Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

3 Udenlandske

3 Udenlandske retningslinier foretablering af beplantede filteranlægIkke kun i Danmark forsøger man at etablere kriterier for design og drift afgrønne renseanlæg. Der er således udarbejdet retningslinier for etablering afbeplantede filteranlæg i Tyskland, Østrig og England (Arbeitsblatt ATV-A262, 1997; Department of Environment Transport and the Regions, 2000;Österreichisches Normeringsinstitut, 1997). Detaljeringsgraden er forskellig ide enkelte lande bl.a. med hensyn til detailopbygning af anlæggene. Herrefereres kun de væsentligste punkter.3.1 TysklandI Tyskland har ATV faggrupperne vedrørende små renseanlæg ogspildevandsbehandling i plantebede udarbejdet retningslinier fordimensionering, konstruktion og drift af beplantede filteranlæg til behandlingaf kommunalt spildevand op til 1000 personer (Arbeitsblatt ATV-A 262,1997). Retningslinierne er vejledende, men lokale myndigheder kan kræve atretningslinierne overholdes.Retningslinierne er forholdsvis detaljerede, hvorfor der i det følgende kunsummeres de vigtigste elementer.3.1.1 GyldighedsområdeRetningslinierne gælder for behandling af husspildevand fra små udledere,dvs. anlæg med et tilløb op til 8 m 3 /døgn (ca. 50 PE). Desuden renseanlæg ikloakerede områder i størrelsen 50-1000 PE. Retningslinierne omfatter ikkeanlæg etableret til efterpolering eller anlæg til behandling af regnvand.3.1.2 AfløbskravRetningslinierne omfatter anlæg til reduktion af organisk stof. Kravværdierneer:BI 5COD< 40 mg/l< 150 mg/l.Renseeffekt kan forbedres ved at øge det anbefalede overfladeareal, ved atindføre alternerende belastning, og ved at indføre recirkulering.3.1.3 BelastningsopgørelseI forbindelse med retningslinierne anvendes følgende forureningsmængder:• BI 540 g/PE/døgn (efter mekanisk forrensning)• Husspildevand 100 liter/PE/døgn• Kommunalt spildevand 150 liter/PE/døgn37

3.1.4 BeliggenhedAf hensyn til mulige lugtgener fra anlæggene skal disse placeres 15-20 m frabeboelse. Anlægget skal indhegnes således at børn og dyr ikke har umiddelbaradgang.Anlægget skal sikres mod oversvømmelse med overfladevand og højvandstand i recipient.Anlægget skal placeres således at drikkevandsforsyninger ikke påvirkes.3.1.5 ForrensningSpildevandet skal forrenses i en flerkammer bundfældningstank eftergældende regler for disse.3.1.6 MembranAnlægget skal afgrænses i sider og bund af en tæt membran. Et 60 cm tyktlerlag med en hydraulisk ledningsevne, k f-værdi, mindre end 10 -8 m/s kananvendes. Bunden af anlægget må ikke ligge under den højeste kendtegrundvandsstand.Hvis jordbundens hydrauliske ledningsevne er større end 10 -8 m/s skal deretableres en kunstig membran af beton eller plast. Plastmembran skal være enrodfast og UV-bestandig PE-membran med en tykkelse på ≥ 1 mm.3.1.7 FiltermedieFilteret skal opbygges af sand eller grus med en hydraulisk ledningsevne på10 -4 til 10 -3 m/s. Materialet skal være enskornet. Uensformighedstallet U =d 60/d 10skal være < 5. Indholdet af ler og silt skal være mindre end 5%, og d 10skal være > 0.2 mm. Den hydrauliske ledningsevne kan beregnes efterfølgende formel:d 10( )k f=1002hvor d 10er kornstørrelsen (mm) hvorunder 10% af kornene på vægtbasis ermindre end.Filtertykkelsen skal være ≥ 60 cm for horisontale anlæg og ≥ 80 cm forvertikale anlæg. Overfladen skal være plan.3.1.8 OverfladearealFor horisontale anlæg anvendes ≥ 5 m 2 /PE, dog mindst 20 m 2 .For vertikale anlæg anvendes ≥ 2.5 m 2 /PE, dog mindst 10 m 2 .Vandbelastning på horisontale anlæg må ikke overstige 40 mm/døgn (40l/m 2 /døgn).Vandbelastning på vertikale anlæg må ikke overstige 60 mm/døgn (60l/m 2 /døgn).38

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Publikationen i pdf-format