Larsen, Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hans Rasmussen paa Ellerup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds GudmeHerredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juli 1905, er han fulde Navn; *Niels Hansen Lyder, (O.P.A. № 522/1905).8. 1881, 29. marts. Jens Pedersen, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen, 42 ½ Aar,Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersens Hustru, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen, sammes Karl JensMadsen samt Barnets Fader – alle af Brændeskov.9. 7. 1881, 7. april. Anders Peder Hansen, Døbt i Kirken 29. maj 1881. Hansen Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Malene Hansen, 31 Aar,paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Anders Jensens Hustru, Lakkendrup Mark, Husmand Hans Hansen af<strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Sørensen <strong>og</strong> Christian Hansen paa Lakkendrup Mark.10. 1881, 12. april. Hans Andersen *Kongegaard, Hjemmedøbt 15. april, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Ugift, Ane Margrethe Hansen, 23Aar, Lakkendrup, Datter af Gaardmand Hans Andersen, sammesteds. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Andersen af Svindinge,Søn af Gaardmand Anders Hansen af Langaa. Faddere: Pige Mette Marie Andersen af Langaa, Gaardbestyrer Christen PedersensHustru af Svindinge, Gaardbestyrer Christen Pedersen af Svindinge, Husmand Anders Drejer <strong>og</strong> Ungkarl Anders Lars Hansen afLakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christian Andersen i Svindinge.Navnet *Kongegaard er tilføjet i Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 26. januar 1906. (O.P. A№ 142/1906).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!