Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

5 Undersøgelse af

5 Undersøgelse af forskellige typer afsands fosforbindingsevneI beplantede filteranlæg fjernes fosfor primært ved binding til sand- ellergrusmaterialet samt ved akkumulering af dødt plantemateriale og slam ianlægget. Planternes optagelse af fosfor bidrager til rensningen (Lantzke et al.,1998), men da fosformængden i planterne typisk er mindre end 5% af denmængde der på årsbasis tilføres anlægget med spildevandet, er planterneskvantitative rolle i praksis ubetydelig, også selv om de høstes (Brix, 1994;1997). Ydermere forbliver det planteoptagne fosfor i anlægget når planternevisner og dør, og kan derfor frigives igen.Vi har i samarbejde med Afdeling for Botanisk Økologi, Aarhus Universitet,foretaget to serier af laboratorieundersøgelser med henblik på at belysefosforrensningen i beplantede filteranlæg samt hvorledes fosforrensningen kanoptimeres:• Undersøgelse af fosforbindingsevnen for sand med oprindelse iforskellige grusgrave fordelt over landet.• Undersøgelse af fosforbindingsevnen for udvalgte ’kunstige’ materialerder potentielt kan tilsættes filtermediet for at øge fosforreduktionen ibeplantede filteranlæg.Resultatet af undersøgelserne er detaljeret beskrevet i følgende videnskabeligeafhandlinger:• Arias, C.A., Del Bubba, M. & Brix, H. (2000): Phosphorus removalby sands for use as media in subsurface flow constructed reed beds. –Water Research 35, 1159-1168• Brix, H., Arias, C.A. & Del Bubba, M. (2001): Media selection forsustainable phosphorus removal in subsurface flow constructedwetlands. – Water, Science and Technology (in press).Undersøgelsernes hovedresultater beskrives i dette og det følgende kapitel.5.1 Materialer og metoder5.1.1 Sand og grusmaterialerDe forskellige typer af sand der indgik i undersøgelsen blev fremskaffet fra etudvalg af danske grusgrave fordelt over landet (Tabel 5-1). Formålet var atbelyse de forskellige sandes evne til at binde fosfor og dermed deresrensepotentiale over for fosfor såfremt de anvendes som medium i beplantedefilteranlæg.61

Tabel 5-1 Liste over sand der er undersøgt, med angivelse af produktbetegnelse samtleverandør.Sand Produkt LeverandørBirkesig Vasket 0-2 mm sand Birkesig Sten og Grus, GrenåVestergård Vasket 0-2 mm sand fra Kongensbro K. Vestergård Jensen a/s, 8643 Ans(’Filtersand’)Almind Vasket 0.5-4 mm sand, Almind Grusgrav Franzefoss a/s, 6051 Almind;Bedsted 1 Vasket 0-2 mm sand ('Filtersand') fra Uge Bedsted Lø Grusværker Aps', 6230RødekroBedsted 2 Vasket 0-2 mm sand fra Mjøls Bedsted Lø Grusværker Aps', 6230RødekroBedsted 3 Vasket 0-4 mm sand ('Støbesand') fra Uge Bedsted Lø Grusværker Aps', 6230RødekroNymølle Vasket 0-4 mm sand ('Hønsegrus') Nymølle Stenindustri a/s, 5220Odense;Aunsøgård Vasket 0-4 mm sand, kl. A Aunsøgård Stenindustri, 4470SvebølleLøgtved Vasket 0-4 mm sand (Betonsand, kl. A;vasket bakkesand)Løgtved Ny Grusgrav a/s, 4470SvebølleSorø Vasket 0-2 mm sand Thomas Juul Olsen, SorøDarup Vasket 1-4 mm sand, specialblandet Dansk Grusindustri a/s, 4000RoskildeFarum Vasket 0-4 mm sand ('Betonsand') Farum Sten- & Gruskompani, 3540LyngeKvartssand Vasket og tørret 0.3-1.0 mm sand('Filtersand'); købes i sække'Dansk Systemmørtel a/s'5.1.2 Karakterisering af sand5.1.2.1 TeksturSandets kornstørrelsesfordeling på vægtbasis blev undersøgt ved tørsigtning(n=3) i henhold til Day (1965). Kornstørrelsesfordelingskurverne blev brugttil at estimere d 10og d 60, der angiver ved hvilken kornstørrelse henholdsvis 10og 60% af kornene på vægtbasis er mindre end d 10og d 60.Uensformighedstallet (U= d 60/d 10) blev udregnet som forholdet mellem d 60ogd 10.5.1.2.2 Porøsitet og volumenvægtSandets porøsitet blev bestemt ud fra den mængde vand der skulle til for atmætte et kendt volumen af sand (n=3), og volumenvægten blev bestemt somforholdet mellem tørvægt og volumen (g/cm 3 , n=3).5.1.2.3 VandledningsevneSandmaterialernes vandmættede hydrauliske ledningsevne blev bestemt ipakkede kolonner ved anvendelse af den såkaldte ’constant head’ metode(n=5) i henhold til Klute (1965).5.1.2.4 MineralindholdKoncentrationen af fosfor (P), jern (Fe), kalcium (Ca), aluminium (Al) ogmagnesium (Mg) blev bestemt i kornstørrelsesfraktionen < 2 mm. Tørredesandprøver blev ekstraheret i kogende salpetersyre og brintperoxid (HNO 3-H 2O 2, n=2) i henhold til metode beskrevet af Brix et al. (1983). Fosfor, Fe,Ca, Al og Mg blev analyseret ved plasma emissions spektrofotometri (PerkinElmer Plasma II Emission Spectrometer, USA).62

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Industriens Bygninger (PDF-format)
Publikationen i pdf-format
Publikationen i pdf-format - Energitilsynet
Teksten i pdf-format - Arbejdstilsynet
se den her i pdf-format - Guldborgsund-bibliotekerne
Præsentation i PDF format - Optagelse.dk
downloades i PDF-format - Midtjysk Turisme
Hele publikationen i PDF-format - Undervisningsministeriet
Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening
Publikationen i PDF format - Det Etiske Råd
download product sheet (.pdf format)