Views
2 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

Den hydrauliske

Den hydrauliske dimensionering baseres på målt eller beregnet k f-værdi. Veddimensionering antages at k f-værdien er en 10-faktor lavere end beregnet ellermålt.Der skal etableres 20-30 cm fribord rundt om anlægget for at sikre modindsivning af overfladevand.3.1.9 Til- og afløbskonstruktionTil- og afløb etableres således at en ensartet fordeling af vandet i filteret sikres.Til- og afløb skal kunne spules. Vandstanden skal kunne reguleres i anlæggetsåledes at filteret kan tømmes for vand, og således at filteroverfladen kanoversvømmes med 10 cm vand.Rørføringer i anlæg og mellem anlæg skal sikres mod frost.3.1.10 BeplantningAnlæggene beplantes med Tagrør, men andre arter så som Gul Iris,Dunhammer og Siv kan anvendes.Beplantning kan ske med rhizomer (jordstængler), klumper eller frøplanter iperioden maj-juni.3.1.11 Drift og vedligeholdelsesvejledningDer skal udarbejdes en driftsvejledning, der indeholder oplysninger omanlægget opbygning, funktion og vedligeholdelsesbehov, herunder hvad derkan gøres i forbindelse med driftsproblemer (f.eks. vandstuvning i anlægget,dårlig vækst af planter, osv.)3.2 ØstrigI Østrig har det Österreichisches Normeringsinstitut (1997) publiceretretningslinier for beplantede filteranlæg (ÖNORM B 2505: BepflanzteBodenfilter (Pflanzenkläranlagen) Anwendung, Bemessung, Bau undBetrieb). Retningslinierne er detaljerede, og de vigtigste punkter summeresher.3.2.1 GyldighedsområdeRetningslinierne gælder for anlæg etableret til behandling af husspildevand optil 500 PE. Retningslinierne gælder ikke hvor der er krav om denitrifikation.Horisontale anlæg kan anvendes til fjernelse af organisk stof. Vertikale anlægkan anvendes til nitrifikation.3.2.2 BelastningsopgørelseBelastningsopgørelsen er baseret på følgende nøgletal:• 150 l /PE/døgn (timebelastning en tiendedel af døgnbelastning)• 60 g BOD/PE/døgn• 12 g TKN/PE/døgn39

3.2.3 AfløbskravFølgende afløbskrav er gældende:Bundfældelige stoffer:BI 5CODTOCNH 4-N< 0,3 ml/l< 25 mg/l< 90 mg/l< 30 mg/l< 10 mg/l ved afløbstemperaturer >12°CVed nedsivning: NO 3< 30 mg/l (= 6.8 mg/l NO 3-N)Kontrollen baseres på stikprøver.3.2.4 ForrensningSedimentérbart materiale og flydestoffer skal fjernes i en tre-kammerbundfældningstank. Volumen af første kammer skal udgøre halvdelen af detsamlede tankvolumen. Vanddybde skal være mindst 1.5 m og maksimalt 3 m.Volumen skal minimum være 0.3 m 3 /PE, dog mindst 3 m 3 .Der er andre krav for større anlæg (>100 PE)3.2.5 Horisontale anlægAnlæg der etableres til fjernelse af organisk stof bygges med mindst 6 m 2 /PEmed en filtertykkelse på 0.6 m.Filermaterialet opbygges i grovkornet sand eller grus. Anlæggets dimensionerbaseres på Darcy’s lov. Filtermediet skal have en hydraulisk ledningsevnemellem 2 x 10 -3 m/s og 10 -4 m/s (sand og grus). Materialer med et højt indholdaf jern, aluminium og kalcium foretrækkes.Anlægget afgrænses i sider og bund med en tæt membran af plast eller lermed lav hydraulisk ledningsevne (k f< 10 -7 m/s).Der etableres 30 cm fribord omkring anlægget for at forhindre tilledning afoverfladevand.Anlægget beplantes med Tagrør, Sø-Kogleaks, eller andre sumpplanter i entæthed af 5 planter pr m 2 .Anlæggets overflade skal være plan. Der etableres en tilløbsfaskine af grus.Niveauet i afløbet skal kunne reguleres således at anlægget kan oversvømmes.Til- og afløbsanordning skal kunne rengøres ved spuling.3.2.6 Vertikale anlægVertikale anlæg dimensioneres med minimum 5 m 2 /PE. Det maksimale arealaf et enkelt bed er 500 m 2 . Det vertikale filter opbygges af forskelligegrusfraktioner:Eksempel på opbygning af filter:5 cm grus 8/16 mm (ved overflade tilledning)(20 cm) grus 8/16 mm (ved underjordisk tilledning)60 cm filtersand 0/4 mm vasket40

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN ... - Miljøstyrelsen
Download publikationen i pdf-format
Publikationen i PDF-format
Download publikationen i pdf-format
Læs den her (pdf-format) - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Finansministeriet
Se Introduktionsbrochure i pdf format.
PDF-format - Miljøstyrelsen
Hent præsentation i PDF - Styrelsen for Forskning og Innovation